Arcadis continueert uitstekende prestaties

15 Nov, 2007, 06:30 GMT Van ARCADIS NV

ARNHEM, Nederland, November 15 /PRNewswire/ --

- Bedrijfsopbrengsten in derde kwartaal 31% hoger, waarvan 17% autonoom

- Netto operationele winst stijgt 33%

- Marge verbetert aanzienlijk; doelstelling van 10% over eerste negen maanden gehaald

- Nieuwe acquisities leveren goede bijdrage, vooral RTKL

- Vooruitzichten goed: verwachte stijging netto operationele winst 2007 20 à 25%

ARCADIS (nasdaq: ARCAF), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert voor de gebouwde omgeving, heeft de uitstekende prestaties in het derde kwartaal van 2007 voortgezet. De bedrijfsopbrengsten stegen 31% naar EUR 408 miljoen. De netto operationele winst nam 33% toe tot EUR 16,3 miljoen. De autonome groei lag met 17% op hetzelfde hoge niveau als in het eerste halfjaar. Alle marktsegmenten droegen hieraan bij, waarbij milieu met ruim 25% het beste bleef presteren. Geografisch was de autonome groei het sterkst in de Verenigde Staten, Nederland en Brazilië. Acquisities zorgden eveneens voor 17% groei, vooral door RTKL dat vanaf het derde kwartaal is geconsolideerd. Het valuta-effect was 3% negatief. De marge verbeterde naar 10,8% (2006: 9,6%).

In de eerste negen maanden van 2007 groeiden de bedrijfsopbrengsten 22%, waarvan 17% autonoom. De netto operationele winst steeg met 29% naar EUR 43,1 miljoen. De marge bedroeg 10,1% (2006: 8,9%) waarmee de vorig jaar ingevoerde doelstelling van 10% werd gehaald.

Begin juli werd in Amerika RTKL overgenomen (omzet $ 195 miljoen, 1050 medewerkers), wereldspeler in architectonisch ontwerp en planning. In Nederland werd in juli met Alkyon (omzet EUR 4,5 miljoen, 45 medewerkers) de positie versterkt in de door klimaatverandering groeiende markt voor watermanagement. In Engeland werden medio augustus de project- managementactiviteiten uitgebreid met APS Group (omzet EUR 13 miljoen, 70 medewerkers), terwijl eind oktober de overname werd aangekondigd van milieubureau Vectra (omzet EUR 14,5 miljoen, 110 medewerkers), gespecialiseerd in gezondheid, veiligheid en risicomanagement.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy gaf als commentaar: "De uitstekende resultaten zijn het gevolg van sterke groei, verdere margeverbetering en een goede bijdrage van acquisities. De aanhoudend hoge autonome groei weerspiegelt onze sterke marktposities in alle drie de marktsegmenten. Het optimaal inzetten van kennis en focus op klanten zijn essentieel in onze strategie. Hierdoor zijn we in staat ons marktaandeel te vergroten, vooral in de milieumarkt bij multinationale klanten. De focus op activiteiten met meer toegevoegde waarde resulteert in hogere marges. De acquisitie van RTKL vormt een verdere uitbreiding hoger in de waardeketen, waarmee we een leidende positie kunnen verwerven in het gebouwensegment."

Belangrijkste cijfers

  
                      Derde maanden   Eerste negen
  Bedragen in EUR miljoenen, kwartaal   
   tenzij anders vermeld
                     2007  2006     2007  2006  
  Bedrijfsopbrengsten          408  311 31%  1.088  892 22%
  EBITA                28,0  19,6 43%  74,4  54,9 36%
  Netto winst             12,3  10,7 14%  37,1  30,3 22%
  Idem, per aandeel (in EUR) 1)    0,60  0,53 14%  1,82  1,50 21%
  Netto operationele winst 2)     16,3  12,3 33%  43,1  33,5 29%
  Idem, per aandeel (in EUR) 1,2)   0,81  0,61 32%  2,12  1,65 28%

1) In 2007 gebaseerd op 20,4 miljoen uitstaande aandelen (in 2006: 20,2 miljoen)

2) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Toelichting

Derde kwartaal

Autonome groei en acquisities droegen beide voor 17% bij aan de toename van de bedrijfsopbrengsten met 31%. Door de lagere Amerikaanse dollar was het valuta-effect 3% negatief. In de Verenigde Staten en Brazilië bleef de autonome groei op een hoog niveau, terwijl in Nederland de autonome groei verder toenam tot ruim 17%. In de overige Europese landen groeiden de activiteiten vooral in Engeland en België, maar ook in Duitsland, waar de marktomstandigheden geleidelijk verbeteren.

De bruto toegevoegde waarde, dat deel van de omzet dat door eigen medewerkers wordt geproduceerd, nam toe met 28%, waarvan 20% door overnames. De autonome groei werd met 11% op een hoog niveau voortgezet, maar was lager dan bij de bedrijfsopbrengsten door sterke groei van activiteiten met veel toeleveringen van derden. Het valuta-effect was min 3%.

De EBITA steeg met 43% tot 28,0 miljoen. Acquisities zorgden voor een stijging met 27%; het valuta-effect was min 3%. De autonome toename van 19% kwam vooral uit Nederland, Engeland, België, de Verenigde Staten en Brazilië. De bijdrage van de verkoop van carbon credits afkomstig van de biogasactiviteiten in Brazilië bedroeg EUR 0,6 miljoen.

De netto operationele winst nam toe met 33% tot EUR 16,3 miljoen. Dit is minder dan de stijging van de EBITA, door hogere financieringslasten, een wat hogere belastingdruk en een toename van het belang derden door de sterke groei in Brazilië, waar ARCADIS een belang heeft van iets meer dan 50%. De financieringslasten zijn gestegen tengevolge van de groei onder andere door acquisities en voor EUR 1,5 miljoen vanwege gebruikte financiële instrumenten. Voor dit laatste is in de netto operationele winst gecorrigeerd.

Eerste negen maanden

De stijging van de bedrijfsopbrengsten met 22% was voor 9% het gevolg van acquisities. Het valuta-effect was 4% negatief. Aan de autonome groei van 17% werd door alle regio's bijgedragen, het meest door de Verenigde Staten en Zuid-Amerika, maar ook in Nederland en de overige Europese landen was de groei stevig. De bruto toegevoegde waarde steeg met 20%, waarvan 12% autonoom en 11% door acquisities. Het valuta-effect was 3% negatief.

De EBITA steeg 36%, waarvan 17% door acquisities. Het valuta-effect was 4% negatief. De autonome stijging was 23%, inclusief een bijdrage van EUR 2,7 miljoen uit de verkoop van carbon credits. Zonder deze bijdrage nam de EBITA autonoom toe met 18%. Dit is duidelijk meer dan de autonome groei van de bruto toegevoegde waarde, waaruit blijkt dat de marges in operationele zin aanzienlijk zijn verbeterd.

De netto operationele winst kwam uit op EUR 43,1 miljoen, een stijging met 29%. Dit is minder dan de stijging van de EBITA door hogere financieringslasten en een hoger belang derden door snelle groei in Brazilië. In 2006 zat een eenmalige rentebate van EUR 0,5 miljoen.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen bedrijfsopbrengsten en gelden, tenzij anders vermeld, voor de eerste negen maanden van 2007 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

- Infrastructuur

De omzet steeg 10%, bij een valuta-effect van min 2% en een bijdrage van acquisities die per saldo nihil was door de desinvestering van Euroconsult eind maart. De autonome groei bedroeg 12%. In Nederland namen de activiteiten sterk toe vanwege uitbreiding en verbetering van (spoor)infrastructuur en een gunstige gemeentelijke markt. Ook in de meeste overige Europese landen groeide de omzet. Zoals verwacht leidde de slechte huizenmarkt in de Verenigde Staten tot een versterkte daling in land development, maar dit werd gecompenseerd door groei in de watermarkt. In Brazilië en Chili werd de sterke uitbreiding van activiteiten gedreven door investeringen in mijnbouw en energieprojecten.

- Milieu

De omzet nam toe met 19%. De bijdrage van acquisities was 2%; het valuta-effect min 7%. De zeer sterke autonome groei van 24% was vooral afkomstig uit de Verenigde Staten. Hier werd door invoering van een client focused business model ons marktaandeel vergroot, vooral bij industriële klanten. In Brazilië namen de activiteiten eveneens sterk toe, vooral voor multinationals, terwijl ook in de meeste Europese landen en Chili een gezonde groei werd gerealiseerd. Met de acquisitie van Vectra kan worden ingespeeld op de sterk groeiende vraag naar diensten op het terrein van gezondheid en veiligheid.

- Gebouwen

De omzet groeide 62%, waarvan 50% door acquisities. Dit betreft vooral het begin juli overgenomen RTKL, maar ook PinnacleOne in de Verenigde Staten en enkele kleinere acquisities. Het valuta-effect was nihil. De autonome groei van 12% was het gevolg van uitbreiding van management en adviesdiensten. Vooral in Duitsland namen de activiteiten sterk toe, gevolgd door Engeland, België en Nederland. In Nederland groeide ook facility management, onder andere door vernieuwing en uitbreiding van het contract met NXP.

Vooruitzichten

In alle landen waar ARCADIS actief is, is de urgentie voor verbetering en uitbreiding van infrastructuur groot. Overheidsinvesteringen zorgen in deze markt voor een stabiele basis. Daarnaast komt door PPS initiatieven privaat geld beschikbaar om knelpunten in infrastructuur versneld aan te pakken. Aangezien inmiddels minder dan 2% van de totale omzet uit de Amerikaanse markt voor land development komt, is de invloed van een verdere daling beperkt. Door de dreigende klimaatverandering neemt de vraag naar watermanagement en milieudiensten toe. Veel multinationals willen internationale dienstverleners waardoor het marktaandeel in de milieumarkt verder kan toenemen. Met RTKL ontstaan nieuwe kansen in de gebouwenmarkt en bij stedelijke herstructurering, terwijl door het nieuw verworven APS kan worden geprofiteerd van het hoge investeringsniveau in het Midden Oosten.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "De markten waarin ARCADIS opereert bieden volop perspectief. Verdere uitbreiding door acquisities blijft hoog op de agenda. De vooruitzichten voor heel 2007 zijn goed. De gunstige operationele ontwikkeling zal zich naar verwachting dit jaar voortzetten zodat we de margedoelstelling van 10% dit jaar al halen. Zoals eerder gemeld zal de belastingdruk duidelijk hoger uitkomen dan vorig jaar, vooral door meevallers in het vierde kwartaal vorig jaar, terwijl door de sterke groei in Brazilië het belang derden toeneemt. Hiermee rekening houdend verwachten wij voor heel 2007 een toename van de netto operationele winst met 20 à 25%. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden".

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen, ontwerpen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur - Milieu - Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 12.500 mensen en EUR 1,5 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt.

http://www.arcadis-global.com

  
  ARCADIS NV
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  Bedragen in EUR
  miljoenen, tenzij
  anders vermeld    3e kwartaal 3e kwartaal Negen maanden Negen maanden
                 2007    2006     2007     2006
  Bedrijfsopbrengsten     407,8    310,9    1.087,9     891,5
  Materialen en diensten
  van derden         147,6    107,2     354,4     278,0
  Bruto toegevoegde
  waarde           260,2    203,7     733,5     613,5
  Bedrijfskosten       227,0    180,4     645,2     545,7
  Afschrijvingen        5,2     3,7     13,9     12,9
  EBITA            28,0    19,6     74,4     54,9
  Amortisatie
  identificeerbare
  immateriële activa      4,5     2,0      8,0      5,1
  Bedrijfsresultaat      23,5    17,6     66,4     49,8
  Financiële baten en
  lasten           (4,1)    (1,1)     (6,3)     (2,0)
  Resultaat
  geassocieerde
  deelnemingen         0,1    (0,2)     (0,6)     (0,4)
  Resultaat voor
  belastingen         19,5    16,3     59,5     47,4
  Belastingen         (6,2)    (5,1)    (19,6)    (15,7)
  Winst over de
  verslagperiode        13,3    11,2     39,9     31,7
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst
  (Aandeelhouders van de
  Onderneming)         12,3    10,7     37,1     30,3
  Minderheidsbelang       1,0     0,5      2,8      1,4
 
  Netto winst         12,3    10,7     37,1     30,3
  Amortisatie
  identificeerbare
  immateriële activa na
  belastingen          2,9     1,5      5,2      3,8
  Effecten van derivaten    1,1     0,1      0,8     (0,6)
  Netto operationele
  winst            16,3    12,3     43,1     33,5
 
  Netto winst per
  aandeel (in euro's)     0,60    0,53     1,82     1,50
  Netto operationele
  winst per aandeel      0,81    0,61     2,12     1,65
  Uitstaande aandelen
  (in duizenden)       20.375   20.244    20.390    20.245
  
  ARCADIS NV
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
  Bedragen in EUR
  miljoenen      30 september 2007 31 december 2006
  ACTIEF
  Vaste activa           335,0      234,7
  Vlottende activa         638,4      501,8
  TOTAAL              973,4      736,5
  PASSIEF
  Eigen vermogen          189,5      188,9
  Minderheidsbelang         12,3       11,8
  Totaal eigen
  vermogen             201,8      200,7
  Langlopende
  verplichtingen          260,2      165,5
  Kortlopende
  verplichtingen          511,4      370,3
  TOTAAL              973,4      736,5
  
  VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
                       Reserve           
  Bedragen in EUR   Aandelen  Agio-   koers- Algemene  Eigen 
  miljoenen      kapitaal reserve verschillen reserve vermogen 
  Beginstand per
  1-1-2006         1,0  44,2     6,4  124,6  176,2   
  Koersverschillen              (8,8)       (8,8)   
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten            (8,8)       (8,8)  
  Netto winst                      30,3   30,3    
  Totaal resultaat              (8,8)   30,3   21,5    
  Aandelengerelateerde
  beloningen                       1,2   1,2  
  Uitbetaald dividend                 (13,4)  (13,4)  
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  opties                       (15,7)  (15,7)   
  Uitoefenen opties                   2,9   2,9   
  Overige
  veranderingen                     0,1   0,1  
  Uitbreiding belang                            
  Eindstand per
  30-9-2006         1,0  44,2    (2,4)  130,0  172,8   
  Beginstand per
  1-1-2007         1,0  44,2    (7,6)  151,3  188,9    
  Koersverschillen              (12,7)      (12,7)    
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen                       2,2   2,2   
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten            (12,7)   2,2  (10,5)   
  Netto winst                      37,1   37,1   
  Totaal resultaat              (12,7)   39,3   26,6   
  Aandelengerelateerde
  beloningen                       2,5   2,5   
  Uitbetaald dividend                 (20,4)  (20,4)   
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  opties                        (9,9)  (9,9)  
  Uitoefenen opties                   1,8   1,8   
  Uitbreiding belang                           
  Eindstand per
  30-9-2007         1,0  44,2   (20,3)  164,6  189,5   
  
  VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN
                    Totaal
  Bedragen in EUR   Minder-heids  eigen
  miljoenen         belang vermogen
  Beginstand per
  1-1-2006           11,9  188,1
  Koersverschillen      (0,3)  (9,1)
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten    (0,3)  (9,1)
  Netto winst          1,4   31,7
  Totaal resultaat       1,1   22,6
  Aandelengerelateerde
  beloningen               1,2
  Uitbetaald dividend     (0,3)  (13,7)
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  opties               (15,7)
  Uitoefenen opties           2,9
  Overige
  veranderingen             0,1
  Uitbreiding belang     (0,7)  (0,7)
  Eindstand per
  30-9-2006          12,0  184,8
  Beginstand per
  1-1-2007           11,8  200,7
  Koersverschillen       0,6  (12,1)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen               2,2
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten     0,6  (9,9)
  Netto winst          2,8   39,9
  Totaal resultaat       3,4   30,0
  Aandelengerelateerde
  beloningen               2,5
  Uitbetaald dividend     (1,2)  (21,6)
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  opties                (9,9)
  Uitoefenen opties           1,8
  Uitbreiding belang     (1,7)  (1,7)
  Eindstand per
  30-9-2007          12,3  201,8

  
  ARCADIS NV
  VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
  Bedragen in EUR miljoenen        Negen maanden    Negen maanden
                           2007        2006
  Netto winst                    37,1        30,3
  Afschrijvingen en amortisatie           21,9        18,1
  Bruto kasstroom                  59,0        48,4
  Netto werkkapitaal               (36,2)       (27,3)
  Andere mutaties                  2,2         2,5
  Netto kasstroom uit operationele
  activiteiten                   25,0        23,6
 
  Investeringen/desinvesteringen (netto)
  in:
  (Im)materiële vaste activa            (6,6)       (12,3)
  Acquisities                   (76,4)       (15,0)
  Financiële activa                (12,1)        (2,5)
  Netto kasstroom inzake investeringen      (95,1)       (29,8)
 
  Netto kasstroom inzake
  financieringsactiviteiten             81,5        (3,0)
 
  Totaal koersverschil               (6,0)        (6,3)
  Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten      5,4       (15,5)
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 1
  januari                     101,5        73,9
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 30
  september                    106,9        58,4

PRN NLD

BRON ARCADIS NV