ARCADIS verbetert winst bij licht lagere omzet

05 Aug, 2009, 07:30 BST Van ARCADIS NV

AMSTERDAM, August 5 /PRNewswire/ --

- Netto operationele winst stijgt in tweede kwartaal 5%, op halfjaarbasis 3%

- In tweede kwartaal lichte daling bedrijfsopbrengsten, ondanks positief valuta-effect

- Autonome groei infrastructuur maakt teruggang in milieu en gebouwen deels goed

- Marge blijft goed op niveau; kasstroom hoog

- Overname Malcolm Pirnie geeft toppositie in internationale watermarkt

- Recessie kan voor heel 2009 resulteren in lichte daling netto operationele winst

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het tweede kwartaal de netto operationele winst verbeterd met 5% tot euro 17,1 miljoen. Dit goede resultaat werd bereikt doordat de marge op peil bleef ondanks een wat lagere omzet. De bedrijfsopbrengsten daalden met 3% tot euro 415 miljoen bij een positief valuta-effect van 4% door de sterkere Amerikaanse dollar.

In het eerste halfjaar namen de bedrijfsopbrengsten toe met 1% tot euro 833 miljoen, mede door een positief valuta-effect van 4%. De recessie was vooral merkbaar in de segmenten gebouwen en milieu waar de omzet autonoom daalde. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door autonome groei in infrastructuur met 10%. Per saldo bleef de autonome daling van onze eigen activiteiten beperkt tot 3%. De netto operationele winst steeg 3% tot euro 32,6 miljoen, ondanks herstructureringslasten van meer dan euro 5 miljoen om de organisatie aan te passen aan de dalende marktvraag. De marge bleef met 9,8% vrijwel op hetzelfde niveau als vorig jaar. Door goede beheersing van het werkkapitaal was de kasstroom hoog.

Begin juli werd de overname afgerond van Malcolm Pirnie, een toonaangevend Amerikaans advies- en ingenieursbedrijf in de water- en milieumarkt met meer dan 1700 medewerkers en een omzet van $392 miljoen. Hiermee bereiken we een leidende positie in de sterk groeiende wereldwijde watermarkt en komen we in Amerika in de top 10 op ons werkgebied met een evenwichtiger dienstenpakket en klantenbestand.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy zei: "We hebben vroegtijdig geanticipeerd op de moeilijkere markt door aanpassing van capaciteit, strikte kostenbeheersing en focus op klanten. Daardoor is de marge op peil gebleven en de omzetdaling beperkt. De infrastructuurmarkt blijkt door overheidsinvesteringen het best bestand tegen de recessie. De milieumarkt loopt terug doordat industriële klanten uitgaven beperken, maar hier vergroten we marktaandeel. De gebouwenmarkt staat sterk onder druk met vooral in Engeland erg uitdagende marktcondities. De overname van Malcolm Pirnie is een majeure strategische stap voor ARCADIS waarvan we aanzienlijke marktsynergie en operationele voordelen verwachten."

  
  Belangrijkste cijfers
  Bedragen in euro miljoen, 
  tenzij anders vermeld         Tweede kwartaal  Eerste halfjaar
                             
                      2009 2008     2009 2008  
  Bedrijfsopbrengsten           415  427 -3%   833  827  1%
  Bruto toegevoegde waarde        287  289 -1%   577  566  2%
  EBITA                 28,5 29,5 -3%  56,3 57,0 -1%
  Netto winst              16,6 17,0 -3%  36,8 28,6 29%
  Idem per aandeel (in euro)       0,27 0,28 -2%  0,61 0,47 29%
  Netto operationele winst 1)      17,1 16,3  5%  32,6 31,6  3%
  Idem per aandeel (in euro) 1)     0,28 0,27  5%  0,54 0,52  4%
  Gem. aantal uitstaande aandelen (mln) 60,2 60,6     60,2 60,6

1) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Tweede kwartaal

De bedrijfsopbrengsten daalden 3%, terwijl de bruto toegevoegde waarde (omzet van eigen medewerkers) 1% lager was. De bijdrage van acquisities was nihil. Het valuta-effect bedroeg 4%. De autonome ontwikkeling van de bedrijfsopbrengsten kwam uit op min 7%, de bruto toegevoegde waarde daalde autonoom 5%. De ontwikkelingen waren grotendeels in lijn met de trends in het eerste kwartaal. In de meeste Europese landen zwakte de autonome groei af, terwijl vooral in Engeland en bij RTKL en in mindere mate in de Verenigde Staten, de teruggang van activiteiten nog wat sterker was dan in het eerste kwartaal.

De EBITA daalde 3% naar euro 28,5 miljoen. Het valuta-effect was 6%, terwijl acquisities 3% bijdroegen mede door een nabetaling op een eerdere desinvestering. De autonome daling van 12% ontstond mede door een aanzienlijk lagere bijdrage uit de verkoop van carbon credits. Exclusief dit effect was de autonome daling 8%. Deze was afkomstig van de gebouwenmarkt in Engeland, RTKL en een herstructureringslast van euro 2,7 miljoen voor verdere aanpassing van de organisatie in Engeland en de Verenigde Staten. Desondanks bleef de marge (EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde) met 9,9% op een goed niveau (2008: 10,2%). Exclusief de impact van carbon credits steeg de marge zelfs naar 10,4%.

De financieringslasten van euro 1,3 miljoen waren aanzienlijk lager dan vorig jaar (2008: euro 3,1 miljoen, exclusief effect van derivaten), mede door een koerswinst op leningen in Brazilië. De netto operationele winst nam toe met 5% tot euro 17,1 miljoen. Dit is beter dan de ontwikkeling van de EBITA door lagere financieringslasten en een geringer belang derden door een lagere winstbijdrage uit Brazilië.

Eerste halfjaar

De bedrijfsopbrengsten waren 1% hoger, terwijl de bruto toegevoegde waarde (omzet van eigen medewerkers) met 2% toenam. De omzet werd positief beïnvloed door een valuta-effect van 4% door de sterkere Amerikaanse dollar. De bijdrage van acquisities was 1% en vooral afkomstig van uitbreiding van de milieuactiviteiten met LFR in Amerika (eind januari 2008) en SET in Italië (medio 2008). Autonoom daalden de bedrijfsopbrengsten met 4%. Doordat onder de huidige marktomstandigheden zoveel mogelijk werk door eigen medewerkers wordt verricht bleef de daling van de eigen activiteiten beperkt tot 3%.

In de meeste Europese landen namen de activiteiten autonoom toe met de sterkste groei in Nederland en Polen. In Engeland is vooral de markt voor vastgoed getroffen door de crisis en daalde de omzet stevig. Ook in de Verenigde Staten leidde de recessie tot een autonome daling van activiteiten, zowel bij RTKL als in de milieumarkt. Brazilië en Chili droegen positief bij aan de groei mede door investeringen in Braziliaanse energieprojecten, maar in beide landen zwakt de groei af onder invloed van de slechtere economie.

De EBITA daalde licht met 1% naar euro 56,3 miljoen. Acquisities droegen 2% bij en valuta-effecten 7%. De autonome daling was 10%, mede door een lagere bijdrage vanuit carbon credits. Exclusief dit effect was de autonome daling 7%. Tegenover goede prestaties in de meeste landen, vooral Nederland en de Verenigde Staten, stond een winstdaling in Engeland, bij RTKL en in Brazilië. In Engeland en de Verenigde Staten werd de organisatie aangepast, resulterend in een herstructureringslast van euro 5,3 miljoen. Desondanks bleef de marge (EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde) met 9,8% op een goed niveau (2008: 10,1%). Exclusief de impact van carbon credits bleef de marge gelijk op 10,1%.

Begin 2009 werden derivaten voor de afdekking van rente- en valutarisico's afgewikkeld, resulterend in een boekwinst van euro 7,5 miljoen. Exclusief de effecten van derivaten daalden de financieringslasten naar euro 3,7 miljoen (2008: euro 6,8 miljoen). Deze daling ontstond door lagere marktrentes, minder werkkapitaal en een koerswinst van euro 0,9 miljoen op leningen in Brazilië. De netto operationele winst nam toe met 3% tot euro 32,6 miljoen en ontwikkelde zich gunstiger dan de EBITA. Tegenover een hogere belastingdruk stonden lagere financieringslasten en een geringer belang derden door een lagere winstbijdrage uit Brazilië.

Door een sterke focus op cash management daalde het werkkapitaal als percentage van de omzet naar 13,8% (ultimo tweede kwartaal 2008:16,0%). Dit resulteerde in een kasstroom uit operationele activiteiten van euro 34,9 miljoen ten opzichte van min euro 43,3 miljoen in het eerste halfjaar 2008. Hierdoor verbeterde de ratio van netto schuld ten opzichte van EBITDA (bepaald volgens de bank convenanten) naar 1,1 (ultimo 2008: 1,3). Inclusief consolidatie van Malcolm Pirnie zou deze ratio op pro forma basis per ultimo tweede kwartaal 1,5 bedragen.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor het eerste halfjaar van 2009 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld.

- Infrastructuur

De omzet steeg 9%. Het valuta-effect was min 1%, de bijdrage van acquisities per saldo nihil. Autonoom groeide de omzet met 10%, de bruto toegevoegde waarde met 6%. Het verschil kwam vooral uit Brazilië, met veel toelevering derden bij energieprojecten. In Europa droegen vooral Nederland en Polen bij aan de groei, maar ook in de meeste andere landen namen de activiteiten toe. In Nederland werd het consortium met ARCADIS geselecteerd voor ondertunneling van de snelweg door Maastricht. In de Verenigde Staten breiden de activiteiten in watermanagement zich geleidelijk uit. Ook Brazilië en Chili droegen bij aan de groei, maar de slechtere economie remt private investeringen.

- Milieu

De omzet daalde 2%. Het valuta-effect was 8%, de bijdrage van acquisities 4% (LFR en SET). De autonome daling bedroeg 14%, maar bleef bij de bruto toegevoegde waarde beperkt tot 6%. Het verschil met de omzetontwikkeling komt door het aflopen van grote projecten in de Verenigde Staten met veel toelevering derden en het zoveel mogelijk zelf uitvoeren van werk. De teruggang van activiteiten kwam grotendeels uit de Verenigde Staten waar veel private klanten getroffen zijn door de recessie. Om dezelfde reden daalde de omzet in Brazilië. Doordat in Europa meer wordt gewerkt voor de overheid, namen daar de activiteiten toe. In Chili zorgden mijnbouwbedrijven voor omzetgroei.

- Gebouwen

De omzet was 6% lager bij een valuta-effect van 4%. Autonoom liep de omzet met 10% terug, de bruto toegevoegde waarde met 12%. Het verschil komt door de groei van facility management in Nederland met veel werk derden. De sterkste daling trad op in Engeland waar de commerciële vastgoedmarkt vrijwel geheel is stil gevallen. Ook bij RTKL liepen de activiteiten sterk terug, vooral door de slechte markt voor commerciële projecten in de Verenigde Staten en Engeland. De dienstverlening aan industriële klanten in België daalde eveneens onder invloed van de recessie. In Nederland werden twee nieuwe klanten toegevoegd voor facility management: NS Poort en Essent.

Vooruitzichten

De economie verkeert nog steeds in slechte conditie terwijl onduidelijk is wanneer en in welk tempo herstel zal optreden. De mate waarin dit verder invloed zal hebben op onze activiteiten blijft onzeker en verschilt voor de markten waarin wij actief zijn.

De infrastructuurmarkt wordt gedomineerd door de overheid die onverminderd doorgaat met investeringen. Dit wordt nog versterkt door de economische stimuleringsprogramma's, vooral in de Verenigde Staten, die naar verwachting in 2010 effect gaan sorteren. De aandacht voor klimaatverandering stuwt de vraag naar watermanagement zowel in Europa als in de Verenigde Staten. In Nederland wordt fors geïnvesteerd in spoorverbetering en uitbreiding van wegcapaciteit, terwijl in Centraal Europa de infrastructuur op grote schaal wordt aangepakt, gesteund door Europese financiering. In Zuid Amerika zwakt de sterke groei van de afgelopen jaren af door minder investeringen in energie en mijnbouw.

In de milieumarkt zorgen regelgeving en duurzaamheid voor een gezond fundament. Hoewel de economische crisis de vraag van bedrijven naar milieudiensten negatief beïnvloedt, zien we in de Verenigde Staten tekenen van stabilisatie in de markt. Energiebesparing en reductie van CO2 uitstoot zijn nieuwe thema's die werk genereren. Door te focussen op sectoren met aanhoudend sterke vraag, op kosteneffectieve oplossingen gebaseerd op onze geavanceerde technologie, vendor reduction en outsourcing van milieuwerk door bedrijven, kunnen we marktaandeel vergroten. De interesse voor GRiP(R) neemt toe, bij het Amerikaanse Ministerie van Defensie, maar ook bij bedrijven, met diverse grote projecten in de pijplijn.

De gebouwenmarkt is het sterkst getroffen door de crisis. Hiervan hebben RTKL en de projectmanagementdiensten in Engeland het meeste last. Hoewel in Engeland de bodem in de markt lijkt bereikt, wordt herstel niet op korte termijn verwacht. RTKL heeft de teruggang in de Amerikaanse en Engelse commerciële markt gedeeltelijk gecompenseerd door projecten in Azië (vooral China) en sommige delen van het Midden Oosten. Dit beleid wordt voortgezet. Voor al onze diensten blijft de focus gericht op niet-commerciële segmenten, zoals scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen, die profiteren van stimuleringsgelden. Facility management blijkt een groeimarkt, omdat het voorziet in de behoefte om kosten te besparen.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: "Door ons tijdig aan te passen hebben we tot nu toe de effecten van de recessie redelijk opgevangen. Dit is mede te danken aan onze sterke marktposities met een goede spreiding naar geografie, klanten en marktsegmenten. Onze orderportefeuille is stabiel ten opzichte van eind 2008 dankzij een goede orderinstroom over de gehele linie, deels tenietgedaan door contractopzeggingen in gebouwen. In alle drie de marktsegmenten gaan we profiteren van stimuleringsmaatregelen van de overheid. Omdat we de capaciteit hebben aangepast moet worden verwacht dat de omzetdaling zich de komende kwartalen voortzet. Behoud van marges heeft prioriteit, met opvang van prijsdruk door kostenbesparing en een sterk klantgerichte benadering. Malcolm Pirnie heeft een goed gevuld orderboek en zal vanaf het derde kwartaal bijdragen aan omzet en winst. Daar staat tegenover dat er dit jaar geen bijdrage is uit verkoop van energieprojecten wat vorig jaar euro 2,2 miljoen netto winst opleverde. Per saldo verwachten we dat de recessie kan resulteren in een lichte daling van 0 - 5% van de netto operationele winst. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en met meer onzekerheid omgeven dan gebruikelijk."

Voor een volledig overzicht van de halfjaarresultaten met bijbehorende toelichting en risicoparagraaf wordt verwezen naar het halfjaarverslag, gepubliceerd op onze website: http://www.arcadis-global.com.

Over ons:

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, ontwerpen, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur - Milieu - Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 15.000 mensen en euro 2 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt. http://www.arcadis-global.nl.

  
  ARCADIS NV
 
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  
  Bedragen in euro miljoenen, tenzij   Tweede kwartaal Eerste half jaar
  anders vermeld
                       2009  2008   2009   2008
 
  Bedrijfsopbrengsten           414,7  427,4  832,7  827,3
  Materialen en diensten van derden    (128,0) (138,5) (255,5) (261,5)
  Bruto toegevoegde waarde         286,7  288,9  577,2  565,8
  Bedrijfskosten             (252,9) (253,9) (510,0) (497,9)
  Afschrijvingen              (5,7)  (5,8)  (11,6)  (11,4)
  Overige baten               0,4   0,3   0,7   0,5
  EBITA                   28,5  29,5   56,3   57,0
  Amortisatie identificeerbare
  immateriële activa            (0,9)  (3,5)  (2,0)  (5,6)
  Bedrijfsresultaat             27,6  26,0   54,3   51,4
  Financiële baten en lasten        (1,3)  1,0   3,8   (5,5)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen   (0,1)  (0,1)    -   0,1
  Resultaat voor belastingen        26,2  26,9   58,1   46,0
  Belastingen                (9,4)  (8,7)  (20,9)  (15,4)
  Winst over de verslagperiode       16,8  18,2   37,2   30,6
 
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders van de
  Onderneming)               16,6  17,0   36,8   28,6
  Minderheidsbelang             0,2   1,2   0,4   2,0
 
  Netto winst                16,6  17,0   36,8   28,6
  Amortisatie identificeerbare
  immateriële activa na belastingen     0,5   2,4   1,3   3,8
  Optiekosten UK aandelen spaar plan      -   0,1   0,1   0,2
  Effecten van derivaten            -  (3,2)  (5,6)  (1,0)
  Netto operationele winst         17,1  16,3   32,6   31,6
 
  Netto winst per aandeel (in euro's)    0,27  0,28   0,61   0,47
  Netto operationele winst per aandeel
  (in euro's)                0,28  0,27   0,54   0,52
  Gewogen gemiddeld aantal aandelen (in
  duizenden)               60.231 60.636  60.204  60.614

  
  ARCADIS NV
 
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
  Bedragen in euro miljoenen         30 juni 2009 31 december 2008
  Activa
  Vaste activa
  Immateriële vaste activa              251,1      249,3
  Materiële vaste activa               70,8       66,5
  Investeringen in geassocieerde 
  deelnemingen                    18,2       15,7
  Andere investeringen                 0,4       0,2
  Overige vaste activa                15,6       14,8
  Derivaten                      2,6       3,8
  Latente belastingvorderingen            14,7       12,2
  Totaal vaste activa                373,4      362,5
  Vlottende activa
  Voorraden                      0,6       0,8
  Derivaten                      0,5       0,2
  Handelsvorderingen                 506,6      538,5
  Overige vlottende activa              40,4       32,0
  Belastingvorderingen                 7,2       6,5
  Liquide middelen                  112,5      117,9
  Totaal vlottende activa              667,8      695,9
  Totaal activa                  1.041,2     1.058,4
 
  Vermogen en passiva
  Eigen vermogen                   234,2      207,6
  Minderheidsbelang                  14,7       12,3
  Totaal vermogen                  248,9      219,9
  Langlopende verplichtingen
  Voorzieningen                    28,9       26,7
  Latente belastingverplichtingen           9,6       6,0
  Langlopende leningen                265,2      266,8
  Derivaten                       -       16,9
  Totaal langlopende verplichtingen         303,7      316,4
  Kortlopende verplichtingen
  Verplichtingen aan opdrachtgevers         163,1      182,7
  Belastingverplichtingen               11,7       18,7
  Aflossingsverplichtingen van 
  langlopende schulden                 6,0       4,9
  Kortlopend deel van de voorzieningen         4,3       4,4
  Derivaten                       -       0,1
  Handelsschulden                  106,4      133,2
  Nog te betalen bedragen               15,9       12,3
  Rekening courant schulden              13,7       6,2
  Kortlopende leningen                 6,5       3,6
  Overige kortlopende verplichtingen         161,0      156,0
  Totaal kortlopende verplichtingen         488,6      522,1
  Total vermogen en passiva            1.041,2     1.058,4

  
  ARCADIS NV
 
  VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN WIJZIGINGEN IN HET VERMOGEN
               Aandelen  Agio-   Hedge     Reserve
               kapitaal  reserve  reserve    koers-
  Bedragen in euro                      verschillen
  miljoenen                         
  Balans per 31 december
  2007              1,0    36,4          (29,8)
  Koersverschillen                         (16,8)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten                       (16,8)
  Perioderesultaat
  Totaal resultaat                         (16,8)
  Uitbetaald dividend
  Aandelensplitsing       0,2    (0,2)
  Aandelengerelateerde
  beloningen
  Uitoefenen opties
  Uitbreiding belang
  Balans per 30 juni 2008    1,2    36,2          (46,6)
 
  Balans per 31 december
  2008              1,2    36,2          (40,2)
  Koersverschillen                         11,5
  Effectief deel van de
  waarde- wijziging van
  cash flow hedges                   1,0
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen
  Direct in vermogen
  verwerkte resultaten                 1,0     11,5
  Perioderesultaat
  Totaal resultaat                   1,0     11,5
  Uitbetaald dividend
  Aandelengerelateerde
  beloningen
  Uitoefenen opties
  Balans per 30 juni 2009    1,2    36,2     1,0    (28,7)
  
               
                 Algemene  Eigen  Minder-  Totaal
                 reserve vermogen   heids   eigen
                            belang vermogen
  Bedragen in euro miljoenen 
  Balans per 31 december 2007   180,1  187,7   11,5   199,2
  Koersverschillen             (16,8)   0,4   (16,4)
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen             1,1   1,1         1,1
  Direct in vermogen verwerkte
  resultaten             1,1  (15,7)   0,4   (15,3)
  Perioderesultaat         28,6   28,6    2,0   30,6
  Totaal resultaat         29,7   12,9    2,4   15,3
  Uitbetaald dividend       (24,8)  (24,8)   (1,2)  (26,0)
  Aandelensplitsing               -          -
  Aandelengerelateerde
  beloningen             2,9   2,9         2,9
  Uitoefenen opties         0,8   0,8         0,8
  Uitbreiding belang                  (0,8)   (0,8)
  Balans per 30 juni 2008     188,7  179,5   11,9   191,4
 
  Balans per 31 december 2008   210,4  207,6   12,3   219,9
  Koersverschillen              11,5    2,1   13,6
  Effectief deel van de waarde-
  wijziging van cash flow
  hedges                   1,0         1,0
  Belastingen inzake
  aandelengerelateerde
  beloningen             1,0   1,0         1,0
  Direct in vermogen verwerkte
  resultaten             1,0   13,5    2,1   15,6
  Perioderesultaat         36,8   36,8    0,4   37,2
  Totaal resultaat         37,8   50,3    2,5   52,8
  Uitbetaald dividend       (27,1)  (27,1)   (0,1)  (27,2)
  Aandelengerelateerde
  beloningen             2,8   2,8         2,8
  Uitoefenen opties         0,6   0,6         0,6
  Balans per 30 juni 2009     224,5  234,2   14,7   248,9

  
  ARCADIS NV 
  VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOM OVERZICHT
  Bedragen in euro miljoenen               Eerste half jaar
                                2009  2008
  Kasstroom uit operationele activiteite
  Perioderesultaat                      37,2  30,6
  Aanpassingen voor:
 
  Afschrijvingen en amortisatie               13,6  17,0
  Belastingen                        20,9  15,4
  Netto financieringslasten                 (3,8)  5,5
  Resultaat geassocieerde deelnemingen             -  (0,1)
                                67,9  68,4
  Aandeelgerelateerde beloningen               2,8   3,1
  Verkoop van activiteiten en activa, na aftrek van
  kosten                           (0,4)
  Ontvangen dividenden                    0,1   0,2
  Ontvangen interest                     2,7   3,6
  Betaalde interest                     (7,8) (10,6)
  Betaalde belastingen                   (29,6) (16,9)
  Mutaties in werkkapitaal                  (3,6) (93,9)
  Mutaties in latente belastingen en voorzieningen      2,8   2,7
  Netto kasstroom uit operationele activiteiten       34,9  (43,4)
 
  Kasstroom inzake investeringen
  (Des)investeringen in (im)materiële activa        (13,5) (13,5)
  (Des)investeringen in geconsolideerde deelnemingen     (0,7) (34,5)
  (Des)investeringen in geassocieerde deelnemingen en
  andere investeringen                    (0,1)  (2,1)
  (Des)investeringen in overige vaste activa         (1,2)  (0,3)
  Netto kasstroom inzake investeringen           (15,5) (50,4)
 
  Kasstroom inzake financieringsactiviteiten
  Uitgeoefende opties                     0,6   0,8
  Mutaties in leningen                    (4,8)  97,8
  Betaalde dividenden                    (27,2) (24,8)
  Netto kasstroom inzake financieringsactiviteiten     (31,4)  73,8
 
  Netto kasstroom                      (12,0) (20,0)
  Koersverschillen                      (0,9)  (2,9)
  Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden
  per 1 januari                       111,7  71,7
  Saldo liquide middelen minus rekening courant schulden
  per 30 juni                        98,8  48,8

  
  SEGMENT INFORMATIE
                 Bedrijfsopbrengsten      Totale
                   aan derden     Bedrijfsopbrengsten
                  Eerste half jaar     Eerste half jaar
                   2009    2008    2009    2008
 
  Nederland            204,7   195,1   205,4   196,1
  Europa, exclusief Nederland   159,4   175,8   160,5   177,1
  Verenigde Staten         394,5   389,2   394,7   389,3
  Rest van de wereld        74,1    67,2    74,2    67,3
  Totaal van de segmenten     832,7   827,3   834,8   829,8
  Leveringen tussen segmenten               (2,1)   (2,5)
  Totaal geconsolideerd      832,7   827,3   832,7   827,3

   
                    EBITA        Totale Activa
                  Eerste half jaar    Eerste half jaar
                  2009   2008      2009   2008
 
  Nederland            14,8   12,7     218,1  200,4
  Europa, exclusief Nederland   5,0   10,9     258,7  273,4
  Verenigde Staten        32,5   29,4     445,6  455,3
  Rest van de wereld        4,3   6,6      82,8   79,5
  Totaal van de segmenten     56,6   59,6    1.005,2 1.008,6
  Corporate en
  niet-gealloceerd        (0,3)  (2,6)     36,0   29,4
  Totaal geconsolideerd      56,3   57,0    1.041,2 1.038,0

Geografische informatie verschilt alleen van de segment informatie zoals hierboven vermeld door de activiteiten van RTKL en APS, welke geografisch ook vertegenwoordigd zijn in Europa en de Rest van de wereld. De geografische informatie is als volgt:

  
                    Bedrijfsopbrengsten naar
                     regio van oorsprong
                      2009     2008
 
  Nederland               204,7    195,1
  Europa, exclusief Nederland      162,3    183,9
  Verenigde Staten           387,1    377,3
  Rest van de wereld           78,6     71,0
  Totaal geconsolideerd         832,7    827,3

http://www.arcadis-global.com

PRN NLD

BRON ARCADIS NV