ARCADIS zet uitstekend eerste kwartaal neer

08 Mei, 2007, 07:30 BST Van ARCADIS NV

ARNHEM, Nederland, May 8 /PRNewswire/ --

- Bedrijfsopbrengsten stijgen 16%; autonome groei met 14% op hoog niveau

- Sterke autonome groei in alle segmenten, in milieu zelfs 20%

- Alle regio's dragen bij aan groei, Verenigde Staten en Brazilië het meest

- Marge stijgt verder

- Netto operationele winst 35% hoger

- Vooruitzichten voor heel 2007 onverminderd positief

ARCADIS, de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug. De bedrijfsopbrengsten stegen met 16% tot EUR 332 miljoen. De autonome groei lag met 14% op een hoog niveau. Vanuit alle drie de marktsegmenten werd hieraan bijgedragen. Het meest vanuit milieu, waar de autonome groei van 20% de sterke positie van ARCADIS in die markt onderstreept. Geografisch was de groei het grootst in de Verenigde Staten en Brazilië. In Nederland zetten de gunstige ontwikkelingen zich voort terwijl in de overige Europese landen de groei duidelijk aantrok. De netto operationele winst steeg met 35% naar EUR 12,8 miljoen (2006: EUR 9,4 miljoen), vooral dankzij groei van activiteiten, verdere verbetering van marges en de verkoop van carbon credits in Brazilië.

In het kwartaal werden enkele kleinere acquisities verricht ter versterking van thuismarktposities. In Nederland werd via PRC het kostenmanagementbedrijf BFB (omzet EUR 6 miljoen, 65 medewerkers) overgenomen. In Duitsland werd een adviesbureau voor facility management toegevoegd (HL-S: omzet EUR 2 miljoen, 20 medewerkers) en in België een bureau voor milieueffectrapportages (Aeolus: omzet EUR 2,6 miljoen, 30 medewerkers). Eind maart werd de verkoop afgerond van Euroconsult (omzet EUR 33 miljoen, 125 medewerkers). De activiteiten in de donorgefinancierde markt pasten niet meer in de strategie van ARCADIS. De boekwinst was nihil.

Bestuursvoorzitter ir. H.L.J. Noy over de resultaten: "We zijn blij met de hoge autonome groei en de verdere margeverbetering. Hieruit blijkt dat onze strategie om ons te concentreren op activiteiten met groeipotentieel, hoger in de waardeketen, vruchten afwerpt. Door interne samenwerking gericht op synergie en door het ondernemerschap van onze medewerkers vergroten we ons marktaandeel, met name in de milieumarkt. In de Verenigde Staten levert de integratie van BBL een positief effect op omzet en productiviteit. Het begin 2007 verworven raamwerkcontract van $150 miljoen voor hoogwaterbescherming in New Orleans laat zien dat ARCADIS uitstekend is gepositioneerd in de onder invloed van klimaatverandering groeiende markt voor watermanagement."

  
  Belangrijkste cijfers

  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij anders vermeld Eerste kwartaal
                            2007  2006   D
  Bedrijfsopbrengsten                 332  287  16%
  EBITA                        22,6  16,1  40%
  Netto winst                     11,6  9,0  28%
  Idem, per aandeel (in EUR) (1)           0,57  0,45  27%
  Netto operationele winst (2)            12,8  9,4  35%
  Idem, per aandeel (in EUR) (1,2)          0,63  0,47  34%

  (1) In 2007 gebaseerd op 20,4 miljoen uitstaande aandelen (in 2006: 20,2
  miljoen)

  (2) Vóór amortisatie en niet-operationele items

Toelichting

De toename van de bedrijfsopbrengsten met 16% werd negatief beïnvloed door een daling van de Amerikaanse dollar en in mindere mate de Braziliaanse reaal. Exclusief valuta-effecten stegen de bedrijfsopbrengsten 20%. De bijdrage van acquisities was 6%. De autonome groei van 14% was afkomstig uit alle regio's. Het grootst was de bijdrage uit de Verenigde Staten met een autonome groei van 15% en uit Zuid-Amerika waar zowel in Brazilië als Chili de activiteiten sterk toenamen. In Nederland werd de autonome groei met 7% op een goed niveau voortgezet terwijl in de overige Europese landen de autonome groei aantrok naar 9%.

De EBITA steeg met 40%. Acquisities droegen 14% bij; het valuta-effect was 7% negatief. De autonome stijging bedroeg 33%. Hierin is een bijdrage van EUR 1,9 miljoen begrepen uit de verkoop van carbon credits, afkomstig van biogaswinning op de Bandeirantes stortplaats in Brazilië. Exclusief deze bijdrage nam de EBITA autonoom toe met 21%. De marge (EBITA als percentage van bruto toegevoegde waarde) verbeterde naar 8,8% (exclusief bijdrage carbon credits) ten opzichte van 7,9% in dezelfde periode vorig jaar.

De netto operationele winst steeg met 35%. Dit is wat minder dan de stijging van de EBITA, vooral vanwege de geassocieerde deelnemingen en het belang derden. De geassocieerde deelnemingen leverden een geringe negatieve bijdrage door tegenvallers bij enkele energieprojecten in Brazilië. Het belang derden nam toe door gunstige operationele resultaten in Brazilië waar ARCADIS een belang heeft van iets meer dan 50%.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste drie maanden van 2007 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

- Infrastructuur

De omzet steeg 11%. Acquisities droegen 3% bij, het valuta-effect was 3% negatief. De autonome groei bedroeg 11%. In Brazilië namen de activiteiten opnieuw fors toe door aanhoudend hoge investeringen in zowel publieke als private sector. Ondanks druk op land development, lag de autonome groei in de Verenigde Staten op een goed niveau. De omzet uit het contract voor New Orleans was nog beperkt. In Nederland werd de groei op een iets lager niveau voortgezet terwijl ook in België en Frankrijk de activiteiten toenamen.

- Milieu

De omzet groeide 15%. De bijdrage van acquisities (2%) kwam vooral van de overname van Ecolas in België. Omdat veel milieuomzet uit de Verenigde Staten komt, had de daling van de dollar een groot negatief effect van 8%. De autonome groei was ruim 20%, waarvan 2% door verkoop van carbon credits. De sterkste bijdrage kwam uit de Verenigde Staten. Door geavanceerde technologie, speciale producten zoals GRiP(R), synergie met BBL en dienstverlening aan multinationals, groeit ons marktaandeel. Ook Brazilië en wat minder Duitsland, Engeland en Polen leverden een bijdrage aan de groei.

- Gebouwen

De omzet nam met 30% toe, waarvan 20% door acquisities. Dit betrof PinnacleOne in de Verenigde Staten en enkele kleinere acquisities in Nederland, België en Duitsland. Het valuta-effect was 1% positief. De autonome groei van 9% was vooral het gevolg van uitbreiding van projectmanagement en adviesdiensten in Nederland, Duitsland en Engeland, mede onder invloed van het gunstige investeringsklimaat voor vastgoed.

Vooruitzichten

De gunstige economie, de toename van PPS initiatieven, de interesse in gebiedsontwikkeling en de noodzaak tot aanpak van verkeerscongestie, leiden tot meer investeringen in infrastructuur. Onder invloed van de grote aandacht voor milieu en klimaatverandering groeit de milieumarkt. De toegenomen werkvoorraad door onze focus op belangrijke klanten en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van milieudiensten bij (internationale) bedrijven bieden een uitstekende basis voor groei. In de gebouwenmarkt zien we een sterke internationalisering van investeringen in vastgoed, wat uitstekende kansen biedt voor projectmanagement en andere hoogwaardige dienstverlening.

Bestuursvoorzitter Noy concludeert: "De vooruitzichten voor heel 2007 zijn onverminderd positief. De marktomstandigheden zijn gunstig en bieden volop kansen op groei, onder andere door synergie. Daarnaast staat uitbreiding door acquisities hoog op de agenda. Prioriteit ligt in de Verenigde Staten en Engeland en bij activiteiten hoger in de waardeketen. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten wij voor 2007 een voortgaande groei van omzet en winst."

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur - Milieu - Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 11.000 mensen en EUR 1,2 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt.

  
  ARCADIS NV
  GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING
  Bedragen in EUR miljoenen, tenzij
  anders vermeld               1e kwartaal   1e kwartaal
                            2007      2006
  Bedrijfsopbrengsten                332,1      287,3
  Materialen en diensten van derden         95,1      81,8
  Bruto toegevoegde waarde             237,0      205,5
  Bedrijfskosten                  210,2      185,2
  Afschrijvingen                   4,2       4,2
  EBITA                       22,6      16,1
  Afschrijving identificeerbare
  immateriële activa                 1,8       1,6
  Bedrijfsresultaat                 20,8      14,5
  Financiële baten en lasten             (0,8)      (0,1)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen        (0,5)      0,1
  Resultaat voor belastingen             19,5      14,5
  Belastingen                    (6,6)      (5,1)
  Resultaat na belastingen              12,9       9,4
  Toe te rekenen aan:
  Netto winst (Aandeelhouders)            11,6       9,0
  Belang derden                    1,3       0,4
 
  Netto winst                    11,6       9,0
  Afschrijving identificeerbare
  immateriële activa                 1,2       1,0
  Effecten van financiële instrumenten        (0,0)      (0,6)
  Netto operationele winst              12,8       9,4
 
  Netto winst per aandeel (in euro's)        0,57      0,45
  Netto operationele winst per aandeel        0,63      0,47
  Uitstaande aandelen (in duizenden)        20.399     20.246
  Resultaat per aandeel wordt berekend op basis van het gewogen
  gemiddeld aantal uitstaande aandelen.

  ARCADIS NV
  VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS
  Bedragen in EUR
  miljoenen       31 maart 2007 Ultimo 2006
  ACTIEF
  Vaste activa          229,7    234,7
  Vlottende activa        514,2    501,8
  TOTAAL             743,9    736,5
  PASSIEF
  Eigen vermogen         200,5    188,9
  Minderheidsbelangen       12,3    11,8
  Langlopende
  verplichtingen         170,3    165,5
  Kortlopende
  verplichtingen         360,8    370,3
  TOTAAL             743,9    736,5


                          Reserve
              Àandelen   Agio-   koers- Algemene  Eigen
  VERLOOP EIGEN VERMOGEN kapitaal  reserve verschillen reserve vermogen
  Beginstand per 1
  januari 2006        1,0   44,2     6,4  124,6  176,2
  Mutaties:
  Resultaat lopend
  boekjaar                          9,0   9,0
  Kosten verstrekte
  opties incl.
  belastingen                        0,3   0,3
  Uitoefening van opties                   0,5   0,5
  Inkoop eigen aandelen                   (2,0)  (2,0)
  Koersverschillen                (3,1)       (3,1)
  Eindstand per 31 maart
  2006            1,0   44,2    3,3   132,4  180,9
  Beginstand per 1
  januari 2007        1,0   44,2    (7,6)  151,3  188,9
  Mutaties:
  Resultaat lopend
  boekjaar                         11,6   11,6
  Kosten verstrekte
  opties incl.
  belastingen                        0,8   0,8
  Uitoefening van opties                   1,2   1,2
  Koersverschillen                (2,0)       (2,0)
  Eindstand per 31 maart
  2007            1,0   44,2    (9,6)  164,9  200,5

  ARCADIS NV
  VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
  Bedragen in EUR miljoenen      1e kwartaal    1e kwartaal
                        2007       2006
  Netto winst                11,6        9,0
  Afschrijvingen               6,0        5,7
  Bruto kasstroom              17,6       14,7
  Netto werkkapitaal            (65,5)      (26,4)
  Andere mutaties               6,0        1,9
  Totaal operationele kasstroom       (41,9)       (9,8)
 
  Investeringen/desinvesteringen
  (netto) in:
  (Im)materiële vaste activa         5,9       (4,0)
  Acquisities/desinvesteringen       (7,6)       (4,0)
  Financiële activa             (2,2)       (2,1)
  Totale kasstroom inzake
  investeringen               (3,9)      (10,1)
 
  Totale financieringsactiviteiten     24,4        3,6
  Mutatie liquide middelen         (21,4)      (16,2)
  Liquide middelen per 1 januari      101,5       73,9
  Liquide middelen per balansdatum     80,1       57,7

Bezoek ons op het internet: www.arcadis-global.com

PRN NLD

BRON ARCADIS NV