AEGON voltooit aandelenuitgifte

24 Feb, 2011, 16:45 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 24, 2011 /PRNewswire/ -- AEGON heeft de uitgifte van 10% van het gewone aandelenkapitaal via een versnelde aandelenuitgifte voltooid. De uitgifte vond plaats onder AEGON's US Shelf Registration en omvat 173.604.912 nieuwe gewone aandelen AEGON N.V. met een nominale waarde van EUR 0,12. De aandelen zijn verkocht tegen een prijs van EUR 5,20 per aandeel.

De opbrengst van EUR 903 miljoen wordt gebruikt voor de terugkoop van 375 miljoen convertible core capital securities van de Nederlandse Staat.

Er is een verzoek ingediend om de nieuwe aandelen te noteren aan Euronext Amsterdam, de belangrijkste markt voor AEGON's gewone aandelen. De uitgifte zal naar verwachting op 1 maart 2011 definitief zijn. Het is de verwachting dat vanaf die dag de nieuwe aandelen verhandeld kunnen worden.

Morgan Stanley trad op als Sole Global Coordinator en Joint Book Runner voor de uitgifte. Deutsche Bank en JP Morgan traden eveneens op als Joint Book Runners. Een prospectus is verkrijgbaar bij Morgan Stanley, 20 Bank Street, Canary Wharf, Londen, E14 4AD, Verenigd Koninkrijk. Dit prospectus is ook beschikbaar op de website van AEGON, http://www.aegon.com.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de Corporate website

http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en beleggingsproducten, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft ongeveer 27.500 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

Registratieverklaring

AEGON heeft een registratieverklaring ingediend (inclusief prospectus) bij de Securities and Exchange Commission (SEC) voor de aandelenuitgifte die via dit persbericht is aangekondigd. Alvorens u belegt, doet u er goed aan kennis te nemen van het prospectus in de registratieverklaring en van andere documenten die AEGON bij de SEC heeft ingediend. De bij de SEC ingediende documenten bevatten informatie over AEGON en over deze aandelenuitgifte. U kunt deze documenten gratis verkrijgen door EDGAR te bezoeken op de website van de SEC op www.sec.gov. U kunt deze documentatie ook opvragen bij AEGON of een handelaar die aan de uitgifte deelneemt.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit persbericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiele markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiele markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting ,verval en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beinvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beinvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beinvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieen;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiele situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiele schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beinvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beeindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieen van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken;

- het uitblijven van toestemming van De Nederlandsche Bank om onze Core CapitalSecurities terug te kopen; en

- het niet kunnen desinvesteren van Transamerica Reinsurance op voorwaarden waar wij ons in kunnen vinden.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  Contact

  Media:
  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor relations:
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

  http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.