Arthur Docters van Leeuwen treedt terug als lid van Raad van Commissarissen AEGON N.V.

08 Aug, 2011, 07:00 BST Van AEGON N.V.

DEN HAAG, Nederland, August 8, 2011 /PRNewswire/ --

Zoals in mei jl. aangekondigd tijdens AEGON's jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft Arthur Docters van Leeuwen de Raad van Commissarissen van AEGON geïnformeerd dat hij zal terugtreden als lid van de Raad. Arthur Docters van Leeuwen is effectief per 31 juli 2011 teruggetreden.

Arthur Docters van Leeuwen was sinds november 2008 waarnemer in de Raad van Commissarissen. In april 2009 werd hij formeel benoemd als lid van de Raad van Commissarissen. Zijn benoeming was onderdeel van de overeenkomst met de Nederlandse Staat over de tijdens de financiële crisis van 2008 door AEGON ontvangen steun. Nu AEGON de staatssteun volledig heeft terugbetaald, is de specifieke rol van Arthur Docters van Leeuwen teneinde gekomen.

De Raad van Commissarissen is Arthur Docters van Leeuwen dank verschuldigd en spreekt zijn waardering uit voor de bijdragen die hij heeft geleverd aan het overleg binnen de Raad.

Dit persbericht is een vertaling van het officiële Engelstalige persbericht, dat u kunt vinden op de corporate website http://www.aegon.com.

Over AEGON

AEGON, de internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, heeft activiteiten in meer dan twintig landen in Amerika, Europa en Azië. AEGON heeft circa 27.000 medewerkers en ongeveer 40 miljoen klanten overal ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.

                
  Kerncijfers - EUR              1e kw. 2011   Jaar 2010

  Onderliggend resultaat vóór belastingen   414 miljoen  1,8 miljard
  Verkoop nieuwe levensverzekeringen      501 miljoen  2,1 miljard
  Totaal brutostortingen            7,4 miljard  33 miljard
  Beheerd vermogen (per einde verslagperiode) 400 miljard  413 miljard


Belangrijke noot met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

De in dit document opgenomen mededelingen, voor zover geen historische feiten, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' als bedoeld in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act uit 1995. De volgende woorden duiden op dergelijke toekomstgerichte verklaringen: nastreven, geloven, schatten, beogen, van plan zijn, kunnen, verwachten, voorspellen, ramen, rekenen op, voornemen, voortzetten, willen, voorzien, zou moeten, zal kunnen, is overtuigd, zullen en soortgelijke uitdrukkingen, voor zover betrekking hebbend op onze onderneming. Deze mededelingen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en omvatten risico's, onzekerheden en aannames die moeilijk zijn te voorspellen. Wij achten ons niet gehouden om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te herzien of bij te stellen. Lezers dienen niet te zeer te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen, die slechts verwachtingen ten tijde van het samenstellen van dit bericht weergeven. De werkelijk behaalde resultaten kunnen materieel verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen uitgesproken verwachtingen als gevolg van verschillende risico's en onzekerheden, zoals onder meer:

 • wijzigingen van de algemene economische omstandigheden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • veranderingen op de financiële markten, waaronder begrepen de 'emerging markets', bijvoorbeeld met betrekking tot:
  • de frequentie en omvang van wanbetaling in onze vastrentende beleggingsportefeuilles; en
  • het effect op de financiële markten van faillissementen en/of bijstelling van gerapporteerde resultaten in het bedrijfsleven en de daarmee verband houdende waardedaling van aandelen en schuldpapier;
 • de frequentie en omvang van verzekerde schadegevallen;
 • veranderingen die van invloed zijn op sterftecijfers, levensverwachting,verval  en andere factoren die de winstgevendheid van onze verzekeringsproducten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen die de rentestanden beïnvloeden en aanhoudende lage rentestanden of snel veranderende rentestanden;
 • veranderingen die invloed hebben op de wisselkoersen, in het bijzonder de EUR/USD en EUR/GBP wisselkoersen;
 • toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de 'emerging markets';
 • veranderingen in wet- en regelgeving, met name die welke onze activiteiten, ons productaanbod en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor klanten kunnen beïnvloeden;
 • veranderingen van het toezichtregime met betrekking tot de verzekeringsbedrijfstak in de markten waarin wij actief zijn;
 • overmacht, terrorisme, oorlogshandelingen en pandemieën;
 • veranderingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • verlaging van een of meer ratings door een kredietbeoordelingsbureau en het eventuele negatieve effect daarvan op onze mogelijkheden kapitaal op te halen, op onze liquiditeit en financiële situatie;
 • verlaging van de beoordeling van de solvabiliteit van een van onze verzekeraars en het eventuele negatieve effect daarvan op geschreven premies, polisverlenging en winstgevendheid van de verzekeraar en onze liquiditeit;
 • het effect van Solvency II en van regelgeving in andere jurisdicties met betrekking tot kapitaalvereisten;
 • rechtszaken en maatregelen van toezichthouders waardoor wij verplicht worden substantiële schadebetalingen te doen of onze werkwijze te veranderen;
 • het succes van nieuwe producten en distributiekanalen;
 • veranderingen op het gebied van concurrentie, wetgeving, toezicht of belastingwetgeving die de kosten voor distributie van of vraag naar onze producten beïnvloeden;
 • het effect van overnames en desinvesteringen, herstructureringen, beëindiging van producten en andere eenmalige gebeurtenissen, zoals het succes van de integratie van overnames en het behalen van verwachte resultaten en synergieën van overnames;
 • ons onvermogen om uitgesproken resultaatsverwachtingen, efficiencyverbeteringen of andere kostenbesparende initiatieven waar te maken;
 • het niet in vervulling gaan van de opschortende voorwaarden in de overeenkomst tot overdracht van Transamerica Reinsurance.

Nadere details over mogelijke risico's en onzekerheden die de vennootschap aangaan, zijn beschreven in de documenten die bij Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission zijn ingediend, waaronder het 20-F report. Deze toekomstgerichte verklaringen betreffen de periode vanaf de datum van dit document. Tenzij dat vereist is onder geldende wet- of regelgeving, is de onderneming niet gehouden om enige nieuwe of gewijzigde inzichten bekend te maken ten aanzien van de hierin gebruikte toekomstgerichte verklaringen of ten aanzien van de feiten of omstandigheden die aanleiding geven tot dergelijke verklaringen.Contact


Media:
Greg Tucker
+31(0)70-344-8956
gcc-ir@aegon.com


Investor Relations:
Willem van den Berg
+31(0)70-344-8305
ir@aegon.com


http://www.aegon.comBRON AEGON N.V.