Aegon's winst en verkopen stijgen in 4e kwartaal; hoger slotdividend voorgesteld

15 Feb, 2013, 06:30 GMT Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, February 15, 2013 /PRNewswire/ --


 • Hoger onderliggend resultaat door groei, lagere kosten en gunstige marktontwikkelingen
 • Onderliggend resultaat neemt met 29% toe tot EUR 447 miljoen, met name door groei, ingevoerde kostenbesparingen en gunstige aandelenmarkt en valutaontwikkelingen
 • Nettowinst stijgt tot EUR 422 miljoen door hoger onderliggend resultaat, gerealiseerde winsten op beleggingen, lagere afschrijvingen en boekwinsten op verkochte bedrijfsonderdelen
 • Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 7,2%, of 8,0% op de lopende activiteiten

 • Bestendige groei verkopen
 • Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 36% tot EUR 677 miljoen, door positieve ontwikkelingen in vrijwel alle markten
 • Groei verkopen ziektekosten- en schadeverzekeringen met 5% tot EUR 212 miljoen
 • Stortingen bedragen EUR 9,2 miljard; een stijging van 30% door aanhoudend goede verkopen van pensioenen, variable annuities en vermogensbeheermandaten
 • Marktconforme waarde van de nieuwe productie neemt sterk toe tot EUR 204 miljoen door prijsaanpassingen, verbeterde marges en hogere verkopen

 • Sterke kapitaalpositie en goede kasstromen
 • Kernkapitaalratio van 76,7%, ruim boven de doelstelling van ten minste 75% eind 2012
 • IGDª solvabiliteitsratio stijgt tot 230%
 • Operationele vrije kasstromen van EUR 530 miljoen
 • Slotdividend van 11 eurocent per gewoon aandeel

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter van de Raad van Bestuur

"De maatregelen die we hebben genomen om ons bedrijf te verbeteren, hebben in het vierde kwartaal tot goede resultaten geleid. In de meeste van onze markten zien we een stijgende vraag van klanten naar onze producten en diensten. Vooral de pensioenverkopen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk zijn sterk gestegen. En ondanks de lage rentestand zijn we ook in het vierde kwartaal in staat gebleken om producten te verkopen die zowel voor onze klanten als voor Aegon waarde toevoegen.

In de Verenigde Staten hebben we ons distributienetwerk verder uitgebreid en in Spanje zijn we een belangrijke samenwerking aangegaan met één van de grootste banken. Daarnaast hebben we onze positie in Centraal- en Oost-Europa verder versterkt door overnames in Roemenië en Oekraïne.

Vandaag hebben we ook een overeenkomst met onze grootste aandeelhouder, Vereniging Aegon, bekendgemaakt om alle preferente aandelen in te trekken. Na goedkeuring van onze aandeelhouders, krijgt Aegon door deze transactie een eenvoudiger kapitaalstructuur en behoudt het bedrijf ook onder de nieuwe Europese solvabiliteitseisen een kapitaalbasis van hoge kwaliteit. Tegelijkertijd worden de gevolgen voor bestaande aandeelhouders tot een minimum beperkt.

We hebben duidelijk voortgang geboekt om het bedrijf zodanig te positioneren dat we succesvol kunnen opereren op de door ons gekozen markten. Vanwege onze sterke kapitaalpositie en kasstromen stellen we een verhoging van het slotdividend naar 11 eurocent voor."

Voor het officiële Engelstalige persbericht verwijzen wij naar de Corporate website aegon.com.

  Kerncijfers

  bedragen in EUR                          12M
  miljoenen      Kw4 2012 Kw3 2012  % Kw4 2011  % 12M 2012 12M 2011 %

  Onderliggend
  resultaat voor
  belastingen        447   472 -5   346 29  1,787 1,522  17

  Nettowinst        422   374 13    81  -  1,571  872  80

  Verkoop         1,813  1,550 17  1,409 29  6,725 5,701  18

  Marktconforme
  waarde nieuwe
  productie         204   173 18    71 187   619  422  47

  Rendement op eigen
  vermogen         7.2%   7.7% -6   5.2% 38   7.1%  6.7%  6


AANVULLENDE INFORMATIE

Media conference call
07.45 uur: podcast beschikbaar twee uur na de call op aegon.com.

Analyst & Investor conference call
09.00 uur: audio webcast op aegon.com.

Inbelnummers analyst & investor call
Nederland: 045 631 6902
Verenigd Koninkrijk: +44 207 153 2027
Verenigde Staten: +1 480 629 9673

Twee uur na de call is de opname ervan beschikbaar op aegon.com.

Supplementen
Aegon's Financial Supplement en de Condensed Consolidated Interim Financial Statements voor het vierde kwartaal 2012 zijn beschikbaar op aegon.com.

DISCLAIMERS

Rapportage volgens GAAP
In dit document zijn verschillende maatstaven opgenomen die niet behoren tot de algemene waarderingsgrondslagen (GAAP): onderliggend resultaat vóór belastingen en marktconforme waarde nieuwe productie. Voor de reconciliatie van onderliggend resultaat vóór belastingen naar de best vergelijkbare IFRS maatstaf zie noot 3 "Segment Information" van Aegon's "Condensed consolidated interim financial statements" (uitsluitend beschikbaar in het Engels). Marktconforme waarde nieuwe productie is niet gebaseerd op IFRS, die Aegon gebruikt voor zijn primaire financiële rapportage, en moet niet worden gezien als een vervanging voor IFRS-maatstaven. Het kan zijn dat Aegon een andere definitie voor marktconforme waarde nieuwe productie hanteert dan andere ondernemingen. Aegon is van mening dat de niet-GAAP maatstaven tezamen met de IFRS gegevens de beleggerswereld zinvolle aanvullende informatie verschaffen die de directie van Aegon gebruikt om haar activiteiten aan te sturen, alsmede bruikbare informatie aan de beleggerswereld verschaffen om Aegon's activiteiten te kunnen vergelijken met de activiteiten van de peers.

Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op Aegon. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Aegon acht zich niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in Aegon's vastrentende beleggingsportefeuilles;
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier; en
  • het effect van dalende kredietwaardigheid in bepaalde beleggingen uitgegeven door de private sector en de daarmee verband houdende waardedaling van aangehouden beleggingen in de private sector.
 • veranderingen in Aegon's beleggingsportefeuille mede door dalende kredietwaardigheidsratings van zijn tegenpartijen;
 • gevolgen van het eventueel (partieel) openbreken van de eurozone;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting, verval en andere factoren die de winstgevendheid van Aegon's verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • het effect van herverzekeraars waar Aegon significante risico's heeft ondergebracht die niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • veranderingen in de beschikbaarheid van, en de kosten gemoeid met, bronnen van liquiditeit zoals krediet van banken en de kapitaalmarkten, alsmede de omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de kredietwaardigheid van tegenpartijen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke Aegon's activiteiten, het vermogen om medewerkers op sleutelposities aan te nemen en aan te houden, het productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin Aegon actief is;
 • veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke opinie in het algemeen met betrekking tot, onder meer, het soort producten dat ook Aegon verkoopt, daaronder begrepen in wet- en regelgeving of de commerciële noodzaak om te voldoen aan veranderende verwachtingen van klanten;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op de mogelijkheden kapitaal op te halen, op Aegon's liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van Aegon's verzekeringsdochters en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid en liquiditeit van Aegon's verzekeringsdochters;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor Aegon verplicht wordt substantiële schadebetalingen te doen of Aegon's werkwijze te veranderen;
 • vanwege complexe transacties binnen Aegon's bedrijfsvoering welke sterk afhankelijk zijn van een correcte werking van informatietechnologie, kan uitval van een computersysteem of een bedreiging van de informatiesystemen invloed hebben op de bedrijfsvoering, de reputatie en daarmee verband houdend een negatief effect op Aegon's cash flows en bedrijfsresultaten hebben;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de winstgevendheid en kosten voor distributie van of vraag naar Aegon's producten beïnvloeden;
 • veranderingen in regelgeving op het gebied van verslaggeving welke invloed kunnen hebben op gerapporteerde resultaten en eigen vermogen;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • catastrofes, veroorzaakt door natuur of door de mens, die resulteren in significante verliezen en die Aegon's bedrijfsvoering significant kan ondermijnen; en
 • Aegon's onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij de Autoriteit Financiële Markten en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het Annual Report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.

Over Aegon
Aegon, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. Aegon heeft circa 24.000 medewerkers en miljoenen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. Voor verdere informatie: aegon.com.


Media Relations 
Greg Tucker 
070-344-8956 
gcc@aegon.com

Investor Relations
Willem van den Berg
070-344-8305
ir@aegon.com

PRN NLD

BRON AEGON N.V.