Amsterdam Molecular Therapeutics meldt negatief eigen vermogen

15 Dec, 2011, 06:00 GMT Van Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) B.V

AMSTERDAM, December 15, 2011 /PRNewswire/ --

Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext: AMT), een marktleider op het gebied van menselijke gentherapie, kondigde vandaag aan dat het bedrijf een negatief eigen vermogen heeft als gevolg van voortdurende verlieslijdende activiteiten. De ontwikkeling van dit negatief eigen vermogen hangt samen met eerdere berichtgeving dat het bedrijf over kasmiddelen beschikt tot begin 2012 en dat het alternatieven voor aanvullende financiering onderzoekt.

AMT kondigde op 17 november 2011 aan dat de kaspositie op 30 september 2011 €3,8 miljoen bedroeg. AMT blijft verlies maken en onderhevig aan een netto kasuitstroom. Op 12 december 2011 bedroeg de kaspositie van AMT €2,1 miljoen. AMT heeft buiten de van december 2009 daterende converteerbare lening van €5 miljoen geen lening, krediet of andere kredietfaciliteit.

Het bedrijf voert nog immer gesprekken over partnering met farmaceutische bedrijven. Op dit moment verwacht AMT een overeenkomst te kunnen sluiten voor het hemofilie-B-programma in de eerste helft van 2012, op voorwaarde dat er in de tussentijd aanvullende financiering veiliggesteld kan worden. AMT kijkt ook naar mogelijkheden voor een aantal samenwerkingsverbanden met academische groepen, wat zou bijdragen aan de financiering op korte termijn van het GDNF-programma voor maximaal 3 indicaties.

AMT gaat door met het onderzoeken van alle mogelijkheden met betrekking tot de onderneming, financiering en ondersteuning door bestaande aandeelhouders, inclusief de verkoop van de onderneming in haar geheel of van bepaalde onderdelen en het werven van aanvullend kapitaal in samenwerking met haar bankiers en investeerders. AMT onderzoekt ook financieringsbronnen die niet verwaterend zijn, zoals subsidies en samenwerking met partners. Het bedrijf heeft al de nodige maatregelen getroffen om de kosten te beperken en het aantal werknemers is teruggebracht met 50 procent tot een aantal van 45. Verder terugdringen van de kosten is mogelijk, maar de besparingen zorgen niet voor significant meer tijd voor het vinden van een financiële oplossing. Verdere besparingen zijn mogelijk schadelijk voor nog lopende programma´s. In het geval dat aanvullende kasinstroom niet veiliggesteld kan worden, komt de continuïteit van AMTs bedrijfsvoering (going concern) mogelijk in het geding, hetgeen de onderneming waarschijnlijk insolvent zou maken.

Het management van AMT heeft contact gehad met NYSE Euronext. In overeenstemming met Euronext Amsterdam Notice 2011-001 zal NYSE Euronext op dit moment geen noteringsmaatregelen opleggen met betrekking tot het negatieve eigen vermogen van de onderneming zolang het bedrijf voldoet aan de (voortdurende) publicatievereisten die uiteengezet zijn in paragraaf 3 van Euronext Amsterdam Notice 2011-011. Dit laat onverlet de bevoegdheid van NYSE Euronext om een noteringsmaatregel op te leggen indien zich naar het oordeel van NYSE Euronext met betrekking tot een uitgevende instelling feiten of ontwikkelingen voordoen of hebben voorgedaan, die aan het zonder meer voortduren van de officiële notering in de weg staan zoals bedoeld in artikel 6903/1 Rule Book I. De volledige tekst van Euronext Amsterdam Notice 2011-001 in zowel Nederlands als Engels is te vinden via de volgende link: http://europeanequities.nyx.com/sites/europeanequities.nyx.com/files/euronext_amsterdam_-_notice_2011-001.pdf.

Met het oog op het negatieve eigen vermogen zal de onderneming binnenkort een algemene vergadering van aandeelhouders oproepen om de maatregelen, die genomen moeten worden in overeenstemming met sectie 2:108a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, te bespreken.

Over Amsterdam Molecular Therapeutics

AMT is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van menselijke gentherapie. AMT beschikt over een productpijplijn met gentherapieproducten in ontwikkeling tegen hemofilie B, acute intermitterende porfyrie, de ziekte van Parkinson en Sanfilippo B. Met gebruik van adeno-geassocieerde virussen (AAV) als het gekozen transportmiddel voor therapeutische genen was het bedrijf in staat om waarschijnlijk het eerste stabiele en schaalbare AAV-platform ter wereld te ontwerpen en te valideren. Dit gepatenteerde platform kan toegepast worden op een groot aantal zeldzame ziekten die veroorzaakt worden door één verkeerd functionerend gen en stelt AMT in staat om door te gaan met de strategie om zich te richten op deze sector van de industrie.  AMT werd opgericht in 1998 en is gevestigd in Amsterdam. Meer informatie is te vinden op http://www.amtbiopharma.com.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "vooruitziende verklaringen" met inbegrip van de verklaringen die refereren aan plannen van het bestuur en verwachtingen voor toekomstige operaties, vooruitzichten en financiële voorwaarden. Woorden zoals "strategie", "verwacht", "plant", "anticipeert", gelooft", "zal", "blijft", "schat", "bedoelt", "projecten", "doelstellingen", "doelen" en andere woorden met soortgelijke betekenis zijn bedoeld om deze vooruitziende verklaringen aan te duiden. Zulke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het bestuur van AMT. Er moet geen overmatig vertrouwen gehecht worden aan deze verklaringen, omdat deze van nature onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en kunnen beïnvloed worden door factoren die buiten de macht van AMT liggen. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van huidige verwachtingen als gevolg van een aantal factoren en onzekerheden die de aangelegenheden van AMT beïnvloeden. AMT verwerpt uitdrukkelijk enige intentie of verplichting om enige vooruitziende verklaringen hierin bij te werken, behalve zoals wettelijk vereist.

 

PRN NLD

BRON Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) B.V