AEGON's totale embedded value 2010 stijgt met 6% tot EUR 18,9 miljard

- Embedded value levenbedrijf neemt toe tot EUR 25,8 miljard

12 Mei, 2011, 06:35 BST Van AEGON N.V.

THE HAGUE, The Netherlands, May 12, 2011 /PRNewswire/ -- AEGON's totale embedded value aan het eind van 2010 bedroeg EUR 18,9 miljard, een stijging van 6% in vergelijking met vorig jaar, voornamelijk als gevolg van een hogere embedded value levenbedrijf.

Embedded value is een belangrijke maatstaf voor de onderliggende waarde van een verzekeringsmaatschappij. Embedded value levenbedrijf geeft de waarde weer van de toekomstige winsten uit de bestaande verzekerings-portefeuille van de onderneming. AEGON is van mening dat embedded value in samenhang met andere resultaten die de onderneming publiceert waardevolle additionele informatie bevat voor analisten en beleggers.

De embedded value voor AEGON's levenbedrijf steeg tot EUR 25,8 miljard, waarin voor EUR 0,6 miljard nieuwe productie. Deze cijfers weerspiegelen de positieve ontwikkeling van AEGON's bestaande verzekeringsportefeuille, ten dele als gevolg van kostenbesparingsmaatregelen, alsmede de verbeterde financiële markten en sterkere valuta's, met name de dollar, ten opzichte van de euro. Wijzigingen in operationele aannames hadden een negatief effect en waren vooral het gevolg van een verandering in het patroon van opzeggingen in Amerika en de veronderstelde toename van de levensverwachting in Nederland. De negatieve impact van wijzigingen in de economische veronderstellingen, met name als gevolg van de invloed van de lage rentestanden in Nederland, werd gecompenseerd door verbeterde lange termijn opbrengsten uit beleggingen, vooral veroorzaakt door de positieve invloed van het programma ter afdekking van het renterisico in Nederland.

Aan het eind van 2010 was het vrije vermogen in het levenbedrijf gestegen tot EUR 3,3 miljard, voornamelijk als gevolg van een toename in het resultaat van de bestaande levenportefeuille en lagere kapitaalsvereisten voor nieuwe activiteiten. De marges op embedded value daalden licht van 5,8% naar 5,3%, waarbij een beter resultaat van de bestaande verzekeringsportefeuille het lagere niveau van de waarde nieuwe productie niet geheel heeft gecompenseerd.

   
  Embedded value               Eind v/h jaar Eind v/h jaar
  (bedragen in miljoenen tenzij 
  anders vermeld, na belasting)         2010     2009
 
                          EUR      EUR   %
 
  Levenbedrijf
  Aangepast netto vermogen (ANW)        15,959    13,216  21
     Vrij vermogen (FS)            3,261     2,404  36
     Vereist vermogen (RS)          12,697    10,811  17
 
  Waarde van de bestaande leven 
   portefeuille (ViF)              9,798    10,081  -3
     Contante waarde toekomstige winsten 
     (PVFP)                 13,570    13,035   4
     Solvabiliteitskosten (CoC)       -3,772    -2,955  -28
 
  Embedded value levenbedrijf (EVLI)      25,756    23,296  11
                           0       0   0
                           0       0   0
  Overige activiteiten
  IFRS boekwaarde                 733     1,137  -36
                           0       0   0
  Totale Embedded Value voor 
   Holdingactiviteiten             26,489    24,434   8
 
  Holdingactiviteiten             -7,598    -6,663  -14
     Marktwaarde van schuld, risicodragend 
     waardepapier & overige netto 
     verplichtingen             -7,098    -6,187  -15
     Contante waarde overheadkosten      -500     -477  -5
  Totale embedded value (TEV)         18,891    17,770   6
  Waarde van preferente aandelen kapitaal   -1,170    -1,301  10

  Totale embedded value (TEV) toe te 
   schrijven aan gewone aandeelhouders     17,721    16,469   8
  TEV toe te schrijven aan gewone 
   aandeelhouders per aandeel (EUR)        10.38     9.65 8  Waarde nieuwe productie              2010 EUR 2009 EUR  %
  (bedragen in miljoenen, na belasting)
 
  Amerika                         230   293 -22
  Nederland                        144   184 -22
  Verenigd Koninkrijk                   65   170 -62
  Nieuwe Markten                     116   120 -3
  Azië                           4    4  0
  Centraal & Oost Europa                  49    46  7
  Spanje & Frankrijk                    51    82 -38
  Variabele Lijfrente                   11   -11  0
                               0   767 -28
  Totaal                         555   767 -28
 

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht dat u kunt vinden op onze corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 27.00 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

   
  Kerncijfers - EUR    1e kw. 2011  Jaar 2010
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen     414 miljoen 1,8 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen   501 miljoen 2,1 miljard
 
  Totaal brutostortingen  7,4 miljard 33 miljard
  Beheerd vermogen
  (per einde
  verslagperiode)     400 miljard 413 miljard

Rapportage volgens GAAP In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf verwijzen wij naar noot 3 "Segment Information" van onze "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat AEGON een andere definitie voor waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Voor de wijze waarop AEGON waarde nieuwe productie definieert en berekent verwijzen wij naar het Embedded Value Report gedateerd 12 mei 2010. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit document bevat bepaalde informatie over onze resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over ons bedrijf in euro's, de valuta van onze jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

- wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;

- veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:

- de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en

- het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;

- de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;

- veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting ,verval en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;

- veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;

- toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';

- veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;

- veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;

- overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;

- veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;

- verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;

- verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;

- het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;

- rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;

- het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;

- veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;

- het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;

- ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken;

- het uitblijven van toestemming van De Nederlandsche Bank om onze Core Capital Securities terug te kopen; en

- het niet in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden in de overeenkomst tot overdracht van Transamerica Reinsurance.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit persbericht. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

   
  Contact

  Media:

  Greg Tucker
  +31(0)70-344-8956
  gcc-ir@aegon.com

  Investor Relations:

  Willem van den Berg
  +31(0)70-344-8305
  ir@aegon.com

http://www.aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.