Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt jaarrekening 2011 vast

25 Apr, 2012, 17:00 BST Van BNG Bank

DEN HAAG, Nederland, April 25, 2012 /PRNewswire/ --

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van BNG heeft op 23 april 2012 de jaarrekening van de bank over 2011 vastgesteld en het nieuwe kapitalisatie- en dividendbeleid van BNG besproken. Besloten is om van de nettowinst over 2011 (EUR 256 miljoen) 25% uit te keren als dividend. Tevens heeft de AvA de heren Theo Bovens en Jan Nooitgedagt benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Nieuw kapitalisatie- en dividendbeleid

Als gevolg van de financiële crisis worden de kapitaalvereisten voor banken aanzienlijk verscherpt. Het Basels Comité heeft voorgesteld onder meer de minimumwaarden voor de BIS tier 1-ratio's te verhogen en een ondergrens voor de leverage ratio van 3% in te stellen. Deze waarden zouden met ingang van 2018 van kracht dienen te worden. De Europese regelgeving (CRD-IV) waarin de voorstellen van het Basels Comité zijn vertaald in richtlijnen en verordeningen, is in 2011 in concept gepubliceerd. Daarin is overigens nog geen ondergrens voor de leverage ratio opgenomen. De European Banking Authority (de Europese toezichthoudende autoriteit voor de bankensector in Europa) is opdracht gegeven uiterlijk 2016 met een analyse te komen over de minimale hoogte van de ratio, mede in relatie tot de verschillende bedrijfsmodellen van banken.

BNG voldoet met een ratio van 20% ruimschoots aan de aangescherpte eisen voor de BIS tier 1-ratio. Dat is echter niet het geval voor de voorgestelde leverage ratio. De hiervoor noodzakelijke groei van het eigen vermogen zal moeten worden opgebracht door een groter deel van de winst in te houden, te zijner tijd mogelijk aan te vullen met een relatief beperkte uitgifte van hybride schuldbewijzen die het karakter hebben van eigen vermogen.

Met het oog op het voorgaande en op basis van de ontwikkelingen en verwachtingen ultimo 2011, is het beleid van BNG om jaarlijks aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor te stellen het dividend te bepalen op 25% van de nettowinst. Dit beleid is van kracht met ingang van de dividenduitkering over het boekjaar 2011 en geldt in beginsel voor de gehele overgangsperiode tot 2018. Zodra duidelijkheid wordt verkregen over de definitieve vorm en hoogte van de leverage ratio, zal het dividendbeleid worden heroverwogen. Heroverweging van het dividendbeleid zal ook plaatsvinden bij het onverhoopt niet uitkomen van verwachtingen ten aanzien van groei en/of resultaatontwikkeling.

Benoemingen Raad van Commissarissen

De AvA heeft de heren Theo Bovens en Jan Nooitgedagt benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

De heer drs. T.J.F.M. Bovens (1959) is sinds 2011 Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg. In 2006 werd hij benoemd tot kroonlid en lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad.

De heer drs. J.J. Nooitgedagt RA (1953) is sinds 2009 Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V.

Jaarverslag 2011

Toespraak van Carel van Eykelenburg, voorzitter Raad van Bestuur, tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2012 (Pdf)

BRON BNG Bank