Aegon voert wijzigingen in financiële verslaggeving door

22 Jan, 2014, 07:00 GMT Van Aegon N.V.

DEN HAAG, Nederland, January 22, 2014 /PRNewswire/ --

Verandering in uitgangspunten voor financiële verslaggeving leidt tot meer consistentie en transparantie, en een betere vergelijkbaarheid

Aegon hanteert per 1 januari 2014 nieuwe grondslagen voor zijn financiële verslaggeving over geactiveerde acquisitiekosten en reserves voor langleven-risico's. Door de aanpassingen zullen de financiële resultaten van Aegon consistenter, beter vergelijkbaar en transparanter worden. De nieuwe uitgangspunten zullen voor het eerst worden toegepast in de rapportage over het eerste kwartaal 2014. Door de invoering met terugwerkende kracht van deze twee veranderingen zal het eigen vermogen naar verwachting met EUR 2,2 miljard tot EUR 2,5 miljard afnemen per 1 januari 2014. Het onderliggend resultaat vóór belastingen zal naar schatting met ongeveer EUR 80 miljoen toenemen in 2014.  

"Met de aangekondigde maatregelen voeren wij onze financiële strategie verder uit. Wij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen in onze financiële verslaggeving voor geactiveerde acquisitiekosten leiden tot meer consistentie en transparantie, en een betere vergelijkbaarheid van onze financiële resultaten", aldus Darryl Button, CFO van Aegon. "Bovendien zijn de aanpassingen in de verslaggeving voor langleven-reserves in lijn met ons interne economisch model, het huidige solvabiliteitsraamwerk en met de toekomstige methodiek die onder Solvency II moet worden toegepast."

De veranderingen in de verslaggeving voor geactiveerde acquisitiekosten zijn in lijn met de huidige voorstellen voor toekomstige financiële verslaggeving bij verzekeraars onder IFRS. In Aegon's nieuwe uitgangspunten bevatten geactiveerde acquisitiekosten alleen die kosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving of de vernieuwing van verzekeringscontracten. Voorheen was de definitie van geactiveerde acquisitiekosten breder en vielen ook de kosten voor verkoopondersteuning eronder. De invoering van de nieuwe uitgangspunten leidt naar verwachting tot een daling van het eigen vermogen met EUR 1,4 miljard tot EUR 1,6 miljard. Aegon schat dat de wijzigingen in 2014 tot een ongeveer
EUR 50 miljoen lager onderliggend resultaat vóór belastingen leiden, doordat bepaalde kosten niet langer kunnen worden geactiveerd en direct in de winst- en verliesrekening worden meegenomen.

Daarnaast bepaalt Aegon met ingang van 1 januari 2014 zijn langleven-reserves in Nederland aan de hand van sterftetafels gebaseerd op de verwachte sterfte in de toekomst. Voorheen werden de reserves onder IFRS gebaseerd op waargenomen sterfte, waarbij de daadwerkelijke ervaringscijfers het onderliggend resultaat mede bepaalden. Door met sterftetafels op basis van verwachte sterfte te werken, zal de vorming van IFRS-reserves voor langleven-risico consistent zijn met de berekening van de statutaire solvabiliteit en het interne economisch model. De veranderingen leiden naar verwachting tot een afname van het eigen vermogen van EUR 800 miljoen tot EUR 900 miljoen. Het onderliggend resultaat vóór belastingen neemt in 2014 naar verwachting toe met EUR 130 miljoen.

De verhouding tussen bruto vreemd vermogen en eigen vermogen bij Aegon bedroeg op 30 september 2013 30,1%. Als de vandaag aangekondigde veranderingen in de financiële verslaggeving reeds op 30 september 2013 waren ingevoerd, zou dit verhoudingsgetal met 2,8 tot 3,3 procentpunt stijgen, doordat het eigen vermogen afneemt. Omdat Aegon vasthoudt aan een bandbreedte van 26% tot 30% voor de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen, wordt een eeuwigdurende obligatie van
USD 550 miljoen afgelost. Dit is vandaag in een apart persbericht aangekondigd. Met de aflossing verbetert de verhouding bruto vreemd vermogen/eigen vermogen met 1,2 procentpunt en verlaagt Aegon de toekomstige rentelasten. Door de aflossing zal de IGD ratio van de groep met ongeveer zes procentpunt afnemen. Op 30 september 2013 zou de pro forma IGD ratio voor de groep inclusief de aflossing op de stukken ongeveer 202% zijn geweest.

De veranderde uitgangspunten voor de financiële verslaggeving hebben geen gevolgen voor de statutaire kapitaalpositie van de dochtermaatschappijen van Aegon of voor de IGD solvabiliteitsratio van de Groep.

Aegon houdt vandaag, 22 januari 2014, om 9 uur een conference call die te volgen is via aegon.com.

AANVULLENDE INFORMATIE

Conference call

Analisten & beleggers en vertegenwoordigers van de media zijn hierbij uitgenodigd voor een conference call waarin Aegon CFO Darryl Button een nadere toelichting zal geven. De call vindt plaats op woensdag 22 januari 2014 om 09.00 uur CET.

De call is te volgen via een audio webcast op aegon.com.

Inbelgegevens

Nederland: 045 631 6902

Twee uur na de call is een replay beschikbaar op aegon.com.

Presentatie

De presentatie is vanaf 08:00 uur CET beschikbaar op aegon.com.

Persberichten, financiële agenda en andere publicaties zijn beschikbaar in Aegon's investor & media app.

OVER AEGON

Aegon, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. Aegon heeft ruim 23.000 medewerkers en miljoenen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor verdere informatie: aegon.com.

DISCLAIMERS

Rapportage niet volgens IFRS-maatstaven

In dit document is een maatstaf opgenomen die niet behoort tot de algemene waarderingsgrondslagen (IFRS): onderliggend resultaat vóór belastingen. Deze niet-IFRS maatstaf wordt berekend door Aegon's joint ventures en geassocieerde deelnemingen proportioneel mee te consolideren. Voor de reconciliatie van deze maatstaf naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 'Segment Information' van Aegon's 'Condensed Consolidated Interim Financial Statements' (uitsluitend beschikbaar in het Engels).

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de opkomende markten, bijvoorbeeld met betrekking tot:
  - frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  - het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapieren; en
  - het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille en door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op het langlevenrisico, kortlevenrisisico, invaliditeitsrisico, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de opkomende markten;
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings van Aegon door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II vereisten en van andere regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving of een verandering door Aegon in het toepassen van dergelijke regelgeving, vrijwillig of anderszins, welke invloed kunnen hebben op Aegon's gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kunnen ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere initiatieven waar te maken om kosten te besparen, en het kapitaaloverschot en de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen te managen.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Media
Robin Boon
+31(0)70-344-8956
gcc@aegon.com

Investor relations
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com

 

BRON Aegon N.V.