ARCADIS heeft topjaar met sterke stijging omzet en winst

03 Maa, 2008, 06:30 GMT Van ARCADIS NV

ARNHEM, March 3 /PRNewswire/ --

- Strategie aangescherpt; groeidoelstelling verhoogd

- Netto operationele winst stijgt 25%; voorstel dividend: EUR 1,23 per aandeel (+23%)

- Bedrijfsopbrengsten 22% hoger naar EUR 1,5 miljard, autonome groei 16%

- Marge passeert de doelstelling van 10% en komt uit op 10,5%

- Sterke groei en margeverbetering in alle segmenten

- Binnen aangescherpte strategie groeidoelstelling verhoogd naar 15% per jaar

- Vooruitzichten voor 2008 zijn positief

ARCADIS (NASDAQ: ARCAF) , de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in 2007 opnieuw uitstekende resultaten behaald. De netto operationele winst steeg 25% naar EUR 62,3 miljoen. Per aandeel is dit EUR 3,06 tegenover EUR 2,47 in 2006. De bedrijfsopbrengsten namen met 22% toe tot EUR 1,5 miljard, mede door autonome groei op het recordniveau van 16%. De marge verbeterde verder naar 10,5% (2006: 9,4%), waarmee voor het eerst de doelstelling van 10% werd overschreden. Over de gehele linie werd goed gepresteerd. In alle marktsegmenten lag de autonome groei (ruim) boven de doelstelling en verbeterde de marge. Geografisch droegen alle regio's bij aan de winststijging, met de grootste bijdrage vanuit Nederland, Brazilië en de Verenigde Staten.

Voorgesteld wordt het dividend te verhogen naar EUR 1,23 (2006: EUR 1,00) per aandeel, uit te keren in contanten. Dit is 40% van de netto operationele winst.

In 2007 werden 8 bedrijven overgenomen waarmee in totaal 1460 medewerkers en EUR 192 miljoen omzet werden toegevoegd. De belangrijkste overname betrof het Amerikaanse RTKL, een wereldspeler in architectonisch ontwerp en planning met 1050 medewerkers. In Nederland werd met de overname van Alkyon onze positie versterkt in de groeiende, internationale markt voor watermanagement. Door kleinere overnames in Nederland, Duitsland, België en Chili werden specialismen toegevoegd terwijl in Engeland de activiteiten werden uitgebreid in de milieumarkt en op het gebied van projectmanagement.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy zei: "De voortreffelijke resultaten zijn het gevolg van sterke groei, verdere margeverbetering en een prima bijdrage van acquisities. De bijzonder hoge autonome groei onderstreept het succes waarmee onze medewerkers hebben ingespeeld op de gunstige marktomstandigheden. Door een sterke focus op klanten en op interne samenwerking voor het optimaal inzetten van kennis, zijn we in staat ons marktaandeel te vergroten, vooral in de milieumarkt. De margeverbetering voor het vierde jaar op rij toont aan dat onze strategische concentratie op activiteiten met hogere toegevoegde waarde vruchten afwerpt."

Belangrijkste cijfers

  
                         Vierde
  Bedragen x EUR 1 miljoen,       kwartaal   Gehele jaar
   tenzij anders vermeld        2007 2006   2007 2006  
  Bedrijfsopbrengsten          422 342 24% 1.510 1.233 22%
  EBITA                32,7 23,9 37% 107,2 78,8 36%
  EBITA recurring           31,4 23,9 32% 105,9 78,8 34%
  Netto winst             17,8 14,6 22% 54,9 44,9 22%
  Idem, per aandeel (in EUR) 1)    0,88 0,72 22% 2,70 2,22 22%
  Netto operationele winst 2)     19,2 16,5 16% 62,3 50,0 25%
  Idem, per aandeel (in EUR) 1,2)   0,94 0,81 16% 3,06 2,47 24%

1) In 2007 gebaseerd op 20,3 miljoen gemiddeld gewogen aantal aandelen (in 2006: 20,2 miljoen)

2) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Vierde kwartaal

De bedrijfsopbrengsten groeiden met 24%. De bijdrage van acquisities was 13%; het valuta-effect 4% negatief. De autonome groei was met 15% hoog en bleef in vrijwel alle landen op een goed niveau. In Brazilië zorgde een turnkey energieproject met veel toelevering derden voor een sterke stijging van de omzet. In de Verenigde Staten kwam de autonome groei uit op 9%. Hier zette de sterke teruggang in land development zich voort terwijl enkele grote milieuprojecten met veel toelevering derden afliepen.

De bruto toegevoegde waarde, dat deel van de omzet dat door eigen medewerkers wordt geproduceerd, nam toe met 21%, waarvan 16% door overnames. Het valuta-effect was 4% negatief. De autonome groei van 9% was lager dan bij de bedrijfsopbrengsten door de toename van toeleveringen derden, vooral bij infrastructuur.

In het vierde kwartaal werden twee overnames afgerond: milieuadviesbureau Vectra (omzet EUR 14,5 miljoen, 110 medewerkers) in het Verenigd Koninkrijk, gespecialiseerd in gezondheid, veiligheid en risicomanagement, en Idesol (omzet EUR 4 miljoen, 70 medewerkers) in Chili, ter versterking in de snel groeiende mijnbouwsector.

De EBITA werd beïnvloed door twee niet operationele items: verkoop van onroerend goed in Frankrijk (boekwinst EUR 1,4 miljoen) en invoering van het aandelenplan voor medewerkers in het Verenigd Koninkrijk (last EUR 0,1 miljoen). Exclusief deze twee items nam de EBITA op recurring basis toe met 32%. Hiervan kwam 26% van acquisities; het valuta-effect was 4% negatief. De autonome toename van 9% kwam vooral uit Nederland en andere Europese landen. Door vertraging in procedures was de bijdrage van carbon credits van de biogasinstallaties in Brazilië nihil terwijl deze in het vierde kwartaal van 2006 EUR 0,6 miljoen bedroeg. Hiervoor gecorrigeerd nam de EBITA autonoom toe met 12%. Dit was wat lager dan in eerdere kwartalen door de impact van land development in de V.S.

De netto operationele winst steeg met 16%. Dit is lager dan de stijging van de recurring EBITA, vooral doordat in het vierde kwartaal 2006 eenmalige belastingvoordelen optraden.

Gehele jaar

De bedrijfsopbrengsten stegen 22%. De bijdrage van acquisities was 10%; het valuta-effect 4% negatief. Met 16% lag de autonome groei ruim boven onze doelstelling van 5%. Bijna alle landen hadden dubbele groeicijfers met de grootste groei komend uit Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië. In Polen lijken de vertragingen voorbij en groeiden de activiteiten sterk.

De bruto toegevoegde waarde steeg 20% naar boven de miljard euro. De bijdrage van acquisities was 12%; het valuta-effect 3% negatief. De autonome groei bedroeg 11% en was lager dan bij de bedrijfsopbrengsten door veel toelevering van derden bij energieprojecten in Brazilië en bij enkele grote milieuprojecten in de Verenigde Staten.

Exclusief de twee eerder genoemde niet operationele items, nam de recurring EBITA toe met 34% tot EUR 105,9 miljoen. De bijdrage van acquisities was 20%, het valuta-effect 4% negatief. De autonome stijging van 18% was vooral het gevolg van winststijging in Nederland, Brazilië en de Verenigde Staten, terwijl ook in Polen, Duitsland en Chili de winstgevendheid verbeterde. De bijdrage van carbon credits bedroeg EUR 2,6 miljoen (2006: EUR 0,6 miljoen).

De marge (recurring EBITA als % van bruto toegevoegde waarde) verbeterde naar 10,5% (2006: 9,4%) door aanpassingen van de portfolio en productiviteitsverhoging in de bestaande operaties. De sterkste stijging trad op bij gebouwen: naar 9,9% (2006: 7,3%). In de andere segmenten verbeterde de marge ook, bij infrastructuur naar 8,8% (2006: 8,4%) en bij milieu naar 13,5% (2006: 12,0%).

De financieringslasten stegen vooral door investeringen in acquisities. Exclusief derivaten voor rente- en valutarisico's namen de financieringslasten toe tot EUR 8,1 miljoen (2006: EUR 4,6 miljoen). In 2006 zat een eenmalige rentebate van EUR 0,5 miljoen.

De belastingdruk steeg naar 32,8% (2006: 30,2%), door de eerder genoemde eenmalige belastingvoordelen in 2006, geografische verschuivingen in het belastbare inkomen en het niet meer aftrekbaar zijn van optiekosten in Nederland. Het verlies in geassocieerde deelnemingen van EUR 0,8 miljoen (2006: EUR 0,5 miljoen) was het gevolg van opstartproblemen en vertraging in afzetcontracten bij Braziliaanse energieprojecten. Het belang derden nam toe naar EUR 2,6 miljoen (2006: EUR 1,5 miljoen), vooral door stijging van de winstbijdrage uit Brazilië waar ARCADIS een belang heeft van 50,01%.

Kasstroom, investeringen en balans

De kasstroom uit operationele activiteiten lag op het gezonde niveau van EUR 79 miljoen (2006: EUR 86 miljoen). De lichte daling ten opzichte van 2006 kwam vooral door belastingbetalingen en een beperkte stijging van de werkkapitaalbehoefte. De investeringen in acquisities bedroegen EUR 102 miljoen, waarvan EUR 17 miljoen voor nabetalingen. De goodwill bedroeg EUR 85 miljoen en de identificeerbare immateriële activa EUR 15 miljoen.

Het balanstotaal steeg naar EUR 922 miljoen (2006: EUR 736 miljoen). Ondanks de sterke autonome groei daalde het werkkapitaal als percentage van de omzet. Hoofdzakelijk door investeringen in acquisities nam de netto schuld toe tot EUR 134 miljoen (2006: EUR 45 miljoen). De balansratio's bleven sterk. De netto schuld ten opzichte van EBITDA was 1,0 (2006: 0,4); de interest coverage ratio 14 (2006: 17).

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden voor heel 2007 in vergelijking met 2006, tenzij anders vermeld.

- Infrastructuur

De omzet steeg 11% bij een valuta-effect van min 2% en een acquisitie-effect van per saldo min 1% door de verkoop van Euroconsult. De autonome groei bedroeg 13%. Vooral in Nederland namen de activiteiten fors toe door investeringen in (spoor)infrastructuur en een gunstige gemeentelijke markt. Ook in België, Frankrijk en Polen steeg de omzet, evenals in Brazilië en Chili, waar investeringen in mijnbouw en energieprojecten de drijfveer waren. In de Verenigde Staten zorgden water en transportation voor groei, die ten dele verloren ging door een sterke daling in land development als gevolg van de slechte huizenmarkt.

- Milieu

De omzet nam toe met 16%. De bijdrage van acquisities was 2%; het valuta-effect min 8%. De zeer sterke autonome groei van 22% kwam vooral uit de Verenigde Staten, waar invoering van een client focused business model resulteerde in een groter marktaandeel, vooral bij industriële klanten. Hoewel geen nieuwe GRiP(R) contracten werden verworven steeg de werkvoorraad in de Verenigde Staten, gemeten in bruto toegevoegde waarde, met 16%. In Brazilië namen de activiteiten sterk toe, vooral voor multinationals, terwijl ook in de meeste Europese landen en Chili een gezonde groei werd gerealiseerd.

- Gebouwen

De omzet groeide 71%, waarvan 60% door acquisities. Dit betrof vooral het begin juli overgenomen RTKL, maar ook PinnacleOne in de Verenigde Staten en enkele kleinere acquisities in Europese landen. Het valuta-effect was nihil. De autonome groei van 11% was het gevolg van uitbreiding van management en adviesdiensten in Nederland, België, Duitsland en Engeland. ARCADIS Worldwide Project Consulting, gericht op diensten voor internationale vastgoedinvesteerders kwam sterk van de grond. De vraag naar 'groene gebouwen' neemt sterk toe en geeft kansen voor combinatie van vastgoed en milieukennis.

Aangescherpte strategie met verhoogde groeidoelstelling.

De strategie van ARCADIS is de afgelopen jaren succesvol geweest. In de periode 2003 - 2007 groeide de omzet jaarlijks met gemiddeld meer dan 15% terwijl de marge verbeterde van 6% naar 10,5%. Door acquisities en desinvesteringen is de portfolio aangepast en het profiel van de onderneming veranderd. Aangezien de strategie elke 2 á 3 jaar tegen het licht wordt gehouden, is dit in 2007 opnieuw gebeurd. Dit heeft geresulteerd in een herziene strategie met als titel: 'Building global leadership'.

De herziene strategie bouwt voort op wat is bereikt met als doel een leidende positie in elk van de drie marktsegmenten waarin ARCADIS actief is. In infrastructuur willen we een leidende positie in rail, water en grote doorgaande verbindingen. Voor milieu is het doel een marktleiderspositie bij milieudiensten voor bedrijven en in de gebouwenmarkt ambiëren we een onderscheidende positie in het internationaal aanbieden van hoogwaardig ontwerp, management en adviesdiensten. Klantgerichtheid door systematisch accountmanagement, consistente dienstverlening over grenzen en het opereren als één bedrijf vanuit sterke lokale posities, blijven kernelementen van de strategie.

Vanwege de veranderde mix in activiteiten en de langere termijn marktvooruitzichten is de groeidoelstelling verhoogd naar 15%, met tenminste de helft uit autonome groei. De margedoelstelling is gehandhaafd op tenminste 10%. De doelstellingen per marktsegment zijn als volgt:

  
            Autonome   Margedoelstelling
          groeidoelstelling
  Infrastructuur    6%       8% - 9%
  Milieu        12%      12% - 13%
  Gebouwen       8%       10% - 11%
  Totaal       > 7,5%       > 10%

Bij structurele veranderingen in de portfolio, bijvoorbeeld door acquisities, worden de doelstellingen opnieuw geëvalueerd. Het beleid blijft gericht op productiviteitsverbetering en activiteiten met meer toegevoegde waarde en groeipotentie. Het bereiken van de genoemde doelstellingen is ook afhankelijk van de marktomstandigheden.

Vooruitzichten

In alle landen waar ARCADIS actief is, is uitbreiding en verbetering van infrastructuur een belangrijke prioriteit. In Europa heeft de solide economie een positief effect op investeringen in infrastructuur en worden PPS initiatieven gebruikt om met privaat geld knelpunten versneld aan te pakken. In de Verenigde Staten is de transportation markt naar verwachting stabiel, terwijl het vorig jaar verworven raamcontract voor New Orleans een goede basis is voor verdere groei in de watermarkt. Inmiddels komt minder dan 1% van de totale omzet uit de Amerikaanse markt voor land development, zodat de invloed hiervan beperkt is. De vraag naar grondstoffen zorgt voor aanhoudend gunstige marktomstandigheden in Brazilië en Chili.

De grote aandacht voor duurzaamheid en klimaatverandering is positief voor de milieumarkt. Veel multinationals willen internationale dienstverleners, waardoor ons marktaandeel in de milieumarkt verder kan toenemen. Verwacht wordt dat in 2008 nieuwe kansen ontstaan voor GRiP(R), zowel bij het Amerikaanse Ministerie van Defensie als bij de herontwikkeling van vervuilde terreinen. Met de eind januari 2008 afgeronde acquisitie van LFR ($ 127 miljoen omzet, 480 medewerkers) is onze positie in het westen van Amerika versterkt, voegen we diensten toe op het gebied van luchtkwaliteit, industriële hygiëne, geotechnische en gegarandeerde bodemsaneringen en kunnen we net als bij BBL profiteren van synergie.

In de gebouwenmarkt is onze positie de afgelopen jaren aanzienlijk versterkt met diensten hoog in de waardeketen. RTKL heeft een 40% beter gevulde orderportefeuille dan een jaar geleden en concentreert zich op kansen bij ziekenhuizen, overheidsgebouwen en in de internationale markt. Ook voor projectmanagement en adviesdiensten is de werkvoorraad goed. De activiteiten in het Midden Oosten worden verder uitgebreid. Met het recent verworven 5-jaars contract voor facility management bij Philips, kunnen we deze dienstverlening verder uitbouwen.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "De vooruitzichten voor ARCADIS zijn positief. De markten waarin wij opereren bieden volop perspectief. Onze sterke thuismarktposities, klantgerichte benadering en interne samenwerking gericht op synergie, vormen een prima basis voor groei en vergroting van marktaandeel. Daarnaast staat uitbreiding door acquisities hoog op de agenda. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor 2008 een voortgaande groei van omzet en winst."

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, ontwerpen, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur - Milieu - Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 13.000 mensen en EUR 1,5 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt. http://www.arcadis-global.nl.

VANAF 4 MAART 2008 MAAKT HET ARCADIS AANDEEL DEEL UIT VAN DE MIDKAP INDEX VAN EURONEXT AMSTERDAM.

Dit persbericht is opgesteld in de periode tussen het opmaken en het vaststellen van de jaarrekening van ARCADIS NV. De in dit persbericht vermelde cijfers over het volledige jaar 2007 zijn ontleend aan de jaarrekening van ARCADIS NV die op het moment van het verschijnen van dit persbericht nog niet openbaar is. Op deze jaarcijfers is een accountantscontrole toegepast en hierover heeft de accountant een goedkeurende verklaring verstrekt. De jaarrekening is nog niet vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op de in dit persbericht vermelde cijfers over het vierde kwartaal 2007 is geen accountantscontrole toegepast.

- tabellen volgen -

  
  ARCADIS NV
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

  Bedragen in EUR miljoenen,
  tenzij anders vermeld      4e kwartaal 4e kwartaal   Jaar  Jaar
                      2007    2006   2007  2006
  Bedrijfsopbrengsten          422,3    341,5 1.510,2 1.233,0
  Materialen en diensten van
  derden                (151,3)   (117,6) (505,7) (395,6)
  Bruto toegevoegde waarde        271,0    223,9 1.004,5  837,4
  Bedrijfskosten            (233,4)   (195,2) (878,5) (740,9)
  Afschrijvingen             (6,5)    (4,8)  (20,4) (17,7)
  Overige baten              1,6         1,6
  EBITA                  32,7    23,9  107,2  78,8
  Amortisatie
  identificeerbare
  immateriële activa           (4,1)    (3,2)  (12,2)  (8,3)
  Bedrijfsresultaat            28,6    20,7   95,0  70,5
  Financiële baten en lasten       (2,3)    (1,5)  (8,6)  (3,5)
  Resultaat geassocieerde
  deelnemingen              (0,2)    (0,1)  (0,8)  (0,5)
  Resultaat voor belastingen       26,1    19,1   85,6  66,5
  Belastingen              (8,5)    (4,4)  (28,1) (20,1)
  Winst over de
  verslagperiode             17,6    14,7   57,5  46,4
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders
  van de Onderneming)           17,8    14,6   54,9  44,9
  Minderheidsbelang           (0,2)     0,1   2,6   1,5
 
  Netto winst               17,8    14,6   54,9  44,9
  Amortisatie
  identificeerbare
  immateriële activa na
  belastingen               2,7     2,1   7,9   5,9
  Boekwinst verkoop vastgoed
  (netto)                (1,0)        (1,0)
  Optiekosten UK
  aandelenspaarplan            0,1         0,1
  Effecten van derivaten         (0,4)    (0,2)   0,4  (0,8)
  Netto operationele winst        19,2    16,5   62,3  50,0
 
  Netto winst per aandeel (in
  euro's)                 0,88    0,72   2,70  2,22
  Netto operationele winst
  per aandeel               0,94    0,81   3,06  2,47
  Gewogen gemiddeld aantal
  aandelen (in duizenden)        20.244   20.209  20.330 20.234  ARCADIS NV
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

  Bedragen in EUR
  miljoenen      31 december 2007     31 december 2006
  ACTIEF
  Vaste activa          332,9           234,7
  Vlottende activa        588,8           501,8
  TOTAAL             921,7           736,5
  PASSIEF
  Eigen vermogen         187,7           188,9
  Minderheidsbelang        11,5           11,8
  Totaal eigen
  vermogen            199,2           200,7
  Langlopende
  verplichtingen         229,7           165,5
  Kortlopende
  verplichtingen         492,8           370,3
  TOTAAL             921,7           736,5
 
  
  VERKORT GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT VAN HET EIGEN VERMOGEN

                   Reserve
                    koers-     Eigen Minder-  Totaal
  Bedragen in EUR Aandelen  Agio-  vers- Algemene ver- heids  eigen
  miljoenen    kapitaal reserve chillen reserve mogen belang vermogen
  Beginstand per
  1-1-2006       1,0  44,2   6,4  124,6 176,2  11,9  188,1
  Koersverschillen          (14,0)     (14,0)   -  (14,0)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen                   6,4  6,4       6,4
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten        (14,0)   6,4 (7,6)      (7,6)
  Netto winst                  44,9 44,9  1,5   46,4
  Totaal resultaat          (14,0)   51,3 37,3  1,5   38,8
  Aandelengerelateerde
  beloningen                   1,8  1,8       1,8
  Uitbetaald dividend             (13,4)(13,4) (0,3)  (13,7)
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  opties                   (17,6)(17,6)     (17,6)
  Uitoefenen opties               4,6  4,6       4,6
  Overige
  veranderingen                       (0,4)  (0,4)
  Uitbreiding belang                    (0,9)  (0,9)
  Eindstand per
  31-12-2006      1,0  44,2  (7,6)  151,3 188,9  11,8  200,7
  Beginstand per
  1-1-2007       1,0  44,2  (7,6)  151,3 188,9  11,8  200,7
  Koersverschillen          (22,2)     (22,2)  0,7  (21,5)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen                  (0,1) (0,1)      (0,1)
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten        (22,2)  (0,1)(22,3)  0,7  (21,6)
  Netto winst                  54,9 54,9  2,6   57,5
  Totaal resultaat          (22,2)   54,8 32,6  3,3   35,9
  Aandelengerelateerde
  beloningen                   4,2  4,2       4,2
  Uitbetaald dividend             (20,4)(20,4) (2,0)  (22,4)
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  opties                   (19,8)(19,8)     (19,8)
  Uitoefenen opties               2,2  2,2       2,2
  Uitbreiding belang                    (1,6)  (1,6)
  Eindstand per
  31-12-2007      1,0  44,2 (29,8)  172,3 187,7  11,5  199,2
  
  ARCADIS NV
  VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
  Bedragen in EUR miljoenen            Jaar        Jaar
                           2007        2006
 
  Netto winst                   54,9        44,9
  Afschrijvingen en amortisatie          32,6        26,0
  Bruto kasstroom                 87,5        70,9
  Netto werkkapitaal               (0,8)        11,2
  Andere mutaties                 (7,8)        4,3
  Netto kasstroom uit operationele
  activiteiten                   78,9        86,4
 
  Investeringen/desinvesteringen (netto)
  in:
  (Im)materiële vaste activa           (19,1)       (18,4)
  Acquisities/desinvesteringen          (87,7)       (46,1)
  Financiële activa                (8,7)       (4,4)
  Netto kasstroom inzake investeringen     (115,5)       (68,9)
 
  Netto kasstroom inzake
  financieringsactiviteiten            32,0        12,7
 
  Totaal koersverschil              (4,3)       (2,6)
  Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten     (8,9)        27,6
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 1
  januari                     101,5        73,9
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 31
  december                     92,6       101,5
  
  BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT JAARCIJFERS 2007 VAN ARCADIS NV
  Geografische informatie
  In miljoenen euros of %


  Bedrijfsopbrengsten 
             2007 2006
  Nederland       25%  26%
  Overige Europese   23%  23%
  landen
  Verenigde Staten   43%  42%
  Rest van de Wereld   9%  9%
  Totaal        100% 100%


  Geografische verdeling (bedrijfsopbrengsten)
             2007 2006
  Nederland       374  323
  Overige Europese   342  278
  landen
  Verenigde Staten   656  518
  Rest van de Wereld  138  114
  Totaal       1.510 1.233


  EBITA, recurring
             2007 2006
  Nederland      26,2 17,4
  Overige Europese   22,6 18,8
  landen
  Verenigde Staten   44,6 34,8
  Rest van de Wereld  12,5  7,8
  Totaal       105,9 78,8


  Marge, recurring
             2007 2006
  Nederland      10,3% 7,8%
  Overige Europese   8,2% 8,3%
  landen
  Verenigde Staten  10,9% 10,5%
  Rest van de Wereld 19,6% 14,0%
  Totaal       10,5% 9,4%


  Informatie over marktsegmenten

  Bedrijfsopbrengsten 
           2007 2006
  Infrastructuur  622  562
  Milieu      537  465
  Gebouwen     351  206
  Totaal     1.510 1.233


  Verdeling activiteiten (bedrijfsopbrengsten)
           2007 2006
  Infrastructuur  41% 45%
  Milieu      36% 38%
  Gebouwen     23% 17%
  Totaal      100% 100%


  Marge, recurring
           2007 2006
  Infrastructuur  8,8% 8,4%
  Milieu     13,5% 12,0%
  Gebouwen     9,9% 7,3%
  Totaal     10,5% 9,4%

BRON ARCADIS NV