AEGON's totale embedded value 2011 stijgt met 10% tot EUR 20,7 miljard

10 Mei, 2012, 06:35 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, May 10, 2012 /PRNewswire/ --

 

 • Embedded value levenbedrijf daalt 7% tot EUR 23,9 miljard voornamelijk door kapitaalbewegingen
 • Totale embedded value voor gewone aandeelhouders stijgt 11% tot EUR 19,6 miljard
 • Totale embedded value per gewoon aandeel blijft gelijk op EUR 10,42

AEGON's totale embedded value bedroeg aan het eind van 2011 EUR 20,7 miljard, een stijging van 10% in vergelijking met 2010. De lagere embedded value levenbedrijf werd meer dan goedgemaakt door een hogere boekwaarde van andere activiteiten en een lagere marktwaarde van schulden.

De embedded value voor AEGON's levenbedrijf daalde tot EUR 23,9 miljard, voornamelijk door kapitaalbewegingen binnen de Groep en de verkoop van Transamerica Reinsurance. De operationele marges op de embedded value stegen tot 8,6% in 2011 in vergelijking met 5,3% in 2010 door nieuwe productie en een goed resultaat van AEGON's bestaande verzekeringsportefeuille.

Het resultaat van AEGON's bestaande verzekeringsportefeuille werd beïnvloed door wijzigingen in de operationele aannames, voornamelijk gerelateerd aan lagere toekomstige kosten als gevolg van het herstructureringsprogramma in Nederland, en door een aanpassing van de sterfteaannames voor universal life activiteiten in Amerika. Dit werd gedeeltelijk tenietgedaan door de negatieve invloed van herstructurerings- en projectkosten en de stijging van de voorziening voor een programma ter verbetering van de klantenadministratie in het Verenigd Koninkrijk in 2011. De negatieve invloed van de wijziging van de economische aannames werd vooral veroorzaakt door lagere rentestanden. Dit werd ten dele goedgemaakt door het positieve effect van hedging van rentestanden in Nederland. De embedded value werd ook positief beïnvloed door gunstige valutakoersen, met name de stijging van Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro.

Aan het einde van 2011 was het vrije vermogen in het levenbedrijf gedaald tot EUR 1,6 miljard, voornamelijk als gevolg van toegenomen kapitaalvereisten in de Verenigde Staten en de uitstroom van kapitaal naar de Groep en andere activiteiten. Dit werd ten dele goedgemaakt door winsten in de bestaande verzekeringsportefeuille en de verkoop van Transamerica Reinsurance.

AEGON zal de tot nog toe gebruikelijke publicatie embedded value (EEV en VNB) beëindigen. In het persbericht over de resultaten over het eerste kwartaal 2012 worden niet langer de traditionele VNB cijfers gepubliceerd, maar de marktconforme waarde nieuwe productie. Het jaarlijkse Embedded Value Report wordt vervangen door informatie gebaseerd op de nieuwe vereisten onder Solvency II.

  Embedded value            Eind v/h jaar Eind v/h jaar
  (bedragen in miljoenen tenzij anders      2011     2010
   vermeld, na belasting)             EUR      EUR    %
 
  Levenbedrijf
  Aangepast netto vermogen (ANW)        15,702    15,959    2
    Vrij vermogen (FS)            1,628     3,261   -50
    Vereist vermogen (RS)           4,074    12,697    11
 
  Waarde van de bestaande leven 
  portefeuille (ViF)              8,243     9,798   -16
    Contante waarde toekomstige winsten 
    (PVFP)                  13,126    13,570    -3
    Solvabiliteitskosten (CoC)        -4,883    -3,772   -29
 
  Embedded value levenbedrijf (EVLI)      23,945    25,756    -7
 
  Overige activiteiten
  IFRS boekwaarde                2,264      733   209
 
  Totale embedded value voor 
  Holdingactiviteiten             26,208    26,489    -1
 
  Holdingactiviteiten              5,520    -7,598    27
     Marktwaarde van schuld, 
     risicodragend waardepapier & overige netto
     verplichtingen             -5,075    -7,098    29
     Contante waarde overheadkosten      -446     -500    11
  Totale embedded value (TEV)         20,688    18,891    10
     Waarde van preferente aandelen kapitaal -1,104    -1,170    6
  Totale embedded value (TEV) toe te 
  schrijven aan gewone aandeelhouders     19,585    17,721    11
     TEV toe te schrijven aan gewone 
     aandeelhouders per aandeel (EUR)     10.42     10.38    0


Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 25.000 medewerkers en ongeveer 47 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

  Kerncijfers - EUR     1e kw. 2012  Jaar 2011
 
  Onderliggend resultaat
  vóór belastingen      425 miljoen 1,5 miljard
  Verkoop nieuwe
  levensverzekeringen    445 miljoen 1,8 miljard
  Totaal bruto stortingen  11,0 miljard 32 miljard
  Beheerd vermorgen
  (per einde verslagperiode) 437 miljard 424 miljard


Rapportage volgens GAAP
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 "Segment Information" van AEGON's "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die AEGON gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat AEGON een andere definitie voor waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Zie voor de wijze waarop AEGON waarde nieuwe productie definieert en berekent het Embedded Value Report gedateerd 10 mei 2012. AEGON is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvol inzicht verlenen om AEGON's activiteiten te kunnen evalueren in relatie tot de activiteiten van de peers.

Lokale valuta's en constante wisselkoersen

Dit document bevat bepaalde informatie over AEGON's resultaten en financiële toestand in USD voor Amerika en in GBP voor het Verenigd Koninkrijk, omdat die activiteiten hoofdzakelijk in die valuta's plaatsvinden. Door bepaalde vergelijkende informatie tegen constante wisselkoersen te presenteren, wordt het effect van wijzigingen in de wisselkoersen geëlimineerd. Deze informatie is op geen enkele manier te vervangen door, of beter dan de financiële informatie over AEGON in euro's, de valuta van de jaarrekening.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op AEGON. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. AEGON acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in AEGON's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in AEGON's beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van AEGON's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar AEGON significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke AEGON's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin AEGON actief is;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op AEGON's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van AEGON's verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor AEGON verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of AEGON's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen AEGON's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering,de  reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op AEGON's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar AEGON's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die AEGON's bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • AEGON's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij NYSE Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.


Contact


Media:
Greg Tucker
+31(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com


Investor Relations:
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com


http://www.aegon.com

 

PRN NLD

BRON AEGON N.V.