ARCADIS presteert uitstekend ondanks crisis

08 Maa, 2010, 06:30 GMT Van ARCADIS NV

ARNHEM, Nederland, March 8, 2010 /PRNewswire/ --

- Netto operationele winst stijgt 6% naar EUR 74,3 miljoen; per aandeel naar EUR 1,18

- Dividendvoorstel EUR 0,45 per aandeel, gelijk aan vorig jaar

- Bedrijfsopbrengsten 3% hoger naar EUR 1,8 miljard, autonome daling 6% door crisis

- Malcolm Pirnie levert goede bijdrage en talrijke synergie initiatieven

- Marge blijft met 10,2% boven doelstelling van 10% dankzij kostenbesparingen

- Groei infrastructuur zwakt af, herstel gloort in milieu, bodem gebouwen bereikt

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in 2009 ondanks de economische crisis opnieuw uitstekend gepresteerd. De netto operationele winst steeg 6% naar EUR 74,3 miljoen. Per aandeel is dit EUR 1,18 tegenover EUR 1,16 in 2008. De omzet steeg 3% tot EUR 1,8 miljard, mede door de overname van Malcolm Pirnie. Hoewel de omzet autonoom daalde met 6%, bleef de marge boven de doelstelling van 10%. Overheidsinvesteringen zorgden ervoor dat de infrastructuurmarkt op peil bleef, met afzwakkende groei door druk in de gemeentelijke markt. In de milieumarkt werd de margedoelstelling gehaald ondanks een autonome omzetdaling door minder uitgaven van private klanten. De crisis werd het sterkst gevoeld in de gebouwenmarkt, vooral bij commercieel vastgoed, resulterend in een sterke omzetdaling en lagere marges. De orderontvangst in het tweede halfjaar wijst erop dat de milieumarkt geleidelijk herstelt en bij gebouwen de bodem is bereikt. Door effectief management van werkkapitaal steeg de kasstroom uit operationele activiteiten naar EUR 152 miljoen.

Voorgesteld wordt het dividend (in contanten) gelijk te houden op EUR 0,45 per aandeel. Dit betekent een uitkering van 40% van de netto operationele winst bij 10% meer aandelen.

Met de overname begin juli 2009 van Malcolm Pirnie (1700 medewerkers, omzet $392 miljoen), actief in water en milieu, werd een top 10 positie bereikt in de Verenigde Staten en in de wereldwijde watermarkt. Eind 2009 werd Bohemiaplan overgenomen (70 medewerkers, omzet EUR 3,5 miljoen) ter versterking van infrastructuur in Tsjechië.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy zei: "Al onze medewerkers verdienen complimenten voor de uitstekende resultaten die zijn bereikt. Door een sterke focus op klanten en markten met groeipotentieel en strikte beheersing van kosten hebben we tot nu toe de crisis goed het hoofd kunnen bieden. Dat is mede te danken aan onze sterke marktposities met een goede spreiding naar geografie, klanten en marktsegmenten. De overname van Malcolm Pirnie - de grootste in onze historie - was een belangrijke mijlpaal. Vanaf dit jaar is Water onze vierde business line waarmee we kunnen profiteren van de verwachte sterke groei in de wereldwijde watermarkt."

  
  Belangrijkste cijfers

  Bedragen in EUR miljoenen,  Vierde kwartaal     Gehele jaar
   tenzij anders vermeld  2009 2008 verandering 2009 2008 verandering

  Bedrijfsopbrengsten    484 485     0% 1.786 1.740     3%
  Bruto toegevoegde waarde 322 312     3% 1.218 1.162     5%
  EBITA          35,5 44,6    -20% 121,6 131,8     -8%
  EBITA recurring 1)    35,5 44,6    -20% 123,8 131,8     -6%
  Netto operationele 
  winst 2)         23,5 22,2     6% 74,3 70,0     6%
  Idem, per aandeel 
  (in EUR) 2)       0,35 0,37     -4% 1,18 1,16     2%
  Gem. aantal uitstaande
  aandelen (in mln)    66,4 60,2     10% 63,1 60,5     4%

1) Exclusief effect aandelenparticipatieprogramma Stichting Lovinklaan; zie toelichting hierna

2) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Vierde kwartaal

Vorig jaar werden in het vierde kwartaal in Brazilië twee energieprojecten verkocht. Exclusief de verkoopopbrengst daarvan steeg de omzet 2%. De bijdrage vanuit acquisities - vooral Malcolm Pirnie - was 13%. Na een positief valuta-effect in de eerste negen maanden van 2009, was het valuta-effect in het vierde kwartaal 4% negatief, vooral door verzwakking van de dollar. De autonome omzetdaling stabiliseerde op 7%.

Exclusief de verkoopopbrengst van energieprojecten in 2008, nam de bruto toegevoegde waarde (omzet eigen medewerkers) 6% toe. De bijdrage van acquisities was 15%; het valuta-effect 5% negatief. De autonome daling van 4% is een verbetering ten opzichte van vorig kwartaal toen de daling nog 6% bedroeg.

In Brazilië en Nederland liepen enkele grote projecten met veel subcontracting af waardoor de omzet autonoom sterker daalde dan de bruto toegevoegde waarde. Autonome groei was er in Nederland, Polen, Frankrijk en in mindere mate Duitsland. De sterkste daling trad op in Engeland en bij RTKL door de slechte vastgoedmarkt. Ook in de Amerikaanse infrastructuur- en milieumarkt en de Belgische markt voor industriële diensten, namen de activiteiten autonoom af.

Vorig jaar zat in de EBITA een bijdrage uit de verkoop van energieprojecten van EUR 6,8 miljoen. Exclusief het effect daarvan daalde de EBITA 5%. Acquisities zorgden voor een stijging van 10%; het valuta-effect was 3% negatief. De autonome daling van 12% was vooral het gevolg van de slechte vastgoedmarkt en minder winst uit België en Brazilië. In Nederland werden de goede prestaties voortgezet, terwijl in Engeland de effecten zichtbaar werden van de herstructurering. De bijdrage uit de verkoop van carbon credits in Brazilië was EUR 0,1 miljoen (2008: EUR 0,6 miljoen). De herstructureringslasten bedroegen EUR 0,2 miljoen. De marge (EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde) kwam uit op 11,0% (2008: 14,3% en exclusief verkoop energieprojecten 12,5%).

De financieringslasten waren EUR 4,1 miljoen. Dit is lager dan de EUR 5,5 miljoen (exclusief effect van derivaten) in 2008, door lagere marktrentes, minder werkkapitaal en koersverschillen op leningen in Brazilië. De lage belastingdruk van 24,7% was vooral het gevolg van een belastingbate op optiekosten en een belastingvoordeel in de Verenigde Staten.

De netto operationele winst steeg 6% naar EUR 23,5 miljoen ten opzichte van EUR 22,2 miljoen in 2008. In het laatste bedrag zat EUR 2,2 miljoen uit de verkoop van energieprojecten. De winstverbetering was het gevolg van een goede bijdrage van Malcolm Pirnie, lagere financieringslasten en een lagere belastingdruk.

Gehele jaar

De bedrijfsopbrengsten stegen 3%, de bruto toegevoegde waarde 5%. Het valuta-effect was 1% positief, de bijdrage van acquisities 8%. Autonoom daalde de omzet 6%. Door minder uitbesteding aan derden bleef de autonome daling van de eigen activiteiten beperkt tot 4%.

De slechte vastgoedmarkt zorgde voor sterke omzetdaling in het Verenigd Koninkrijk en bij RTKL terwijl door de geringere vraag naar milieudiensten van private klanten ook in de Verenigde Staten de omzet autonoom daalde. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door groei in Nederland, Polen, Frankrijk en Chili, vooral in de infrastructuurmarkt.

In de EBITA zit EUR 2,2 miljoen eenmalige kosten voor het aandelenparticipatieprogramma van Stichting Lovinklaan (grootaandeelhouder ARCADIS) die als non-recurring zijn aangemerkt. De recurring EBITA daalde met 6% tot EUR 123,8 miljoen (2008: EUR 131,8 miljoen). Acquisities droegen 8% bij; het valuta-effect was 2%. Zonder bijdrage uit verkoop van energieprojecten in het vierde kwartaal van 2008 van EUR 6,8 miljoen, daalde de EBITA autonoom met EUR 14,2 miljoen of 11%. Hiervan was EUR 3,1 miljoen het gevolg van een lagere bijdrage uit de verkoop van carbon credits door trage procedures en EUR 7,8 miljoen van herstructureringslasten. De resterende teruggang kwam door minder winst in de gebouwenmarkt in het Verenigd Koninkrijk, het Midden Oosten en bij RTKL, gedeeltelijk gecompenseerd door sterke prestaties in Nederland en solide resultaten in de Verenigde Staten.

De marge (op recurring basis) kwam uit op 10,2% (2008: 11,3%). Gecorrigeerd voor de verkoop van energieprojecten in 2008 en de geringere bijdrage van carbon credits in 2009 daalde de marge van 10,8% in 2008 naar 10,4% in 2009. De beste prestaties werden geleverd bij infrastructuur waar de onderliggende marge verbeterde tot 10,8% (2008: 10,1% zonder energieprojecten ). Door de impact van de crisis daalde de marge bij milieu naar 12,3% (2008: 13,7%) waarvan 0,8% door minder carbon credits en bij gebouwen naar 6,0% (2008: 8,7%).

De afwikkeling begin 2009 van derivaten had een gunstig effect op de financieringslasten van EUR 7,5 miljoen. Exclusief de effecten van derivaten daalden de financieringslasten naar EUR 11,1 miljoen (2008: EUR 17,7 miljoen). De redenen waren hetzelfde als genoemd bij het vierde kwartaal. De belastingdruk was met 33,4% lager dan de 34,3% in 2008, vooral door de eerder genoemde belastingvoordelen die op jaarbasis EUR 2,0 miljoen bedroegen. De bijdrage uit geassocieerde deelnemingen steeg licht. Het belang derden daalde scherp als gevolg van een lagere winstbijdrage uit Brazilië (waar ARCADIS een belang heeft van 50.01%) door minder carbon credits, geen bijdrage uit verkoop van energieprojecten en minder operationele winst.

De netto operationele winst steeg 6% tot EUR 74,3 miljoen. Het verschil met de daling van 6% in recurring EBITA is het gevolg van lagere rentelasten, een lagere belastingdruk en een kleiner belang derden.

Kasstroom, investeringen en balans

De kasstroom uit operationele activiteiten was met EUR 152 miljoen zeer hoog (2008: EUR 81 miljoen), vooral door effectief management van werkkapitaal. Er werd EUR 80 miljoen geïnvesteerd in acquisities, waarvan EUR 5 miljoen voor nabetalingen op eerdere overnames. De geacquireerde goodwill bedroeg EUR 92 miljoen, de identificeerbare immateriële activa EUR 10 miljoen. Daarnaast werd EUR 12 miljoen geïnvesteerd in geassocieerde deelnemingen en andere niet-financiële activa, voornamelijk voor Braziliaanse energieprojecten.

Het balanstotaal nam toe tot EUR 1.315 miljoen (2008: EUR 1.058 miljoen). Exclusief Malcolm Pirnie (met hoger werkkapitaal) was het werkkapitaal als percentage van de omzet 11,0% (2008: 11,2%). Ondanks investeringen in acquisities liep de netto schuld slechts licht op tot EUR 174 miljoen (2008: EUR 171 miljoen). De balansratio's bleven sterk. De ratio van netto schuld ten opzichte van EBITDA (volgens bankconvenanten) was 1,0 (2008: 1,3), de interest coverage ratio was 10 (2008: 7).

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden voor heel 2009 in vergelijking met 2008, tenzij anders vermeld.

- Infrastructuur

De omzet steeg 19%. Het valuta-effect was min 1%. De bijdrage van acquisities van 14% kwam vooral van de wateractiviteiten van Malcolm Pirnie. Autonoom groeide de omzet 6%, de bruto toegevoegde waarde 4%. Het verschil kwam door veel uitbesteding bij een groot energieproject in Brazilië dat in het vierde kwartaal werd opgeleverd. In Europa zorgden overheidsinvesteringen voor sterke groei in Nederland, België, Polen en Frankrijk. In het tweede halfjaar zwakte de autonome groei wat af doordat in de Verenigde Staten de lokale overheidsmarkt onder druk staat en het stimulus package nog nauwelijks effect heeft. In Brazilië en Chili vertraagde de groei door minder private investeringen.

- Milieu

De omzet daalde met 2%. Het valuta-effect was 2%, de bijdrage van acquisities 8% (LFR, SET en milieuactiviteiten Malcolm Pirnie). De autonome daling bedroeg 12%, maar bleef bij de bruto toegevoegde waarde beperkt tot 4% door minder uitbesteding. Private klanten gaven minder uit aan milieu of stelden projecten uit als gevolg van de crisis. In het tweede halfjaar stabiliseerden de activiteiten. Dit kwam mede door het winnen van enkele grote GRiP(R) contracten in de Verenigde Staten met een totale waarde van $200 miljoen. In Europa groeide de omzet, vooral door meer werk voor de overheid. In Brazilië liep de omzet bij industriële klanten terug terwijl in Chili mijnbouwbedrijven zorgden voor groei.

- Gebouwen

De omzet was 14% lager bij een valuta-effect van 1%. Autonoom daalde de omzet 14%, de bruto toegevoegde waarde 15%. De commerciële vastgoedmarkt is hard getroffen door de crisis met voor ARCADIS de grootste impact in Engeland en bij RTKL waar de activiteiten sterk terug liepen. Ook diensten voor industriële klanten in België leden onder de recessie, terwijl facility management groeide door focus op lagere kosten. RTKL had succes bij het binnenhalen van nieuwe projecten in het Midden Oosten en Azië waardoor het orderboek in het vierde kwartaal sterk toenam. De vraag vanuit de publieke sector bleef op peil. In de Verenigde Staten groeide projectmanagement voor scholen en overheidsgebouwen.

Vooruitzichten

De eerste tekenen van economisch herstel zijn zichtbaar, vooral in de Verenigde Staten. Het herstel is echter nog fragiel en er is nog veel onzekerheid over wanneer en in welke mate dit invloed gaat hebben op de verschillende markten waarin ARCADIS actief is.

De infrastructuurmarkt blijft robuust in 2010 omdat overheden doorgaan met investeren om herstel te stimuleren. In Europa zorgen meerjarige investeringsprogramma's voor een goede werkvoorraad. In Nederland betreft dit upgrading van het spoor en wegenprojecten zoals de A2 tunnel door Maastricht, in Polen trans-Europese verbindingen, terwijl in België en Frankrijk grote design build projecten op stapel staan. In de Verenigde Staten zal het stimulus package in 2010 effect gaan sorteren. Synergie met Malcolm Pirnie zal meer werk opleveren, ook internationaal. Door klimaatverandering groeit de vraag naar water management. In Brazilië en Chili nemen investeringen weer toe, mede door grote sportevenementen.

In de milieumarkt zorgen regelgeving en duurzaamheid voor een stevig fundament. Klanten benutten de recessie om zich te concentreren op kernactiviteiten en portfolio's van vervuilde locaties uit te besteden. Dit heeft in de Verenigde Staten grote contracten opgeleverd en een hogere werkvoorraad. ARCADIS en Malcolm Pirnie zijn beide geselecteerd voor wereldwijde milieuprogramma's van het Amerikaanse leger. Door vendor reduction en onze geavanceerde technologie kunnen we marktaandeel vergroten. In Europa werd recent een vijfjarig contract gesloten voor milieudiensten in tien landen met ARCADIS als preferred supplier. De vraag naar advies voor energiebesparing, carbon footprint reductie en klimaatverandering groeit.

In de gebouwenmarkt lijkt de bodem bereikt. Contractopzeggingen zijn in de tweede helft van 2009 sterk afgenomen terwijl in het vierde kwartaal voor het eerst sinds het begin van de crisis, de werkvoorraad toenam. De commerciële markt is gestabiliseerd op een laag niveau zonder dat op korte termijn herstel wordt verwacht. RTKL compenseert de teruggang in de Amerikaanse en Europese markt door projecten in Azië en het Midden Oosten. De vraag vanuit de publieke sector, inclusief scholen en gezondheidszorg, blijft op niveau, zij het dat discussie over de gezondheidszorg in Amerika leidt tot vertraging van projecten. Facility management kan verder groeien, omdat het voorziet in de behoefte om kosten te besparen.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: "Onze orderportefeuille is gezond en ten opzichte van eind 2008 met ca 5% toegenomen. Bij infrastructuur zwakt de sterke groei van de afgelopen jaren af, vooral door druk in de lokale overheidsmarkt. Bij milieu wijst de goede orderinstroom op geleidelijke verbetering van de markt met kansen op groei. Bij gebouwen lijken de activiteiten stabiel, met mogelijk herstel in de tweede helft 2010. Omdat we onze capaciteit hebben aangepast en enkele grote projecten met veel subcontracting zijn beëindigd, zal ook de komende kwartalen de omzet autonoom dalen. Behoud van marges heeft prioriteit, met opvang van prijsdruk door kostenbesparingen en een sterk klantgerichte benadering. De integratie met Malcolm Pirnie creëert mogelijkheden voor synergie en vanaf 2011 operationele voordelen. We blijven kijken naar acquisities om onze strategische doelen te realiseren. Hoewel de economische crisis ook onze activiteiten raakt, bieden thema's als duurzaamheid, klimaatverandering, stedelijke vernieuwing, mobiliteit, water en energie veel perspectief. Vanwege onzekerheid over economisch herstel, is het nog te vroeg voor concrete vooruitzichten voor 2010."

Bezoek ons op internet: http://www.arcadis.com

Over ons:

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 15.000 medewerkers en EUR 1,8 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities.

Dit persbericht is opgesteld in de periode tussen het opmaken en het vaststellen van de jaarrekening van ARCADIS NV. De in dit persbericht vermelde cijfers over het volledige jaar 2009 zijn ontleend aan de jaarrekening van ARCADIS NV die op het moment van het verschijnen van dit persbericht nog niet openbaar is. Op deze jaarcijfers is een accountantscontrole toegepast en hierover heeft de accountant een goedkeurende verklaring verstrekt. De jaarrekening is nog niet vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Op de in dit persbericht vermelde cijfers over het vierde kwartaal 2009 is geen accountantscontrole toegepast.

  
  ARCADIS NV

  VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij   Vierde kwartaal     Jaar
  anders vermeld
                     2009  2008   2009   2008

  Bedrijfsopbrengsten          483,5  485,4  1.785,8  1.739,9
  Materialen en diensten van derden  (161,1) (173,1)  (568,2)  (578,0)
  Bruto toegevoegde waarde       322,4  312,3  1.217,6  1.161,9
  Bedrijfskosten           (281,2) (261,4) (1.073,2) (1.008,7)
  Afschrijvingen            (6,6)  (6,3)  (24,5)  (23,3)
  Overige baten              0,9    -    1,7    1,9
  EBITA                 35,5  44,6   121,6   131,8
  Amortisatie identificeerbare
  immateriële activa          (1,9)  (4,0)   (7,2)  (12,2)
  Bedrijfsresultaat           33,6  40,6   114,4   119,6
  Financiële baten en lasten      (4,1)  (8,7)   (3,6)  (23,6)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen   -  (0,2)     -   (0,1)
  Resultaat voor belastingen       29,5  31,7   110,8   95,9
  Belastingen              (7,3) (11,6)  (37,0)  (32,9)
  Winst over de verslagperiode      22,2  20,1   73,8   63,0
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders van de
  Onderneming)              22,1  17,3   72,8   57,3
  Minderheidsbelang            0,1   2,8    1,0    5,7
 
  Netto winst              22,1  17,3   72,8   57,3
  Amortisatie identificeerbare
  immateriële activa na belastingen    1,1   2,5    4,5    8,1
  Lovinklaan aandelenplan medewerkers   0,3        2,6    0,2
  Effecten van derivaten             2,4    (5,6)  4,4
  Netto operationele winst        23,5  22,2   74,3   70,0
 
  Netto winst per aandeel (in euro's)  0,33  0,29   1,15   0,95
  Netto operationele winst per aandeel
  (in euro's)              0,35  0,37   1,18   1,16
  Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in
  duizenden)              66.354 60.197  63.097  60.519  ARCADIS NV
 
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
  Bedragen in EUR miljoenen          31 december    31 december 
                          2009        2008
  Activa
  Vaste activa
  Immateriële vaste activa              342,7      249,3
  Materiële vaste activa               84,8       66,5
  Investeringen in geassocieerde
  deelnemingen                    26,2       15,7
  Andere investeringen                 0,2       0,2
  Overige vaste activa                19,8       14,8
  Derivaten                      1,2       3,8
  Latente belastingvorderingen            18,0       12,2
  Totaal vaste activa                492,9      362,5
  Vlottende activa
  Voorraden                      0,5       0,8
  Derivaten                      0,1       0,2
  Handelsvorderingen                 555,1      538,5
  Overige vlottende activa              35,9       32,0
  Belastingvorderingen                 6,2       6,5
  Liquide middelen                  224,5      117,9
  Totaal vlottende activa              822,3      695,9
  Totaal activa                  1.315,2     1.058,4
 
  Vermogen en passiva
  Eigen vermogen                   351,7      207,6
  Minderheidsbelang                  16,8       12,3
  Totaal vermogen                  368,5      219,9
  Langlopende verplichtingen
  Voorzieningen                    28,4       26,7
  Latente belastingverplichtingen           10,8       6,0
  Langlopende leningen                342,1      266,8
  Derivaten                      0,8       16,9
  Totaal langlopende verplichtingen         382,1      316,4
  Kortlopende verplichtingen
  Verplichtingen aan opdrachtgevers         158,8      182,7
  Belastingverplichtingen               7,4       18,7
  Aflossingsverplichtingen van langlopende
  schulden                       5,6       4,9
  Kortlopend deel van de voorzieningen         6,0       4,4
  Derivaten                      2,7       0,1
  Handelsschulden                  128,9      133,2
  Nog te betalen bedragen               21,3       12,3
  Rekening courant schulden              12,0       6,2
  Kortlopende leningen                14,9       3,6
  Overige kortlopende verplichtingen         207,0      156,0
  Totaal kortlopende verplichtingen         564,6      522,1
  Total vermogen en passiva            1.315,2     1.058,4  ARCADIS NV
 
  VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

  Bedragen in EUR   Aandelen  Agio-   Hedge   Reserve koers- 
  Miljoenen      kapitaal  reserve  reserve   Verschillen
  Balans per 31
  december 2007     1,0     36,4          (29,8)
  Perioderesultaat
  Koersverschillen                      (10,4)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten                    (10,4)
  Totaal resultaat                      (10,4)
  Uitbetaald dividend
  Aandelensplitsing   0,2     (0,2)
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  van opties
  Aandelengerelateerde
  beloningen
  Uitoefenen opties
  Uitbreiding belang
  Balans per 31
  december 2008     1,2     36,2           (40,2)
  Balans per 31
  december 2008     1,2     36,2           (40,2)
  Perioderesultaat
  Koersverschillen                       11,8
  Effectief deel van
  de waarde- wijziging
  van cash flow hedges                0,1
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten                0,1    11,8
  Totaal resultaat                  0,1    11,8
  Uitbetaald dividend
  Aandelengerelateerde
  beloningen
  Uitgifte aandelen   0,1     70,6
  Uitoefenen opties
  Balans per 31
  december 2009     1,3    106,8      0,1   (28,4)


  - VOORTDURENDE LIJST - 


                  Algemene Eigen   Minder-heids Totaal
                  reserve vermogen belang    eigen
  Bedragen in EUR miljoenen                   vermogen

  Balans per 31 december 2007    180,1   187,7     11,5  199,2
  Perioderesultaat          57,3   57,3     5,7   63,0
  Koersverschillen              (10,4)    (2,8)  (13,2)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde beloningen  (0,7)   (0,7)         (0,7)
  Direct in vermogen verwerkte
  resultaten             (0,7)  (11,1)    (2,8)  (13,9)
  Totaal resultaat          56,6   46,2     2,9   49,1
  Uitbetaald dividend        (24,8)  (24,8)    (1,2)  (26,0)
  Aandelensplitsing                -           -
  Inkoop eigen aandelen ter dekking
  van opties             (9,1)   (9,1)         (9,1)
  Aandelengerelateerde beloningen   6,0    6,0          6,0
  Uitoefenen opties          1,6    1,6          1,6
  Uitbreiding belang                    (0,9)  (0,9)
  Balans per 31 december 2008    210,4   207,6     12,3  219,9
  Balans per 31 december 2008    210,4   207,6     12,3  219,9
  Perioderesultaat          72,8   72,8     1,0   73,8
  Koersverschillen               11,8     3,7   15,5
  Effectief deel van de waarde-
  wijziging van cash flow hedges         0,1          0,1
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde beloningen   3,1    3,1          3,1
  Direct in vermogen verwerkte
  resultaten              3,1   15,0     3,7   18,7
  Totaal resultaat          75,9   87,8     4,7   92,5
  Uitbetaald dividend        (27,1)  (27,1)    (0,2)  (27,3)
  Aandelengerelateerde beloningen   9,3    9,3          9,3
  Uitgifte aandelen               70,7         70,7
  Uitoefenen opties          3,4    3,4          3,4
  Balans per 31 december 2009    271,9   351,7     16,8  368,5
  ARCADIS NV
 
  VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT
  Bedragen in EUR miljoenen                   Jaar
                               2009  2008
  Kasstroom uit operationele activiteiten
  Perioderesultaat                      73,8  63,0
  Aanpassingen voor:
 
  Afschrijvingen en amortisatie               31,7  35,5
  Belastingen                        37,0  32,9
  Netto financieringslasten                  3,6  23,6
  Resultaat geassocieerde deelnemingen             -   0,1
                               146,1  155,1
  Aandeelgerelateerde beloningen               9,3   6,0
  Verkoop van activiteiten en activa, na aftrek van kosten (1,9)  (1,0)
  Waardewijziging van derivaten in bedrijfsresultaat      -
  Mutaties in werkkapitaal                  51,3 (18,3)
  Mutaties in latente belastingen en voorzieningen      5,9  (7,6)
  Ontvangen dividenden                    0,3   0,5
  Betaalde belastingen                   (45,7) (38,7)
  Ontvangen interest                     3,4   6,3
  Betaalde interest                    (16,2) (21,8)
  Netto kasstroom uit operationele activiteiten       152,5  80,5
 
  Kasstroom inzake investeringen
  (Des)investeringen in (im)materiële activa        (24,4) (26,6)
  (Des)investeringen in geconsolideerde deelnemingen    (78,5) (73,2)
  (Des)investeringen in geassocieerde deelnemingen en andere
  investeringen                       (6,4)   0,4
  (Des)investeringen in overige vaste activa        (3,0)  (0,9)
  Netto kasstroom inzake investeringen          (112,3) (100,3)
 
  Kasstroom inzake financieringsactiviteiten
  Uitgeoefende opties                     3,4   1,6
  Uitgifte van aandelen                    5,8
  Inkoop van eigen aandelen                     (9,1)
  Mutaties in leningen                    77,7  93,9
  Betaalde dividenden                   (27,3) (26,0)
  Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten      59,6  60,4
  Netto kasstroom                      99,8  40,6
  Koersverschillen                      1,0  (0,6)
  Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden per
  1 januari                         111,7  71,7
  Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden per
  31 december                        212,5  111,7
  BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT JAARCIJFERS 2009 VAN ARCADIS NV

  Geografische informatie

  Bedragen in EUR miljoenen of %

  Geografische verdeling (bedrijfsopbrengsten)

             2009 2008
  Nederland       24%  23%
  Overige Europese   18%  22%
  landen
  Verenigde Staten   49%  45%
  Rest van de Wereld   9%  10%
  Totaal        100% 100%


  Bedrijfsopbrengsten (1)
             2009 2008
  Nederland       423  404
  Overige Europese   331  378
  landen
  Verenigde Staten   868  791
  Rest van de Wereld  164  167
  Totaal       1.786 1.740

  1) Gebaseerd op herkomst productie


  Marge, recurring
             2009 2008
  Nederland      11,0% 8,9%
  Overige Europese   6,0% 9,5%
  landen
  Verenigde Staten  11,8% 11,3%
  Rest van de Wereld  9,6% 25,0%
  Totaal       10,2% 11,3%


  EBITA, recurring (1,2)
             2009 2008
  Nederland      31,6 24,5
  Overige Europese   16,2 28,3
  landen
  Verenigde Staten   68,4 56,0
  Rest van de Wereld  7,6 23,0
  Totaal       123,8 131,8

  1) Gebaseerd op herkomst productie
  2) Na allocatie corporate kosten

  Informatie over marktsegmenten

  Bedrijfsopbrengsten 
           2009 2008
  Infrastructuur  766  646
  Milieu      632  643
  Gebouwen     388  451
  Totaal     1.786 1.740


  Verdeling activiteiten (bedrijfsopbrengsten)
           2009 2008
  Infrastructuur  43% 37%
  Milieu      35% 37%
  Gebouwen     22% 26%
  Totaal      100% 100%


  Marge, recurring
           2009 2008
  Infrastructuur 10,8% 11,4%
  Milieu     12,3% 13,7%
  Gebouwen     6,0% 8,7%
  Totaal     10,2% 11,3%

PRN NLD

BRON ARCADIS NV