Ballast Nedam behaalt nipt positief operationeel resultaat over eerste halfjaar

12 Jul, 2013, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, July 12, 2013 /PRNewswire/ --


 • Operationeel resultaat van € 1 miljoen (1e halfjaar 2012: € 4 miljoen)
 • Nettoresultaat van € 3 miljoen verlies (1e halfjaar 2012: break-even)
 • Omzet 14% lager op € 496 miljoen (1e halfjaar 2012: € 575 miljoen)
 • Orderportefeuille van € 1,6 miljard (eind 2012: € 1,8 miljard)
 • Handhaving van prognose voor geheel 2013 van operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen
  Kerncijfers

                halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2013    2012    2012

  Omzet            496    575   1 296
  EBIT             1     4    (31)
  Marge            0.2%    0.7%   (2.4%)
  Resultaat voor belasting   (3)     1    (38)
  Nettoresultaat        (3)     -    (41)
  Orderportefeuille     1 567   1 899   1 761
  Eigen vermogen       128    163    131
  Solvabiliteit (equity)    18%    23%    17%
  Financieringspositie    (124)   (104)   (20)


Nipt positief operationeel resultaat over eerste halfjaar en handhaving van de prognose voor 2013

Ballast Nedam behaalde over het eerste halfjaar een nipt positief operationeel resultaat. Dit werd behaald in nog steeds teruglopende markten gekenmerkt door moordende concurrentie, prijserosie en faillissementen. Goede resultaten werden behaald op een aantal grote langjarige projecten en in de nichemarkten. Ballast Nedam richt zich dan ook op de groeimarkt van integrale projecten en op de nichemarkten zoals industriebouw, offshore windmolens, alternatieve brandstoffen en secundaire grondstoffen. De recente selectie door de Rijksgebouwendienst voor het pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad en de voorlopige gunning door de gemeente Amsterdam van een gebiedsconcessie van 25 jaar voor het Food Center Amsterdam onderschrijven de strategie, gericht op integrale projecten. Deze en nog een aantal andere projecten zoals onder meer het nearshore windmolenproject Westermeerwind en E- en F-pieren Schiphol, waarvan financial close nog moet plaatsvinden, zijn nog niet opgenomen in de orderportefeuille.

De herstructurering in de regionale infrabedrijven ligt goed op schema en de eerste tekenen van verbetering van het resultaat zijn zichtbaar. Door het verder teruglopen van de woningbouwmarkt zal in de tweede helft van het jaar de capaciteit van de regionale bouwbedrijven verder aan deze marktomstandigheden worden aangepast. Afgezien van de gangbare seizoensinvloeden presteerde een aantal specialistische bedrijven die actief zijn op door capaciteit gedreven markten slecht. Aanvullende aanpassingen van de capaciteit op de vorig jaar ingezette herstructurering zijn in voorbereiding.

Voor geheel 2013 handhaven we de eerder uitgesproken prognose van een operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen.

Financiële resultaten

Infrastructuur

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2013    2012  2012

  Omzet           199    209  496
  EBIT            5     9   10
  Marge          2.5%    4.3%  2.1%
  Orderportefeuille     787   1 055  900
  Activa          211    215  214


Het volume in de infrastructuurmarkt staat onverminderd onder druk. Ook voor de grote projecten en in de nichemarkt industriebouw neemt de concurrentie toe. De nichemarkt offshore windmolens bleef daarentegen goed.

Infrastructuur realiseerde gezien de marktomstandigheden een goed resultaat van € 5 miljoen bij een 5% lagere omzet. Vorig jaar viel door de timing van de uitvoering van de grote projecten het meeste van het resultaat in het eerste halfjaar.

Op de grote projecten en in de nichemarkten werden goede resultaten behaald. Hoewel de regiobedrijven nog niet positief konden bijdragen door het afmaken van de lopende projecten zijn de eerste tekenen van verbetering van het resultaat zichtbaar. De strategische keuze om de regionale aanbestedingsmarkt voor de kleinere traditionele contracten te verlaten en ons te richten op de grotere meer integrale projecten lijkt dan ook juist. De aanpassing van de capaciteit is op schema en is velen malen groter dan de volumedaling van de markt. De blootstelling aan verliesgevende markten gaat daarmee omlaag.

Offshore projecten zijn de afgelopen jaren, groter geworden, verder op zee en op grotere waterdieptes. De komende jaren zal de offshore industrie gericht werken aan kostenreducties oplopend tot 40% in 2020. Ballast Nedam investeert in het bereiken van kostenreductie in offshore windenergie door innovaties, gericht op het plaatsen van funderingen voor offshore windturbines.  

Internationaal zien we kansen in landen waar we al verschillende jaren actief zijn met water- en waterbouwgerelateerde projecten. Daarnaast hanteren wij een accountgedreven aanpak, gericht op grote internationaal werkende klanten.

De totale activa van Infrastructuur zijn iets gedaald ten opzichte van halfjaar en jaareinde 2012 tot € 211 miljoen.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar met € 113 miljoen af tot € 787 miljoen door de goede voortgang op een aantal grote langjarige projecten, door de afbouw van de capaciteit bij de regiobedrijven en doordat er in het aflopen jaar geen grote langjarige projecten zijn verworven. Wel wist het regionale infrabedrijf in combinatie het design & construct project Herstel oevers Amsterdam- Rijnkanaal met een omvang van ruim € 30 miljoen te winnen. In het eerste halfjaar waren er ook successen in de nichemarkt offshore windmolens. Zo werd het Duitse offshore windmolenproject Butendiek van meer dan € 250 miljoen gestart. De installatie van de 80 funderingen zal in 2014 plaatsvinden. Daarnaast werd het contract getekend voor het installeren in de tweede helft van dit jaar van 39 funderingen van het offshore windpark EnBW Baltic2 in Duitsland. Nog niet in de orderportefeuille opgenomen is het contract Westermeerwind voor het ontwerpen, leveren en in 2015 installeren van de funderingen voor 48 windturbines voor een windmolenpark in de Noordoostpolder. Binnen de nichemarkt industriebouw zijn een aantal grote projecten als de multifuel centrale Magnum voor Nuon en de Bio-Energiecentrale voor Eneco in de afrondende fase.

Ballast Nedam is actief op de nichemarkt van alternatieve brandstoffen door het investeren in tankstations en het realiseren, beheren en onderhouden van tankstations. De bedrijven CNG Net en LNG24 investeren in openbare netwerken van groengastankstations voor de particuliere markt en tankstations voor LNG (Liquefied Natural Gas) voor de transportmarkt. CNG Net opende afgelopen maand haar 55e openbare tankstation. Daarnaast beheert CNG Net 10 tanklocaties op maat voor klanten die op groengas rijden, zoals bijvoorbeeld voor een bedrijf dat taxi-, touringcar en contractvervoer aanbiedt in de provincie Gelderland. LNG24 investeert in haar tweede LNG-tankstation dat in het eerste kwartaal van 2014 in Delfgauw geopend wordt. Dit station zal veel transporteurs bedienen die binnenstedelijk goederenvervoer verzorgen en op LNG schoner en stiller rijden.

Bouw & Ontwikkeling

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2013    2012   2012

  Omzet           232    263   573
  EBIT            1     -   (26)
  Marge          0.4%     -  (4.6%)
  Orderportefeuille     654    693   731
  Activa          300    361   314


De markten zijn in het eerste halfjaar wederom verder verslechterd. De prijsdruk neemt daardoor verder toe. De woningmarkt zit op slot. Financieringen worden nog altijd beperkt verstrekt en de leencapaciteit van veel huishoudens is aanzienlijk verlaagd. Het volume in de woningmarkt is verder onder druk gekomen door het schrappen en uitstellen van projecten door de woningcorporaties. Starters- en studentenhuisvesting lijkt hierop inmiddels een uitzondering te worden. Op termijn blijft de woningmarkt wel degelijk perspectief bieden door de huidige lage productie van nieuwbouwwoningen en de demografische ontwikkeling. Het structurele tekort loopt daardoor op, zowel in aantallen als kwalitatief. In de kantorenmarkt zal het herstel later komen door de huidige grote leegstand en de structureel dalende behoefte aan ruimte per medewerker. Goede kansen zijn er in de wat stabielere renovatie- en onderhoudsmarkt, alsmede in het transformeren van leegstaand vastgoed naar andere functies.

Bouw & Ontwikkeling behaalde over het eerste halfjaar een operationeel resultaat van € 1 miljoen bij een 12% lagere omzet. De grote complexe projecten behaalden een prima bijdrage, de vastgoedontwikkeling draaide break even en de regionale bouwbedrijven maakten verlies. In de tweede helft van het jaar zal bij de regionale bouwbedrijven de capaciteit verder worden aangepast aan de huidige marktomstandigheden.

De orderportefeuille daalde in het eerste halfjaar met 10% tot € 654 miljoen. In het eerste halfjaar is uit eigen ontwikkeling de tweede fase van Strand Resort Nieuwvliet-Bad van 35 recreatiewoningen in de orderportefeuille opgenomen.

In het eerste halfjaar is er wel goede voortgang gemaakt in het verwerven van projecten die afhankelijk van het moment van definitieve gunning in de tweede helft van 2013 in de orderportefeuille zullen worden opgenomen, zoals het nieuwe Food Center Amsterdam, E- en F-pieren Schiphol en de ontwikkeling en realisatie van (Y)ours Leiden (campus Leidse Schans).  

Het nieuwe Food Center Amsterdam betreft een 25-jarige gebiedsconcessie, waarbij het consortium de regie voert over het tempo en het programma van deze integrale gebiedsontwikkeling. Het betreft de transformatie van het huidige terrein van circa 23,5 ha naar een nieuw en modern Food Center van circa 100.000 m2 bedrijfsterrein, de bouw van circa 1600 woningen en het herstel van het Rijksmonument de Centrale Markthal.

De werkzaamheden voor de overgang naar de centrale security op Schiphol omvatten de realisatie van een overlaging op de E- en de F-pier en de realisatie van een uitbouw van de terminal tussen deze pieren.

Met de realisatie van (Y)ours Leiden hervat Syntrus Achmea Real Estate & Finance de investeringen in starters- en studentenwoningen. (Y)ours Leiden wordt de meest duurzame studentencampus van Europa met 1900 studentenwoningen, 205 starterswoningen en bijbehorende voorzieningen.

Ook goed nieuws en prima passend in de strategie, die is gericht op de groeimarkt van de integrale projecten, is het voornemen van de Rijksgebouwendienst om het consortium Pi2, een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam (65%) en Royal Imtech (35%), als geselecteerde gegadigde voor het pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad aan te wijzen. Dit betreft het ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering en het facilitaire beheer met een looptijd vanaf beschikbaarheid van 25 jaar. Het project heeft een nominale waarde van ongeveer € 300 miljoen. Ballast Nedam is enig aandeelhouder van dit pps-project.

Ballast Nedam heeft in juni tezamen met 8 woningcorporaties en 3 grote bouwbedrijven de deal 'Stroomversnelling' getekend; de innovatiedeal omvat het duurzaam renoveren van 111.000 huurwoningen. In de overeenkomst is geregeld dat de eerste 11.000 woningen bij een rendabele business case gegarandeerd duurzaam gerenoveerd worden door de 4 deelnemende bouwbedrijven.

De activa van Bouw & Ontwikkeling bedroegen € 300 miljoen en is € 14 miljoen lager dan eind 2012.  

De woningbouwactiviteiten namen met 200 woningen af van 1 101 woningen in aanbouw eind 2012 tot 901. In het eerste halfjaar zijn 209 woningen in aanbouw genomen, waarvan 39 uit eigen vastgoedontwikkeling, en er zijn 409 woningen opgeleverd.

  Vastgoedontwikkeling

  Exposure vastgoedontwikkeling
                    halfjaar
  x EUR 1 miljoen             2013  2012  2011  2010

  Grondposities              145   152  154  160
  Projecten in aanbouw onverkocht      5    6   13   12
  Projecten opgeleverd onverkocht      17   18   12   27

  Totaal in de balans           167   176  179  199

  Afbouwverplichtingen onverkocht      2    1   7   3
  Aankoopverplichtingen grondposities    39   39   24   30

  Verplichtingen buiten de balans      41   40   31   33

  Exposure vastgoedontwikkeling      208   216  210  232


De totale exposure op de vastgoedontwikkeling, bestaande uit de investeringen in grondposities, de investeringen in onverkocht vastgoed en de nog na te komen verplichtingen daarop, is in het eerste halfjaar afgenomen met € 8 miljoen tot € 208 miljoen. Het streven is om de komende jaren het geïnvesteerd vermogen in vastgoed te verlagen. Dit zal moeilijk te realiseren zijn gezien de aanhoudende slechte marktomstandigheden en de nog bestaande aankoopverplichtingen van € 39 miljoen. Hiervan valt € 22 miljoen in de periode 2014 tot en met 2018 en € 17 miljoen in 2019 en later.

De totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is in het eerste halfjaar met € 2 miljoen gedaald tot € 22 miljoen. Het aantal onverkochte woningen daalde van 67 woningen eind 2012 tot 53 woningen. Het aantal hiervan opgeleverde woningen nam in het eerste halfjaar met 10 woningen af tot 46. Deze zijn verdeeld over 13 projecten. Naast de 46 woningen bestond verder het opgeleverde onverkochte vastgoed uit 4 112 m² verhuurd en 1 000 m² onverhuurd commercieel vastgoed.

Grondposities

  Grondposities
               halfjaar
  x EUR 1 miljoen       2013  2012  2011  2010

  Openingsstand         152   154  160  157

  Netto (des)investeringen    (7)   19   2   7
  Afwaardering          -   (21)  (8)  (4)

  Eindstand           145   152  154  160


De grondposities namen met € 7 miljoen af tot € 145 miljoen. Dit bestond met name uit de verkoop van een grondpositie in Nijmegen met een bouwclaim en de in aanbouw genomen tweede fase van de gebiedsontwikkeling Strand Resort Nieuwvlietbad. In het eerste halfjaar waren er geen afwaarderingen.

Specialismen

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2013    2012   2012

  Omzet           114    102   262
  EBIT            (4)    (3)   (10)
  Marge          (3.5%)   (2.9%)  (3.8%)
  Orderportefeuille     107    112    90
  Activa          113    130   131


Het marktvolume voor de specialistische bedrijven ging omlaag als afgeleide van de markten voor infrastructuur en de bouw. De omzet over het eerste halfjaar nam met € 12 miljoen toe tot € 114 miljoen door meer omzet aan de Ballast Nedam-projecten. Specialismen behaalde een operationeel verlies van € 4 miljoen. Naast de seizoensinvloeden presteerde een aantal bedrijven die actief zijn op door capaciteit gedreven markten slecht. Aanvullende aanpassingen van de capaciteit op de vorig jaar ingezette herstructurering zijn in voorbereiding.

In de nichemarkt alternatieve brandstoffen heeft Ballast Nedam een vervolgopdracht gekregen voor de bouw en het onderhoud van een waterstoftankstation voor het Vlaams-Nederlandse WaterstofNet, nu voor het eerste 700 bar waterstof tankstation in Nederland. Dit type tankstation is geschikt voor de nieuwe generatie op de markt komende personenauto's op waterstof. Ballast Nedam zal een professionele home-base CNG tankinstallatie leveren aan het Portugese energiebedrijf EDP. Met de tankinstallatie kan de vloot van 20 nieuwe aardgasvoertuigen snel en eenvoudig tanken op het eigen terrein van EDP in Porto. De installatie wordt in samenwerking met een Portugese partner in augustus 2013 turnkey opgeleverd.

Verder heeft Ballast Nedam raamcontracten afgesloten met onder meer NUON, DSM en Zonline voor het installeren van zonnepanelen voor particulieren vanuit een gezamenlijk inkoopcollectief. 

De activa van Specialismen bedroegen € 113 miljoen en waren daarmee € 17 miljoen lager dan de eerste helft 2012. Dit komt door een lager werkkapitaal.  

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar met € 17 miljoen toe tot € 107 miljoen door een hogere portefeuille voor de eigen grote projecten.

Toelevering

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2013    2012  2012

  Omzet           78     91  216
  EBIT            1     1   2
  Marge          1.3%    1.1%  0.9%
  Orderportefeuille     61     70   56
  Activa          198    204  205


De volumes in de markten voor de zandsteen en Bestone in de offshore, asfalt en railbouw en voor teruggewonnen grondstoffen bleven nog enigszins op peil. De druk op de volumes van grondstoffen voor de betonindustrie en de prefabmarkt was onverminderd groot.

De omzet van Toelevering nam met € 13 miljoen af tot € 78 miljoen door een achterblijvende omzet bij de prefabbedrijven. Toelevering behaalde daarmee een gelijk gebleven operationeel resultaat van € 1 miljoen.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar toe met € 5 miljoen tot € 61 miljoen door een hogere orderportefeuille bij de prefabbedrijven.  

In het najaar van 2013 starten de werkzaamheden voor het project 'Nieuw Leven in de Lus van Linne'. In nauwe samenwerking met de Stichting het Limburgs Landschap, de Gemeenten Roermond en Maasgouw en de bewoners zal Ballast Nedam het gebied in de Lus van Linne gedurende de komende 15 jaar gefaseerd herontwikkelen tot ruim 200 hectare soortenrijke riviernatuur, diverse recreatiemogelijkheden en hoogwaterbescherming. Deze herontwikkeling wordt gecombineerd met de winning van naar schatting 10 miljoen ton zand en grind.

Voor het project (Y)ours Leiden levert Ursem Modulaire Bouwsystemen modulaire badkamers voor de bijna 600 studentenwoningen. Voor de renovatie van de wijk Patrimonium in Hillegom van woningcorporatie Stek zijn 30 iQwoningen® geproduceerd in de eerste helft van 2012. De woningen zijn klaar om vanaf half augustus op de bouwplaats te worden gemonteerd, precies aansluitend op de renovatiefase. Van de 30 nieuwbouwwoningen zijn er zes bestemd voor verkoop. De iQwoningen® worden voor het einde van het jaar aan de nieuwe bewoners opgeleverd. Stek koos destijds voor de iQwoning® in dit project om de overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken, door de geringe hinder gedurende de zeer korte bouwtijd.

De activa van Toelevering bedroegen € 198 miljoen en zijn daarmee 6 miljoen lager dan de eerste helft 2012.

Omzet

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2013    2012  2012

  Infrastructuur      199    209   496
  Bouw & Ontwikkeling    232    263   573
  Specialismen       114    102   262
  Toelevering        78     91   216

               623    665  1 547
  Overig          (127)    (90)  (251)

               496    575  1 296


De omzet over het eerste halfjaar nam met 14% af en bedroeg € 496 miljoen. Voor geheel 2013 verwachten we een ongeveer gelijkblijvende omzet als over 2012, waarbij de omzet van Infrastructuur hoger en die van Bouw & Ontwikkeling lager zal zijn.

EBIT

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2013    2012  2012

  Infrastructuur       5     9   10
  Bouw & Ontwikkeling     1     -  (26)
  Specialismen        (4)    (3)  (10)
  Toelevering         1     1   2

                3     7  (24)
  Overig           (2)    (3)  (7)

                1     4  (31)


Het operationeel resultaat daalde van € 4 miljoen over het eerste halfjaar van 2012 tot € 1 miljoen. Het resultaat van de segmenten nam af door de verslechterde marktomstandigheden en doordat vorig jaar het meeste resultaat van Infrastructuur in de eerste helft van het jaar viel. Het resultaat Overig betrof hoofdzakelijk holdingkosten. In het eerste halfjaar was er een gedeeltelijke vrijval van de reorganisatievoorziening.

Marge

             halfjaar  halfjaar
               2013    2012   2012

  Infrastructuur      2.5%    4.3%   2.1%
  Bouw & Ontwikkeling   0.4%     -  (4.6%)
  Specialismen      (3.5%)   (2.9%)  (3.8%)
  Toelevering       1.3%    1.1%   0.9%

               0.2%    0.7%  (2.4%)


De marge op concernbasis daalde op halfjaarbasis van 0,7% tot 0,2%.

Nettoresultaat

                 halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen          2013    2012  2012

  EBIT                 1     4  (31)
  Financieringsbaten en -lasten    (4)    (3)  (7)

  Resultaat voor belastingen     (3)     1  (38)
  Belastingen             -     (1)  (3)

  Nettoresultaat           (3)     -  (41)


De financieringspost bedroeg € 4 miljoen en was daarmee € 1 miljoen hoger dan over het eerste halfjaar van 2012. Dit als gevolg van een hogere werkkapitaalfinanciering. Het resultaat voor belastingen was € 4 miljoen lager dan over het eerste halfjaar 2012. Het nettoresultaat daalde van break even over het eerste halfjaar 2012 tot een nettoverlies van € 3 miljoen.

Orderportefeuille

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2013    2012  2012

  Infrastructuur      787   1 055   900
  Bouw & Ontwikkeling    654    693   731
  Specialismen       107    112   90
  Toelevering        61     70   56

              1 609   1 930  1 777
  Overig          (42)    (31)  (16)

              1 567   1 899  1 761


De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar met € 194 miljoen af tot € 1 567 miljoen. Van deze portefeuille zal ongeveer € 0,9 miljard in 2014 en verder worden uitgevoerd. Vorig jaar is de capaciteit aangepast en past daardoor beter bij de lagere omvang van de orderportefeuille. De kwaliteit en de samenstelling van de totale orderportefeuille maken het mogelijk om gedisciplineerd te blijven tenderen.

Vermogen en kasstromen

De solvabiliteit verbeterde licht van 17% eind 2012 tot 18%. Dit is de solvabiliteit volgens de balans waarbij de joint ventures worden verwerkt als een deelneming tegen het aandeel in het vermogen. De solvabiliteit onder de huidige keuze onder IFRS van proportionele consolidatie van de joint ventures, zoals de pps-projecten, bleef met 15% gedurende het eerste halfjaar ongewijzigd.

Het eigen vermogen van Ballast Nedam daalde in het eerste halfjaar met € 3 miljoen tot € 128 miljoen door het behaalde nettoresultaat.

De totale activa namen ten opzichte van eerste halfjaar 2012 met € 100 miljoen af tot € 838 miljoen door met name de verkoop van een pps-project en de doorgevoerde bijzondere afwaarderingen in de tweede helft van vorig jaar. Het werkzaam vermogen nam in het eerste halfjaar met € 80 miljoen toe door lagere kortlopende schulden en minder vooruitbetalingen.

De kasstroom over het eerste halfjaar 2013 bedroeg € 101 miljoen negatief tegenover € 85 miljoen negatief over het eerste halfjaar 2012. Dit is in lijn met het gangbare seizoenspatroon, maar was wel hoger doordat in het eerste halfjaar voor € 8 miljoen op leningen is afgelost, terwijl er in het eerste halfjaar 2012 juist voor per saldo € 24 miljoen aan langlopende leningen was opgenomen.

De operationele kasstroom van € 84 miljoen negatief was ongeveer gelijk aan de negatieve operationele kasstroom van € 81 miljoen over de eerste helft van 2012.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten was € 9 miljoen negatief tegenover € 24 miljoen negatief over het eerste halfjaar 2012. Deze bestond uit € 9 miljoen aan investeringen. Er waren geen desinvesteringen. De netto-investeringen in de materiële vaste activa van € 7 miljoen waren lager dan de afschrijvingen van € 9 miljoen.

De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 8 miljoen bestond uit aflossingen van langlopende leningen.  

Financieringspositie

  x EUR 1 miljoen               2013    2012   2012

  Geldmiddelen en kasequivalenten        37     42    84
  Bankkredieten                 (62)    (40)    (8)

  Netto liquide middelen            (25)     2    76
  Recourse leningen               (99)   (106)   (96)

  Financieringspositie             (124)   (104)   (20)
  Non-recourse leningen             (11)    (51)   (29)

  Financieringspositie inclusief non-recourse (135)   (155)   (49)


De financieringspositie nam met een schuld van € 104 miljoen in het eerste halfjaar 2012 toe tot een schuldpositie van € 124 miljoen. De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen verbeterde echter met € 20 miljoen van een schuldpositie van € 155 miljoen eerste halfjaar 2012 tot € 135 miljoen. De netto liquide middelen namen met € 27 miljoen af tot een schuldpositie van € 25 miljoen door een hoger gebruik van de werkkapitaalfinanciering. Ten opzichte van eind 2012 nam de financieringspositie met € 104 miljoen af tot een schuldpositie van € 124 miljoen. Gedurende het jaar bestaat er altijd een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde.

Een van de strategische doelstellingen voor 2013 is het verbeteren van de financiële positie door onder meer de verkoop van vastgoed en activa. In het eerste halfjaar is een kantoorgebouw in Zaandam verkocht en is het verkoopproces van de deelneming in Beheersmaatschappij Bontrup gestart. Het verkoopproces van het grondstoffenbedrijf Yvoir bevindt zich in de afrondende fase.

Leningen

                 halfjaar   halfjaar
  x EUR 1 miljoen         2013     2012   2012

  Pps-leningen            6      42     6
  Grondbank financiering       42      48    44
  Ondernemingslening         51      50    51
  Financiele leases          6       8     7
  Overige leningen          5       9    17

                   110      157    125

  Recourse              99      106    96
  Non recourse            11      51    29

                   110      157    125

  Kortlopende deel          9      10    17
  Langlopende leningen       101      147    108

                   110      157    125


Voor de komende jaren is er geen noodzaak voor herfinanciering van de langlopende leningen. De ondernemingslening van € 50 miljoen heeft een looptijd tot april 2017, een vaste rente van 5,4% en als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De andere grote lening van € 33 miljoen is voornamelijk voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2015 en een rente van Euribor plus een opslag.

De langlopende leningen zijn € 15 miljoen lager dan op jaareinde 2012 doordat er € 8 miljoen is afgelost en een deel is opgenomen onder passiva bestemd voor verkoop. Ten opzichte van het halfjaar 2012 zijn de leningen met € 47 miljoen afgenomen met name door de verkoop van een pps-project. Voor € 11 miljoen van de € 110 miljoen aan langlopende leningen is er geen verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.

Risico's en onzekerheden

Het resultaat in de resterende periode in 2013 kan met name, zowel positief als negatief, beïnvloed worden door de uitkomsten van claims bij een beperkt aantal projecten en door veranderingen in het marktbeeld.

Van de in het jaarverslag over 2012 geïdentificeerde risico's zijn de economische risico's in de sector, de politieke risico's, de financiële risico's en de operationele risico's in zijn algemeenheid toegenomen.

In onze orderportefeuille is voor ongeveer € 75 miljoen aan orders opgenomen die alsnog geen doorgang kunnen vinden indien de klant de financiering niet afrondt.

Verklaring Raad van Bestuur

Voor zover de Raad van Bestuur bekend geeft de halfjaarrekening een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Ballast Nedam N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen. Voor zover de Raad van Bestuur bekend geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de eerste helft van het jaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, een getrouwe beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de verdere perioden van het jaar, alsmede een getrouw overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen.

Nieuwegein,12 juli 2013

Raad van Bestuur

T.A.C.M. Bruijninckx

P. van Zwieten

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  x EUR 1 miljoen             halfjaar  2013  halfjaar 2012      2012

  Omzet                        496       575     1 296
  Overige bedrijfsopbrengsten              -        -       4

  Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk (336)       (392)    (952)
  Personeelsbeloningen            (137)       (143)    (289)
  Overige bedrijfskosten           (12)       (25)     (57)

                            (485)      (560)    (1 298)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen         -        -       -

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor
  afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)        11        15       2

  Afschrijvingen en amortisatie
  (im)materiële activa                (10)       (10)      (23)
  Waardeverandering (im)materiële activa        -        (1)      (10)

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)       1        4      (31)

  Financieringsbaten              -         1      3
  Financieringslasten             (4)        (4)     (10)

  Netto financieringsbaten (lasten)          (4)       (3)      (7)

  Resultaat voor belastingen              (3)        1      (38)
  Belastingen                      -        (1)      (3)

  Nettoresultaat                    (3)        -      (41)

  Toe te rekenen aan aandeelhouders:

  Nettoresultaat per aandeel (EUR)         (0.31)      0.36     (4.24)
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR)    (0.31)      0.36     (4.24)

  Geconsolideerd totaalresultaat

  x EUR 1 miljoen             halfjaar  2013  halfjaar 2012      2012

  Nettoresultaat boekjaar               (3)        -      (41)

            Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten:
  Koersverschil                     -         -       -
  Mutatie afdekkingsreserve               -        (4)      5

  Totaalresultaat voor de periode           (3)        (4)     (36)

  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap                   (4)     (36)
  Minderheidsbelang                   -         -       -

  Totaalresultaat voor de periode           (3)        (4)     (36)


Geconsolideerde balans

  x EUR 1 miljoen                 halfjaar 2013 halfjaar 2012  2012

  Vaste activa
  Immateriële activa                  30       35     31
  Materiële vaste activa                152      180     169
  Financiële vaste activa                10       50     11
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen      3       3      2
  Uitgestelde belastingvorderingen           32       36     32

                               227      304    245
  Vlottende activa
  Voorraden                      189      220     202
  Onderhanden werk                   110      102     112
  Vorderingen                     240      270     239
  Geldmiddelen en kasequivalenten            37       42     84
  Activa bestemd voor verkoop              35             4

                             611      634     641
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten                    (62)      (40)     (8)
  Leningen                       (9)      (10)    (17)
  Vooruitontvangen op voorraden            (2)      (1)     (1)
  Onderhanden werk                  (98)     (152)    (124)
  Crediteuren                    (201)     (190)    (253)
  Belastingen                     (1)      (1)     (2)
  Overige schulden                  (180)     (173)    (188)
  Voorzieningen                    (26)      (35)    (39)
  Passiva bestemd voor verkoop            (20)            (2)

                            (599)     (602)    (634)
  Vlottende activa min kortlopende verplichtingen      12       32     7

                               239      336    252

  Langlopende verplichtingen
  Leningen                       101      147     108
  Derivaten                       1       13      1
  Uitgestelde belastingverplichtingen          4       4      4
  Personeelsbeloningen                  4       5      4
  Voorzieningen                     1       4      4

                               111      173    121
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders van de vennootschap          128      163     131
  Minderheidsbelang                   -       -      -

                               128      163    131

                               239      336    252


Beknopt geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen

  x EUR 1 miljoen                halfjaar 2013 halfjaar 2012  2012

  Geplaatst aandelenkapitaal                60       60   60
  Agio                           52       52   52
  Overige reserves                     19       49   59

  Openingsstand                      131      161  171

  Koersverschil                       -       -   -
  Afdekkingsreserve                     -       (4)   5

  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten       -       (4)   5

  Nettoresultaat                      (3)       4  (41)
  Dividend                         -      (4)   (5)
  Overig                          -       -   1

  Eindstand                        128      163  131


Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  x EUR 1 miljoen                  halfjaar 2013 halfjaar 2012 2012

  Netto liquide middelen - beginstand            76       87    87

  Nettoresultaat                    (3)       -    (41)
  Aanpassingen
  Afschrijvingen                    9       10     23
  Amortisatie                      1       -     -
  Waardeveranderingen (im)materiële vaste activa    -       1     10
  Financieringslasten                  4       4     10
  Financieringsbaten                  -       (1)    (3)
  Op aandelen gebaseerde beloningen           -       -     1
  Boekwinst verkoop vaste activa en dochterondernemingen-       -     -
  Belastingen                      -       1     3
  Resultaat geassocieerde deelnemingen         -       -     -
  Mutaties
  Mutatie voorraden                   5       (9)     6
  Mutatie onderhanden werk              (24)      (8)    (46)
  Mutatie vorderingen                 (12)      (7)    24
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen    (13)      (3)    (2)
  Betaalde rente                    (4)      (4)    (7)
  Betaald op afdekkingsinstrumenten           -       -     (3)
  Ontvangen rente                    -       -     -
  Betaalde belastingen                 -       -     (1)
  Mutatie kortlopende schulden            (47)      (65)    27

  Netto kasstroom operationele activiteiten        (84)      (81)     1

  Immateriële activa
  investeringen                    (1)      (1)    (2)
  desinvesteringen                   -       -     1
  Materiële vaste activa
  investeringen                    (7)      (8)    (23)
  desinvesteringen                   -       2     8
  Financiële vaste activa
  investeringen                     -      (17)    (41)
  desinvesteringen                   -       4     -
  ontvangen dividend                  -       -     1
  mutatie overige vorderingen              -       -     -
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen     (1)      (1)     -
  Verwerving van dochterondernemingen          -       (3)    (4)
  Verkoop van dochterondernemingen na aftrek van
  afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten       -       -     -

  Netto kasstroom investeringsactiviteiten         (9)      (24)    (60)

  Ontvangsten uit opgenomen langlopende leningen    -       34     62
  Aflossing langlopende leningen            (8)      (10)    (7)
  Betaalde afsluitkosten nieuwe leningen        -       -     -
  Betaling financial lease termijnen          -       -     (2)
  Verwerving minderheidsbelang             -       -     -
  Betaald dividend                   -       (4)    (5)
  (In)verkoop eigen aandelen              -       -     -

  Netto kasstroom financieringsactiviteiten        (8)       20     48

  Effect van koersverschillen op liquide middelen      -        -     -

  Netto liquide middelen - eindstand           (25)       2     76


Netto liquide middelen

  x EUR 1 miljoen           halfjaar 2013 halfjaar 2012   2012

  Geldmiddelen en kasequivalenten      37       42     84
  Bankkredieten               (62)      (40)     (8)

  Netto liquide middelen          (25)       2     76

  Volledig geconsolideerd          (45)      (13)     63
  Proportioneel geconsolideerd        20       15     13

  Netto liquide middelen          (25)       2     76

  Netto financieringspositie
  x EUR 1 miljoen           halfjaar 2013 halfjaar 2012   2012

  Netto liquide middelen          (25)       2     76
  Kortlopend deel langlopende leningen   (9)      (10)    (17)
  Langlopende leningen          (101)     (147)    (108)

                      (135)     (155)    (48)


Niet-proportioneel geconsolideerde balans (equity methode)

            Proportioneel geconsolideerd   Niet proportioneel geconsolideerd
  x EUR 1 miljoen
              halfjaar  2013  halfjaar 2013   halfjaar   2012  2012
  Vaste activa
  Immateriële activa    30        26         29         25
  Materiële vaste activa  152       137         152        141
  Financiële vaste activa  13        33         11         41
  Uitgestelde
   belastingvorderingen  32        32         33         32

                   227       229           225   239
  Vlottende activa
  Voorraden        189       154         176        165
  Onderhanden werk     110        91         92         96
  Vorderingen       241       205         216        199
  Geldmiddelen en
   kasequivalenten     37        16         15         68
  Activa bestemd voor
   verkoop         35        20                   4

               611       486         499        532
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten      (62)       (55)        (28)         -
  Leningen         (9)       (5)         (4)        (8)
  Vooruitontvangen op
   voorraden        (2)       (1)         -         -
  Onderhanden werk     (98)       (56)        (86)        (63)
  Crediteuren       (201)      (143)        (130)       (183)
  Belastingen        (1)        -         (1)        (2)
  Overige schulden    (180)      (202)        (177)       (244)
  Voorzieningen      (26)       (24)        (32)        (35)
  Passiva bestemd voor
   verkoop        (20)       (4)                  (2)

              (599)      (490)        (458)       (537)
  Vlottende activa min kortlopende
  verplichtingen           12       (4)           41   (5)

                    239       225           266   234

  Langlopende verplichtingen
  Leningen         101        90         93         93
  Derivaten          1        -         -         -
  Uitgestelde
   belastingverplichtingen  4        2         3         2
  Personeelsbeloningen    4        3         5         4
  Voorzieningen        1        2         2         4

                    111       97           103   103
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders van de
   vennootschap      128        128        163        131
  Minderheidsbelang     -         -         -         -

                    128       128           163   131

                    239       225           266   234

  Solvabiliteit            15%       18%           23%  17%


Toelichting behorende tot de halfjaarlijkse financiële rapportage

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Ballast Nedam N.V. is gevestigd in Nederland te Nieuwegein. De halfjaarlijkse financiële rapportage van Ballast Nedam N.V. betreft de eerste zes perioden van het boekjaar 2013 van 1 januari 2013 tot en met 16 juni 2013 (2012: 2 januari tot en met 17 juni). Deze rapportage omvat Ballast Nedam N.V., hoofd van de groep en haar dochtermaatschappijen, tezamen te noemen Ballast Nedam en het belang van Ballast Nedam in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend.

De geconsolideerde jaarrekening van Ballast Nedam N.V. over het boekjaar 2012 is te verkrijgen via http://www.ballast-nedam.nl.

Overeenstemmingsverklaring

De halfjaarlijkse financiële rapportage is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standard IAS 34 "Interim Financial Reporting" zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna: 'EU-IFRS'). Er is geen accountantscontrole toegepast. De halfjaarlijkse financiële rapportage  bevat niet alle informatie vereist voor een volledige jaarrekening en dient te worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over het jaar 2012.

Deze halfjaarlijkse financiële rapportage is opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 juli 2013.

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de halfjaarlijkse financiële rapportage

De bij de opstelling van de halfjaarlijkse financiële rapportage gehanteerde grondslagen zijn consistent met de grondslagen omschreven in de jaarrekening over het boekjaar 2012.

De Raad van Bestuur gebruikt regelmatig informatie per segment om beslissingen te nemen over allocatie van middelen en het beoordelen van resultaten. De beslissingen over allocatie van middelen en het beoordelen van resultaten gebeurt op basis van het Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) en Werkzaam vermogen.

Seizoenspatronen

Ballast Nedam kent het gebruikelijke seizoenspatroon binnen de bouwindustrie. Dit heeft invloed op de gerapporteerde resultaten, balans en kasstromen. In het eerste helft is de omzet en het operationele resultaat historisch gezien lager dan de tweede helft van een jaar. Het werkkapitaalbeslag en de netto schuld is in het midden van jaar over het algemeen hoger dan ultimo het jaar.

Transacties met verbonden partijen

De aan Ballast Nedam verbonden partijen betreffen haar management (Raad van Bestuur / Raad van Commissarissen), haar dochtermaatschappijen, geassocieerde deelnemingen, joint ventures, Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam, alsmede bestuurders en leidinggevende functionarissen van deze partijen.

De belangrijkste taak van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam is het uitvoeren van de pensioenregeling voor de werknemers van Ballast Nedam. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam maakt gebruik van diensten van werknemers van Ballast Nedam- vennootschappen. De werkelijke kosten worden doorbelast.

Ballast Nedam koopt van en verkoopt goederen en diensten aan verscheidene verbonden partijen waarin Ballast Nedam een belang van 50% of minder heeft of met natuurlijke personen en rechtspersonen die ten minste 10 procent van de aandelen in Ballast Nedam houden. Al deze transacties worden uitgevoerd conform 'at arm's length' principe., die vergelijkbaar zijn met die voor transacties met derden.

Gesegmenteerde informatie

Een operationeel segment is een onderdeel van Ballast Nedam dat bedrijfsactiviteiten uitvoert die in belangrijke mate kunnen bijdragen aan opbrengsten en kosten, waaronder opbrengsten en kosten in verband met transacties met de andere onderdelen van de Groep.

De Raad van Bestuur gebruikt regelmatig informatie per segment om beslissingen te nemen over allocatie van middelen en het beoordelen van resultaten.

De prijzen voor transacties tussen segmenten worden op een zakelijke, objectieve grondslag bepaald. De resultaten, activa en verplichtingen van een segment omvatten posten die rechtstreeks, dan wel op basis van redelijkheid, aan het segment kunnen worden toegerekend.

Fair value waardering financiële instrumenten

Ballast Nedam maakt gebruik van afgeleide financiële instrumenten om valuta, rente- en marktrisico's af te dekken die voortvloeien uit bedrijfs-, financierings- en investeringsactiviteiten. Ballast Nedam maakt gebruik van hedge accounting ter afdekking van het renterisico op haar pps-leningen. In het eerste halfjaar is geen materiële wijziging opgetreden in de fair value ten opzichte van eind 2012. Elk kwartaal worden de hedges op hun effectiviteit beoordeeld. In het eerste halfjaar is het totale aandeel van Ballast Nedam in de pps-leningen € 6 miljoen. Het renterisico op deze leningen is volledig afgedekt. In het eerste halfjaar zijn de hedges nog steeds effectief waardoor dit niet heeft geleid tot mutaties in de winst-en-verliesrekening van Ballast Nedam.

Schattingen en oordeelsvorming door de leiding

Bij het opstellen van de halfjaarlijkse financiële rapportage zijn door de leiding van Ballast Nedam schattingen en beoordelingen uitgevoerd die van invloed zijn op de bedragen die worden opgevoerd voor activa, passiva, omzet, kosten en de daarmee verband houdende toelichtingen.

Projectresultaten

Bij de waardering van onderhanden werken wordt gebruik gemaakt van prognose einde werk resultaten. De uiteindelijke uitkomst kan afwijken van de gemaakte prognose.

Verwerking van winstbelastingen

Bij de periodeafsluiting maakt Ballast Nedam een inschatting van de belastingpositie voor alle fiscale entiteiten. Hierbij worden schattingen gemaakt met betrekking tot de werkelijke op korte termijn te verrekenen belastinglasten en baten alsmede de tijdelijke verschillen tussen de fiscale balanspositie en de bedrijfseconomische balanspositie. Voor de fiscale compensabele verliezen en de uitgestelde belastingvordering uit hoofde van tijdelijke verschillen wordt per balansdatum bepaald of deze tot waardering kunnen worden gebracht. Ballast Nedam waardeert uitgestelde belastingvorderingen voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd. De benutting van de compensabele verliezen is afhankelijk van toekomstige belastbare winsten en mogelijkheden voor fiscale planning. Indien de werkelijke verwachte belastbare winsten afwijken van de schattingen en afhankelijk van de belastingstrategieën die Ballast Nedam in zou kunnen voeren, kan het voorkomen dat de tot waardering gebrachte uitgestelde belastingvorderingen niet worden gerealiseerd, wat effect kan hebben op de financiële positie en resultaten van Ballast Nedam.

Voorzieningen

Voorzieningen met betrekking tot feitelijke verplichtingen zijn afhankelijk van schattingen en beoordelingen of de criteria voor de verantwoording als verplichting zijn gerealiseerd inclusief de schatting van de omvang van de feitelijke verplichting. Feitelijke verplichtingen worden verantwoord indien het waarschijnlijk is dat een verplichting zal ontstaan en de omvang van deze verplichting redelijkerwijs kan worden geschat. Indien de werkelijke uitkomst afwijkt van onze aannames van de verwachte uitgaven, moeten de geschatte voorzieningen worden herzien en dit kan effect hebben op de financiële positie en resultaten van Ballast Nedam.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen

Nieuwegein, 12 juli 2013
Raad van Bestuur,
T.A.C.M. Bruijninckx
P. van Zwieten

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Dit persbericht dient uitsluitend informatiedoeleinden. De in dit persbericht gegeven voorspellingen en verwachtingen worden verstrekt zonder enige vorm van garantie ten aanzien van toekomstige verwerkelijking daarvan. De in dit persbericht voorkomende toekomstgerichte verklaringen waaronder voornemens of verwachtingen zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van Ballast Nedam N.V. bevinden, tengevolge waarvan de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. Ballast Nedam N.V. aanvaardt geen enkele verplichting ten aanzien van het actualiseren of wijzigen van de toekomstgerichte verklaringen op grond van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke andere reden ook, behoudens voor zover vereist krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of op gezag van een ter zake bevoegd regelgevend orgaan.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam