AEGON versterkt financiële rapportage

12 Apr, 2010, 08:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, April 12, 2010 /PRNewswire/ -- Zoals eerder al is aangekondigd, past AEGON met ingang van 12 mei 2010 de structuur van zijn financiële rapportage aan. Op die datum publiceert AEGON zijn resultaten over het eerste kwartaal 2010. De nieuwe rapportage is meer in lijn met de wijze waarop AEGON zijn activiteiten aanstuurt. Dit persbericht is bedoeld om uit te leggen hoe de nieuwe rapportage eruit ziet en om analisten en media voor te bereiden op de belangrijkste wijzigingen, zodat zij de resultaten over het eerste kwartaal goed kunnen vergelijken met die over voorgaande kwartalen.

Vanaf nu zal AEGON het onderliggend resultaat rapporteren voor de volgende segmenten:

- Amerika

- Nederland

- Verenigd Koninkrijk

- Nieuwe markten

Daarnaast blijft AEGON het onderliggend resultaat per activiteit publiceren. Op basis van de nieuwe rapportagestructuur is het onderliggend resultaat gewijzigd. De nettowinst verandert echter niet.

Jan Nooitgedagt, CFO van AEGON N.V.: "De afgelopen maanden hebben we een aantal belangrijke organisatorische veranderingen aangebracht in de activiteiten van AEGON, met name in ons Amerikaanse bedrijf. Daarbij hebben we ons gerealiseerd dat we onze financiële rapportage kunnen versterken zodat deze beter aansluit bij de wijze waarop wij onze activiteiten aansturen. Als onderdeel van dit proces hebben we goed naar onze manier van rapporteren gekeken en hebben we overbodige onderdelen, die geen inzicht geven in de voortgang van ons bedrijf, geschrapt."

Vooruitlopend op de publicatie van de resultaten over het eerste kwartaal 2010 op 12 mei publiceert AEGON zijn jaarresultaat 2008, de kwartaalresultaten 2009 en de verkoopcijfers volgens de nieuwe opzet. Morgen, 13 april, zal AEGON tijdens een bijeenkomst voor analisten en beleggers in Londen een nadere toelichting geven op de nieuwe rapportage. Deze bijeenkomst begint om 16.30 uur en is live te volgen via een webcast op AEGON's website: http://www.aegon.com.

De nieuwe financiële rapportagestructuur brengt nog een aantal veranderingen:

- Het operationeel resultaat zal niet langer worden gebruikt waardoor de rapportage verder wordt vereenvoudigd en de nadruk komt te liggen op het onderliggend resultaat als belangrijke maatstaf.

- Over run-off activiteiten, met name de institutionele activiteiten in de Verenigde Staten, wordt separaat gerapporteerd.

- Het resultaat van AEGON Asset Management wordt met ingang van het eerste kwartaal 2010 separaat gepubliceerd; dit gebeurt onder het kopje Nieuwe markten.

- Over het resultaat van samenwerkingsverbanden wordt op basis van onderliggend resultaat gerapporteerd; de verkopen van samenwerkingsverbanden worden eveneens naar rato gerapporteerd.

  
  KERNCIJFERS                         UNAUDITED
                                bedragen in
                                 miljoenen
                        EUR
                          2009
                        Gerapporteerd    Herzien
 
  Onderliggend resultaat voor belastingen    1,160       1,185
 
  Nettowinst                      204      204
 
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen         2,045     2,100
 
  Bruto stortingen*                 23,628    27,616
 
  Waarde nieuwe productie (VNB)            767      767
 
  Rentabiliteit op eigen vermogen           5.9%     5.7%
 
  * De bruto stortingen werden voorheen gerapporteerd exclusief
  institutionele garantieproducten.
  In het herziene formaat zijn de bruto stortingen
  exclusief run-off activiteiten.
  
  FINANCIEEL OVERZICHT                      UNAUDITED
                                   bedragen
                                      in
                                  miljoenen
             EUR
              2008           2009
             Herzien Herzien
               Heel  Eerste  Tweede  Derde  Vierde  Heel
               jaar kwartaal kwartaal kwartaal kwartaal  jaar
 
  Onderliggend resultaat
  geografisch
  Amerika          723  (146)   289   324   350   817
  Nederland         378    72   129   102    95   398
  Verenigd Koninkrijk    148    8    20   (9)    33   52
  Nieuwe markten      101    31    49    42    48   170
  Holding en overig    (112)   (63)   (72)   (69)   (48)  (252)
  Onderliggend resultaat 1,238   (98)   415   390   478  1,185
  voor belasting
 
  Fair value items   (1,645)  (167)   (17)  (196)  (164)  (544)
  Winsten / (verliezen) op  61   144    21    38   315   518
  beleggingen
  Bijzondere      (1,047)  (385)  (394)  (286)  (212) (1,277)
  waardeverminderingen
  Overige baten/(lasten)  (12)   (24)  (352)    48    5  (323)
  Run-off activiteiten   350    77   (9)   (34)   (47)  (13)
  Winst voor belasting (1,055)  (453)  (336)   (40)   375  (454)
  Belastingen       (27)   280   175   185    18   658
  Nettowinst      (1,082)  (173)  (161)   145   393   204
 
  Netto onderliggend    962   (64)   331   348   390  1,005
  resultaat
 
  Nieuwe levenproductie
  Koopsommen       9,304  1,974  1,397  1,674  2,017  7,062
  Periodieke premie op  1,665   370   345   323   355  1,393
  jaarbasis
  Totaal periodiek plus  2,595   567   484   492   557  2,100
  1/10 koopsommen
 
  Nieuwe levenproductie
  Amerika          652   142   136   145   143   566
  Nederland         219    62    32    52    93   239
  Verenigd Koninkrijk   1,407   279   239   245   247  1,010
  Nieuwe markten      317    84    77    50    74   285
  Totaal periodiek plus  2,595   567   484   492   557  2,100
  1/10 koopsommen
 
  Nieuwe premieproductie  614   164   146   126   125   561
  ziektekostenverzekeringen
  Nieuwe premieproductie   68    12    11    12    21   56
  schadeverzekeringen
 
  Bruto stortingen (op en
  niet op de balans)
  Amerika        27,594  5,936  4,710  4,138  4,404 19,188
  Nederland        2,665   462   720  1,145  1,107  3,434
  Verenigd Koninkrijk     -    52    61    29    35   177
  Nieuwe markten     4,732  1,082  1,032  1,526  1,177  4,817
  Totaal bruto stortinge 34,991  7,532  6,523  6,838  6,723 27,616
  exclusief run-off
  activiteiten
  Run-off activiteiten  6,972   674   209    51   (4)   930
  Totaal bruto stortingen41,963  8,206  6,732  6,889  6,719 28,546
 
  Netto stortingen (op en
  niet op de balans)
  Amerika         7,995  2,004   827   553   385  3,769
  Nederland        (571)    55   170   355   619  1,199
  Verenigd Koninkrijk     -    49    52    21    29   151
  Nieuwe markten      595  (314)  (171)   753    18   286
  Totaal netto stortingen 8,019  1,794   878  1,682  1,051  5,405
  exclusief run-off
  activiteiten
  Run-off activiteiten (3,771) (2,954) (1,372) (3,272) (6,513)(14,111)
  Totaal netto stortingen 4,248 (1,160)  (494) (1,590) (5,462) (8,706)

VERKLARENDE WOORDENLIJST

Onderstaande verklaringen gelden als algemene omschrijving. Ze zijn niet uitputtend en onderhevig aan veranderingen.

OPERATIONELE SEGMENTEN

Amerika

Hieronder vallen de bedrijfsonderdelen in de Verenigde Staten, Canada, Mexico en Brazilië, inclusief de activiteiten die deze bedrijfsonderdelen buiten deze landen ontplooien.

Nederland

Hieronder vallen de bedrijfsonderdelen die actief zijn in Nederland.

Verenigd Koninkrijk

Hieronder vallen de bedrijfsonderdelen die actief zijn in het Verenigd Koninkrijk.

Nieuwe markten

Hieronder vallen de bedrijfsonderdelen die actief zijn in Centraal- en Oost-Europa, Azië, Spanje en Frankrijk, alsmede de variabele annuity activiteiten in Europa en AEGON Asset Management.

ITEMS DIE NIET TOT HET ONDERLIGGEND RESULTAAT BEHOREND

Fair value items

Bepaalde activa en bepaalde producten die in Amerika worden aangeboden en een garantie omvatten, worden aangehouden tegen fair value. In het onderliggend resultaat wordt een lange termijn verwacht rendement voor deze activa en producten opgenomen. Als het rendement hoger of lager uitkomt dan de onderneming voor de lange termijn verwacht, wordt dit hogere of lagere rendement niet in het onderliggend resultaat verantwoord.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de fair value items verwijzen we naar het officiële Engelstalige persbericht dat u kunt vinden op de corporate website: http://www.aegon.com.

Winsten en verliezen op beleggingen

Hieronder vallen gerealiseerde winsten en verliezen op available-for-sale beleggingen, hypotheken en leningen.

Bijzondere waardeverminderingen

Afboekingen/bijboekingen op available-for-sale aandelen en obligaties, inclusief het effect van versnelde afschrijving van eerste kosten, op hypotheken en leningen die tegen amortized costs worden aangehouden en op samenwerkingsverbanden.

Overige baten en lasten

Hieronder vallen die items die niet direct kunnen worden toegewezen aan een specifieke activiteit. Deze categorie is niet gewijzigd vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond.

Run-off activiteiten

Hieronder vallen die activiteiten waarvan het management heeft besloten de markt te verlaten en de bestaande portefeuille af te bouwen. Op dit moment betreft het bepaalde activiteiten (institutionele gegarandeerde producten en structured settlements) in de Verenigde Staten.

ACTIVITEITEN

Levensverzekeringen

Tot deze categorie behoren producten met een overlijdensrisico, een ziekterisico of een langlevenrisico. In deze categorie wordt gerapporteerd over traditionele levenproducten en universal life producten, alsmede kapitaalverzekeringen, overlijdensrisicoverzekeringen en gemengde levensverzekeringen zoals die worden verkocht door AEGON Amerika en AEGON Nederland. Tevens zijn hierin opgenomen lijfrenteverzekeringen van AEGON Nederland en overlijdensrisicoverzekeringen en annuity producten van AEGON UK. Het grootste deel van de productie van AEGON's Nieuwe markten behoort eveneens tot deze categorie, met uitzondering van de schadeverzekeringen van AEGON Hongarije, de pensioenproducten verkocht in Centraal en Oost-Europa, de ziektekostenverzekeringen verkocht in Spanje, de Europese variabele annuity activiteiten en vermogensbeheer.

Ziektekosten- en ongevallenverzekeringen bestaan onder meer uit ongevallenverzekeringen met uitkering bij overlijden of invaliditeit, alsmede producten voor intensieve zorg en producten ter dekking van de behandeling van kanker, arbeidsongeschiktheid, inkomensverlies en langdurige verpleging in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Azië.

Individuele spaar- en pensioenproducten

Tot de categorie individuele spaar- en pensioenproducten behoren producten met geen of een beperkt langleven risico, in het bijzonder vaste en variabele annuity producten zoals die worden verkocht in Amerika. Het gaat voornamelijk om producten in de vermogensopbouwfase, al behoren ook bepaalde direct ingaande lijfrentes tot deze categorie. Voorts omvat deze categorie beleggingsfondsen voor particulieren in Amerika, alsmede de variabele annuity activiteiten in Europa en Japan.

Pensioenen

De categorie Pensioenen omvat zowel individuele als collectieve pensioencontracten, en 401(k) en vergelijkbare producten, met als kenmerk dat ze door de werkgever worden gefinancierd of via de werkgever worden afgesloten. Het gaat om producten waarmee vermogen wordt opgebouwd, alsmede om producten die al tot uitkering zijn gekomen. Tot de categorie pensioenen behoren bovendien pensioenproducten die worden verkocht in Amerika, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Centraal en Oost-Europa.

Levensherverzekeringen

Hieronder vallen de activiteiten van AEGON's dochteronderneming Transamerica Reinsurance. De resultaten worden gerapporteerd binnen het segment Amerika. Er zijn geen wijzigingen aangebracht vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond.

Distributie

Distributie omvat de provisies van de onafhankelijke tussenpersonen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn geen wijzigingen aangebracht vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond.

Schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen omvat schadeverzekeringen en ziektekostenverzekeringen. Bij schadeverzekeringen gaat het met name om motorrijtuigen-, aansprakelijkheids-, inboedel- en opstalverzekeringen. Schadeverzekeringen worden verkocht in Nederland en Hongarije. Ziektekostenverzekeringen worden verkocht in Nederland en Spanje.

Vermogensbeheer

Het resultaat van het nieuw gevormde onderdeel AEGON Asset Management wordt separaat in deze categorie gerapporteerd. Dit bedrijfsonderdeel levert diensten aan de levensverzekeringsbedrijven van AEGON en aan derden.

Rentelasten en overige

Onder rentelasten en overige worden rentelasten en kosten van de holding gerapporteerd. Er zijn geen wijzigingen aangebracht vergeleken met de rapportage zoals die tot nog toe plaatsvond.

Belang in onderliggend resultaat vóór belastingen van samenwerkingsverbanden

AEGON's belang in het onderliggend resultaat vóór belastingen van samenwerkingsverbanden wordt onder deze categorie separaat gerapporteerd. Het betreft hier met name de samenwerkingsverbanden met La Mondiale Participations in Frankrijk, CAM in Spanje, Religare in India en de Latijns-Amerikaanse samenwerkingsverbanden met Argos in Mexico en Mongeral in Brazilië.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 28.000 medewerkers en meer dan

40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

  
  Kerncijfers - EUR     Jaar 2009  Jaar 2008
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     1,2 miljard 1,2 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   2,1 miljard 2,6 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
  (excl. run-off)      28 miljard 35 miljard
  Inkomsten genererende
  beleggingen
  (per einde
  verslagperiode)     361 miljard 332 miljard

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

° wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

° veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

° de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

° veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

° veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

° veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

° toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

° veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

° veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

° overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

° uitkomsten van overleg van de Europese Commissie aangaande de steun die we in december 2008 van de Nederlandse overheid ontvingen;

° veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

° verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

° verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

° het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

° rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

° het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

° veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

° het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

° ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

° de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker
  +31-(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31-(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

http://www.aegon.com

BRON AEGON N.V.