ARCADIS heeft opnieuw topjaar, ondanks moeilijker markt

02 Maa, 2009, 06:30 GMT Van ARCADIS NV

ARNHEM, Nederland, March 2 /PRNewswire/ --

  
  - Netto operationele winst stijgt 12% naar EUR 70 miljoen; per aandeel
   naar EUR 1,16
  - Voorstel dividend te verhogen met 10% naar EUR 0,45 per aandeel
  - Bedrijfsopbrengsten 15% hoger naar EUR 1,7 miljard, autonome groei 6%
  - Marge verbetert verder naar 11,3% (2007: 10,5%)
  - Marktsegmenten dragen alle drie bij aan groei van omzet en winst
  - Vooruitzichten korte termijn gemengd; langere termijn positief

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in 2008 ondanks een moeilijker markt opnieuw goed gepresteerd. De netto operationele winst steeg 12% naar EUR 70,0 miljoen. Per aandeel is dit EUR 1,16 tegenover EUR 1,02 in 2007. De omzet kwam uit op EUR 1,7 miljard, een stijging met 15%, waarvan 6% autonoom. Alle drie de marktsegmenten droegen bij aan de groei van omzet en winst. De infrastructuurmarkt bleef over de gehele linie sterk, met forse margeverbetering, mede door verkoop van enkele energieprojecten in Brazilië. In de milieumarkt nam de marge licht toe, maar verzwakte de groei in de tweede jaarhelft doordat industriële klanten, vooral in de Verenigde Staten, last hadden van de economische crisis. In de gebouwenmarkt bleef de autonome groei op niveau, maar stonden de marges onder druk doordat de commerciële vastgoedmarkt getroffen werd door de recessie.

Voorgesteld wordt het dividend met 10% te verhogen naar EUR 0,45 (2007: EUR 0,41) per aandeel, uit te keren in contanten. Dit betekent een uitkering van 39% van de netto operationele winst.

In 2008 werden 6 bedrijven overgenomen waarmee 660 medewerkers en EUR 100 miljoen omzet werden toegevoegd. De grootste overname betrof het Amerikaanse milieubedrijf LFR met 480 medewerkers. De andere kleinere acquisities voegden specialismen toe in lokale markten. Het betrof Meander (water Nederland), Elekol (railexpertise Polen), VDS (infrastructuur België), SET (milieuconsultancy Italië) en TGH Habitat (engineering Roemenië).

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy zei: "Ondanks de moeilijker markt, hebben we vrijwel al onze financiële doelen gehaald en is de marge voor het vijfde jaar op rij verbeterd. Die prima resultaten zijn bereikt door het sterke commitment van onze medewerkers, focus op markten met groeikansen, een sterke klantgerichte benadering en interne samenwerking gericht op synergie. Al vroeg in 2008 is ingezet op kostenbeheersing, vooral in Amerika, anticiperend op veranderingen in de markt. Dat heeft ruimte gemaakt voor intensivering van marktinspanningen en bijgedragen aan margeverbetering. Ook acquisities hebben het goed gedaan, vooral RTKL en LFR."

  
  Belangrijkste cijfers

  Bedragen in EUR miljoenen,  Vierde kwartaal    Gehele jaar 
  tenzij anders vermeld   2008 2007 Verandering 2008 2007 Verandering

  Bedrijfsopbrengsten     485 422   15%   1.740 1.510   15%
  Bruto toegevoegde waarde  312 271   15%   1.162 1.004   16%
  EBITA           44,6 32,7   36%   131,8 107,2   23%
  EBITA recurring      44,6 31,4   42%   131,8 105,9   25%
  Netto operationele 
  winst(1)          22,2 19,2   16%   70,0 62,3   12%
  Idem, per aandeel 
  (in EUR)(1)        0,37 0,31   17%   1,16 1,02   13%
  Gem. uitstaande aandelen 
  (in mln)          60,2 60,7       60,5 61,0

  (1) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Vierde kwartaal

De bedrijfsopbrengsten groeiden met 15%. Acquisities droegen 7% bij, vooral door de overname van LFR begin 2008. Door stijging van de Amerikaanse dollar was het valuta-effect 2% positief. De autonome groei lag met 6% op een goed niveau.

De bruto toegevoegde waarde (omzet geproduceerd door ARCADIS medewerkers) nam 15% toe, waarvan 6% door acquisities. Het valuta-effect was 3% positief, de autonome groei 6%.

In Centraal Europa, Brazilië en Chili zette de hoge autonome groei zich voort. In Brazilië ontwikkelt ARCADIS Logos een portfolio van kleinere energieprojecten waarvan er in het kwartaal twee werden verkocht. Exclusief deze verkoop bedroeg de autonome groei 3 á 4%. In de Verenigde Staten herstelde de groei naar 7% vooral door toename bij infrastructuur en in mindere mate verbetering bij milieu. Ook RTKL presteerde prima, maar de order intake liep terug vanwege de crisis. De activiteiten in de Engelse vastgoedmarkt toonden een duidelijke daling. In Nederland zwakte de gemeentelijke markt wat af, maar deden projectmanagement en consultancy diensten het goed.

De EBITA nam toe met 36%. Vorig jaar werd in het vierde kwartaal onroerend goed in Frankrijk verkocht. Exclusief het effect daarvan steeg de EBITA op recurring basis 42%. De bijdrage van acquisities was 11%; het valuta-effect 3%. De autonome stijging bedroeg 28%. Hierin zit EUR 6,8 miljoen uit de verkoop van energieprojecten in Brazilië. Exclusief deze bijdrage nam de EBITA autonoom met 6% toe. De bijdrage uit de verkoop van carbon credits in Brazilië was EUR 0,6 miljoen (2007: - EUR 0,1 miljoen). De marge (recurring EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde) steeg naar 14,3%, exclusief de verkoop van energieprojecten naar 12,5%, ten opzichte van 11,6% vorig jaar.

Exclusief de effecten van derivaten voor afdekking van rente- en valutarisico's stegen de financieringslasten naar EUR 5,5 miljoen (2007: EUR 2,9 miljoen). Dit was het gevolg van investeringen in acquisities, licht hogere marktrentes en koersverschillen op leningen in Brazilië. De netto operationele winst steeg met 16%. Exclusief de bijdrage uit verkoop van energieprojecten van EUR 2,2 miljoen, was de stijging 4%. Dit bleef achter bij de ontwikkeling van de EBITA als gevolg van hogere financieringslasten en een hogere belastingdruk.

Gehele jaar

De bedrijfsopbrengsten stegen 15%. De bijdrage van acquisities was 12%; het valuta-effect 3% negatief. De autonome groei kwam uit op 6%. De ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde was vergelijkbaar. De toename bedroeg 16%, waarvan 7% autonoom.

Ondanks de moeilijker markt lag de autonome groei dicht bij de doelstelling van 7,5%. In Nederland, Centraal Europa, Zuid-Amerika en bij RTKL werd de doelstelling overschreden. Alleen in Engeland daalde de omzet door de slechtere markt voor commercieel vastgoed. In de Verenigde Staten kwam de autonome groei uit op 4%, met een zwakker tweede halfjaar.

De recurring EBITA nam toe met 25% tot EUR 131,8 miljoen (2007: EUR 105,9 miljoen). De bijdrage van acquisities was 14%, het valuta-effect min 3%. De autonome stijging was 14%; zonder verkoop energieprojecten in het vierde kwartaal, 8%. Hieraan werd vooral bijgedragen door Frankrijk, Centraal Europa, Zuid Amerika, de Verenigde Staten en RTKL. De bijdrage van carbon credits was met EUR 3,5 miljoen vergelijkbaar met vorig jaar (EUR 2,6 miljoen).

De marge (op recurring basis) kwam uit op 11,3%; zonder verkoop energieprojecten op 10,8% (2007: 10,5%). De sterkste verbetering trad op bij infrastructuur: naar 11,4% en zonder verkoop van energieprojecten naar 10,1% (2007: 8,8%). Ook bij milieu nam de marge toe, naar 13,7% (2007: 13,5%). Bij gebouwen daalde de marge naar 8,7% (2007: 9,9%) door de slechte Engelse vastgoedmarkt en projectverliezen in Nederland.

Exclusief de effecten van derivaten stegen de financieringslasten naar EUR 17,7 miljoen (2007: EUR 8,1 miljoen). De oorzaken waren hetzelfde als genoemd bij het vierde kwartaal. De belastingdruk was met 34,3% belangrijk hoger dan de 32,8% in 2007, vooral door geografische verschuivingen in belastbaar inkomen. De bijdrage van geassocieerde deelnemingen verbeterde door een betere gang van zaken bij Braziliaanse energieprojecten. Het belang derden nam aanzienlijk toe, vooral door de verkoop in het vierde kwartaal van twee energieprojecten in Brazilië (ARCADIS houdt 50.01% in ARCADIS Logos).

De netto operationele winst steeg 12%. Exclusief de verkoop van energieprojecten was de stijging 9%.

Kasstroom, investeringen en balans

De kasstroom uit operationele activiteiten lag met EUR 81 miljoen op een goed niveau en was iets hoger dan in 2007 (EUR 79 miljoen). Investeringen in acquisities bedroegen EUR 74 miljoen, waarvan EUR 35 miljoen voor nabetalingen op eerdere acquisities. De goodwill bedroeg EUR 29 miljoen en de identificeerbare immateriële activa EUR 10 miljoen.

Het balanstotaal steeg naar EUR 1.058 miljoen (2007: EUR 922 miljoen). Ondanks toename van de activiteiten daalde het werkkapitaal als percentage van de omzet naar 11,2% (2007: 11,9%). Hoofdzakelijk door investeringen in acquisities nam de netto schuld toe tot EUR 184 miljoen (2007: EUR 155 miljoen). De balansratio's bleven sterk. De ratio van netto schuld ten opzichte van EBITDA was 1,2 (2007: 1,0); de interest coverage ratio was 7 (2007: 14). De eerste aflossing van lange termijn schulden valt in 2011.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden voor heel 2008 in vergelijking met 2007, tenzij anders vermeld.

- Infrastructuur

De omzet steeg 4%. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was per saldo nihil. Het valuta-effect was min 2%. De autonome groei van 6% werd negatief beïnvloed door de eerdere daling bij land development in de Verenigde Staten. Daar stond een vergelijkbare omzet tegenover uit de verkoop van energieprojecten in Brazilië. De autonome groei kwam vooral uit Nederland, Polen, Tsjechië, Brazilië en Chili. Investeringen in spoor, wegen, water en energie zijn de drijfveer voor toename van activiteiten. In de Verenigde Staten versnelde de groei in de watermarkt, vooral door werk uit het New Orleans contract.

- Milieu

De omzet groeide 19%. Het valuta-effect was min 6%, de bijdrage van acquisities (LFR, SET en Vectra) 17% en de autonome groei 8%. Na het hoge niveau in 2007 en de eerste helft van 2008, viel de autonome groei in het tweede halfjaar terug, vooral in de Verenigde Staten, waar enkele grote projecten afliepen en bedrijven geraakt werden door de economische crisis. De bruto toegevoegde waarde groeide in het tweede halfjaar met 3 - 4%. In de meeste Europese landen en in Brazilië bleef de autonome groei op niveau. De vraag naar milieu due diligence daalde door minder fusies en overnames. In Amerika werd voor $74 miljoen aan GRiP(R) werk gewonnen.

- Gebouwen

De omzet nam toe met 28%, waarvan 26% door de overnames van RTKL en APS medio 2007. Het valuta-effect was min 3%. De autonome groei van 5% kwam vooral uit België, Duitsland en Frankrijk terwijl in Nederland projectmanagement en consultancy groeiden. Ook RTKL leverde een goede bijdrage door groei in niet commerciële projecten en in de internationale markt. In Engeland daalde de omzet door de slechte markt voor commercieel vastgoed. Dit werd ten dele gecompenseerd door inzet op infrastructuur en uitbreiding in het Midden Oosten. In Nederland werden twee vijfjarige facility management contracten afgesloten, één met Philips (verlenging) en één met van Lanschot Bankiers.

Vooruitzichten

De economische omstandigheden zijn ongekend snel verslechterd. De mate waarin dat onze activiteiten beïnvloed, is onzeker en verschilt voor de markten waarin wij actief zijn.

De infrastructuurmarkt is solide. Budgetten zijn veelal gebaseerd op lange termijn investeringsprogramma's. Bovendien willen overheden zowel in de Verenigde Staten als in Europa investeringen in infrastructuur opvoeren om de economie te stimuleren. Het Amerikaanse stimuleringspakket genereert naar schatting meer dan $125 miljard aan investeringen op ons werkterrein. Door klimaatverandering neemt de aandacht voor watermanagement toe, zoals blijkt uit het nieuwe Nederlandse Deltaplan. Het New Orleans contract heeft met meer dan $70 miljoen aan task orders een goede basis opgeleverd in de sterk groeiende watermarkt. In Nederland wordt de komende jaren EUR 4,5 miljard geïnvesteerd in verdere verbetering van het spoor terwijl tevens de capaciteit van het wegennet wordt vergroot. In Centraal Europa blijven investeringen in infrastructuur naar verwachting hoog, gesteund door Europese financiering. De sterke groei in Zuid Amerika kan wat afzwakken.

In de milieumarkt zorgen regelgeving en het streven naar duurzaamheid voor een gezond fundament. Op de korte termijn kan de economische crisis de vraag naar milieudiensten vanuit bedrijven negatief beïnvloeden. Veel milieusaneringen lopen echter jaren, zijn gebaseerd op regelgeving en voegen waarde toe aan assets. Vanaf begin 2008 hebben we de focus verlegd naar sectoren met aanhoudend goede vraag, zoals de olie- en gasindustrie en nutsbedrijven. De vraag naar kosteneffectieve oplossingen gebaseerd op onze geavanceerde technologie biedt, net als vendor reduction en outsourcing van milieuwerk door bedrijven, kansen ons marktaandeel te vergroten. De interesse voor GRiP(R) groeit, bij het Amerikaanse Ministerie van Defensie, maar ook bij bedrijven, in de V.S. en Europa. Energie is een belangrijk thema: CO2 uitstoot, energiebesparing en (groene) energie genereren werk.

De gebouwenmarkt is het sterkst getroffen door de kredietcrisis en dan vooral de markt voor commercieel vastgoed. Hiervan hebben RTKL en de projectmanagementdiensten in de U.K. het meeste last. RTKL blijft zich richten op niet-commerciële projecten in de V.S. en op de internationale markt, terwijl in de U.K. wordt ingezet op infrastructuur en het Midden Oosten. Hoewel succesvol, zijn deze initiatieven naar verwachting niet voldoende om de teruggang in commercieel vastgoed volledig te compenseren. De markt voor overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, e.d. biedt volop kansen, mede omdat de stimuleringsprogramma's veelal grote bedragen hiervoor bevatten. Hiervan kunnen we in veel landen profiteren, zeker in Nederland en de Verenigde Staten waar onze projectmanagementactiviteiten grotendeels zijn gericht op de (semi-) publieke sector. Omdat veel organisaties op zoek zijn naar kostenbesparingen neemt de vraag naar facility management toe.

In 2008 hadden derivaten voor de afdekking van rente- en valutarisico's een negatief effect op de financieringslasten van EUR 5,9 miljoen. Begin januari 2009 zijn deze derivaten afgewikkeld. Dit heeft een boekwinst opgeleverd van EUR 7,5 miljoen die in het eerste kwartaal van 2009 in de cijfers wordt verwerkt.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: "ARCADIS heeft een robuuste portfolio van activiteiten, met een goede spreiding naar geografie, marktsegmenten en klanten. De orderportefeuille is gezond en in 2008 licht toegenomen, vooral door hoge orderinstroom in infrastructuur. In alle drie de marktsegmenten profiteren we van stimuleringsmaatregelen van de overheid. De focus blijft gericht op verdere kostenbesparingen, intensivering van marktinspanningen en behoud van marges. Ook blijven we kijken naar mogelijkheden om door acquisities onze strategische doelen te realiseren. Hoewel de vooruitzichten voor de korte termijn gemengd zijn, bieden thema's als duurzaamheid, klimaatverandering, stedelijke vernieuwing, mobiliteit en energie voor de langere termijn veel perspectief. Gezien de onzekerheden in de markt is het nog te vroeg voor concrete vooruitzichten over 2009."

Over ons:

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, milieu en gebouwen. We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met ruim 14.000 medewerkers en meer dan EUR 1,7 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities.

Dit persbericht is opgesteld in de periode tussen het opmaken en het vaststellen van de jaarrekening van ARCADIS NV. De in dit persbericht vermelde cijfers over het volledige jaar 2008 zijn ontleend aan de jaarrekening van ARCADIS NV die op het moment van het verschijnen van dit persbericht nog niet openbaar is. Op deze jaarcijfers is een accountantscontrole toegepast en hierover heeft de accountant een goedkeurende verklaring verstrekt. De jaarrekening is nog niet vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op de in dit persbericht vermelde cijfers over het vierde kwartaal 2008 is geen accountantscontrole toegepast.

  
              - - - Tabellen volgen - - -

  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij    Vierde kwartaal     Jaar
  anders vermeld              2008  2007   2008  2007

  Bedrijfsopbrengsten           485,4  422,3  1.739,9 1.510,2
  Materialen en diensten van derden    (173,1) (151,3)  (578,0) (505,7)
  Bruto toegevoegde waarde         312,3  271,0  1.161,9 1.004,5
  Bedrijfskosten             (261,4) (233,4) (1.008,7) (878,5)
  Afschrijvingen              (6,3)  (6,5)  (23,3) (20,4)
  Overige baten                -   1,6    1,9   1,6
  EBITA                   44,6  32,7   131,8  107,2
  Amortisatie identificeerbare
  immateriële activa            (4,0)  (4,1)  (12,2) (12,2)
  Bedrijfsresultaat             40,6  28,6   119,6  95,0
  Financiële baten en lasten        (8,7)  (2,3)  (23,6)  (8,6)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen   (0,2)  (0,2)   (0,1)  (0,8)
  Resultaat voor belastingen        31,7  26,1   95,9  85,6
  Belastingen               (11,6)  (8,5)  (32,9) (28,1)
  Winst over de verslagperiode       20,1  17,6   63,0  57,5
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders van de
  Onderneming)               17,3  17,8   57,3  54,9
  Minderheidsbelang             2,8  (0,2)   5,7   2,6
 
  Netto winst                17,3  17,8   57,3  54,9
  Amortisatie identificeerbare
  immateriële activa na belastingen     2,5   2,7    8,1   7,9
  Netto incidentele baten en lasten         (1,0)       (1,0)
  Optiekosten UK aandelen spaar plan      -   0,1    0,2   0,1
  Effecten van derivaten           2,4  (0,4)   4,4   0,4
  Netto operationele winst         22,2  19,2   70,0  62,3
 
  Netto winst per aandeel (in euro's)(1)  0,29  0,29   0,95  0,90
  Netto operationele winst per aandeel
  (in euro's)(1)              0,37  0,31   1,16  1,02
  Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in
  duizenden)(1)              60.197 60.732  60.519 60.990

  (1) De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van de 3:1
    aandelensplitsing, zoals in het 2e kwartaal heeft plaats gevonden.

  
  ARCADIS NV
 
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

  Bedragen in EUR miljoenen 31 december 2008 31 december 2007

  Activa
  Vaste activa             362,5      332,9
  Vlottende activa           695,9      588,8
  Totaal               1.058,4      921,7
 
  Vermogen en Passiva
  Eigen vermogen            207,6      187,7
  Minderheidsbelang           12,3       11,5
  Totaal eigen vermogen         219,9      199,2
  Langlopende verplichtingen      316,4      216,7
  Kortlopende verplichtingen      522,1      505,8
  Totaal               1.058,4      921,7

  
  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

                   Reserve
                   koers-     Eigen Minder-  Totaal
  Bedragen in  Aandelen  Agio-   ver- Algemene ver-  heids  eigen 
  EUR miljoenen kapitaal reserve schillen reserve mogen belang vermogen

  Balans per 31
  december 2006    1,0  36,4   (7,6)  159,1 188,9  11,8  200,7
  Koersverschillen          (22,2)     (22,2)  0,7  (21,5)
  Belastingen 
  inzake
  aandelenge-
  relateerde
  beloningen                  (0,1) (0,1)      (0,1)
  Direct in
  vermogen
  verwerkte
  resultaten             (22,2)  (0,1)(22,3)  0,7  (21,6)
  Netto winst                 54,9 54,9   2,6   57,5
  Totaal resultaat          (22,2)  54,8 32,6   3,3   35,9
  Uitbetaald
  dividend                  (20,4)(20,4)  (2,0)  (22,4)
  Inkoop eigen
  aandelen ter
  dekking
  van opties                 (19,8)(19,8)      (19,8)
  Aandelenge-
  relateerde
  beloningen                  4,2  4,2       4,2
  Uitoefenen opties               2,2  2,2       2,2
  Uitbreiding belang                     (1,6)  (1,6)
  Balans per 31
  december 2007    1,0  36,4  (29,8)  180,1 187,7  11,5  199,2
  Balans per 31
  december 2007    1,0  36,4  (29,8)  180,1 187,7  11,5  199,2
  Koersverschillen          (10,4)     (10,4)  (2,8)  (13,2)
  Belastingen inzake
  aandelenge-
  relateerde
  beloningen                  (0,7) (0,7)      (0,7)
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten        (10,4)  (0,7)(11,1)  (2,8)  (13,9)
  Netto winst                 57,3 57,3   5,7   63,0
  Totaal resultaat          (10,4)  56,6 46,2   2,9   49,1
  Uitbetaald dividend             (24,8)(24,8)  (1,2)  (26,0)
  Aandelensplitsing  0,2  (0,2)           -        -
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  van opties                  (9,1) (9,1)      (9,1)
  Aandelengerelateerde
  beloningen                  6,0  6,0       6,0
  Uitoefenen opties               1,6  1,6       1,6
  Uitbreiding belang                     (0,9)  (0,9)
  Balans per 31
  december 2008    1,2  36,2  (40,2)  210,4 207,6  12,3  219,9

  
  ARCADIS NV
 
  VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT

  Bedragen in EUR miljoenen                Jaar
                             2008  2007

  Netto winst                     57,3  54,9
  Afschrijvingen en amortisatie            35,5  32,6
  Bruto kasstroom                   92,8  87,5
  Netto werkkapitaal                 (15,9)  (0,8)
  Andere mutaties                    3,6  (7,8)
  Netto kasstroom uit operationele activiteiten    80,5  78,9
 
  Investeringen/desinvesteringen (netto) in:
  (Im)materiële vaste activa             (26,6) (19,1)
  Acquisities/desinvesteringen            (73,2) (87,7)
  Financiële activa                  (0,5)  (8,7)
  Netto kasstroom inzake investeringen        (100,3) (115,5)
 
  Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten   60,4  34,2
 
  Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten       40,6  (2,4)
  Koersverschillen                   (0,6)  (4,3)
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari    71,7  78,4
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december   111,7  71,7

  
  BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT JAARCIJFERS 2008 VAN ARCADIS NV

  Geografische informatie

  Bedragen in EUR miljoenen of %

  Bedrijfsopbrengsten        Geografische verdeling 
                    (bedrijfsopbrengsten)

             2008 2007            2008 2007

  Nederland       404  374  Nederland       23%  25%
  Overige Europese          Overige Europese   
  landen        378  342  landen        22%  23%
  Verenigde Staten   791  656  Verenigde Staten   45%  43%
  Rest van de Wereld  167  138  Rest van de Wereld  10%  9%
  Totaal       1.740 1.510  Totaal        100% 100%
  

  
  EBITA, recurring          Marge, recurring

             2008 2007            2008 2007

  Nederland      24,5 26,2  Nederland      8,9% 10,3%
  Overige Europese          Overige Europese   
  landen        28,3 22,6  landen        9,5% 8,2%
  Verenigde Staten   56,0 44,6  Verenigde Staten  11,3% 10,9%
  Rest van de Wereld  23,0 12,5  Rest van de Wereld 25,0% 19,6%
  Totaal       131,8 105,9  Totaal       11,3% 10,5%

  
  Informatie over marktsegmenten

  Bedrijfsopbrengsten        Verdeling activiteiten 
                    (bedrijfsopbrengsten)

           2008 2007               2008 2007

  Infrastructuur  646  622     Infrastructuur    37% 41%
  Milieu      643  537     Milieu        37% 36%
  Gebouwen     451  351     Gebouwen       26% 23%
  Totaal     1.740 1.510     Totaal        100% 100%

  
  Marge, recurring

           2008 2007

  Infrastructuur  11,4% 8,8%
  Milieu      13,7% 13,5%
  Gebouwen     8,7% 9,9%
  Totaal      11,3% 10,5%

Bezoek ons op internet: http://www.arcadis-global.nl

PRN NLD

BRON ARCADIS NV