AMB Property Corporation en Allianz Real Estate vormen een joint venture van EUR 470 miljoen

03 Maa, 2011, 08:45 GMT Van AMB Property Corporation

SAN FRANCISCO, March 3, 2011 /PRNewswire/ --

AMB Property Corporation(R) (NYSE: AMB), toonaangevend wereldwijd eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van logistiek vastgoed, heeft vandaag de totstandkoming aangekondigd van een joint venture tussen AMB en Allianz Real Estate. Het fonds is gestructureerd als een Luxemburg FCP-FIS en zijn beleggingsstrategie bestaat uit het verwerven, bezitten en beheren van aan wereldhandel gebonden logistiek vastgoed gelegen in zeehavens, luchthavens en andere grote distributiepunten in de eurozone.

"We zijn zeer verheugd dat we zullen samenwerken met Allianz Real Estate, een wereldleider op het gebied van financiële diensten," vertelt Hamid R. Moghadam, Chairman en CEO van AMB. "Dit is een essentiële stap in ons commitment aan het ontwikkelen van joint ventures met privékapitaal van toonaangevende globale beleggers. Deze nieuwe joint venture biedt ons de kans om kapitaal in te zettenin markten in de eurozone die van vitaal belang zijn voor de wereldwijde supply chain."

De initiële inbreng van eigen vermogen van Allianz Real Estate zal ongeveer EUR 400 miljoen zijn en de totale inbreng van eigen vermogen van de joint venture is EUR 470 miljoen (USD 648 miljoen), waaronder AMB's co-investering van 15%.

"De strategie van Allianz Real Estate bestaat erin indirect te beleggen in regio's of niches waar we zelf niet over adequate expertise beschikken," vertelt Olivier Piani, algemeen directeur van Allianz Real Estate. "We vinden deze expertise voor een industriële joint venture bij partners zoals AMB. Deze joint venture is niet alleen de grootste die we tot nu toe ondernomen hebben, het is ook onze grootste intrede in de logistieke sector. We zien op de lange termijn veel kansen en we verheugen ons erop hiermee aan slag te gaan."

Per 31 december 2010 bedroeg AMB's portfolio in Europa meer dan 1,4 miljoen vierkante meter aan beheer en ontwikkeling van vastgoed.

AMB Property Corporation.(R) Local partner to global trade.(TM)

AMB Property Corporation(R) is een toonaangevende wereldwijde eigenaar, beheerder en ontwikkelaar van industrieel vastgoed en richt zich op de belangrijkste hubs en distributiemarkten van Amerika, Europa en Azië. Per 31 december 2010 was AMB eigenaar van of had de onderneming participaties in, op geconsolideerde basis of via ongeconsolideerde joint ventures, onroerend goed en ontwikkelingsprojecten met een totaal van circa 14,8 miljoen vierkante meter (159,6 miljoen vierkante voet) in 49 markten en 15 landen. AMB investeert in vastgoed dat zich hoofdzakelijk bevindt in de submarkten van haar doelmarkten. De portfolio van de onderneming omvat High Throughput Distribution(R)-faciliteiten -logistiek vastgoed dat specifiek gericht is op snelle doorstroom van goederen, in de nabijheid van luchthavens, zeehavens en knooppunten voor grondtransport.

Bepaalde informatie in dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, zoals verklaringen in verband met de aanbieding en de uitgifte en de verkoop van de effecten, het gebruik van de opbrengsten van de aanbieding, de beleggingsmogelijkheden in Europa, en de activiteiten van het fonds, die gemaakt zijn op grond van de safe-harbour bepalingen van Artikel 21E van de Securities Exchange Act van 1934, inclusief wijzigingen daarop, en Artikel 27A van de Securities Act van 1933, inclusief wijzigingen daarop. Aangezien deze toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden impliceren, zijn er belangrijke factoren waardoor onze werkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van de verklaringen in de toekomstgerichte verklaringen, en u dient de toekomstgerichte verklaringen niet te beschouwen als voorspellingen van toekomstige gebeurtenissen. De gebeurtenissen of omstandigheden uiteengezet in de toekomstgerichte verklaringen zullen zich misschien niet voordoen. U kunt toekomstgerichte verklaringen herkennen aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie zoals "geloven", "verwachten", "kunnen", "zullen", "zouden", "streven naar", "ongeveer", "voorhebben", "van plan zijn", "pro forma", "schatten" of "anticiperen" of de ontkennende vorm van deze woorden of vergelijkbare woorden of bewoordingen. U kunt toekomstgerichte verklaringen ook herkennen aan de uiteenzetting van strategieën, plannen of voornemens. Toekomstgerichte verklaringen zijn per definitie afhankelijk van aannames, gegevens of methodes die onjuist of onnauwkeurig kunnen zijn en mogelijk zijn we niet in staat ze te realiseren. We waarschuwen u niet te veel te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen, deze geven slechts onze analyse weer en gelden alleen op de datum van dit verslag of de datums aangegeven in de verklaringen. Wij gaan geen verplichting aan voor het bijwerken of aanvullen van toekomstgerichte verklaringen. De volgende factoren zouden, onder andere, ervoor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten en toekomstige gebeurtenissen materieel verschillen van de resultaten en gebeurtenissen uiteengezet in de toekomstgerichte verklaringen: veranderingen in de algemene economische omstandigheden in Californië, de Verenigde Staten of wereldwijd (waaronder schommelingen op financiële markten), in de globale handel of in de vastgoedsector (waaronder risico's gerelateerd aan dalende vastgoedwaarderingen en kosten door waardeverminderingen); risico's gerelateerd aan de aanwending van schulden om de zakenactiviteiten van het bedrijf te financieren, waaronder risico's gerelateerd aan herfinanciering en rentevoeten; het onvermogen van het bedrijf om noodzakelijke financiering te verwerven, te hernieuwen of uit te breiden of toegang te krijgen tot de schulden- of de aandelenmarkten; het onvermogen van het bedrijf om zijn huidige rating van zijn kredietbeoordelaar te behouden of aan zijn schuldovereenkomsten te voldoen; risico's gerelateerd aan de voorgestelde fusietransactie met ProLogis, waaronder procesvoering gerelateerd aan de fusie, toename van de prijs van de aandelen van ProLogis, en het risico dat de fusie, indien voltooid, niet zal voldoen aan de beoogde resultaten; risico's gerelateerd aan het vermogen om de fusie te voltooien en het tijdstip van de voltooiing van de fusie; risico's gerelateerd aan de verplichtingen van het bedrijf in geval van bepaalde wanbetalingen onder de joint venture met co-investering en andere schulden; wanbetalingen op of de niet-verlenging van leases door huurders, verlengingen van leases aan een lager dan verwachte rentevoet of het onvermogen om überhaupt wel vastgoed te kunnen leasen of vastgoed te leasen aan gunstige rentevoeten en voorwaarden; problemen om vastgoed, vastgoedportfolio's, of belangen in te verwerven vastgoedgerelateerde entiteiten of platformen te identificeren en om overnames onder voordelige voorwaarden te voltooien en het onvermogen van overgenomen entiteiten om te presteren zoals het bedrijf verwacht; ongekende passiva verworven door het overgenomen vastgoed, vastgoedportfolio's, of belangen in vastgoedgerelateerde entiteiten; het onvermogen van het bedrijf om succesvol het overgenomen vastgoed en operaties te integreren; risico's en onzekerheden die projectontwikkeling schaden, herontwikkeling en omzetting met toegevoegde waarde (waaronder bouwvertragingen, budgetoverschrijdingen, het onvermogen van het bedrijf om de benodigde vergunningen en de financiering te verkrijgen, het onvermogen van het bedrijf om überhaupt wel vastgoed te leasen of vastgoed te leasen aan gunstige rentevoeten en voorwaarden en publieke weerstand tegen deze activiteiten); het onvermogen van het bedrijf om bijkomende financiering aan te trekken, bijkomende investeringen aan te trekken in bestaande fondsen of om vastgoed te leveren voor zijn joint ventures met co-investering door factoren zoals het onvermogen om vastgoed over te nemen, te ontwikkelen of te leasen die voldoen aan de investeringscriteria van zulke joint ventures, of het onvermogen van de joint ventures met co-investering om toegang te krijgen tot schulden en eigen kapitaal om de levering van vastgoed te betalen of hun toewijzing van beschikbaar kapitaal om andere kapitaalvereisten te dekken; risico's en onzekerheden gerelateerd aan de toewijzing van vastgoed aan derde partijen en het vermogen van het bedrijf om zulke transacties uit te voeren onder gunstige voorwaarden en om tijdig de opbrengsten uit zulke toewijzingen te herinvesteren; risico's gerelateerd aan internationaal zakendoen en aan globale uitbreiding, waaronder het niet vertrouwd zijn met de nieuwe markten en wisselkoersrisico's; risico's gerelateerd aan wijzigend personeel en functiewijzigingen; verliezen die de verzekeringsdekking van het bedrijf overschrijden; wijzigingen in lokale en federale reglementen, waaronder wijzigingen in vastgoed- en bestemmingswetgeving; stijgingen in de onroerendgoedbelastingen; risico's gerelateerd aan de belastingsstructuur van het bedrijf; toename van rentevoeten en exploitatiekosten of onverwachte grote kapitaaluitgaven; milieurisico's en risico's gerelateerd aan natuurrampen; en het onvermogen van het bedrijf om zijn status als vastgoedbeleggingsmaatschappij te handhaven. Ons succes is tevens afhankelijk van algemene economische trends, verschillende marktomstandigheden en -fluctuaties en andere risicofactoren die worden besproken onder het kopje "Risicofactoren" en elders in ons meest recente jaarverslag in formulier 10-K voor het verslagjaar dat eindigt op 31 december 2010.

BRON AMB Property Corporation