ARCADIS publiceert Jaarverslag 2008

01 Apr, 2009, 11:29 BST Van ARCADIS NV

ARNHEM, Nederland, April 1 /PRNewswire/ -- ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, maakt bekend dat het ARCADIS Jaarverslag 2008 digitaal beschikbaar is via haar website http://www.arcadis-global.com.

Over ons:

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, milieu en gebouwen. We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met ruim 14.000 medewerkers en meer dan EUR 1,7 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities.

  
  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij    Vierde kwartaal    Jaar
  anders vermeld
                       2008  2007   2008   2007
  Bedrijfsopbrengsten           485,4  422,3 1.739,9 1.510,2
  Materialen en diensten van derden    (173,1) (151,3) (578,0) (505,7)
  Bruto toegevoegde waarde         312,3  271,0 1.161,9 1.004,5
  Bedrijfskosten             (261,4) (233,4)(1.008,7) (878,5)
  Afschrijvingen              (6,3)  (6,5)  (23,3)  (20,4)
  Overige baten                -   1,6   1,9   1,6
  EBITA                   44,6  32,7  131,8  107,2
  Amortisatie identificeerbare
  immateriële activa            (4,0)  (4,1)  (12,2)  (12,2)
  Bedrijfsresultaat             40,6  28,6  119,6   95,0
  Financiële baten en lasten        (8,7)  (2,3)  (23,6)  (8,6)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen   (0,2)  (0,2)  (0,1)  (0,8)
  Resultaat voor belastingen        31,7  26,1   95,9   85,6
  Belastingen               (11,6)  (8,5)  (32,9)  (28,1)
  Winst over de verslagperiode       20,1  17,6   63,0   57,5
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders van de
  Onderneming)               17,3  17,8   57,3   54,9
  Minderheidsbelang             2,8  (0,2)   5,7   2,6
 
  Netto winst                17,3  17,8   57,3   54,9
  Amortisatie identificeerbare
  immateriële activa na belastingen     2,5   2,7   8,1   7,9
  Netto incidentele baten en lasten         (1,0)       (1,0)
  Optiekosten UK aandelen spaar plan      -   0,1   0,2   0,1
  Effecten van derivaten           2,4  (0,4)   4,4   0,4
  Netto operationele winst         22,2  19,2   70,0   62,3
 
  Netto winst per aandeel (in euro's)(1)  0,29  0,29   0,95   0,90
  Netto operationele winst per aandeel
  (in euro's)(1)              0,37  0,31   1,16   1,02
  Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in
  duizenden) (1)             60.197 60.732  60.519  60.990

(1) De vergelijkende cijfers zijn aangepast als gevolg van de 3:1 aandelensplitsing, zoals in het 2e kwartaal heeft plaats gevonden.

  
  ARCADIS NV
 
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
  Bedragen in EUR miljoenen   31 december 2008 31 december 2007
  Activa  
  Vaste activa               362,5      332,9
  Vlottende activa             695,9      588,8
  Totaal                 1.058,4      921,7
 
  Vermogen en Passiva
  Eigen vermogen              207,6      187,7
  Minderheidsbelang             12,3       11,5
  Totaal eigen vermogen           219,9      199,2
  Langlopende verplichtingen        316,4      216,7
  Kortlopende verplichtingen        522,1      505,8
  Totaal                 1.058,4      921,7
  
  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN
  Bedragen in EUR                   Reserve
  miljoenen        Aandelen     Agio-   koers-   Algemene 
  Balans per 31      kapitaal    reserve  verschillen  reserve
  december 2006         1,0     36,4     (7,6)   159,1
  Koersverschillen                    (22,2)
  Belastingen inzake 
  aandelengerelateerde
  beloningen                             (0,1)
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten                  (22,2)    (0,1)
  Netto winst                             54,9
  Totaal resultaat                    (22,2)    54,8
  Uitbetaald dividend                        (20,4)
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  van opties                             (19,8)
  Aandelengerelateerde 
  beloningen                              4,2
  Uitoefenen opties                          2,2
  Uitbreiding belang
  Balans per 31
  december 2007         1,0     36,4    (29,8)   180,1
  Balans per 31
  december 2007         1,0     36,4    (29,8)   180,1
  Koersverschillen                    (10,4)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen                             (0,7)
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten                  (10,4)    (0,7)
  Netto winst                             57,3
  Totaal resultaat                    (10,4)    56,6
  Uitbetaald dividend                        (24,8)
  Aandelensplitsing       0,2     (0,2)
  Inkoop eigen 
  aandelen ter dekking
  van opties                             (9,1)
  Aandelengerelateerde
  beloningen                              6,0
  Uitoefenen opties                          1,6
  Uitbreiding belang
  Balans per 31
  december 2008         1,2     36,2    (40,2)   210,4
  
  ARCADIS NV
 
  GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN
  Bedragen in EUR
  miljoenen          Eigen    Minder-heids    Totaal eigen
               vermogen       belang      vermogen
  Balans per 31
  december 2006        188,9        11,8       200,7
  Koersverschillen      (22,2)        0,7       (21,5)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen          (0,1)                 (0,1)
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten    (22,3)        0,7       (21,6)
  Netto winst         54,9        2,6        57,5
  Totaal resultaat       32,6        3,3        35,9
  Uitbetaald dividend     (20,4)       (2,0)       (22,4)
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  van opties         (19,8)                (19,8)
  Aandelengerelateerde
  beloningen          4,2                  4,2
  Uitoefenen opties       2,2                  2,2
  Uitbreiding belang               (1,6)       (1,6)
  Balans per 31
  december 2007        187,7        11,5       199,2
  Balans per 31
  december 2007        187,7        11,5       199,2
  Koersverschillen      (10,4)       (2,8)       (13,2)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen          (0,7)                 (0,7)
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten    (11,1)       (2,8)       (13,9)
  Netto winst         57,3        5,7        63,0
  Totaal resultaat       46,2        2,9        49,1
  Uitbetaald dividend     (24,8)       (1,2)       (26,0)
  Aandelensplitsing        -                   -
  Inkoop eigen
  aandelen ter dekking
  van opties          (9,1)                 (9,1)
  Aandelengerelateerde
  beloningen          6,0                  6,0
  Uitoefenen opties       1,6                  1,6
  Uitbreiding belang               (0,9)       (0,9)
  Balans per 31
  december 2008        207,6        12,3       219,9

  
  ARCADIS NV
 
  VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT
  Bedragen in EUR miljoenen                   Jaar
                               2008  2007
  Netto winst                       57,3  54,9
  Afschrijvingen en amortisatie              35,5  32,6
  Bruto kasstroom                     92,8  87,5
  Netto werkkapitaal                   (15,9)  (0,8)
  Andere mutaties                      3,6  (7,8)
  Netto kasstroom uit operationele activiteiten      80,5  78,9
 
  Investeringen/desinvesteringen (netto) in:
  (Im)materiële vaste activa               (26,6) (19,1)
  Acquisities/desinvesteringen              (73,2) (87,7)
  Financiële activa                    (0,5)  (8,7)
  Netto kasstroom inzake investeringen          (100,3) (115,5)
 
  Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten     60,4  34,2
 
  Mutatie geldmiddelen en kasequivalenten         40,6  (2,4)
  Koersverschillen                     (0,6)  (4,3)
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari      71,7  78,4
  Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december     111,7  71,7

BIJLAGE BIJ HET PERSBERICHT JAARCIJFERS 2008 VAN ARCADIS NV

Geografische informatie

Bedragen in EUR miljoenen of %

Bedrijfsopbrengsten Geografische verdeling (bedrijfsopbrengsten)

  
             2008 2007
  Nederland       23%  25%
  Overige Europese 
  landen        22%  23%
  Verenigde Staten   45%  43%
  Rest van de Wereld  10%  9%
  Totaal        100% 100%
  
             2008 2007
  Nederland       404  374
  Overige Europese 
  landen        378  342
  Verenigde Staten   791  656
  Rest van de Wereld  167  138
  Totaal       1.740 1.510

EBITA, recurring Marge, recurring

  
             2008 2007
  Nederland      24,5 26,2
  Overige Europese 
  landen        28,3 22,6
  Verenigde Staten   56,0 44,6
  Rest van de Wereld  23,0 12,5
  Totaal       131,8 105,9
  
             2008 2007
  Nederland      8,9% 10,3%
  Overige Europese 
  landen        9,5% 8,2%
  Verenigde Staten  11,3% 10,9%
  Rest van de Wereld 25,0% 19,6%
  Totaal       11,3% 10,5%

Informatie over marktsegmenten

Bedrijfsopbrengsten Verdeling activiteiten (bedrijfsopbrengsten)

  
           2008 2007
  Infrastructuur  646  622
  Milieu      643  537
  Gebouwen     451  351
  Totaal     1.740 1.510
  
           2008 2007
  Infrastructuur  37% 41%
  Milieu      37% 36%
  Gebouwen     26% 23%
  Totaal      100% 100%

Marge, recurring

  
           2008 2007
  Infrastructuur 11,4% 8,8%
  Milieu     13,7% 13,5%
  Gebouwen     8,7% 9,9%
  Totaal     11,3% 10,5%

Bezoek ons op internet: http://www.arcadis-global.nl

PRN NLD

BRON ARCADIS NV