Arcadis Resultaten Beter Dan Verwacht

11 Nov, 2009, 06:30 GMT Van ARCADIS NV

AMSTERDAM, November 11 /PRNewswire/ --

  
  - Netto operationele winst in derde kwartaal 12% hoger 
  - Bedrijfsopbrengsten stijgen 10%, autonome daling stabiel op 7% 
  - Voortgaande groei in infrastructuur, stabilisatie in milieu, gebouwen 
   zwak 
  - Marge blijft boven 10% dankzij kostenbesparingen 
  - Overname van Malcolm Pirnie draagt goed bij aan omzet en winst 
  - Vooruitzichten voor heel 2009 naar boven bijgesteld: van lichte daling 
   naar lichte stijging netto operationele winst

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het derde kwartaal een netto operationele winst geboekt van EUR 18,2 miljoen, 12% meer dan vorig jaar. De omzet steeg 10% tot EUR 470 miljoen, mede door de overname van Malcolm Pirnie begin juli. De autonome omzetdaling stabiliseerde op 7%. Tegenover voortgaande autonome groei in infrastructuur stond een versterkte daling bij gebouwen en een duidelijk verminderde teruggang bij milieu. De beter dan verwachte resultaten werden bereikt door uitstekende prestaties in infrastructuur en milieu waardoor de marge boven 10% bleef, terwijl ook Malcolm Pirnie een goede bijdrage leverde. Door een zwakkere Amerikaanse dollar was het valuta-effect op omzet en resultaat gering.

In de eerste negen maanden nam de omzet toe met 4% tot EUR 1,3 miljard, mede door een positief valuta-effect van 3%. Door de recessie daalde de omzet autonoom met 5%. De teruggang bij milieu en gebouwen werd deels gecompenseerd door groei in infrastructuur. De netto operationele winst steeg 6% tot EUR 50,8 miljoen, ondanks herstructureringslasten van EUR 7,6 miljoen. Door goede beheersing van het werkkapitaal was de kasstroom hoog.

Het begin juli overgenomen Malcolm Pirnie, een toonaangevend Amerikaans advies- en ingenieursbedrijf in de water- en milieumarkt (1700 medewerkers, omzet $392 miljoen), is vanaf het derde kwartaal geconsolideerd. Deze overname geeft een leidende positie in de sterk groeiende watermarkt en een top 10 positie in Amerika.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy zei: "De positieve resultaten zijn toe te schrijven aan onze sterke marktposities, strikte kostenbeheersing en een sterke focus van onze medewerkers op klanten. Overheidsinvesteringen zorgen ervoor dat de infrastructuurmarkt op peil blijft. In het derde kwartaal zijn enkele grote GRiP(R) contracten binnen gehaald waardoor bij de milieuactiviteiten stabilisatie zichtbaar is. De gebouwenmarkt blijft bijzonder uitdagend, vooral doordat private investeringen sterk zijn afgenomen. De overname van Malcolm Pirnie begint nu al vruchten af te werpen in de vorm van talloze initiatieven voor marktsynergie." Belangrijkste cijfers

  
  Bedragen in EUR miljoen, tenzij anders      Derde   Eerste negen
  vermeld                      kwartaal   maanden
                        2009 2008  D 2009 2008  D
  Bedrijfsopbrengsten             470 427 10% 1.302 1.254 4%
  Bruto toegevoegde waarde          318 284 12%  895  850 5%
                              -        -
  EBITA                   29,8 30,3 2% 86,1 87,2 1%
  EBITA recurring 1)             32,0 30,3 6% 88,3 87,2 1%
  Netto winst                13,9 11,4 22% 50,7 40,0 27%
  Idem per aandeel (in EUR)         0,21 0,19 11% 0,82 0,66 24%
  Netto operationele winst 2)        18,2 16,3 12% 50,8 47,8 6%
  Idem per aandeel (in EUR) 2)        0,28 0,27 4% 0,82 0,79 4%
  Gem. aantal uitstaande aandelen (mln)   65,6 60,6   62,1 60,5

Exclusief effect aandelenparticipatieprogramma Stichting Lovinklaan; zie toelichting onder derde kwartaal Vóór amortisatie en niet-operationele items

Derde kwartaal

De bedrijfsopbrengsten stegen 10%. Het valuta-effect was 1%, terwijl acquisities 16% bijdroegen, vooral door de overname van Malcolm Pirnie aan het begin van het derde kwartaal. De autonome omzetdaling stabiliseerde op 7%.

De bruto toegevoegde waarde (omzet van eigen medewerkers) nam toe met 12%. Het valuta-effect was 1%, de bijdrage van acquisities 17%. Door minder uitbesteding aan derden bedroeg de autonome daling 6%.

Autonome omzetgroei was er vooral in Nederland en Polen en in mindere mate Frankrijk. Door de slechte omstandigheden in de vastgoedmarkt trad vooral in Engeland en bij RTKL een daling van activiteiten op. In de Verenigde Staten nam de omzet toe door de overname van Malcolm Pirnie maar autonoom trad een daling op, zij het minder dan in voorgaande kwartalen door het aantrekken van de milieuactiviteiten.

In de EBITA zit EUR 2,2 miljoen kosten in verband met het aandelenparticipatieprogramma van Stichting Lovinklaan, grootaandeelhouder van ARCADIS. Onder dit programma kunnen medewerkers ARCADIS aandelen kopen van de Stichting tegen korting. In 2009 hebben deelnemers tevens eenmalig bonusaandelen gekregen. Hoewel de kosten van het programma volledig voor rekening komen van de Stichting, moeten deze onder IFRS via de winst- en verliesrekening van de onderneming lopen. Dit resulteert in de eerder genoemde eenmalige post van EUR 2,2 miljoen, die als non-recurring is aangemerkt. De reguliere kosten van het huidige Lovinklaan programma bedragen circa EUR 0,1 miljoen per kwartaal. Er is geen effect op de kasstroom noch op het vermogen van de onderneming.

De recurring EBITA steeg met 6% tot EUR 32,0 miljoen. Acquisities droegen hieraan 16% bij, het valuta-effect was gering. De autonome daling van 10% was gelijk aan die in het eerste halfjaar en was mede het gevolg van een lagere bijdrage uit de verkoop van carbon credits door trage procedures. Zonder dit effect was de autonome daling 8%. Deze werd vooral veroorzaakt door winstdalingen in Engeland en bij RTKL onder invloed van slechte condities in de gebouwenmarkt en door een herstructureringslast van EUR 2,3 miljoen voor verdere aanpassing van de organisatie. Daar stond tegenover dat vooral in Nederland en de Verenigde Staten de goede prestaties werden voortgezet. De marge (recurring EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde) bleef met 10,1% op een goed niveau (2008: 10,7%). Exclusief de impact van carbon credits was de marge 10,3%.

De financieringslasten bedroegen EUR 3,3 miljoen. Dit is hoger dan in het voorgaande kwartaal door de overname van Malcolm Pirnie maar lager dan de EUR 5,4 miljoen (exclusief effect van derivaten) in 2008. Dit komt door het lagere werkkapitaal, terwijl in 2008 koersverliezen op leningen in Brazilië een negatief effect hadden. De belastingdruk is wat vertekend door de kosten van het Lovinklaan programma. Exclusief deze impact was de belastingdruk 34,6%, iets hoger dan de 32,4% vorig jaar.

De netto operationele winst (waarin de kosten van het Lovinklaan programma niet zijn meegenomen) steeg 12% tot EUR 18,2 miljoen. Dit is beter dan de ontwikkeling van de EBITA door lagere financieringslasten en een geringer belang derden door minder winst uit Brazilië.

Eerste negen maanden

De bedrijfsopbrengsten stegen 4%, terwijl de bruto toegevoegde waarde 5% toenam. Het valuta-effect was 3%, de bijdrage van acquisities 6%. Autonoom daalde de omzet 5%. Door minder uitbesteding bleef de autonome daling van de eigen activiteiten beperkt tot 4%.

De recurring EBITA steeg 1% naar EUR 88,3 miljoen. Acquisities droegen 7% bij, het valuta-effect was 4%. Autonoom trad een daling op van 10% mede door een lagere bijdrage vanuit carbon credits. Exclusief dit effect was de autonome daling 7%. Deze werd mede veroorzaakt door een herstructureringslast van EUR 7,6 miljoen. De marge (recurring EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde) bedroeg 9,9%, exclusief de impact van carbon credits 10,2%, vergelijkbaar met de 10,3% in 2008.

De afwikkeling begin 2009 van derivaten had een gunstig effect op de financieringslasten van EUR 7,5 miljoen. Exclusief de effecten van derivaten daalden de financieringslasten naar EUR 7,0 miljoen (2008: EUR 12,2 miljoen). Dit kwam door lagere marktrentes, minder werkkapitaal en een koerswinst op leningen in Brazilië die in 2008 nog koersverlies opleverden.

De netto operationele winst nam toe met 6% tot EUR 50,8 miljoen en ontwikkelde zich gunstiger dan de EBITA. Tegenover een hogere belastingdruk stonden lagere financieringslasten en een geringer belang derden door een lagere winstbijdrage uit Brazilië.

Ontwikkelingen per marktsegment De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste negen maanden van 2009 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld.

Infrastructuur De omzet steeg 17%. Het valuta-effect was min 1%. De bijdrage van acquisities van 10% kwam vooral van de wateractiviteiten van Malcolm Pirnie die volgend jaar in een aparte business line worden opgenomen. Autonoom groeide de omzet 9%, de bruto toegevoegde waarde 5%. Het verschil kwam door veel uitbesteding bij energieprojecten in Brazilië. De autonome groei zwakte wat af doordat in de Verenigde Staten de lokale overheidsmarkt onder druk staat en het stimulus package nog nauwelijks effect heeft. In Brazilië en Chili vertraagt de groei door minder private investeringen. In Europa resulteerden overheidsinvesteringen in sterke groei in Nederland, Polen, België en Frankrijk. Milieu De omzet bleef gelijk aan vorig jaar. Het valuta-effect was 6%, de bijdrage van acquisities 7% (LFR, SET en milieuactiviteiten Malcolm Pirnie). De autonome daling bedroeg 13%, maar bleef bij de bruto toegevoegde waarde beperkt tot 4% door minder uitbesteding. In het kwartaal nam de eigen omzet autonoom slechts 1% af wat duidt op stabilisatie van de milieuactiviteiten. Dit kwam mede door het winnen van twee grote GRiP(R) contracten in de Verenigde Staten met een totale waarde van $170 miljoen. In Europa groeide de omzet, vooral door meer werk voor de overheid. In Brazilië liep de omzet bij industriële klanten terug terwijl in Chili mijnbouwbedrijven zorgden voor groei. Gebouwen De omzet was 10% lager bij een valuta-effect van 3%. Autonoom daalde de omzet met 13%, de bruto toegevoegde waarde met 15%. Het verschil komt door de groei van facility management in Nederland met veel werk derden. In het kwartaal versnelde de autonome omzetdaling, mede doordat vorig jaar nog groei werd gerealiseerd. De commerciële vastgoedmarkt is vrijwel overal slecht met binnen ARCADIS de grootste impact in Engeland en bij RTKL waar de activiteiten sterk terug liepen. De diensten voor industriële klanten in België leden eveneens onder de recessie. Naast facility management groeide in de Verenigde Staten projectmanagement voor scholen en overheidsgebouwen.

Vooruitzichten

Hoewel de eerste signalen van economisch herstel vooral in de Verenigde Staten zichtbaar zijn, kan het nog enige tijd duren voor de effecten daarvan op de voor ARCADIS relevante markten merkbaar zijn. Dat betekent aanhoudende onzekerheid over marktontwikkelingen.

De infrastructuurmarkt is robuust doordat overheden blijven investeren, mede om economisch herstel te versnellen. In Europa lopen grote programma's voor verbetering van infrastructuur. In Nederland betreft het investeringen in upgrading van het spoor en vergroting van wegcapaciteit. In Polen is ARCADIS betrokken bij de grote doorgaande verbindingen terwijl in België en Frankrijk grote design build projecten op stapel staan. In de Verenigde Staten zal het stimulus package in 2010 effect gaan sorteren. De vraag naar diensten op watergebied neemt toe mede door klimaatverandering. In Zuid Amerika zwakt de sterke groei van de afgelopen jaren af. De Olympische Spelen in 2016 in Brazilië bieden nieuwe kansen.

In de milieumarkt zorgen regelgeving en duurzaamheid voor een gezond fundament. Hoewel door de recessie de vraag van bedrijven naar milieudiensten is gedaald, lijken de activiteiten in de Verenigde Staten te stabiliseren. De recente GRiP(R) contracten laten zien dat klanten de downturn benutten om zich op hun kernactiviteiten te concentreren. Ook werd ARCADIS recent geselecteerd als één van de hoofdaanbieders voor het wereldwijde milieuprogramma van de Amerikaanse luchtmacht van $3 miljard. Door onze geavanceerde technologie, vendor reduction en outsourcing van milieuwerk door klanten kunnen we marktaandeel vergroten. Energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot zijn nieuwe thema's die werk genereren.

De gebouwenmarkt is het sterkst getroffen door de crisis. Zowel in Engeland als voor RTKL zijn de marktcondities uitdagend zonder dat op korte termijn herstel wordt verwacht. RTKL compenseert de teruggang in de Amerikaanse en Engelse commerciële markt deels door projecten in Azië (vooral China) en het Midden Oosten. In Amerika leidt de discussie over de gezondheidszorg tot vertraging bij ziekenhuisprojecten. Voor al onze diensten blijft de focus gericht op niet-commerciële segmenten, die profiteren van stimuleringsgelden. Facility management is een groeimarkt, omdat het voorziet in de behoefte om kosten te besparen.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: "Door ons tijdig aan te passen hebben we tot nu toe de recessie redelijk het hoofd kunnen bieden. Onze orderportefeuille is ten opzichte van eind 2008 stabiel dankzij een goede orderinstroom over de gehele linie, deels tenietgedaan door contractopzeggingen in gebouwen. In alle drie de marktsegmenten profiteren we van stimulering door de overheid. Omdat de capaciteit is aangepast zal ook de komende kwartalen de omzet lager zijn. Behoud van marges heeft prioriteit, met opvang van prijsdruk door kostenbesparing en een sterk klantgerichte benadering. Dit jaar is er geen bijdrage uit verkoop van energieprojecten wat vorig jaar in het vierde kwartaal EUR 2,2 miljoen netto winst opleverde. Vanwege de gunstige resultaten in het derde kwartaal zijn de vooruitzichten voor heel 2009 naar boven bijgesteld: van een lichte daling naar een lichte stijging van 0 - 5% van de netto operationele winst. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden."

Over ons: ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement , ontwerpen, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur - Milieu - Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 15.000 mensen en EUR 2 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt. http://www.arcadis-global.nl.

  
  ARCADIS NV VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij anders  Derde kwartaal Negen maanden
  vermeld
                        2009  2008  2009  2008
 
  Bedrijfsopbrengsten             469,6  427,2 1.302,3 1.254,5
  Materialen en diensten van derden     (151,6) (143,4) (407,1) (404,9)
  Bruto toegevoegde waarde          318,0  283,8  895,2  849,6
  Bedrijfskosten              (282,0) (249,3) (792,0) (747,3)
  Afschrijvingen               (6,3)  (5,6) (17,9) (17,0)
  Overige baten                 0,1   1,4   0,8   1,9
  EBITA                    29,8  30,3  86,1  87,2
  Amortisatie identificeerbare immateriële
  activa                   (3,3)  (2,6)  (5,3)  (8,2)
  Bedrijfsresultaat              26,5  27,7  80,8  79,0
  Financiële baten en lasten         (3,3)  (9,5)   0,5 (14,9)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen      -    -    -   0,1
  Resultaat voor belastingen          23,2  18,2  81,3  64,2
  Belastingen                 (8,8)  (5,9) (29,7) (21,3)
  Winst over de verslagperiode         14,4  12,3  51,6  42,9
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders van de
  Onderneming)                 13,9  11,4  50,7  40,0
  Minderheidsbelang               0,5   0,9   0,9   2,9
 
  Netto winst                 13,9  11,4  50,7  40,0
  Amortisatie identificeerbare immateriële
  activa na belastingen             2,1   1,8   3,4   5,6
  Lovinklaan aandelenplan medewerkers      2,2   0,1   2,3   0,2
  Effecten van derivaten                3,0   (5,6)  2,0
  Netto operationele winst           18,2  16,3  50,8  47,8
 
  Netto winst per aandeel (in euro's)     0,21  0,19  0,82  0,66
  Netto operationele winst per aandeel (in
  euro's)                   0,28  0,27  0,82  0,79
  Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in
  duizenden)                 65.606 60.613 62.093 60.501


  ARCADIS NV VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
  Bedragen in EUR miljoenen         30 september
                          2009    31 december 2008
  Activa
  Vaste activa
  Immateriële vaste activa              335,6      249,3
  Materiële vaste activa               77,3       66,5
  Investeringen in geassocieerde
  deelnemingen                    22,7       15,7
  Andere investeringen                 0,4       0,2
  Overige vaste activa                16,9       14,8
  Derivaten                       -       3,8
  Latente belastingvorderingen            13,8       12,2
  Totaal vaste activa                466,7      362,5
  Vlottende activa
  Voorraden                      0,6       0,8
  Derivaten                      0,1       0,2
  Handelsvorderingen                 588,6      538,5
  Overige vlottende activa              42,2       32,0
  Belastingvorderingen                11,7       6,5
  Liquide middelen                  129,6      117,9
  Totaal vlottende activa              772,8      695,9
  Totaal activa                  1.239,5     1.058,4
 
  Vermogen en passiva
  Eigen vermogen                   318,6      207,6
  Minderheidsbelang                  15,9       12,3
  Totaal vermogen                  334,5      219,9
  Langlopende verplichtingen
  Voorzieningen                    28,7       26,7
  Latente belastingverplichtingen           10,6       6,0
  Langlopende leningen                341,0      266,8
  Derivaten                      0,8       16,9
  Totaal langlopende verplichtingen         381,1      316,4
  Kortlopende verplichtingen
  Verplichtingen aan opdrachtgevers         167,6      182,7
  Belastingverplichtingen               5,3       18,7
  Aflossingsverplichtingen van langlopende
  schulden                       5,5       4,9
  Kortlopend deel van de voorzieningen         3,7       4,4
  Derivaten                       -       0,1
  Handelsschulden                  119,2      133,2
  Nog te betalen bedragen               23,0       12,3
  Rekening courant schulden              7,1       6,2
  Kortlopende leningen                11,0       3,6
  Overige kortlopende verplichtingen         181,5      156,0
  Totaal kortlopende verplichtingen         523,9      522,1
  Total vermogen en passiva            1.239,5     1.058,4


  ARCADIS NV VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET 
  VERMOGEN

  
  Bedragen in EUR miljoenen    Aandelen  Agio-   Hedge  Reserve
                  kapitaal  reserve  reserve  koers-
                                 verschille

  Balans per 31 december
  2007                1,0   36,4       (29,8) 
  Koersverschillen                         7,2  
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen                               
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten                       7,2 
  Perioderesultaat                            
  Totaal resultaat                         7,2 
  Uitbetaald dividend                          
  Aandelensplitsing          0,2   (0,2)            
  Inkoop eigen aandelen
  ter dekking van opties                         
  Aandelengerelateerde
  beloningen                               
  Uitoefenen opties                            
  Uitbreiding belang                           
  Balans per 30 september
  2008                1,2   36,2       (22,6) 
 
  Balans per 31 december
  2008                1,2   36,2       (40,2)  
  Koersverschillen                         8,0 
  Effectief deel van de
  waarde- wijziging van
  cash flow hedges                    (1,0)      
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen                               
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten                  (1,0)   8,0 
  Perioderesultaat                            
  Totaal resultaat                    (1,0)   8,0 
  Uitbetaald dividend                          
  Aandelengerelateerde
  beloningen                               
  Uitgifte aandelen          0,1   70,6           
  Uitoefenen opties                           
  Balans per 30 september
  2009                1,3   106,8   (1,0)  (32,2) 

  (Table continued)


  Bedragen in EUR miljoenen   Algemene  Eigen  Minder- Totaal
                  reserve vermogen heids   eigen
                           belang vermogen

  Balans per 31 december
  2007               180,1   187,7  11,5 199,2
  Koersverschillen               7,2  (0,4)  6,8
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen             0,2    0,2      0,2
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten        0,2    7,4  (0,4)  7,0
  Perioderesultaat         40,0   40,0   2,9  42,9
  Totaal resultaat         40,2   47,4   2,5  49,9
  Uitbetaald dividend       (24,8)  (24,8)  (1,2) (26,0)
  Aandelensplitsing               -       -
  Inkoop eigen aandelen
  ter dekking van opties      (4,5)   (4,5)     (4,5)
  Aandelengerelateerde
  beloningen             4,6    4,6      4,6
  Uitoefenen opties         1,2    1,2      1,2
  Uitbreiding belang                 (0,6) (0,6)
  Balans per 30 september
  2008               196,8   211,6  12,2 223,8
 
  Balans per 31 december
  2008               210,4   207,6  12,3 219,9
  Koersverschillen               8,0   2,8  10,8
  Effectief deel van de
  waarde- wijziging van
  cash flow hedges              (1,0)     (1,0)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen             1,3    1,3      1,3
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten        1,3    8,3   2,8  11,1
  Perioderesultaat         50,7   50,7   0,9  51,6
  Totaal resultaat         52,0   59,0   3,7  62,7
  Uitbetaald dividend       (27,1)  (27,1)  (0,1) (27,2)
  Aandelengerelateerde
  beloningen             6,9    6,9      6,9
  Uitgifte aandelen              70,7      70,7
  Uitoefenen opties         1,5    1,5      1,5
  Balans per 30 september
  2009               243,7   318,6  15,9 334,5

ARCADIS NV VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT

Bedragen in EUR miljoenen Negen maanden

2009 2008

Kasstroom uit operationele activiteiten

Perioderesultaat 51,6 42,9

Aanpassingen voor: Afschrijvingen en amortisatie 23,2 25,3

Belastingen 29,7 21,3

Netto financieringslasten (0,5) 14,9

Resultaat geassocieerde deelnemingen - (0,1)

104,0 104,3

Aandeelgerelateerde beloningen 6,9 4,8

Verkoop van activiteiten en activa, na aftrek van kosten (0,8) (1,1)

Waardewijziging van derivaten in bedrijfsresultaat (0,2)

Ontvangen dividenden 0,2 0,5

Ontvangen interest 4,1 4,1

Betaalde interest (12,8) (17,8)

Betaalde belastingen (37,3) (27,0)

Mutaties in werkkapitaal (9,9) (83,9)

Mutaties in latente belastingen en voorzieningen 7,5 (0,7)

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 61,7 (16,8)

Kasstroom inzake investeringen

(Des)investeringen in (im)materiële activa (17,5) (18,3)

(Des)investeringen in geconsolideerde deelnemingen (78,5) (54,7)

(Des)investeringen in geassocieerde deelnemingen en andere

investeringen (6,8) (7,6)

(Des)investeringen in overige vaste activa 1,2 5,1

Netto kasstroom inzake investeringen (101,6) (75,5)

Kasstroom inzake financieringsactiviteiten

Uitgeoefende opties 1,5 1,2

Uitgifte van aandelen 5,8

Inkoop van eigen aandelen (4,5)

Mutaties in leningen 73,3 96,7

Betaalde dividenden (27,2) (24,9)

Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten 53,4 68,5

Netto kasstroom 13,5 (23,8)

Koersverschillen (2,7) 1,3

Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden per

1 januari 111,7 71,7

Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden per

30 september 122,5 49,2

PRN NLD

BRON ARCADIS NV