Ambitieus TMC sluit 2010 sterk af en stelt jubileumdividend voor

22 Maa, 2011, 06:30 GMT Van TMC Group N.V.

EINDHOVEN, Nederland, March 22, 2011 /PRNewswire/ --

   
  RESULTATEN         H2**   H1*      H2**   H1*
  (x Eur 1.000)   2010   2010  2010  2009  2009   2009
 
  Opbrengsten   42,094  22,805 19,289 37,151 17,487  19,664
 
  Brutowinst    15,274  8,427  6,847 12,109  6,357   5,752
  % van de 
   opbrengsten   36.3%  37.0%  35.5%  32.6%  36.4%   29.3%
 
  EBITDA      5,272  3,223  2,049  2,716  1,611   1,105
  % van de 
   opbrengsten   12.5%  14.1%  10.6%  7.3%  9.2%   5.6%
 
  Resultaat over het 
  boekjaar ***)   3,457  2,150  1,307 -4,740   884  -5,624
  % van de 
   opbrengsten    8.2%   9.4%  6.8% -12.8%  5.1%  -28.6%
 
  * H1: eerste helft van het jaar
  ** H2: tweede helft van het jaar
  *** Resultaat H1 2009 inclusief bijzondere waardevermindering goodwill 
    Eur 6,2 miljoen, en
  daarmee ook 2009

Kernpunten 2010

- Voorstel tot dividenduitkering van Eur 0,40 per aandeel en Eur 0,10 jubileumdividend per aandeel.

- EBITDA met 94,1% gestegen tot Eur 5,3 miljoen (2009: 2,7 miljoen).

- Stijging van opbrengsten met 13,3% van Eur 37,2 miljoen in 2009 tot Eur 42,1 miljoen in 2010.

- Verbetering van de ratio direct/indirect ultimo 2010 tot 7,9 (ultimo 2009: 6,1).

- Stijging van de gewone winst per aandeel tot Eur 0,94 (2009: Eur -1,21).

- Netto cashpositie sterk verbeterd van Eur -1,4 miljoen ultimo 2009 tot Eur 3,1 miljoen ultimo 2010.

- Solvabiliteit ultimo 2010 van 68,8% (ultimo 2009: 63,3%).

Thijs Manders, Algemeen Directeur van TMC Group:

"Wij kijken zonder meer positief terug op 2010. Voor TMC staat het te boek als een jaar van sterk herstel. Wij hebben een mooie groei laten zien in zowel opbrengsten als in winstgevendheid. Dit resultaat is te danken aan de inzet en inventiviteit van onze mensen. Ook hebben de in 2009 ingezette organisatorische verbeteringen een grote bijdrage geleverd aan de resultaten. Wij hebben nagenoeg alle kwalitatieve doelstellingen gehaald. TMC is ultimo 2010 een kerngezond en financieel solide bedrijf.

Ook op het vlak van de aandeelhouders is er het nodige veranderd. Het feit dat meerdere nieuwe institutionele beleggers, waaronder Teslin, in TMC zijn gestapt is een blijk van vertrouwen in onze toekomst.

Alle seinen staan op groen om ook in 2011 goed te blijven presteren. We zien weliswaar nog altijd uitdagingen in met name de bouw en civiele markt; wij zijn echter goed toegerust om deze uitdagingen aan te gaan. Voor onze Technology activiteiten, die goed zijn voor een zeer groot gedeelte van onze opbrengsten, voorzie ik dat we in 2011 volop de kans krijgen onze positie verder uit te bouwen."

SAMENVATTING VAN HET JAAR 2010

   
  RESULTATEN (x Eur 1.000)          2010    2009
 
  Opbrengsten                42,094   37,151
  Groei                    13.3%   -12.2%
  Brutowinst % van de opbrengsten       36.3%    32.6%
  EBITDA                   5,272    2,716
  % van de opbrengsten            12.5%    7.3%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)          4,725   -4,010
  % van de opbrengsten            11.2%   -10.8%
  Resultaat over het boekjaar        3,457   -4,740
  Groei                   172.9%   -217.3%
  % van de opbrengsten             8.2%   -12.8%
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL
  Aantal werkondernemers per einde periode   461     387
  Gemiddeld aantal werkondernemers       423     408
  Aantal indirecte medewerkers per einde 
   periode                   58     63
 
  AANDELEN GEGEVENS
  Resultaat per aandeel (in Eur)*       0.94    -1.21
  Cash flow per aandeel (in Eur)**      1.09    0.51
  Resultaat per aandeel na verwateringseffect 
   (in Eur)*                 0.93    -1.21
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en 
    bijzondere waardevermindering, berekend over het gemiddeld aantal 
    uitgegeven aandelen.

Financiële informatie:

Opbrengsten

De opbrengsten stegen in 2010 met 13,3% tot Eur 41,2 miljoen ten opzichte van Eur 37,2 miljoen in 2009. In de eerste helft van 2010 hebben we de opbrengsten ten opzichte van dezelfde periode in 2009 op peil weten te houden. In de tweede helft van 2010 hebben we ten opzichte van dezelfde periode in 2009 een stijging in opbrengsten weten te realiseren van 30,4%. In november 2010 hebben we een opbrengstenrecord gevestigd in ons tienjarige bestaan.

De stijging van de opbrengsten is primair het gevolg van de stijging van het aantal werkondernemers als gevolg van een aantrekkende vraag gecombineerd met een hogere productiviteit. De stijging is gerealiseerd ondanks een aanhoudende druk op de tarieven. De productiviteit is ten opzichte van 2009 gestegen. Gedurende 2010 is een aantal medewerkers niet werkzaam geweest tegen commercieel tarief als gevolg van de Kenniswerkersregeling en de inzet van werkondernemers op risicodragende projecten.

Aantal medewerkers

Het aantal werkondernemers steeg van 387 eind 2009 tot 461 eind 2010, een stijging van 19,1%. Het gemiddeld aantal werkondernemers steeg van 408 in 2009 tot 423 in 2010. Dit betrof een stijging van 3,7%. Het aantal indirecten ultimo 2009 was 63. Ultimo 2010 was dit aantal gedaald tot 58. De verhouding direct personeel versus indirect personeel indirect bedroeg ultimo 2010 7,9 (ultimo 2009: 6,1).

Brutowinst

De brutowinst in 2010 bedroeg Eur 15,3 miljoen, een stijging van 26,1% ten opzichte van het verslagjaar 2009. Deze stijging is onder meer het gevolg van de stijging van de opbrengsten en de subsidies. Exclusief subsidies is de brutowinst 2010 gestegen met 8,4% ten opzichte van 2009.

De directe personeelskosten zijn met 7,1% gestegen ten opzichte van 2009. De brutowinst als percentage van de opbrengsten in 2010 is 36,3% ten opzichte van 32,6% in 2009. De brutowinst als percentage van de opbrengsten exclusief subsidies in 2010 is 28,1% ten opzichte van 29,4% in 2009.

Indirecte personeelskosten

De indirecte personeelskosten bedroegen in 2010 Eur 6,9 miljoen. In 2009 waren deze kosten Eur 6,7 miljoen. Deze stijging van 3,3% is het gevolg van meerdere kostenmutaties, waaronder de stijging van bonussen voor indirect personeel van ongeveer Eur 800 duizend. Verder zijn de indirecte personeelskosten gedaald door het lager gemiddeld aantal indirecte medewerkers in 2010 ten opzichte van 2009 waardoor de indirecte personeelskosten zijn gedaald met ongeveer Eur 500 duizend. Tot slot zijn de kosten gedaald door de lagere afvloeiingskosten voor indirecte medewerkers die in 2010 Eur 306 duizend (2009: Eur 444 duizend) bedroegen. De indirecte personeelskosten bedroegen in 2010 16,3% van de opbrengsten (2009: 17,9%).

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten bedroegen Eur 3,7 miljoen in 2010 ten opzichte van Eur 3,3 miljoen in 2009 exclusief de bijzondere waardeverminderingsverliezen op de goodwill. De stijging van 11,5% was met name het gevolg van hogere marketingkosten, ICT- en telefoonkosten en advieskosten. Deze kosten waren in 2009 teruggedrongen in verband met de economische crisis. De overige bedrijfskosten bedroegen in 2010 8,7% van de opbrengsten (2009: 8,9%).

Bedrijfsresultaat (EBIT)

Het bedrijfsresultaat, dat in 2009 Eur 2,2 miljoen bedroeg, exclusief bijzondere waardeverminderingsverliezen op de goodwill, is in 2010 met 118,9% gestegen tot Eur 4,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat als percentage van de opbrengsten bedroeg 11,2% (2009: 5,8%).

Resultaat over het boekjaar

Het resultaat voor belasting over het boekjaar bedroeg Eur 4,7 miljoen (2009: Eur -4,2 miljoen). Het resultaat per aandeel nam van Eur -1,21 ultimo 2009 toe tot Eur 0,94 ultimo 2010.

Kasstroom

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg Eur 4,2 miljoen, een stijging van 41,6% ten opzichte van 2009 (Eur 3,0 miljoen). De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg Eur 202 duizend. De totale inkomende kasstroom bedraagt derhalve Eur 4,4 miljoen welke is aangewend om te voldoen aan de aflossingsverplichtingen van Eur 2,8 miljoen. Het restant ten bedrage van Eur 1,6 miljoen zal worden aangewend voor de voorgestelde dividenduitkering.

Financiering

De solvabiliteit ultimo 2010 bedroeg 68,8% tegen 63,3% ultimo 2009. Deze stijging was grotendeels het gevolg van de aflossing op de leningen en de stijging van het eigen vermogen door de toevoeging van het resultaat over het boekjaar 2010. Door de stijging van het eigen vermogen is ook het balanstotaal gestegen ultimo 2010 ten opzichte van ultimo 2009. Er is in het boekjaar 2010 geen aanspraak gemaakt op externe financieringsbronnen ter financiering van de bedrijfsactiviteiten. De dividenduitkering zal geen significante impact hebben op de financieringsstructuur van TMC.

Voorstel resultaatbestemming

Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vastgestelde dividendbeleid van TMC is er op gericht om een deel van de winst als dividend uit te keren. Daarnaast wordt een deel van de vrije reserves gereserveerd om de verdere groei en ontwikkeling van de business te financieren. Dividenduitkeringen worden jaarlijks door de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voorgesteld met inachtneming van diverse factoren, zoals financiële resultaten, cashbehoefte, groeikansen en vermogenspositie.

De Raad van Bestuur van TMC stelt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor overeenkomstig artikel 24 van de statuten een besluit te nemen tot het doen van een dividenduitkering in contanten uit de winst over het jaar 2010 van Eur 0,50 per aandeel. De Raad van Bestuur is van mening dat de sterke liquiditeit- en solvabiliteitspositie van de vennootschap de voorgestelde dividenduitkering mogelijk maken.

Financiële resultaten TMC Technology

De markt waarin TMC Technology opereert heeft in 2010 duidelijke tekenen van herstel laten zien. De resultaten zijn beïnvloed door toenemende vraag naar onze mensen. Met name binnen de halfgeleiderindustrie is er een opleving geweest in het activiteitenniveau. Dit resulteerde in een toenemende vraag naar hoog opgeleide specialisten. De productiviteit van de member company Technology is hersteld ten opzichte van 2009. De tarieven zijn gedurende 2010 op een relatief laag niveau gebleven als gevolg van de economische crisis. Nagenoeg alle businesscellen hebben in 2010 een bijdrage geleverd aan de groei van de member company Technology.

De opbrengsten stegen in 2010 tot Eur 30,6 miljoen. In 2009 bedroegen de opbrengsten Eur 24,5 miljoen. Dit is een stijging van 25,0%. De opbrengsten zijn met name toegenomen door het hoger aantal werkondernemers dat we succesvol konden plaatsen bij onze opdrachtgevers. Daarnaast is de productiviteit toegenomen.

Het bedrijfsresultaat steeg in 2010 ten opzichte van 2009 van Eur 2,6 miljoen tot Eur 4,7 miljoen, oftewel 15,4% (2009: 10,6%) van de opbrengsten. In 2010 is Eur 3,5 miljoen doorbelast vanuit TMC Holding B.V. en TMC Group N.V. tegen Eur 3,1 miljoen in 2009.

Het aantal werkondernemers steeg van 271 ultimo 2009 tot 370 ultimo 2010, een stijging van 36,5%. Het gemiddeld aantal werkondernemers nam toe van 269 in 2009 tot 322 in 2010. Dit is een stijging van 19,7%.

Financiële resultaten TMC ICT

TMC ICT heeft in 2010 een periode van licht herstel doorgemaakt. De druk op de tarieven is onveranderd, terwijl de productiviteit in 2010 ten opzichte van 2009 is toegenomen. De brutomarge is als gevolg hiervan toegenomen naar een meer acceptabel niveau. De kostenbesparingen die in 2009 zijn gemaakt hebben ook in 2010 een positief effect gehad op de winstgevendheid, zodat de winstgevendheid van de member company is toegenomen.

De ontwikkelingen binnen de Healthcare sector zijn positief. Het aantal klanten dat we in deze sector bedienen is groot, en de opbrengsten die TMC ICT realiseert, vormen een substantieel percentage van de totale opbrengsten.

De opbrengsten bleven in 2010 op peil en bedroegen zowel in 2009 als in 2010 Eur 3,8 miljoen. De opbrengsten in 2009 exclusief de activiteiten van het per 1 juli 2009 verkochte TMC Dynamics Professionals B.V. bedroegen Eur 3,4 miljoen. Derhalve zijn de opbrengsten 2010 met 12,0% gestegen ten opzichte van 2009 exclusief TMC Dynamics Professionals B.V.

Het bedrijfsresultaat steeg in 2010 ten opzichte van 2009 van Eur -482 duizend tot Eur 140 duizend. Als percentage van de opbrengsten is dit 3,7%, tegen -12,8% in 2009. In 2010 is Eur 298 duizend doorbelast vanuit de holding en N.V. In 2009 bedroeg dit Eur 422 duizend. Het bedrijfsresultaat steeg als gevolg van een hogere brutowinst en een daling van de indirecte kosten.

Het aantal werkondernemers daalde van 25 eind 2009 tot 23 eind 2010. Dit is een daling van 8,0%. Het gemiddeld aantal werkondernemers daalde van 33 in 2009 tot 24 in 2010, dat wil zeggen 27,3%.

Financiële resultaten TMC Adapté

De marktsituatie waarin Adapté opereert is gedurende het hele jaar 2010 onzeker geweest. Over de hele linie is er sprake geweest van een daling van activiteiten, wat van invloed is geweest op de resultaten van Adapté. Anticiperend op de opbrengstendaling hebben we eind 2009 en gedurende 2010 maatregelen genomen om de kostenstructuur aan te passen. De aansturing van Adapté middels de cellenstructuur volgens het TMC-model is hiervan een uitvloeisel. Daarnaast is de verhouding tussen direct en indirect personeel gedurende 2010 verbeterd als gevolg van de afname van het aantal indirecten.

Om onze opdrachtgevers beter te kunnen bedienen, hebben we de activiteiten binnen de sector Oil & Gas, die ontsproten zijn uit de sector bouw en civiele techniek, in een afzonderlijk businesscel geplaatst. Deze cel wordt aangestuurd vanuit het kantoor in Utrecht. Het gaat, evenals bij bouw en civiel, om eenmalig uitgevoerde projecten. De werkondernemers zijn (zware) project- en risicomanagers, civiele ingenieurs of structural engineers.

De opbrengsten daalden van Eur 8,9 miljoen in 2009 tot Eur 7,7 miljoen in 2010. Dit is een daling van 13,5%. De opbrengsten zijn met name gedaald door het lagere aantal werkondernemers.

Het bedrijfsresultaat daalde in 2010 ten opzichte van 2009 van Eur 73 duizend tot Eur -138 duizend. Als percentage van de opbrengsten was dit -1,8%, tegen 0,8% in 2009. In 2010 is Eur 1,2 miljoen doorbelast vanuit de holding en de N.V., eenzelfde bedrag als in 2009. De doorbelasting vanuit TMC Holding B.V. en TMC Group N.V. is gebaseerd op een voorcalculatorische inschatting van het gemiddeld aantal indirecten aan het begin van het boekjaar. In de indirecte personeelskosten is voor Eur 256 duizend (2009: Eur 20 duizend) aan afvloeiingskosten geboekt. De stijging van de afvloeiingskosten is het gevolg van de herstructurering en de verbetering van de ratio direct / indirect die in 2010 is doorgevoerd binnen Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek.

Het aantal werkondernemers daalde van 91 eind 2009 tot 68 eind 2010, een daling van 25,3%. Het gemiddeld aantal werkondernemers daalde van 106 in 2009 tot 77 in 2010, oftewel 27,4%.

Vooruitzichten TMC Group

De financiële resultaten in de tweede helft van 2010 zijn sterk verbeterd ten opzichte van dezelfde periode in 2009 en eveneens ten opzichte van de eerste helft van 2010, onder meer als gevolg van de ontwikkelingen in de technologie sector. Deze ontwikkeling stemt ons optimistisch over de vooruitzichten op korte termijn.

De prognose voor de activiteiten in de bouw- en civiele sector is gebaseerd op de verwachtingen uit het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). 'Na twee jaren met een totale productieverlies van 15% lijkt in de bouw de bodem te zijn bereikt. De totale bouwproductie groeit dit jaar naar verwachting met 1% en wordt voornamelijk gedragen door het herstel in de woningbouw. Zowel de utiliteitsbouw als de grond-, water- en wegenbouw laten nog een bescheiden krimp zien. Deze sectoren ervaren de gevolgen van bezuinigingen van de overheden. In de utiliteitsbouw drukt bovendien de overcapaciteit van kantoren de groei in de komende jaren. Vanaf 2012 laat de bouw een stevig herstel zien. Dit moet uiteraard wel worden gezien tegen de achtergrond van een aanvankelijk nog laag productieniveau.' (bron: EIB, 'Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2011'.)

De markt voor ICT groeit in 2011 naar verwachting met 2,0%. Afgelopen jaar bedroeg de groei nog 1,1%. Daarmee lijkt de trend van een herstel van de ICT-sector zich door te zetten. (bron: brancheorganisatie ICT~Office).

TMC heeft eind 2010 een gezonde financiële positie en de ratio's zijn solide. We verwachten tegelijkertijd dat de druk op de tarieven zal afnemen, maar zich niet zal herstellen tot het niveau van voor de economische crisis. Desondanks gaan we 2011 van start met een relatief hoog aantal facturabele werkondernemers als gevolg van de beëindiging van de Kenniswerkersregeling. In 2011 zullen we ook investeren in marketingactiviteiten en opleidingen van onze mensen door middel van de TMC Academy. In 2011 zullen we onze strategie volgen door te groeien vanuit de bestaande businesscellen. De nadruk zal liggen op het werven van nieuwe klanten in nieuwe regio's en het verder uitbouwen van onze aanwezigheid in alle sectoren waarin we actief zijn.

TMC is niet voornemens om in 2011 significante investeringen te doen. Om de verwachte groei van het aantal werkondernemers te kunnen realiseren voorzien wij een groei in het aantal indirecte medewerkers.

Gelet op bovenstaande marktontwikkelingen en de (financiële) uitgangspositie ultimo 2010 gaan we met veel vertrouwen 2011 van start.

Jaarrekening

De financiële informatie is gebaseerd op International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie (EU-IFRS). De informatie opgenomen in de bijlagen 2 tot en met 5 is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2010 van TMC Group N.V., waarbij een goedkeurende controleverklaring door de onafhankelijke accountant is verstrekt. Het complete jaarverslag is vanaf 22 maart 2011 te vinden op de website van TMC Group. De jaarrekening 2010 dient nog door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te worden vastgesteld. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op 20 april 2011.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat een aantal toekomstgerichte uitspraken. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, inschattingen en prognoses van het management en de informatie die de onderneming momenteel ter beschikking staat. De uitspraken zijn onderhevig aan bepaalde risico's en onzekerheden die moeilijk zijn in te schatten. Derhalve aanvaardt TMC Group geen verplichtingen om de in dit persbericht gedane uitspraken te actualiseren.

*************

Financiële agenda:

  
  - 20 april 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  - 26 april 2011 Datum ex-dividend notering
  - 28 april 2011 Registratiedatum dividendrecht
  - 10 mei 2011 Betaalbaarstelling dividend
  - 23 augustus 2011 Publicatie halfjaarcijfers 2011
  - 20 maart 2012 Publicatie jaarverslag 2011
  - 18 april 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Mnemo : ALTMC

ISIN : NL0000290997

http://www.tmc.nl

TMC GROUP

TMC zet hoogopgeleide professionals binnen technische omgevingen in. Wij onderscheiden ons door het leveren van schaarse competenties die nodig zijn voor de ontwikkeling van complexe producten en projecten. Onze focus ligt op projecten die van cruciaal belang zijn voor onze opdrachtgevers. Daarnaast dragen wij bij aan de projectcontinuïteit en flexibiliteit bij onze opdrachtgevers en zijn wij in staat hen continu te voorzien van strategische kennis. Wij werken voor opdrachtgevers gespecialiseerd in high-tech, R&D, ICT en bouw & civiel.

TMC is als geen ander in staat de juiste specialisten aan zich te binden door het werkondernemerschapsmodel, dat werken en ondernemen in nieuwe arbeidsverhoudingen combineert.

Werkondernemen: het businessmodel voor de 21e eeuw!

De kracht achter TMC Group is het bewezen en onderscheidende businessmodel. Wij noemen dit het 'werkondernemerschapsmodel'. Het model kenmerkt zich door:

> Langdurige en vaste dienstverbanden

> Individuele winstdeling

> 1-op-1 carrière coaching

> Gespecialiseerde businesscellen

> Entrepreneurial lab

Door deze unieke formule van werkondernemerschap zijn wij in staat om ondernemende professionals aan ons te binden die veelal op de belangrijkste en meest kritische projecten worden ingezet.

Bijlagen:

  
  1) Kerncijfers
  2) Geconsolideerde winst- en verliesrekening
  3) Geconsolideerde balans
  4) Geconsolideerd kasstroomoverzicht
  5) Gesegmenteerde informatie  
  6) Meerjarenoverzicht

Bijlage 1: Kerncijfers

   
 
  RESULTATEN (x Eur 1.000)              2010      2009
 
  Opbrengsten                    42,094     37,151
  Groei                        13.3%     -12.2%
  Brutowinst                    15,274     12,109
  % van de opbrengsten                36.3%      32.6%

  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen 
   en bijzondere waardeverminderingen
  (EBITDA)                      5,272      2,716
  % van de opbrengsten                12.5%      7.3%
  Bedrijfsresultaat (EBIT)              4,725     -4,010
  % van de opbrengsten                11.2%     -10.8%
  Resultaat over het boekjaar            3,457     -4,740
  Groei                       172.9%     -217.3%
  % van de opbrengsten                8.2%     -12.8%
  Totale kasstroom                 1,582      -298
 
  BALANSGEGEVENS (x Eur 1.000)
  Eigen vermogen                  18,607     15,068
  Balanstotaal                   27,038     23,803
 
  WERKONDERNEMERS & INDIRECT PERSONEEL
  Aantal werkondernemers per einde periode      461       387
  Gemiddeld aantal werkondernemers          423       408
  Aantal indirecte medewerkers per einde periode    58       63
 
  AANDELEN GEGEVENS
  Aantal genoteerde aandelen ultimo       3,314,845    3,314,845
  Aantal uitstaande en uitgegeven aandelen 
   A (converteerbare aandelen)          372,921        -
  Aantal converteerbare aandelen bij 
   acquisitie - deel vaste koopprijs          -     311,127
  Resultaat per aandeel (in Eur) *          0.94      -1.21
  Kasstroom per aandeel (in Eur) **         1.09      0.51
  Aantal converteerbare aandelen bij 
   acquisitie - deel variabele koopprijs        -     61,794
  Resultaat per aandeel na verwateringseffect 
   (in Eur) *                    0.93      -1.21
  Marktkapitalisatie per einde periode 
   (x Eur 1.000) (exclusief converteerbare
    aandelen)                   31,491     24,861
  Hoogste slotkoers in de periode (in Eur)      9.50      10.37
  Laagste slotkoers in de periode (in Eur)      6.25      4.80
  Koers per einde periode (in Eur)          9.50      7.50
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
  ** Resultaat na belastingen verhoogd met afschrijvingen, amortisatie en bijzondere
  waardevermindering, berekend over het gemiddeld aantal
  uitgegeven aandelen.

Bijlage 2: Geconsolideerde winst- en verliesrekening

   
  Bedragen x Eur 1.000                 2010   2009
 
  Opbrengsten                     42,094  37,151
 
  Directe personeelskosten              -26,820 -25,042
  Brutowinst                     15,274  12,109
 
  Indirecte personeelskosten             -6,868  -6,650
  Overige bedrijfskosten               -3,681  -9,469
  Bedrijfsresultaat (EBIT)               4,725  -4,010
 
  Financieringsbaten                   42    48
  Financieringslasten                  -79   -218
  Resultaat voor belasting               4,688  -4,180
 
  Winstbelastingen                  -1,231   -560
  Resultaat over het boekjaar             3,457  -4,740
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap          3,457  -4,740
  Minderheidsaandeel derden                -    -
  Resultaat over het boekjaar             3,457  -4,740
 
  Resultaat per aandeel (in Eur)
  Resultaat na belastingen per gewoon aandeel*     0.94  -1.21
  Resultaat na belastingen per gewoon aandeel 
    na verwateringseffecten*              0.93  -1.21
 
  * Berekend over het gemiddeld aantal uitgegeven aandelen.
 

Bijlage 3: Geconsolideerde balans

(vóór resultaatbestemming)

   
  Bedragen x Eur 1.000               2010  2009
 
  ACTIVA
 
  Materiële vaste activa               717   927
  Immateriële activa               11,004 11,298
  Handels- en overige vorderingen          649   852
  Totale vaste activa               12,370 13,077
 
  Handels- en overige vorderingen         10,548  6,466
  Vennootschapsbelasting                -    6
  Overige belastingen en premies           178    -
  Overige vlottende activa              535  2,429
  Geldmiddelen en kasequivalenten         3,407  1,825
  Totale vlottende activa             14,668 10,726
 
  TOTAAL ACTIVA                  27,038 23,803
 
  Bedragen x Eur 1.000               2010  2009
 
  EIGEN VERMOGEN
 
  Aandelenkapitaal                  315   315
  Agio                      14,439 14,439
  Reserves                    -1,995 -1,995
  Ingehouden winst                 5,848  2,309
  Totaal eigen vermogen toe te rekenen aan
  aandeelhouders van de Vennootschap       18,607 15,068
 
  VERPLICHTINGEN
 
  Leningen en overige financieringsverplichtingen   -   338
  Uitgestelde belastingverplichtingen        487   562
  Totaal langlopende verplichtingen         487   900
 
  Leningen en overige financieringsverplichtingen  338  2,844
  Handelsschulden                  918   506
  Vennootschapsbelasting               196    -
  Overige belastingen en premies          2,847  2,269
  Overige schulden en overlopende passiva     3,645  2,216
  Totale kortlopende verplichtingen        7,944  7,835
 
  TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN     27,038 23,803
 

Bijlage 4: Geconsolideerd kasstroomoverzicht

   
  Bedragen x Eur 1.000                  2010  2009
 
  Resultaat over het boekjaar              3,457 -4,740
  aanpassingen voor:
  Afschrijvingen                     253   263
  Amortisatie immateriële activa             294   294
  Bijzondere waardeverminderingsverliezen op 
   immateriële activa                   -  6,169
  Netto financieringslasten                37   170
  Op aandelen gebaseerde betalingstransacties die in
  eigen vermogensinstrumenten worden afgewikkeld      82    -
  Winstbelastingen                   1,231   560
                             5,354  2,716
 
  Mutatie handels- en overige vorderingen       -4,082  1,930
  Mutatie in overige vlottende activa          1,894   69
  Mutatie in handelsschulden               412  -285
  Mutatie in te betalen overige belastingen en premies  400   170
  Mutatie in overige schulden en overlopende passiva  1,429  -494
                             5,407  4,106
 
  Betaalde rente                     -79  -218
  Betaalde winstbelastingen              -1,104  -904
  Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten       4,224  2,984
 
  Ontvangen rente                     42   48
  Verwerving van materiële vaste activa (minus 
   desinvesteringen)                   -43   -45
  Aflossing van verstrekte leningen            203   118
  Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten      202   121
 
  Betaald dividend                     - -1,575
  Inkoop eigen aandelen                   - -1,995
  Opgenomen leningen                    5  2,097
  Aflossing van opgenomen leningen           -2,849 -1,930
  Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten    -2,844 -3,403
 
  Kasstroom in de periode                1,582  -298
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari     1,825  2,123
  Kasstroom in de periode                1,582  -298
  Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december    3,407  1,825
 

Bijlage 5: Gesegmenteerde informatie

 
  Gesegmenteerde informatie
  Bedragen x Eur 1.000               2010  2009
 
  TMC Technology                 30,626 24,501
  TMC ICT                     3,781  3,761
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek       7,687  8,883
  Overig                        -    6
  Opbrengsten                   42,094 37,151
 
  TMC Technology                  4,723  2,606
  TMC ICT                      140  -482
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek        -138   73
  Overig                        - -6,207
  Bedrijfsresultaat (EBIT)             4,725 -4,010
 
  Financieringsbaten en -lasten           -37  -170
  Winstbelastingen                -1,231  -560
  Resultaat over het boekjaar           3,457 -4,740
 
  Bedragen x Eur 1.000               2010  2009
 
  TMC Technology                 10,314  7,141
  TMC ICT                     1,060   937
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek       1,530  2,052
  Overig                     14,134 13,673
  Activa                     27,038 23,803
 
  TMC Technology                  4,905  2,815
  TMC ICT                      637   481
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek        869   967
  Overig                      2,020  4,472
  Verplichtingen                  8,431  8,735
 
  TMC Technology                    -    -
  TMC ICT                       -    -
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek         -   25
  Overig                       43   45
  Investeringsuitgaven                43   70
 
  TMC Technology                    -    -
  TMC ICT                       -    -
  Adapté Bouwkunde & Civiele Techniek         52   41
  Overig                       495  6,685
  Afschrijvingen & amortisatie immateriële activa  547  6,726
 

Bijlage 6: Meerjarenoverzicht

   
  Bedragen x Eur 1.000            2010  2009  2008  2007*  
 
  Opbrengsten                42,094 37,151 42,336 27,355 
  Groei                    13.3% -12.2%  54.8%  94.7% 
 
  Brutowinst                15,274 12,109 14,302 10,111 
  % van de opbrengsten            36.3%  32.6%  33.8%  37.0% 
 
  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en
  bijzondere waardeverminderingen (EBITDA)  5,272  2,716  6,137  5,136 
  % van de opbrengsten            12.5%  7.3%  14.5%  18.8% 
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)          4,725 -4,010  5,612  4,877 
  % van de opbrengsten            11.2% -10.8%  13.3%  17.8% 
 
  Resultaat over het boekjaar        3,457 -4,740  4,040  3,561 
  % van de opbrengsten             8.2% -12.8%  9.5%  13.0% 
 
  Kasstroom                 1,582  -298   -68 -2,808 
 
  Vermogen (x Eur 1.000)
  Handels- en overige vorderingen      10,548  6,466  8,396  5,779 
  Eigen vermogen              18,607 15,068 23,378 19,511  
  Vreemd vermogen              8,431  8,735  9,515 11,179  
  Totaal vermogen              27,038 23,803 32,893 30,690 
 
  Medewerkers
  Aantal werkondernemers per 31 december    461   387   460   384  
  Aantal indirecte werknemers per 31 
   december                  58   63   76   56  
  Ratio direct / indirect           7.9   6.1   6.1   6.9  

  (table continued)


  Bedragen x Eur 1.000              2006  2005  2004  2003
 
  Opbrengsten                 14,050 6,100 3,719 2,874
  Groei                     130.3% 64.0% 29.4% -0.8%
 
  Brutowinst                  4,814 2,099 1,374 1,070
  % van de opbrengsten              34.3% 34.4% 36.9% 37.2%
 
  Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en   
  bijzondere waardeverminderingen (EBITDA)   2,853  977  525   81
  % van de opbrengsten              20.3% 16.0% 14.1%  2.8%
 
  Bedrijfsresultaat (EBIT)           2,827  970  520   79
  % van de opbrengsten              20.1% 15.9% 14.0%  2.7%
 
  Resultaat over het boekjaar          1,913  637  300   34
  % van de opbrengsten              13.6% 10.4%  8.1%  1.2%
 
  Kasstroom                   4,717   1  230  193
 
  Vermogen (x Eur 1.000)            
  Handels- en overige vorderingen        3,469 1,420  820  428
  Eigen vermogen                6,804  490   73  -51
  Vreemd vermogen                3,220 1,829 1,370  803
  Totaal vermogen               10,024 2,319 1,443  752
 
  Medewerkers
  Aantal werkondernemers per 31 december     175   70   33   23
  Aantal indirecte werknemers per 31 december   21   14   9   4 
  Ratio direct / indirect             8.3  5.0  3.7  5.8 
 
  * Inclusief overname Adapté per 1 juli 2007.

PRN NLD

BRON TMC Group N.V.