ARCADIS realiseert toename van omzet en winst

07 Mei, 2010, 07:30 BST Van ARCADIS NV

ARNHEM, Nederland, May 7, 2010 /PRNewswire/ --

- Bedrijfsopbrengsten nemen 7% toe, netto operationele winst stijgt 10%

- Teruggang in lokale markten beïnvloedt infrastructuur en in mindere mate water

- Milieu trekt aan door toename vraag van private klanten

- Gebouwen stabiliseert, geholpen door orders uit Azië en Midden Oosten

- Goede orderontvangst leidt tot stijging werkvoorraad in alle segmenten

- Mogelijk terugkeer autonome groei in tweede halfjaar

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het eerste kwartaal van 2010 een goed resultaat behaald. De bedrijfsopbrengsten stegen met 7% tot EUR 448 miljoen, geholpen door de overname van Malcolm Pirnie. De netto operationele winst nam 10% toe tot EUR 17,1 miljoen ondanks een negatief valuta-effect van 2%. De autonome daling van activiteiten was stabiel ten opzichte van het vierde kwartaal van 2009. Bij infrastructuur en in mindere mate bij water is de invloed merkbaar van de eerder gesignaleerde druk in de lokale overheidsmarkt. Daar staat tegenover dat de vraag in de milieumarkt vooral in de Verenigde Staten weer aantrekt terwijl de situatie in de gebouwenmarkt is gestabiliseerd. De strenge winter had een negatief effect op omzet en resultaat. Mede hierdoor daalde de marge licht.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy zei: "Centrale overheden gaan door met investeren om het nog fragiele economische herstel te bevorderen, maar door druk op lokale overheidsbudgetten zwakt de groei in de infrastructuurmarkt af. Door het beginnende economische herstel neemt de vraag van private klanten toe, vooral in de milieumarkt. De commerciële vastgoedmarkt in Europa en de Verenigde Staten is stabiel op een laag niveau, maar door focus op nichemarkten en kansen in Azië en het Midden Oosten is de werkvoorraad in gebouwen opnieuw toegenomen. Door permanente aandacht voor kosten en een klantgerichte benadering blijft de marge op een goed niveau."

  
  Belangrijkste cijfers

  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij anders vermeld Eerste kwartaal

                         2010  2009   % 
                               veranderings

  Bedrijfsopbrengsten              448  418   7%
  Bruto toegevoegde waarde            325  291  12%
  EBITA                     29,3  27,9   5%
  Netto operationele winst 1)          17,1  15,5  10%
  Idem, per aandeel (in EUR) 1)         0,26  0,26   0%
  Gem. uitstaande aandelen (in mln)       66,5  60,1

1) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Toelichting

De bedrijfsopbrengsten namen toe met 7%. Het valuta-effect was min 1%. De bijdrage van acquisities - vooral Malcolm Pirnie - bedroeg 16%. Autonoom daalde de omzet 8%.

De bruto toegevoegde waarde (omzet van eigen medewerkers) steeg 12%. Het valuta-effect was min 1%, de bijdrage van acquisities 17%. De autonome daling van 4% lag op hetzelfde niveau als in het vierde kwartaal 2009. Door oplevering van enkele grote projecten met veel subcontracting, daalde de omzet autonoom sterker dan de bruto toegevoegde waarde. In de meeste Europese landen zwakte de autonome groei af, terwijl in de Verenigde Staten de activiteiten autonoom daalden, maar minder dan vorig jaar, vooral door aantrekkende vraag in de private milieumarkt. De sterkste autonome daling deed zich nog steeds voor in de vastgoedmarkt in Engeland en bij RTKL, hoewel bij RTKL herstel zichtbaar is.

De EBITA steeg 5% naar EUR 29,3 miljoen. Het valuta-effect was min 2%; acquisities droegen 13% bij. De autonome daling bedroeg per saldo 6%. In Engeland wierp de herstructurering van vorig jaar vruchten af, terwijl in de meeste andere Europese landen de resultaten licht verbeterden. Daar stond tegenover dat in Nederland en België een beperkte daling van resultaten optrad, mede door de strenge winter, en in Brazilië enkele energieprojecten verlies opleverden. Hierdoor bleef de marge (EBITA als percentage van bruto toegevoegde waarde) van 9,0% iets achter bij vorig jaar (2009: 9,6%). In de Verenigde Staten en bij RTKL had de goede orderontvangst in combinatie met focus op kosten een positief effect op het resultaat.

Evenals vorig jaar, was er geen bijdrage uit de verkoop van carbon credits in Brazilië. De procedures die voor vertraging zorgden, zijn vrijwel afgerond, waardoor de verkoop naar verwachting vanaf het tweede kwartaal weer op gang komt. Mede vanwege de talrijke kansen in Brazilië, worden de strategische opties voor de Braziliaanse energieprojecten onderzocht.

De financieringslasten waren EUR 4,1 miljoen ten opzichte van EUR 2,4 miljoen vorig jaar, na correctie voor de opbrengst van de verkoop van derivaten ad EUR 7,5 miljoen begin 2009. De stijging is vooral het gevolg van acquisities.

De netto operationele winst steeg met 10%. Dit is meer dan de stijging van de EBITA door een lagere belastingdruk en een hogere bijdrage van geassocieerde deelnemingen.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste drie maanden van 2010 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld. Vanaf 2010 is Water een apart segment. Voorheen was dit deel van Infrastructuur.

- Infrastructuur (25% van omzet)

De omzet daalde 4%. Het valuta-effect was 3%. De autonome omzetdaling van 7% was mede het gevolg van oplevering eind vorig jaar van enkele grote projecten met veel subcontracting. De bruto toegevoegde waarde daalde slechts licht, mede door de strenge winter. Nadat eerder in de Verenigde Staten de lokale markt onder druk kwam, is dit nu ook merkbaar in Europa. Centrale overheidsprogramma's zorgden voor groei in België, Nederland en Centraal Europa. Het consortium met ARCADIS werd geselecteerd voor de hogesnelheidslijn Tours - Bordeaux, het grootste PPS project ooit in Frankrijk.

- Water (20% van omzet)

De omzet is meer dan verdubbeld door de overname van Malcolm Pirnie. Het valuta-effect was min 1%. Autonoom groeide de omzet 1%, de bruto toegevoegde waarde 4%, vooral door de toenemende vraag naar watermanagement. In Brazilië werd een groot contract verworven voor de São Francisco rivier ter bestrijding van chronische watertekorten. Druk op lokale overheidsbudgetten heeft ook invloed op de watermarkt, maar in mindere mate. Malcolm Pirnie kan de teruggang in het westen en zuiden van de Verenigde Staten opvangen door meer werk in het noordoosten.

- Milieu (35% van omzet)

De omzet steeg 2%. Het valuta-effect was min 3% en de bijdrage van acquisities 11% (milieuactiviteiten Malcolm Pirnie). De autonome daling bedroeg 6%, maar bleef bij de bruto toegevoegde waarde beperkt tot 1%, duidelijk beter dan voorgaande kwartalen. Dit kwam mede door grote contracten die in 2009 in de Verenigde Staten zijn verworven en door geleidelijk toenemende vraag van bedrijven als gevolg van het economische herstel. In Europa stegen de activiteiten over vrijwel de gehele linie. Met ExxonMobil werd een vijfjarig raamcontract gesloten voor milieudiensten in tien Europese landen.

- Gebouwen (20% van omzet)

De omzet was 15% lager bij een valuta-effect van min 2%. Een kleine acquisitie begin 2010 in de gezondheidszorg in Nederland droeg 1% bij. Autonoom daalde de omzet 13%, de bruto toegevoegde waarde 14%. De commerciële markt in Engeland en de Verenigde Staten is gestabiliseerd op een laag niveau. RTKL compenseert de teruggang in Amerika en Europa door opdrachten in Azië en het Midden Oosten. De opdracht voor het ontwerp van het Shanghai Changzheng Pudong ziekenhuis, het grootste nieuwe ziekenhuis in China, illustreert de doorbraak. In België trekt de vraag naar industriële diensten aan.

Vooruitzichten

Het economisch herstel tekent zich steeds duidelijker af, vooral in de Verenigde Staten. Toch is het herstel nog fragiel en blijft onzeker in welke mate de economische omstandigheden invloed zullen hebben op de verschillende markten van ARCADIS.

De infrastructuurmarkt blijft gezond omdat overheden doorgaan met investeren, veelal op basis van meerjarige programma's. In Europa is ARCADIS bij veel van die programma's betrokken. De aantrekkingskracht van PPS initiatieven, waarvoor ARCADIS prima is gepositioneerd, neemt toe. Het stimulus package in de Verenigde Staten helpt, maar het effect op onze activiteiten is beperkt. Brazilië biedt veel mogelijkheden voor groei, zowel in de publieke als private sector, terwijl in Chili gewerkt wordt aan het herstel na de aardbeving.

In de watermarkt zijn de behoefte aan drinkwater, een schoner milieu en bescherming tegen hoog water, belangrijke drijfveren voor groei. Dit wordt nog versterkt door de aandacht voor klimaatverandering. Druk op lokale overheidsbudgetten heeft naar verwachting slechts beperkt effect. Synergie met Malcolm Pirnie biedt in deze markt tal van kansen. Momenteel wordt gewerkt aan de strategie voor water met als doel ook verder internationaal uit te breiden. Prioriteit hebben daarbij Brazilië, Chili en het Midden Oosten.

In de milieumarkt zorgen regelgeving en duurzaamheid voor een stevig fundament. Klanten benutten de recessie om zich te concentreren op kernactiviteiten en portfolio's van vervuilde locaties uit te besteden. Deze trend, die in de Verenigde Staten al grote contracten opleverde, zal naar verwachting nog toenemen. Door onze sterke concurrentiepositie met internationale aanwezigheid en geavanceerde technologie kunnen we marktaandeel vergroten, zeker nu de vraag van bedrijven aantrekt en vendor reduction toeneemt. Tevens profiteren we van groeiende vraag naar energiebesparing en carbon footprint reductie.

In de gebouwenmarkt lijkt de bodem bereikt. Voor het tweede kwartaal op rij nam de werkvoorraad toe. De commerciële markt is stabiel, maar herstel wordt op korte termijn niet verwacht. Bij RTKL is de situatie duidelijk verbeterd door sterke orderontvangst in Azië, het Midden Oosten en in de ziekenhuismarkt. Hierdoor en door het op peil blijven van de vraag vanuit de publieke sector, inclusief scholen en gezondheidszorg, kan de omzet in de tweede helft van 2010 herstellen. Ook facility management kan hieraan bijdragen.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: "In het eerste kwartaal is onze orderportefeuille opnieuw met 5% gegroeid. Alle marktsegmenten hebben hieraan bijgedragen. Weliswaar zwakt de groei in infrastructuur af door druk in de lokale markt, maar daar staat tegenover dat het perspectief voor milieu en gebouwen verbetert, mede door het aantrekken van de vraag van private opdrachtgevers. Dat betekent dat in het tweede halfjaar verder herstel kan optreden met mogelijk terugkeer van autonome groei van activiteiten. Behoud van marges blijft een belangrijke prioriteit. De integratie met Malcolm Pirnie creëert mogelijkheden voor synergie en vanaf 2011 operationele voordelen. Verdere uitbreiding van activiteiten door middel van acquisities staat op de agenda. Thema's als duurzaamheid, klimaatverandering, stedelijke vernieuwing, mobiliteit, water en energie maken de langere termijn vooruitzichten positief. Vanwege onzekerheid over de economie is het nog te vroeg voor concrete vooruitzichten voor 2010."

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 15.000 medewerkers en EUR 1,8 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren. Bezoek ons op http://www.arcadis.com

  

  ARCADIS NV
 
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij anders
  vermeld                     Eerste kwartaal
                           2010   2009
 
  Bedrijfsopbrengsten                448,2  418,0
  Materialen en diensten van derden        (122,7) (127,5)
  Bruto toegevoegde waarde             325,5  290,5
  Bedrijfskosten                 (289,8) (257,0)
  Afschrijvingen                  (6,5)  (5,9)
  Overige baten                    0,1   0,3
  EBITA                       29,3   27,9
  Amortisatie identificeerbare immateriële
  activa                      (1,6)  (1,2)
  Bedrijfsresultaat                 27,7   26,7
  Financiële baten en lasten            (4,1)   5,1
  Resultaat geassocieerde deelnemingen        0,7   0,1
  Resultaat voor belastingen             24,3   31,9
  Belastingen                    (8,2)  (11,5)
  Winst over de verslagperiode            16,1   20,4
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders van de
  Onderneming)                    15,9   20,2
  Minderheidsbelang                  0,2   0,2
 
  Netto winst                    15,9   20,2
  Amortisatie identificeerbare immateriële
  activa na belastingen                1,0   0,8
  Lovinklaan aandelenplan medewerkers         0,2   0,1
  Effecten van derivaten                   (5,6)
  Netto operationele winst              17,1   15,5
 
  Netto winst per aandeel (in euro's)        0,24   0,34
  Netto operationele winst per aandeel (in
  euro's)                      0,26   0,26
  Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in
  duizenden)                    66.526  60.108
  ARCADIS NV

  VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

  Bedragen in EUR miljoenen
                                 31 december
  Activa                    31 maart 2010     2009

  Immateriële vaste activa              359,0      342,7
  Materiële vaste activa                85,3      84,8
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen     27,8      26,2
  Andere investeringen                 0,2       0,2
  Overige vaste activa                 22,1      19,8
  Derivaten                       0,2       1,2
  Latente belastingvorderingen             20,0      18,0
  Totaal vaste activa                 514,6      492,9

  Voorraden                       0,5       0,5
  Derivaten                       0,4       0,1
  Handelsvorderingen                 577,5      555,1
  Overige vlottende activa               46,1      35,9
  Belastingvorderingen                 13,9       6,2
  Liquide middelen                  155,8      224,5
  Totaal vlottende activa               794,2      822,3
  Totaal activa                   1.308,8     1.315,2
 
  Vermogen en passiva
  Eigen vermogen                   365,4      351,7
  Minderheidsbelang                  17,7      16,8
  Totaal vermogen                   383,1      368,5
 
  Voorzieningen                    29,5      28,4
  Latente belastingverplichtingen           20,1      10,8
  Langlopende leningen                362,1      342,1
  Derivaten                       2,7       0,8
  Totaal langlopende passiva             414,4      382,1
 
  Verplichtingen aan opdrachtgevers          155,5      158,8
  Belastingverplichtingen                8,2       7,4
  Aflossingsverplichtingen van langlopende
  schulden                       5,3       5,6
  Kortlopend deel van de voorzieningen         5,0       6,0
  Derivaten                       4,6       2,7
  Handelsschulden                   109,3      128,9
  Nog te betalen bedragen               15,6      21,3
  Rekening courant schulden               8,1      12,0
  Kortlopende leningen                 15,7      14,9
  Overige kortlopende verplichtingen         184,0      207,0
  Totaal kortlopende verplichtingen          511,3      564,6
  Totaal vermogen en passiva            1.308,8     1.315,2
  ARCADIS NV

  VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN

  Bedragen in EUR     Aandelen  Agio-  Hedge    Reserve 
  miljoenen        kapitaal  reserve  reserve   koers-
                              verschillen 
  Balans per 31
  december 2008       1,2    36,2         (40,2)
  Perioderesultaat
  Koersverschillen                       3,9
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten                     3,9
  Totaal resultaat                       3,9
  Uitbetaald dividend
  Aandelengerelateerde
  beloningen
  Uitoefenen opties
  Balans per 31 maart
  2009            1,2    36,2         (36,3)
  Balans per 31
  december 2009       1,3   106,8   0,1     (28,4)
  Perioderesultaat
  Koersverschillen                      2,5
  Effectief deel van
  de waarde- wijziging
  van cash flow hedges            (1,3)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten            (1,3)      2,5
  Totaal resultaat              (1,3)      2,5
  Uitbetaald dividend
  Aandelengerelateerde
  beloningen
  Inkoop aandelen
  Uitoefenen opties
  Balans per 31 maart
  2010            1,3   106,8  (1,2)     (25,9)


  - VOORTDURENDE LIJST -               Algemene   Eigen  Minder-heids Totaal
  Bedragen in EUR      reserve vermogen    belang  eigen
  miljoenen                          vermogen

  Balans per 31 december
  2008             210,4   207,6     12,3  219,9
  Perioderesultaat       20,2   20,2     0,2   20,4
  Koersverschillen             3,9     0,7   4,6
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen            -     -           -
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten       -    3,9     0,7   4,6
  Totaal resultaat       20,2   24,1     0,9   25,0
  Uitbetaald dividend                 (0,1)  (0,1)
  Aandelengerelateerde
  beloningen           1,5    1,5          1,5
  Uitoefenen opties       0,1    0,1          0,1
  Balans per 31 maart 2009   232,2   233,3     13,1  246,4
 
  Balans per 31 december
  2009             271,9   351,7     16,8  368,5
  Perioderesultaat       15,9   15,9     0,2   16,1
  Koersverschillen             2,5     0,7   3,2
  Effectief deel van de
  waarde- wijziging van
  cash flow hedges            (1,3)         (1,3)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen          (0,5)   (0,5)         (0,5)
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten     (0,5)    0,7     0,7   1,4
  Totaal resultaat       15,4   16,6     0,9   17,5
  Uitbetaald dividend                   -    -
  Aandelengerelateerde
  beloningen           2,5    2,5          2,5
  Inkoop aandelen       (7,2)   (7,2)         (7,2)
  Uitoefenen opties       1,8    1,8          1,8
  Balans per 31 maart 2010   284,4   365,4     17,7  383,1


  ARCADIS NV
 
  VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT
  Bedragen in EUR miljoenen                Eerste kwartaal
                                2010  2009
  Kasstroom uit operationele activiteiten
  Winst over de verslagperiode                16,1  20,4
  Aanpassingen voor:
  Afschrijvingen en amortisatie                8,1   7,1
  Belastingen                         8,2  11,5
  Netto financieringslasten                  4,1  (5,1)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen            (0,7)  (0,1)
                                35,8  33,8
  Aandeelgerelateerde beloningen                2,5   1,5
  Waardewijzigingen van derivaten in het
  bedrijfsresultaat                      0,2
  Mutaties in voorraden                     -   0,2
  Mutaties in vorderingen                  (17,3)  10,8
  Mutaties in latente belastingen               8,4   3,0
  Mutaties in voorzieningen                 (0,7)   1,0
  Mutaties in verplichtingen aan opdrachtgevers       (9,1)  (3,4)
  Mutaties in overige kortlopende verplichtingen      (64,8) (50,5)
  Ontvangen dividenden                      -   0,1
  Ontvangen interest                      0,6   1,3
  Betaalde interest                     (3,2)  (6,1)
  Betaalde belastingen                    (6,0) (16,0)
  Netto kasstroom uit operationele activiteiten       (53,6) (24,3)
  Kasstroom inzake investeringen
  Investeringen in (im)materiële activa           (4,8)  (9,0)
  Desinvestingen in (im)materiële activa             -   0,5
  Investeringen in geconsolideerde deelnemingen       (2,8)  (1,1)
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen en
  overige financiële vaste activa              (2,0)  (1,8)
  Desinvesteringen in geassocieerde deelnemingen
  en overige financiële vaste activa              0,7   1,1
  Netto kasstroom inzake investeringen            (8,9) (10,3)
  Kasstroom inzake financieringsactiviteiten
  Uitgeoefende opties                     1,8   0,1
  Inkoop eigen aandelen                   (7,2)
  Nieuwe langlopende leningen                 1,6   0,3
  Aflossing langlopende leningen               (2,4)  (6,3)
  Mutaties in kortlopende leningen               0,2   1,0
  Afwikkeling van derivaten                 (2,5)
  Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten      (8,5)  (4,9)
  Netto kasstroom                      (71,0) (39,5)
  Koersverschillen                       6,2   2,0
  Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden
  per 1 januari                       212,5  111,7
  Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden
  per 31 maart                        147,7  74,2

BRON ARCADIS NV