Analyses van samengevoegde gegevens van drie fase III onderzoekennaar pirfenidon (Esbriet®) behandeling gedurende 72 weken, tonen een gunstig en aanhoudend behandelingsvoordeel voor ziekteprogressie bij patiënten met idiopathische pulmonale fibrose (IPF)

08 Sep, 2014, 15:17 BST Van InterMune

MÜNCHEN, September 8, 2014 /PRNewswire/ --

 

  • Analyse van een open-label extensie studie onderstreept lange termijn veiligheid & verdraagbaarheid van pirfenidon. 
  • Uit gegevens van patiëntregistraties blijkt dat de veiligheid in de klinische praktijk consistent is met die van klinische studies 

InterMune, Inc. heeft vandaag de resultaten gepresenteerd van samengevoegde analyses van gegevens van drie multinationale, gerandomiseerde fase III-onderzoeken (ASCEND [onderzoek 016] en CAPACITY [onderzoek 004 en 006]) die bewijs leveren van een langdurig behandelingsvoordeel van pirfenidon voor meerdere maten van de ziektestatus bij patiënten met idiopathische pulmonale fibrose (IPF) die 72 weken behandeld worden. Professor Paul W. Noble, M.D. van het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles, presenteerde de gegevens op het jaarlijkse congres van de European Respiratory Society van 2014.

Analyses van samengevoegde resultaten ten tijde van het primaire eindpunt van het onderzoek, waarin patiënten 52 weken werden behandeld in ASCEND en 72 weken in CAPACITY, tonen een vermindering van 52% van het risico op een daling van ≥10% van de voorspelde forced vital capacity (FVC) of op overlijden (hazard ratio [HR] 0,48; 95% betrouwbaarheidsinterval [CI] 0,37-0,63, p<0,001). De analyses tonen bij de pirfenidon-groep ook een daling van 34% van het risico op een afname van ≥50m bij een loopafstand van 6 minuten (6MWD) of op overlijden (HR 0,66; 95% CI 0,54-0,82, p<0.001), en een verbetering van 38% van de progressievrije overleving (HR 0,62; 95% CI 0,52-0,75, p<0.001) vergeleken met een placebo. Verder was vergeleken met een placebo bij de pirfenidon-groep de algehele mortaliteit gedaald met 37% (HR 0,63; 95% CI 0,41-0,98, p=0,040) en het risico op tijdens de behandeling optredende, IPF-gerelateerde mortaliteit afgenomen met 60% (HR 0,40; 95% CI 0,20-0,80, p=0,007). Het risico op een ≥20 punt stijging in de UCSD SOBQ-score of op overlijden (HR 0,75; 95% CI 0,60-0,93, p=0.007) was 25% gedaald bij het eindpunt van het onderzoek. Veiligheidsuitkomsten waren consistent met eerdere observaties.

Paul Noble van het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zegt: 'IPF is een chronische, progressieve en onomkeerbare longziekte die zowel urgent als op lange termijn klinisch moet worden behandeld. Deze analyse levert overtuigend bewijs voor de werkzaamheidsvoordelen op lange termijn die met pirfenidon zijn geassocieerd. In combinatie met de op deze bijeenkomst gepresenteerde veiligheidsgegevens op lange termijn, zullen deze resultaten de klinische besluitvorming van artsen die zich met de zorg van patiënten met IPF bezighouden, verder onderbouwen.'

Brongegevens van de samengevoegde analyses betroffen alle gerandomiseerde patiënten die 2403 mg/dag of een placebo (N=1247) toegediend kregen en uit alle observaties tot met week 52 in ASCEND en week 72 in CAPACITY. Om rekening te houden met de verschillen in onderzoeksduur tussen het ASCEND- en CAPACITY-onderzoek, werd een Cox-proportioneel risicomodel gebruikt om de grootte van het behandeleffect te schatten op de volgende uitkomsten: tijd tot bevestigde ≥10% daling in FVC of sterfte, tijd tot bevestigde ≥50 m daling in 6MWD of sterfte, tijd tot ≥20 punten stijging in de vragenlijst over kortademigheid van de University of California San Diego, progressievrije overleving (tijd tot eerste optreden van een bevestigde ≥10% daling in FVC, bevestigde ≥50 m daling in 6MWD, of overlijden) en vier mortaliteitswaarden.

In een afzonderlijk onderzoek, gepresenteerd door prof. Ulrich Costabel M.D. van het academisch ziekenhuis van Essen in Duitsland, werd de veiligheid van pirfenidon op lange termijn onderzocht bij patiënten met IPF die deelnamen aan het RECAP-onderzoek, een langetermijn-, open label extensiestudie om voortzetting van de therapie met pirfenidon te evalueren bij patiënten die een van de fase 3-onderzoeken hadden afgerond. Uit een tussentijdse analyse van gegevens van dit nog lopende onderzoek bleek dat een langdurige behandeling met pirfenidon een gunstig veiligheidsprofiel heeft en over het algemeen goed wordt verdragen tot 4,9 jaar. Het type en de frequentie van bijwerkingen waren consistent met de fase III-onderzoeken, evenals met de onlangs gepresenteerde alomvattende veiligheidsanalyse van de geïntegreerde populatie van vier klinische onderzoeken, waar patiënten aan deelnamen met tot 8,6 jaar blootstelling aan pirfenidon.[1]

De veiligheid van pirfenidon werd ook geëvalueerd in een tussentijdse analyse van gegevens van 530 patiënten die deelnamen aan het PASSPORT-onderzoek, een surveillanceonderzoek na product toelating waarin de veiligheid op lange termijn werd beoordeeld bij patiënten die in Europa in een normale klinische omgeving met pirfenidon werden behandeld. De tussentijdse resultaten, gepresenteerd door Dirk Koschel M.D. van Fachkrankenhaus Coswig in Duitsland, toonden dat de veiligheid van pirfenidon in een reële omgeving consistent lijkt met de in klinische onderzoeken geobserveerde veiligheid. In deze nog lopende, observationele, prospectieve patiëntregistratie bleek pirfenidon een gunstig veiligheidsprofiel te hebben en over het algemeen goed te worden verdragen.

Over pirfenidon    

Pirfenidon is een oraal actief middel tegen fibrose dat de synthese van TGF-bèta afremt; dit is een chemische mediator die van invloed is op een groot aantal cel functies, waaronder proliferatie en differentiatie, en die een belangrijke rol bij fibrose speelt. Ook remt pirfenidon de aanmaak van TNF-alfa, een cytokine waarvan bekend is dat het een actieve rol speelt bij ontstekingsprocessen.[2]

Op 28 februari 2011 werd Esbriet® (pirfenidon) door de Europese Commissie (EC) toegelaten op de markt voor de behandeling van volwassenen met milde tot matige IPF. Door deze goedkeuring was Esbriet toegestaan op de markt in alle 28 lidstaten van de EU. Pirfenidon is sindsdien ook toegelaten in Noorwegen en IJsland. In 2011 begon InterMune® met de commerciële verkoop van pirfenidon in Duitsland onder de handelsnaam Esbriet®; de behandeling is inmiddels commercieel beschikbaar in de meeste andere Europese landen.

Op 1 oktober 2012 keurde Health Canada Esbriet® goed voor de behandeling van milde tot matige IPF bij volwassen patiënten. Esbriet werd door Health Canada aangemerkt voor een prioriteitsbeoordeling en de versnelde beoordeling werd in 180 dagen afgerond conform de richtlijnen. InterMune® bracht Esbriet® in januari 2013 in Canada op de markt.

Sinds 2008 wordt pirfenidon onder de naam Pirespa® in Japan, en sinds 2012 in Zuid-Korea verkocht door Shionogi & Co. Ltd. Pirfenidon is ook onder verschillende handelsnamen goedgekeurd voor de behandeling van IPF in China, India, Argentinië en Mexico.

Over idiopathische pulmonale fibrose Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een onomkeerbare ziekte die uiteindelijk dodelijk is en die gekenmerkt wordt door progressief verlies van longfunctie door fibrose (littekenvorming) in de longen, waardoor de longen minder goed in staat zijn zuurstof op te nemen[3],[4],[5]IPF leidt onvermijdelijk tot kortademigheid, een verminderde longfunctie en een afname van de fysieke belastbaarheid.[3],[4],[5] IPF kent bij patiënten een verschillend, onvoorspelbaar klinisch verloop en het is niet mogelijk te voorspellen of er bij een patiënt snelle of langzame progressie op zal treden, of wanneer de snelheid van de afname van longfunctiezal veranderen.[6],[7] Als bij IPF perioden van tijdelijke klinische stabiliteit optreden, worden die onvermijdelijk gevolgd door verdere progressie van de ziekte.[6] De mediane overlevingsduur vanaf de diagnose is 2-5 jaar,[4],[6],[7] met een vijfjarig overlevingspercentage van ongeveer 20-40 procent[6],[8] waarmee IPF dodelijker is dan veel kwaadaardige tumoren, waaronder borstkanker, ovariumkanker en colorectale kanker.[8],[9] IPF doet zich doorgaans voor bij patiënten ouder dan 45 jaar, en komt iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.[10]

Over InterMune®

InterMune is een biotechnologiebedrijf gericht op het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve behandelingen op het gebied van pulmonologie en fibrotische weesziekten. Wat pulmonologie betreft, richt het bedrijf zich op behandelingen voor idiopathische pulmonale fibrose (IPF), een progressieve, onomkeerbare, onvoorspelbare en uiteindelijk dodelijke longziekte. Pirfenidon mag in de EU en Canada worden verhandeld door InterMune onder de handelsnaam Esbriet®. Pirfenidon mag in de Verenigde Staten niet worden verkocht. InterMune heeft op 23 mei 2014 opnieuw een verzoek ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor toelating van pirfenidon als nieuw geneesmiddel (New Drug Application; NDA) voor wettelijke registratie in de Verenigde Staten. De hernieuwde indiening is geaccepteerd door de FDA en heeft 23 november 2014 als beoogde PDUFA-datum gekregen. De FDA heeft pirfenidon de aanduiding "Breakthrough Therapy Designation" therapie toegekend. Op 24 augustus 2014 kondigden Roche en InterMune aan dat ze een definitieve fusieovereenkomst waren aangegaan, waarbij Roche InterMune volledig zal aankopen voor een prijs van $74.00 per aandeel in contanten. De transactie zal naar verwachting in 2014 worden uitgevoerd. De onderzoeksprogramma's van InterMune zijn gericht op het ontdekken van "targeted, small-molecule" therapeutica en biomarkers, voor het behandelen en monitoren van ernstige pulmonale en fibrotische aandoeningen. Ga voor meer informatie over InterMune en de R&D pijplijn, naar http://www.intermune.com.

Toekomstgerichte verklaringen  

In dit persbericht staan toekomstgerichte verklaringen in de zin van rubriek 21E van het amendement van de Securities Exchange Act uit 1934 van de Verenigde Staten, die de beoordeling van InterMune weergeven en waartoe de risico's en onzekerheden van de datum van dit bericht behoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de verwachtingen van InterMune met betrekking tot de timing van de hernieuwde indiening van het verzoek tot toelating van pirfenidon als nieuw geneesmiddel bij de FDA, evenals de mogelijkheid pirfenidon als geneesmiddel beschikbaar te maken voor IPF-patiënten in de Verenigde Staten en de potentie van pirfenidon om een belangrijke rol te spelen in de behandeling van patiënten met IPF. Alle toekomstgerichte verklaringen en overige informatie in dit persbericht zijn gebaseerd op de informatie waarover InterMune op de datum van het persbericht beschikt, en InterMune verplicht zich niet dergelijke toekomstgerichte verklaringen of informatie bij te werken. De werkelijke resultaten van InterMune kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen van InterMune worden beschreven.

Andere factoren die dergelijke verschillen zouden kunnen veroorzaken of daaraan kunnen bijdragen, zijn onder andere, maar niet beperkt tot, de factoren die in detail worden besproken onder het kopje 'Risk Factors' in het meest recente jaarverslag van InterMune op Formulier 10-K, dat op 24 februari 2014 is ingediend bij de Securities and Exchange Commission (SEC) van de VS (het 'Form 10-K') en andere periodieke verslagen die bij de SEC zijn ingediend, waaronder, maar niet uitsluitend de volgende factoren: (i) de risico's met betrekking tot het onzekere, langdurige en dure klinische proces voor productontwikkeling voor de kandidaat-producten van het bedrijf, waaronder het uitblijven van onverwachte veiligheids-, toxicologische, klinische en andere problemen en de afwezigheid van onverwachte resultaten van klinische onderzoeken zoals onverwachte nieuwe klinische gegevens en onverwachte extra analyse van bestaande klinische gegevens; (ii) risico's met betrekking tot de toelatingsprocedure voor de kandidaat-producten van het bedrijf, onder andere de kans dat de resultaten van het FVC-eindpunt van het nieuwe 52 weken durende fase 3 klinische onderzoek (ASCEND) voor de FDA niet bevredigend genoeg is voor het verlenen van wettelijke toestemming aan InterMune om pirfenidon in de Verenigde Staten op de markt te brengen; (iii) risico's met betrekking tot onverwachte wettelijke activiteiten of vertragingen, met name in verband met onze geplande hernieuwde indiening van een klasse 2 NDA bij de FDA om toestemming te verkrijgen om pirfenidon op de markt te brengen, of andere algemene regelgeving; (iv) risico's met betrekking tot ons vermogen pirfenidon met succes op de markt te brengen en te verhandelen in de Verenigde Staten, als dit wordt goedgekeurd door de FDA en (v) het vermogen van InterMune om octrooien of andere intellectuele eigendomsrechtelijke bescherming te verkrijgen of te behouden. De risico's en andere factoren die hierboven worden besproken, moeten uitsluitend in overweging worden genomen samen met de volledig uiteengezette risico's en andere factoren die in detail worden besproken in het Form 10-K en de andere periodieke verslagen die InterMune bij de SEC heeft ingediend, en die allemaal beschikbaar zijn op de website van InterMune: http://www.intermune.com.

Verwijzingen

1. Nathan, S. Long-term Safety of Pirfenidone in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF): Integrated Analysis of Data from 4 Clinical Trials. ATS 2014

2. Schafer CJ et al. Eur Respir Review 2011; 97: 20(85

3. American Thoracic Society/European Respiratory Society. Am J Respir Crit Care Med 2002;165:277(304

4. Raghu G et al. Am J Respir Crit Care Med 2011; 183:788-824

5. Travis WD et al. Am J Respir Crit Care Med 2013;188:733(748

6. Kim DS et al. Proc Am Thorac Soc 2006; 3:285(292

7. Meltzer EB, Noble PW et al. Orphanet Journal of Rare Diseases, maart 2008, deel 3.

8. Bjoraker JA et al. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:199(203

9. American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2009

10. National Institute of Health & Clinical Excellence. Clinical Guideline 163: Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Juni 2013

CONTACTGEGEVENS: 

Jim Goff, InterMune, Inc. +1-415-466-2228, href="mailto:jgoff@intermune.com" rel="nofollow">jgoff@intermune.com

Sarah Thomas, Weber Shandwick +41-22-879-8500, SThomas@webershandwick.com

BRON InterMune