AEGON voltooit EUR 1 miljard aandelenuitgifte

13 Aug, 2009, 20:15 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 13 /PRNewswire/ -- AEGON heeft via een versnelde orderboekplaatsing (accelerated bookbuild) een EUR 1 miljard aandelenuitgifte voltooid. De uitgifte vond plaats onder AEGON's USD Shelf Registration en betreft de uitgifte van een combinatie van nieuwe, gewone aandelen en bestaande, zogenoemde treasury aandelen. De uitgifte omvat 157.822.000 nieuwe gewone aandelen en 32.654.191 treasury aandelen AEGON N.V. met een nominale waarde van EUR 0,12. De aandelen zijn verkocht tegen een prijs van EUR 5,25 voor de in Nederland verhandelbare aandelen en USD 7,50 voor de in New York verhandelbare aandelen.

Er is een verzoek ingediend om de nieuwe aandelen te noteren aan respectievelijk Euronext Amsterdam, de belangrijkste markt voor gewone aandelen AEGON, en aan de New York Stock Exchange. De uitgifte zal naar verwachting op 19 augustus 2009 definitief zijn en het is de verwachting dat vanaf die dag de nieuwe aandelen verhandeld kunnen worden aan respectievelijk Euronext Amsterdam en de New York Stock Exchange.

AEGON heeft de intentie om de opbrengst van de aandelenemissie te gebruiken om maximaal EUR 1 miljard aan kernkapitaal - beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid via de Vereniging AEGON - terug te betalen. De beslissing om uiterlijk 1 december 2009 terug te betalen hangt af van AEGON's kapitaalpositie en de economische vooruitzichten op dat moment. Tevens moet toezichthouder DNB formeel toestemming geven voor de terugbetaling.

De aandelenemissie werd geleid door J.P. Morgan als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner voor de uitgifte. ABN AMRO Bank N.V. (waarvan de naam spoedig zal veranderen in The Royal Bank of Scotland N.V.) en BofA Merrill Lynch traden als Joint Bookrunners op. Het prospectus kan verkregen worden bij J.P. Morgan Securities Ltd., 125 London Wall, Londen EC2Y 5AJ, Verenigd Koninkrijk en is tevens beschikbaar op AEGON's website, http://www.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit bericht opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: geloven, schatten, beogen, van plan zijn, ten doel stellen, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Met name is er geen zekerheid dat de opbrengst van de emissie gebruik zal worden om enig aantal van onze convertible core capital securities terug te kopen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, waaronder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de ontwikkelingsmarkten;

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- de uitkomsten van de overwegingen van de Europese Commissie betreffende de steun ontvangen van de Nederlandse Staat in december 2008;

- de beslissingen, zoals genomen door De Nederlandsche Bank (DNB) met betrekking tot onze mogelijkheid tot terugbetaling van de convertible core capital securities, uitgegeven in december 2008;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken; en

- de effecten van de toepassing van International Financial Reporting Standards op onze gerapporteerde financiële resultaten en onze financiële positie.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report en het prospectussupplement en de bijbehorende prospectus voor de uitgifte van deze emissie. Deze toekomst gerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomst gerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

  
  AEGON N.V.

  Group Corporate Communications & Investor Relations

  Media
  Greg Tucker 
  +31(0)70-344-8956
  E-mail: gcc-ir@aegon.com 

  Analisten & beleggers
  Gerbrand Nijman
  +31(0)70-344-8305
  E-mail: ir@aegon.com

Website: http://www.aegon.com

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.