ARCADIS houdt omzet en winst op niveau

07 Mei, 2009, 07:30 BST Van ARCADIS NV

AMSTERDAM, May 7 /PRNewswire/ --

  
  - Bedrijfsopbrengsten stijgen 5%, mede onder invloed van positief
   valuta-effect
  - Sterke autonome groei in infrastructuur compenseert daling in milieu en
   gebouwen
  - Per saldo slechts marginale autonome teruggang van activiteiten
  - Marge blijft goed op niveau
  - Netto operationele winst stijgt met 2%
  - Vooruitzichten voor 2009 blijven onzeker door economische situatie

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het eerste kwartaal van 2009 het resultaat van vorig jaar weten vast te houden. De bedrijfsopbrengsten stegen met 5% tot EUR 418 miljoen, mede onder invloed van een positief valuta-effect door de sterkere Amerikaanse dollar. De economische crisis was vooral merkbaar in de segmenten gebouwen en milieu waar de omzet autonoom daalde door minder bestedingen van private opdrachtgevers. Dit werd vrijwel geheel gecompenseerd door een autonome omzetgroei van meer dan 10% in infrastructuur. Per saldo resteerde slechts een marginale autonome teruggang van activiteiten. De netto operationele winst was met EUR 15,5 miljoen 2% hoger dan vorig jaar. Dit resultaat werd bereikt door het eerder genoemde positieve valuta-effect en doordat de marge met 9,6% goed op niveau bleef (2008: 9,9%).

Begin 2009 heeft ARCADIS derivaten voor de afdekking van rente- en valutarisico's afgewikkeld. Dit heeft een boekwinst opgeleverd van EUR 5,6 miljoen na belastingen. Deze is verwerkt in de netto winst maar is niet meegenomen in de netto operationele winst.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy gaf als commentaar: "Doordat de overheidsinvesteringen op peil blijven, blijkt de infrastructuurmarkt goed bestand tegen de economische crisis. De markt voor gebouwen is het meest uitdagend door de sterke terugval bij commercieel vastgoed. Dit werd gedeeltelijk opgevangen door de focus te verschuiven naar niet commerciële projecten en naar de internationale markt, maar dit bleek onvoldoende om de sterk dalende marktvraag het hoofd te bieden, waardoor in Engeland en bij RTKL de organisatie moest worden aangepast. Bij private klanten die veel last hebben van de slechte economie staat de milieuomzet onder druk. Door sterke intensivering van verkoopinspanningen gericht op vergroting van marktaandeel, was de teruggang van onze eigen activiteiten in milieu beperkt. Dankzij strikte kostenbeheersing en focus op markten en klanten met koopkrachtige vraag kon de marge op een goed niveau worden gehandhaafd."

Belangrijkste cijfers

  
  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij anders vermeld Eerste kwartaal
                            2009  2008 % Variate
  Bedrijfsopbrengsten                 418  400   5%
  Bruto toegevoegde waarde              291  277   5%
  EBITA                       27,9  27,5   1%
  Netto winst                    20,2  11,6  74%
  Idem, per aandeel (in EUR)             0,34  0,19  79%
  Netto operationele winst 1)            15,5  15,3   2%
  Idem, per aandeel (in EUR) 1)           0,26  0,25   2%
  Gem. uitstaande aandelen (in mln)         60,1  60,5

1) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Toelichting

Zowel de bedrijfsopbrengsten als de bruto toegevoegde waarde (de omzet door eigen medewerkers van ARCADIS) namen toe met 5%, waarvan 4% door een positief valuta-effect. De bijdrage van acquisities bedroeg 2% en was vooral het gevolg van de overname van het Amerikaanse LFR eind januari 2008. Autonoom trad een marginale daling op van 1%. In de meeste Europese landen namen de activiteiten autonoom toe, met sterke groei in Nederland en Polen. In Engeland daalde de omzet stevig door de slechte markt voor vastgoed. Ook in de Verenigde Staten had de economische crisis een negatief effect op de omzet en namen de activiteiten autonoom af, zowel bij RTKL als in de milieumarkt. Brazilië en Chili droegen positief bij aan de autonome groei, maar vooral in Brazilië zwakt de groei af onder invloed van de slechtere economie.

De EBITA steeg met 1% naar EUR 27,9 miljoen. Het valuta-effect was 7%, terwijl acquisities 2% bijdroegen. De autonome daling van 8% werd negatief beïnvloed door het ontbreken van een bijdrage uit de verkoop van carbon credits vanwege langere procedures. Exclusief dit effect daalde de EBITA autonoom met 6%. Deze daling was afkomstig van RTKL en de gebouwenmarkt in Engeland. Daar stonden de marges onder druk, mede door kosten voor aanpassing van de organisatie aan de lagere marktvraag. Door betere resultaten bij de overige bedrijfsonderdelen, inclusief de Verenigde Staten, bleef de overall marge (EBITA als percentage van bruto toegevoegde waarde) met 9,6% op een goed niveau (2008: 9,9%).

De financieringslasten werden voor EUR 7,5 miljoen positief beïnvloed door de eerder vermelde afwikkeling van derivaten. Exclusief deze instrumenten daalden de financieringslasten naar EUR 2,4 miljoen (2008: EUR 3,6 miljoen). Daar stond een stijging van de belastingdruk tegenover. Per saldo steeg de netto operationele winst met 2%, vergelijkbaar met de stijging van de EBITA.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste drie maanden van 2009 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld.

- Infrastructuur

De omzet steeg 11%. Het valuta-effect was -1%, de bijdrage van acquisities per saldo nihil. Autonoom groeide de omzet met 12%, de bruto toegevoegde waarde met 8%. Het verschil kwam uit Brazilië, met veel toelevering derden bij energieprojecten. Vooral in Nederland en Polen was de groei sterk doordat werd geprofiteerd van hoge investeringen in uitbreiding en verbetering van (spoor)wegen. Ook in de meeste overige Europese landen namen de activiteiten toe, terwijl in de Verenigde Staten de watermarkt bijdroeg aan groei. In Brazilië en Chili werd de groei voortgezet, maar vooral in Brazilië hebben private investeringen last van de economie waardoor de groei afzwakt.

- Milieu

De omzet nam toe met 2%. Het valuta-effect was 8% en de bijdrage van acquisities 5% (LFR en SET). De autonome daling bedroeg 11%, maar bleef bij de bruto toegevoegde waarde beperkt tot 4%. Het verschil met de omzetontwikkeling was het gevolg van het aflopen van enkele grote projecten in de Verenigde Staten met veel toelevering derden en het uitvoeren van een groter deel van het werk in eigen beheer. De omzetdaling kwam grotendeels uit de Verenigde Staten waar een deel van de private klanten last heeft van de crisis. In Europa namen de activiteiten toe, mede door milieueffectrapportages voor infrastructuur.

- Gebouwen

De omzet daalde met 1%, bij een valuta-effect van 3%. Autonoom liep de omzet met 4% terug, de bruto toegevoegde waarde met 7%. Het verschil kwam door de groei van facility management met veel werk derden. De sterkste daling trad op in Engeland waar de commerciële vastgoedmarkt vrijwel geheel is stilgevallen. Ook bij RTKL daalde de omzet autonoom. Weliswaar was er groei bij ziekenhuizen, overheidsgebouwen en in de internationale markt (vooral Azië en Midden Oosten), maar dit was onvoldoende om de teruggang in de Amerikaanse commerciële vastgoedmarkt te compenseren. In Nederland werd een nieuw facility management contract afgesloten met NS Poort.

Vooruitzichten

De mate waarin de slechte economische omstandigheden invloed hebben op onze activiteiten blijft onzeker en verschilt voor de markten waarin wij actief zijn.

De infrastructuurmarkt wordt gedomineerd door overheidsinvesteringen en is nu de meest solide markt voor ARCADIS. De aangekondigde programma's om de economie te stimuleren zullen naar verwachting vanaf het derde kwartaal merkbaar worden en in 2010 echt effect sorteren. Klimaatverandering stuwt de vraag naar watermanagement wat zowel in Europa als de Verenigde Staten werk oplevert. In Nederland wordt fors geïnvesteerd in spoorverbetering en uitbreiding van wegcapaciteit, terwijl in Centraal Europa de infrastructuur op grote schaal wordt aangepakt, gesteund door Europese financiering. In Zuid Amerika zal de sterke groei van de afgelopen jaren wat afzwakken.

In de milieumarkt zorgen regelgeving en duurzaamheid voor een gezond fundament. Op de korte termijn kan de economische crisis de vraag naar milieudiensten van bedrijven negatief beïnvloeden. Veel milieusaneringen lopen echter jaren, zijn gebaseerd op regelgeving en voegen waarde toe aan assets. Energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot zijn nieuwe thema's die werk opleveren. Bovendien bieden sectoren met aanhoudend sterke vraag, onze kosteneffectieve oplossingen gebaseerd op geavanceerde technologie, vendor reduction en outsourcing van milieuwerk door bedrijven, elk voor zich kansen marktaandeel te vergroten. De interesse voor GRiP(R) groeit, bij het Amerikaanse Ministerie van Defensie, maar ook bij bedrijven.

De gebouwenmarkt, vooral die voor commercieel vastgoed, is het sterkst getroffen door de crisis. Hiervan hebben RTKL en de projectmanagementdiensten in Engeland het meeste last. De focus blijft gericht op niet-commerciële segmenten, zoals ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen, die naar verwachting profiteren van stimuleringsgelden. Daarnaast biedt de internationale markt, vooral in Azië en het Midden Oosten nog kansen voor uitbreiding. Dit geldt ook voor projectmanagement in Nederland en de Verenigde Staten, wat is gericht op de (semi-) publieke sector, en voor facility management dat voorziet in de behoefte om kosten te besparen.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: "ARCADIS heeft sterke marktposities met een goede spreiding naar geografie, klanten en marktsegmenten. De orderportefeuille is toegenomen ten opzichte van eind 2008 door hoge orderinstroom in infrastructuur en milieu. In alle drie de marktsegmenten gaan we profiteren van stimuleringsmaatregelen van de overheid. De prioriteit ligt bij verdere kostenbeheersing, verkoop gericht op vergroting van marktaandeel, behoud van marges en interne samenwerking om synergievoordelen te behalen. Ook blijven we alert op mogelijke acquisities om onze strategische doelen te realiseren. Gezien de onzekerheden in de markt geven we nog geen concrete vooruitzichten voor 2009."

Bezoek ons op internet: http://www.arcadis-global.nl

Over ons:

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, milieu en gebouwen. We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 14.000 medewerkers en meer dan EUR 1,7 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities.

  
                

  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij anders
  vermeld                     Eerste kwartaal
                           2009   2008
 
  Bedrijfsopbrengsten                418,0  399,9
  Materialen en diensten van derden        (127,5) (123,0)
  Bruto toegevoegde waarde             290,5  276,9
  Bedrijfskosten                  (257,0) (244,0)
  Afschrijvingen                  (5,9)  (5,6)
  Overige baten                    0,3   0,2
  EBITA                       27,9   27,5
  Amortisatie identificeerbare immateriële
  activa                       (1,2)  (2,2)
  Bedrijfsresultaat                 26,7   25,3
  Financiële baten en lasten             5,1   (6,5)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen        0,1   0,2
  Resultaat voor belastingen             31,9   19,0
  Belastingen                    (11,5)  (6,6)
  Winst over de verslagperiode            20,4   12,4
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders van de
  Onderneming)                    20,2   11,6
  Minderheidsbelang                  0,2   0,8
 
  Netto winst                    20,2   11,6
  Amortisatie identificeerbare immateriële
  activa na belastingen                0,8   1,4
  Optiekosten UK aandelen spaarplan          0,1   0,1
  Effecten van derivaten               (5,6)   2,2
  Netto operationele winst              15,5   15,3
 
  Netto winst per aandeel (in euro's)        0,34   0,19
  Netto operationele winst per aandeel (in
  euro's)                      0,26   0,25
  Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in
  duizenden)                    60.108  60.523
 
  
  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERDE BALANS
  Bedragen in EUR miljoenen
                                 31 december
  Vaste Activa                31 maart 2009      2008
 
  Immateriële vaste activa              257,7      249,3
  Materiële vaste activa                70,7      66,5
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen     16,7      15,7
  Andere investeringen                 0,4       0,2
  Overige vaste activa                 15,5      14,8
  Latente belastingvorderingen             12,6      12,2
  Derivaten                        -       3,8
  Totaal vaste activa                 373,6      362,5
 
  Voorraden                       0,6       0,8
  Derivaten                        -       0,2
  Handelsvorderingen                 538,5      538,5
  Overige vlottende activa               37,0      32,0
  Belastingvorderingen                 7,1       6,5
  Liquide middelen                   86,3      117,9
  Totaal vlottende activa               669,5      695,9
  Totaal activa                   1.043,1     1.058,4
 
  Vermogen en passiva
  Eigen vermogen                   233,3      207,6
  Minderheidsbelang                  13,1      12,3
  Totaal vermogen                   246,4      219,9
 
  Voorzieningen                    28,4      26,7
  Latente belastingverplichtingen            9,2       6,0
  Langlopende leningen                279,7      266,8
  Derivaten                        -      16,9
  Totaal langlopende passiva             317,3      316,4
 
  Verplichtingen aan opdrachtgevers          184,0      182,7
  Belastingverplichtingen               11,4      18,7
  Aflossingsverplichtingen van langlopende
  schulden                       5,4       4,9
  Kortlopend deel van de voorzieningen         4,2       4,4
  Derivaten                       0,1       0,1
  Handelsschulden                   104,6      133,2
  Nog te betalen bedragen               16,7      12,3
  Rekening courant schulden en kortlopende
  leningen                       17,1       9,8
  Overige kortlopende verplichtingen         135,9      156,0
  Totaal kortlopende passiva             479,4      522,1
  Totaal passiva                   796,7      838,5
  Total vermogen en passiva             1.043,1     1.058,4
  
  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

  Bedragen in EUR
  miljoenen      Aandelen Agio- reserve Reserve  Algemene reserve
             kapitaal        koers-
  Balans per 31                verschillen
  december 2007      1,0     44,2   (29,8)      172,3
  Koersverschillen               (18,3)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen                            0,1
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten             (18,3)       0,1
  Winst over de
  verslagperiode                          11,6
  Totaal resultaat               (18,3)       11,7
  Aandelengerelateerde
  beloningen                            1,4
  Uitbetaald dividend
  Uitoefening opties                        0,1
  Uitbreiding belang
  Balans per 31 maart
  2008           1,0     44,2  (48,1)      185,5
 
  Balans per 31
  december 2008      1,2     36,2  (40,2)      210,4
  Koersverschillen                3,9
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen                             -
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten              3,9         -
  Winst over de
  verslagperiode                          20,2
  Totaal resultaat                3,9       20,2
  Aandelengerelateerde
  beloningen                            1,5
  Uitbetaald dividend
  Uitoefening opties                        0,1
  Balans per 31 maart
  2009           1,2     36,2  (36,3)      232,2
  
  Bedragen in EUR                Minder-heids Totaal eigen
  miljoenen         Eigen vermogen      belang   vermogen
  Balans per 31 december
  2007                187,7       11,5     199,2
  Koersverschillen          (18,3)       (0,6)    (18,9)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen              0,1               0,1
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten        (18,2)       (0,6)    (18,8)
  Winst over de
  verslagperiode           11,6        0,8     12,4
  Totaal resultaat          (6,6)       0,2     (6,4)
  Aandelengerelateerde
  beloningen              1,4               1,4
  Uitbetaald dividend                  (1,1)     (1,1)
  Uitoefening opties          0,1               0,1
  Uitbreiding belang                  (0,8)     (0,8)
  Balans per 31 maart 2008      182,6        9,8     192,4
 
  Balans per 31 december
  2008                207,6       12,3     219,9
  Koersverschillen           3,9        0,7      4,6
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen               -                -
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten         3,9        0,7      4,6
  Winst over de
  verslagperiode           20,2        0,2     20,4
  Totaal resultaat          24,1        0,9     25,0
  Aandelengerelateerde
  beloningen              1,5               1,5
  Uitbetaald dividend                  (0,1)     (0,1)
  Uitoefening opties          0,1               0,1
  Balans per 31 maart 2009      233,3       13,1     246,4

  
  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT
  Bedragen in EUR miljoenen                Eerste kwartaal
                                2009  2008
  Kasstroom uit operationele activiteiten
  Winst over de verslagperiode                20,4  12,4
  Aanpassingen voor:
 
  Resultaat geassocieerde deelnemingen            (0,1)  (0,2)
  Belastingen                         11,5   6,6
  Netto financieringslasten                 (5,1)   6,5
  Afschrijvingen en amortisatie                7,1   7,8
                                33,8  33,1
  Aandeelgerelateerde beloningen                1,5   1,4
  Ontvangen dividenden                     0,1    -
  Ontvangen interest                      1,3   1,7
  Betaalde interest                     (6,1)  (5,8)
  Betaalde belastingen                   (16,0)  (8,8)
  Mutaties in voorraden                    0,2  (0,2)
  Mutaties in vorderingen                   10,8 (52,4)
  Mutaties in latente belastingen               3,0   6,6
  Mutaties in voorzieningen                  1,0  (0,1)
  Mutaties in verplichtingen aan opdrachtgevers       (3,4)  (5,6)
  Mutaties in overige kortlopende verplichtingen      (50,5) (33,5)
  Netto kasstroom uit operationele activiteiten       (24,3) (63,6)
 
  Kasstroom inzake investeringen
  Investeringen in (im)materiële activa           (9,0)  (7,0)
  Desinvestingen in (im)materiële activa            0,5   0,2
  Investeringen in geconsolideerde deelnemingen       (1,1) (31,2)
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen en overige
  financiële vaste activa                  (1,8)  (2,5)
  Desinvesteringen in geassocieerde deelnemingen en
  overige financiële vaste activa               1,1   0,7
  Netto kasstroom inzake investeringen           (10,3) (39,8)
 
  Kasstroom inzake financieringsactiviteiten
  Uitgeoefende opties                     0,1   0,1
  Nieuwe langlopende leningen                 0,3  101,7
  Aflossing langlopende leningen               (6,3)  (2,6)
  Mutaties in kortlopende leningen               1,0   0,5
  Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten      (4,9)  99,7
 
  Netto kasstroom                      (39,5)  (3,7)
  Koersverschillen                       2,0  (2,8)
  Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden
  per 1 januari                       111,7  71,7
  Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden
  per 31 maart                        74,2  65,2

http://www.arcadis-global.com

BRON ARCADIS NV