ARCADIS Omzet Stijgt, Winst Blijft op Niveau

12 Nov, 2008, 06:30 GMT Van ARCADIS NV

ARNHEM, Nederland, November 12 /PRNewswire/ --

  
  - Bedrijfsopbrengsten in derde kwartaal 5% hoger

  - Autonome groei blijft op niveau, ondanks afzwakkende groei in UK en VS

  - EBITA stijgt 8% met handhaving hoge marge

  - Netto operationele winst stabiel, ondanks valuta-effect van -5% en
   hogere financieringslast

  - In eerste negen maanden 15% hogere omzet en 11% hogere netto
   operationele winst

  - Verwachte stijging netto operationele winst heel 2008 circa 10%

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het derde kwartaal bij een stijgende omzet de winst op een goed niveau gehandhaafd. De omzet kwam uit op EUR 427 miljoen, een stijging met 5% waarvan 3% autonoom. De bruto toegevoegde waarde (de omzet die door ARCADIS medewerkers wordt geproduceerd) groeide autonoom 8%. De EBITA steeg 8% tot EUR 30,3 miljoen. De netto operationele winst bleef met EUR 16,3 miljoen op het niveau van vorig jaar, ondanks negatieve koersverschillen en gestegen financieringslasten. De daling van de Amerikaanse dollar en het Britse pond had een negatief effect op omzet en resultaat van 5%.

In de eerste negen maanden groeide de omzet 15%. Omzet en bruto toegevoegde waarde namen autonoom met 7% toe. Alle marktsegmenten droegen hieraan bij. De EBITA steeg 17%, de netto operationele winst 11%. Dit kwam door groei van activiteiten, een goede bijdrage van acquisities en lichte verbetering van de marge tot 10,3% tegenover 10,1% vorig jaar. Het valuta-effect was 6% negatief.

Vroeg in het derde kwartaal werd het Italiaanse milieuadviesbureau SET (omzet EUR 9 miljoen, 35 medewerkers) overgenomen. Hiermee kan zowel voor de (multinationale) klanten van ARCADIS als die van SET de dienstverlening worden uitgebreid. Begin augustus werd in Nederland Copijn (omzet EUR 6 miljoen, 60 medewerkers), ontwerper en uitvoerder van groenprojecten, verkocht omdat het niet meer behoorde tot de kernactiviteiten.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy over de cijfers: "Tot nu toe is de invloed van de kredietcrisis voor ARCADIS beperkt. In de Engelse vastgoedmarkt staat onze dienstverlening onder druk, terwijl in de Amerikaanse milieumarkt de groei vertraagt mede door het aflopen van enkele grote projecten met veel toelevering derden. Toch bleef de autonome groei van onze eigen activiteiten met 8% op een hoog niveau en werd de marge gehandhaafd. Door vroegtijdig in te zetten op kostenbeheersing en intensivering van marktinspanningen op kansrijke gebieden, anticiperen we op veranderingen in de markt. Het sterke commitment van onze medewerkers en interne samenwerking gericht op synergie helpt ons kansen in de markt te benutten."

  
  Belangrijkste cijfers
  
  Bedragen in EUR miljoenen,       Derde     Eerste negen
  tenzij anders vermeld         kwartaal      maanden
                  2008 2007 variatie 2008 2007 variatie

  Bedrijfsopbrengsten       427 408   5%  1.255 1.088  15%
  EBITA             30,3 28,0   8%   87,2 74,4  17%
                                 -
  Netto winst          11,4 12,3   7%   40,0 37,1  8%
                                 -
  Idem, per aandeel (in EUR)   0,19 0,20   6%   0,66 0,61  9%
  Netto operationele winst(1)  16,3 16,3   0%   47,8 43,1  11%
  Idem, per aandeel (in EUR)(1) 0,27 0,27   0%   0,79 0,71  12%
  Uitstaande aandelen (in mln)  60,6 61,1      60,5 61,2

  (1) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Toelichting

Derde kwartaal

Exclusief valuta-effect stegen de bedrijfsopbrengsten 10%. Acquisities droegen 7% bij, vooral door de overname begin dit jaar van het Amerikaanse LFR. Autonoom nam de omzet 3% toe.

De bruto toegevoegde waarde steeg 9%, exclusief valuta-effect 14%. Hiervan was 6% het gevolg van acquisities. Met 8% lag de autonome groei op een duidelijk hoger niveau dan bij de omzet. Dit kwam door minder toelevering van derden, het sterkst in de milieumarkt waar een verschuiving in de projectenmix heeft plaatsgevonden.

De autonome groei was vooral afkomstig uit Brazilië en Chili, terwijl ook Centraal Europa, België en Duitsland een goede bijdrage leverden. Door de slechtere Engelse vastgoedmarkt trad in dat land een autonome daling in projectmanagement op. Ten opzichte van het eerste halfjaar verzwakte zowel in Nederland als de Verenigde Staten de autonome groei van de omzet, maar bleef de autonome groei van de bruto toegevoegde waarde op niveau.

De EBITA nam toe met 8%; exclusief valuta-effect met 13%. De bijdrage van acquisities van 3% werd negatief beïnvloed door afboeking van acquisitiekosten. De autonome stijging bedroeg 10%. Hierin zit een bijdrage uit de verkoop van carbon credits in Brazilië van EUR 1,0 miljoen ten opzichte van EUR 0,6 miljoen vorig jaar. De marge (EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde) lag met 10,7% op het niveau van vorig jaar.

Exclusief de effecten van derivaten voor afdekking van rente- en valutarisico's stegen de financieringslasten naar EUR 5,4 miljoen (2007: EUR 2,6 miljoen). Deze toename is het gevolg van investeringen in acquisities, licht hogere marktrentes en koersverschillen op leningen in Brazilië. De netto operationele winst bleef met EUR 16,3 miljoen gelijk aan vorig jaar. Het achterblijven bij de ontwikkeling van de EBITA is uitsluitend het gevolg van de hogere financieringslasten.

Eerste negen maanden

De bedrijfsopbrengsten stegen 15%, exclusief valuta-effect 21%. Acquisities droegen 14% bij, terwijl de autonome groei 7% bedroeg. De groeicijfers voor de bruto toegevoegde waarde zijn vrijwel gelijk aan die voor de bedrijfsopbrengsten.

De EBITA nam toe met 17%, exclusief valuta-effect met 23%. Acquisities droegen 15% bij, de autonome groei was 8%. De bijdrage van carbon credits was vrijwel gelijk aan vorig jaar. De marge verbeterde naar 10,3% ten opzichte van 10,1% in 2007.

De netto operationele winst steeg 11%. Dit is minder dan de stijging van de EBITA door hogere financieringslasten. Exclusief de effecten van derivaten voor rente- en valutarisico's stegen de financieringslasten tot EUR 12,2 miljoen (2007: EUR 5,2 miljoen).

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste negen maanden van 2008 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld.

- Infrastructuur

De omzet steeg 3%. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was per saldo nihil. Het valuta-effect was min 2%. De autonome groei van 5% werd negatief beïnvloed door de eerdere daling bij land development in de Verenigde Staten. Exclusief dit effect was de autonome groei 7%. In Europa droegen vooral Nederland, Polen en Tsjechië hieraan bij, terwijl in Brazilië en Chili de activiteiten ook sterk groeiden. In het kwartaal versnelde de groei in de Amerikaanse watermarkt vooral door werk uit het New Orleans contract, terwijl in Engeland door inzet van projectmanagement de activiteiten werden uitgebreid.

- Milieu

De omzet groeide 15%. Het valuta-effect was min 10%, de bijdrage van acquisities (LFR en Vectra) 16% en de autonome groei 9%. In het kwartaal vertraagde de groei in de Verenigde Staten waar een aantal bedrijven last heeft van de slechtere economie. In combinatie met het aflopen van enkele grote projecten met veel toelevering van derden resulteerde dit in een lichte autonome omzetdaling. De bruto toegevoegde waarde nam autonoom wel toe. Dit jaar werd al voor $55 miljoen nieuw GRiP(R) werk gewonnen. In de meeste Europese landen en in Brazilië bleef de autonome groei op niveau.

- Gebouwen

De omzet nam toe met 39%, waarvan 38% door de overnames van RTKL en APS medio 2007. Het valuta-effect was min 5%. De autonome groei van 6% kwam van uitbreiding van managementdiensten in vrijwel alle Europese landen, terwijl ook RTKL een goede bijdrage leverde door groei vanuit niet commerciële projecten en de internationale markt. In Engeland daalde de omzet door de teruggang in de markt voor commercieel vastgoed. Dit werd ten dele gecompenseerd door inzet bij infrastructuurprojecten en uitbreiding van activiteiten in het Midden Oosten. In Nederland werd een vijfjarig facility management contract gesloten met Van Lanschot Bankiers, het eerste voor een bank.

Vooruitzichten

De mate waarin de verslechterende economie invloed heeft op de markten van ARCADIS is onzeker. De infrastructuurmarkt is relatief stabiel. Verwacht wordt dat overheden zowel in Europa als de Verenigde Staten investeringen in infrastructuur versnellen om de economie te stimuleren. Door klimaatverandering neemt de aandacht voor watermanagement sterk toe, zoals blijkt uit het nieuwe Nederlandse Deltaplan. In de Verenigde Staten geeft het New Orleans contract, met dit jaar al meer dan $60 miljoen aan task orders, een stevige basis in de groeiende watermarkt. In Brazilië ontwikkelt ARCADIS Logos een portfolio van kleinere energieprojecten, waarvan er naar verwachting in het vierde kwartaal twee worden verkocht.

In de milieumarkt zorgen duurzaamheid en regelgeving voor een gezond fundament. Bij de marktbewerking ligt de focus op sectoren met een aanhoudend sterke vraag, zoals de olie- en gasindustrie en nutsbedrijven. De vraag naar kosteneffectieve oplossingen gebaseerd op onze geavanceerde technologie biedt, net als vendor reduction en outsourcing van milieuwerk door bedrijven, kansen op groei van marktaandeel. De interesse voor GRiP(R) neemt toe, niet alleen bij het Amerikaanse leger, maar ook in de private sector in de V.S. en in Europa. Verwacht wordt dat in de V.S. milieu en klimaatverandering hoger op de politieke agenda komen.

In de gebouwenmarkt zorgt de kredietcrisis voor vertraging en uitstel van commerciële vastgoedprojecten, vooral in Engeland en de Verenigde Staten. RTKL heeft succesvol ingezet op Amerikaanse projecten in de niet commerciële sfeer en projecten in de internationale markt. Projectmanagement kan ingezet worden in de infrastructuurmarkt, maar ook in het Midden Oosten. De vraag naar facility management diensten neemt toe, waarbij de nieuwe contracten een prima basis vormen voor verdere uitbouw van deze dienstverlening.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "Hoewel de economie snel verslechtert, bieden thema's als duurzaamheid, klimaatverandering, stedelijke vernieuwing, mobiliteit en energie, talrijke kansen. Met onze sterke lokale aanwezigheid, langjarige klantrelaties en diepgaande kennis en ervaring zijn we uitstekend gepositioneerd om daarvan te profiteren. Onze orderportefeuille is goed gevuld en marktinspanningen zijn geïntensiveerd. Het op peil houden van de marge door kostenbeheersing en focus op activiteiten met hoge toegevoegde waarde is prioriteit. We blijven uitzien naar nieuwe acquisities, maar met voorzichtigheid. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor 2008 een stijging van de netto operationele winst met circa 10%."

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, milieu en gebouwen. We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met ruim 13.500 medewerkers en meer dan 1,5 miljard euro aan omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities.

  
                - Tabellen volgen -

  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij anders  Derde kwartaal  Negen maanden
  vermeld
                        2008  2007  2008  2007
 
  Bedrijfsopbrengsten            427,2  407,8 1.254,5 1,087,9
  Materialen en diensten van derden     (143,4) (147,6) (404,9) (354,4)
  Bruto toegevoegde waarde          283,8  260,2  849,6  733,5
  Bedrijfskosten              (249,3) (227,0) (747,3) (645,2)
  Afschrijvingen               (5,6)  (5,2) (17,0) (13,9)
  Overige baten                1,4    -   1,9    -
  EBITA                    30,3  28,0  87,2  74,4
  Amortisatie identificeerbare immateriële
  activa                   (2,6)  (4,5)  (8,2)  (8,0)
  Bedrijfsresultaat              27,7  23,5  79,0  66,4
  Financiële baten en lasten         (9,5)  (4,1) (14,9)  (6,3)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen      -   0,1   0,1  (0,6)
  Resultaat voor belastingen         18,2  19,5  64,2  59,5
  Belastingen                 (5,9)  (6,2) (21,3) (19,6)
  Winst over de verslagperiode        12,3  13,3  42,9  39,9
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders van de
  Onderneming)                11,4  12,3  40,0  37,1
  Minderheidsbelang              0,9   1,0   2,9   2,8
 
  Netto winst                 11,4  12,3  40,0  37,1
  Amortisatie identificeerbare immateriële
  activa na belastingen            1,8   2,9   5,6   5,2
  Optiekosten UK aandelen spaar plan      0,1    -   0,2    -
  Effecten van derivaten            3,0   1,1   2,0   0,8
  Netto operationele winst          16,3  16,3  47,8  43,1
 
  Netto winst per aandeel (in euro's)(1)   0,19  0,20  0,66  0,61
  Netto operationele winst per aandeel(1)   0,27  0,27  0,79  0,71
  Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in
  duizenden)(1)               60.613 61.125 60.501 61.170

  (1) De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van de 3:1
  aandelensplitsing, zoals in het 2e kwartaal heeft plaats gevonden.

  
  ARCADIS NV
 
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

  Bedragen in EUR miljoenen 30 september 2008 31 december 2007
 
  Activa
  Vaste activa              371,0      332,9
  Vlottende activa            690,4      588,8
  Totaal                1.061,4      921,7
 
  Vermogen en Passiva
  Eigen vermogen             211,6      187,7
  Minderheidsbelang            12,2       11,5
  Totaal eigen vermogen         223,8      199,2
  Langlopende verplichtingen       310,5      216,7
  Kortlopende verplichtingen       527,1      505,8
  Totaal                1.061,4      921,7

  
  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN
  Bedragen in EUR
  miljoenen            
                  Reserve
                  koers-          Minder  Totaal
         Aandelen  Agio-   ver- Algemene  Eigen -heids  eigen 
         kapitaal reserve schillen reserve vermogen belang vermogen

  Balans per 31
  december 2006   1,0  44,2   (7,6)  151,3  188,9  11,8  200,7

  Koersver-
  schillen             (12,7)      (12,7)  0,6  (12,1)

  Belastingen 
  inzake
  aandelenge-
  relateerde
  beloningen                 2,2   2,2       2,2

  Direct in 
  vermogen
  verwerkte 
  resultaten            (12,7)   2,2  (10,5)  0,6   (9,9)

  Netto winst                 37,1  37,1  2,8   39,9

  Totaal 
  resultaat            (12,7)   39,3  26,6  3,4   30,0

  Uitbetaald 
  dividend                  (20,4) (20,4) (1,2)  (21,6)

  Inkoop eigen
  aandelen ter 
  dekking
  van opties                 (9,9)  (9,9)      (9,9)

  Aandelenge-
  relateerde
  beloningen                  2,5   2,5       2,5

  Uitoefenen 
  opties                    1,8   1,8       1,8

  Uitbreiding 
  belang                           (1,7)  (1,7)

  Balans per 30
  september 2007  1,0  44,2 (20,3)   164,6  189,5  12,3  201,8

  Balans per 31
  december 2007   1,0  44,2 (29,8)   172,3  187,7  11,5  199,2

  Koersver-
  schillen             7,2         7,2  (0,4)   6,8

  Belastingen 
  inzake
  aandelenge-
  relateerde
  beloningen                  0,2   0,2       0,2

  Direct in 
  vermogen
  verwerkte 
  resultaten            7,2     0,2   7,4  (0,4)   7,0

  Netto winst                 40,0  40,0  2,9   42,9

  Totaal 
  resultaat            7,2     40,2  47,4  2,5   49,9

  Uitbetaald 
  dividend                  (24,8) (24,8) (1,2)  (26,0)

  Aandelen-
  splitsing     0,2  (0,2)             -        -

  Inkoop eigen
  aandelen ter 
  dekking
  van opties                  (4,5) (4,5)      (4,5)

  Aandelenge-
  relateerde
  beloningen                  4,6  4,6       4,6

  Uitoefenen 
  opties                    1,2  1,2       1,2

  Uitbreiding 
  belang                           (0,6)  (0,6)

  Balans per 30
  september 2008   1,2  44,0 (22,6)    189,0 211,6  12,2  223,8

  
  ARCADIS NV
 
  VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT
                            Eerste negen maanden
                              2008    2007

  Netto winst                      40,0    37,1
  Afschrijvingen en amortisatie             25,3    21,9
  Bruto kasstroom                    65,3    59,0
  Netto werkkapitaal                  (88,3)   (36,2)
  Andere mutaties                     6,2    2,2
  Netto kasstroom uit operationele activiteiten     (16,8)   25,0
 
  Investeringen/desinvesteringen (netto) in:
  (Im)materiële vaste activa              (18,3)   (6,6)
  Acquisities/desinvesteringen             (54,7)   (76,4)
  Financiële activa                   (2,5)   (12,1)
  Netto kasstroom inzake investeringen         (75,5)   (95,1)
 
  Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten    68,5    38,2
 
  Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten        (23,8)   (31,9)
  Koersverschillen                    1,3    (6,0)
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari     71,7    78,4
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 september    49,2    40,5

http://www.arcadis-global.com

PRN NLD

BRON ARCADIS NV