AEGON wijzigt financiële rapportage voor Azië en deel van de Corporate Center kosten

12 Apr, 2012, 07:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, April 12, 2012 /PRNewswire/ --

AEGON past met ingang van het eerste kwartaal 2012 zijn financiële rapportage aan volgend op wijzigingen in de organisatiestructuur.

Een aantal activiteiten in Azië, die voorheen vanuit de Verenigde Staten werden aangestuurd, wordt voortaan gerapporteerd als onderdeel van Azië binnen het segment Nieuwe markten. De aanpassing is een gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur. De activiteiten in Azië worden voortaan aangestuurd vanuit het regionale hoofdkantoor van AEGON in Hongkong. De belangrijkste cijfers zijn opgenomen in onderstaande tabellen. In 2011 bedroeg het onderliggend resultaat vóór belastingen van de activiteiten in Azië EUR 37 miljoen. Dit resultaat werd verantwoord binnen het Amerika segment.

Ook zal vanaf het eerste kwartaal 2012 een deel van de kosten die het Corporate Center maakt voor bedrijfs-onderdelen in de resultaten van het betreffende bedrijfsonderdeel worden opgenomen. Deze wijziging heeft betrekking op de verschillende diensten die het Corporate Center verleent aan de desbetreffende bedrijfsonderdelen. Naar verwachting zal jaarlijks ongeveer EUR 70 miljoen aan de bedrijfsonderdelen worden doorbelast.

AEGON CFO Jan Nooitgedagt: "In verband met de organisatorische wijzigingen in Azië en de diensten die het Corporate Center verleent aan bedrijfsonderdelen, hebben we bekeken of we in onze rapportage nog steeds de belangrijkste gegevens verstrekken. Wij denken dat de nieuwe rapportagestructuur een beter inzicht geeft in zowel de manier waarop wij onze bedrijfsonderdelen aansturen als in de voortgang van onze activiteiten."

Deze aanpassingen zijn niet van invloed op het door AEGON gepubliceerde geconsolideerd onderliggend resultaat vóór belastingen of op de nettowinst. De tabellen geven alleen een overzicht van de wijzigingen in Azië, omdat de doorbelasting van de kosten van het Corporate Center pas vanaf het eerste kwartaal 2012 van toepassing zal zijn.

  Financieel overzicht - Amerika
 
  USD miljoenen
                          12M 2011 12M 2011
                       Gerapporteerd Aangepast
 
  Levensverzekeringen              779     727
  Individuele spaar- en pensioenproducten
  Fixed annuities                286     286
  Variable annuities              358     358
  Mutual funds                  22     22
  Werkgeversvoorzieningen en pensioenen     326     326
  Canada                     51     51
  Latijns Amerika                 1      1
  Onderliggend resultaat vóór belastingen   1,823    1,771
 
  Nettowinst                  933     895
 
  Premie-inkomen levensverzekeringen     8,668    8,350
  Premie-inkomen ziektekosten- en
  ongevallenverzekeringen           2,475    2,326
  Totaal premie-inkomen           11,143   10,676
 
  Opbrengst beleggingen            5,061    4,959
  Vergoedingen en provisies          1,041    1,066
  Overige opbrengsten               2      2
  Totaal omzet                17,247   16,703


  Financieel overzicht - Nieuwe markten
 
  EUR miljoenen
                          12M 2011 12M 2011
                       Gerapporteerd Aangepast
 
  Midden & Oost Europa                 96    96
  Azië                        -41    -4
  Spanje & Frankrijk                  88    88
  Variable Annuities Europe               9     9
  AEGON Asset Management                60    60
  Onderliggend resultaat vóór belastingen       212    249
 
  Nettowinst                      84    111
 
  Premie-inkomen levensverzekeringen        1,317   1,600
  Premie-inkomen ongevallen- en
  ziektekostenverzekeringen              71    179
  Premie-inkomen schadeverzekeringen         149    149
  Totaal premie-inkomen               1,537   1,928
 
  Opbrengst beleggingen                247    320
  Vergoedingen en provisies              464    469
  Overige opbrengsten                  1     1
  Totaal omzet                   2,249   2,718


  Financieel overzicht - Azië
 
  EUR miljoenen
                          12M 2011 12M 2011
                       Gerapporteerd Aangepast
 
  Levensverzekeringen                 -12    25
  Individuele spaar- en pensioenproducten       -18    -18
  Aandeel in resultaat geassocieerde
  deelnemingen                    -11    -11
  Onderliggend resultaat vóór belastingen       -41    -4
 
  Nettowinst                     -39    -12
 
  Premie-inkomen levensverzekeringen          95    378
  Premie-inkomen ziektekosten- en
  ongevallenverzekeringen                6    114
  Totaal premie-inkomen                101    492
 
  Opbrengst beleggingen                12    85
  Vergoedingen en provisies               4     9
  Totaal omzet                    117    586


Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 25.000 medewerkers en ongeveer 47 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  Kerncijfers - EUR     Jaar 2011  Jaar 2010
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     1,5 miljard 1,8 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen
               1,8 miljard 2,1 miljard
 
  Totaal bruto stortingen
               32 miljard 33 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     424 miljard 413 miljard
 


Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate websitewww.aegon.com.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op AEGON. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. AEGON acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in AEGON's vastrentende beleggingsportefeuilles; en
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in AEGON's beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van AEGON's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar AEGON significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke AEGON's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin AEGON actief is;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op AEGON's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van AEGON's verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor AEGON verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of AEGON's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen AEGON's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering,de  reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op AEGON's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar AEGON's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die AEGON's bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • AEGON's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij NYSE Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Contact

Media:
Greg Tucker

+31-(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com

Investor Relations:
Willem van den Berg

+31-(0)70-344-8305
ir@aegon.com


http://www.aegon.com


BRON AEGON N.V.