Algemene Vergadering van Aandeelhouders 29 juni 2015

29 Jun, 2015, 18:00 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, June 29, 2015 /PRNewswire/ --

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

Op 29 juni 2015 heeft de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam plaatsgevonden met de volgende resultaten.

Herbenoemingen 

Na afloop van de Aandeelhoudersvergadering heeft de Raad van Commissarissen de heer Peter van Zwieten herbenoemd tot CFO en lid van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam N.V. voor een periode van vier jaar tot en met de aandeelhoudersvergadering van 2019. De herbenoeming is aan de Aandeelhoudersvergadering toegelicht.

De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het voorstel van de Raad van Commissarissen om de heer J. Bout ter herbenoemen als lid van de Raad van Commissarissen tot aan het einde van het boekjaar 2016. De Centrale Ondernemingsraad (COR) ondersteunt de beide herbenoemingen.

Claimemissie en statutaire wijzigingen 

De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met het voorstel om de nominale waarde van ieder aandeel in het kapitaal van Ballast Nedam N.V. te verminderen van EUR 1,- naar een nominale waarde van EUR 0,01 per aandeel, zonder terugbetaling aan de aandeelhouders.

Voorts heeft de aandeelhoudersvergadering ingestemd met de voorgestelde statutenwijzigingen die het samenvoegen van aandelen (consolidatie) mogelijk maken via dertig uitgewerkte varianten en de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, gemachtigd om te bepalen welke van deze varianten nodig is om deze consolidatie te implementeren.

Naast de jaarlijkse aanwijzingen voor de uitgifte van aandelen en beperking of uitsluiting van het wettelijk en statutair voorkeursrecht, heeft de aandeelhoudersvergadering de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor een periode van 6 maanden vanaf 1 juli 2015 tot 31 december 2015 gemachtigd voor de uitgifte van gewone aandelen, het toekennen van claims en de uitsluiting en beperking van het wettelijk en statutair voorkeursrecht om de claimemissie te implementeren.

Decertificering 

Ballast Nedam heeft het bestuur van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam (SAK) laten weten over te willen gaan tot decertificering zo spoedig mogelijk na afronding van de claimemissie. De decertificering zal in overleg met Euroclear, Euronext en de betrokken aangesloten instellingen geïmplementeerd worden. De aandeelhoudersvergadering heeft ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging ter voorbereiding op decertificering.

De jaarrekening over 2014 is vastgesteld, en de overige voorstellen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn ook aangenomen. Binnen 15 dagen vindt u een overzicht van de stemresultaten op onze website http://www.ballast-nedam.nl.

Op de website http://www.ballast-nedam.nl vindt u ook de volledige tekst van de voorgestelde statutenwijziging en de aandeelhouderscirculaire die is opgesteld om aandeelhouders over de claimemissie te informeren.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van [dit bericht/ deze stukken] kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

[Dit bericht vormt/ Deze stukken vormen] geen prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en [vormt/ vormen] geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de Vennootschap of via de website van Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.

PRN NLD

BRON Ballast Nedam