Ballast Nedam halfjaarcijfers 2008

11 Jul, 2008, 07:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Het Nederland, July 11 /PRNewswire/ --

- Margedruk Eerste Halfjaar, Handhaving Resultaatsprognose 2008

- Operationeel resultaat 1e halfjaar achtergebleven: EUR 13 miljoen (1e halfjaar 2007: EUR 15 miljoen)

- Omzet 1e halfjaar gestegen: EUR 575 miljoen (1e halfjaar 2007: EUR 507 miljoen)

- Orderportefeuille sterk gestegen: EUR 1,6 miljard (1e halfjaar 2007: EUR 1,3 miljard)

- Nettoresultaat: EUR 7 miljoen (1e halfjaar 2007: EUR 9 miljoen)

- Handhaving prognose 2008: ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat; hogere omzet in combinatie met margedruk als gevolg van gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers.

  
  Kerncijfers           1e halfjaar      jaar
 
  x EUR 1 000 000       2008     2007    2007
 
  Omzet             575      507    1 270
 
  EBIT              13      15     42
 
  Marge            2.3%     2.9%    3.3%

  Resultaat voor belasting    10      13     38
 
  Nettoresultaat         7       9     27
 
  Orderportefeuille      1 640     1 268    1 438
 
  Eigen vermogen        165      154     172
 
  Solvabiliteit         17%      18%     19%
 
  Netto financieringspositie  (102)     (71)    (63)

Margedruk eerste halfjaar 2008

Ballast Nedam heeft een operationeel resultaat behaald van EUR 13 miljoen bij een omzet van EUR 575 miljoen. Het operationeel resultaat bleef daarmee achter bij het operationeel resultaat over het eerste halfjaar 2007 van EUR 15 miljoen. De marge daalde van 2,9% over het eerste halfjaar 2007 naar 2,3%. Vooral de bouwbedrijven ondervonden een stevige margedruk door de sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Met name de gestegen prijs van staal was een grote kostprijsverhogende factor.

Ondanks het achtergebleven resultaat over het eerste halfjaar handhaaft de Raad van Bestuur de in maart 2008 uitgesproken prognose van een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat (2007: EUR 42 miljoen) bij een hogere omzet voor geheel 2008.

Financiële resultaten

  
  Omzet           1e halfjaar      jaar
  x EUR 1 000 000      2008     2007   2007
 
  Infrastructuur       282     278    675
  Bouw en Ontwikkeling    296     229    601
 
                578     507   1 276
  Overig           (3)      -    (6)
 
                575     507   1 270

De omzet steeg met 13% tot EUR 575 miljoen.

Infrastructuur

De omzet van de divisie Infrastructuur bedroeg EUR 282 miljoen en steeg fractioneel ten opzichte van het eerste halfjaar 2007. De divisie Infrastructuur behaalde een hoger resultaat dan over het eerste halfjaar 2007.

Het volume in de infrastructuurmarkt was in alle segmenten prima. Het prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt is nog steeds te laag. Daarbij was er ook sprake van margedruk door de sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De regiobedrijven, die grotendeels afhankelijk zijn van de openbare aanbestedingen, hadden het meeste last hiervan. De grote projecten, de specialistische bedrijven, de prefab bedrijven en de grondstoffenbedrijven leverden een goede bijdrage aan het resultaat.

De divisie Infrastructuur kampt nog met de onzekerheid of het door vergunningsperikelen bij de opdrachtgever stilgelegde, grote project multi-fuel centrale Nuon Magnum in de Eemshaven nog verdere vertraging zal oplopen.

Ballast Nedam heeft een intentieovereenkomst gesloten met de Deense energiemaatschappij Dong Energy voor de installatie van de funderingen voor 42 windturbines en voor het transformatorstation van het Walney Offshore Windpark in de Ierse Zee, 15 kilometer uit de kust van Engeland. Dit zou in het tweede kwartaal van 2009 kunnen starten. Het hefschip Svanen is nu verhuurd aan MT Højgaard en werkzaam op het project Rhyl Flats in de Ierse Zee. Naar verwachting zal de Svanen voor dezelfde klant eveneens funderingen gaan installeren voor het Robin Rigg Offshore Windpark en het Gunfleet Sands Offshore Windpark. De vooruitzichten voor de komende jaren voor de realisatie van offshore windmolenparken in Noord West Europa zijn goed.

Met twee overnames heeft de divisie Infrastructuur in het eerste halfjaar invulling gegeven aan de strategie om de toeleverende bedrijven te versterken door het productenaanbod verder te completeren en de posities in de grondstofwinning uit te breiden. Het productenaanbod op het gebied van specialistische boortechnieken is uitgebreid door de overname van Hamstra B.V., een bedrijf met een jaaromzet van EUR 2,5 miljoen en 10 personeelsleden. Samen met ons bedrijf Gebroeders van Leeuwen kan een completer pakket van grondboringen worden aangeboden. De positie in de grondstoffenwinning is verstevigd door de overname van 100% van de aandelen van Lugo N.V. en door een indirecte deelneming van 13% in Antwerp Stone Terminal N.V. Met de overname van Lugo N.V. is het aandeel in de toekomstige winning van grind in België uitgebreid. Naar verwachting zal de winning starten vanaf 2010. Antwerp Stone Terminal is concessie- en vergunninghouder van een terminal in de haven van Antwerpen en is een afzetkanaal voor de stenen van onze Noorse deelneming Bremanger.

Bouw en Ontwikkeling

De omzet van de divisie Bouw en Ontwikkeling steeg met EUR 67 miljoen tot EUR 296 miljoen. Deze stijging werd grotendeels gedragen door een hogere omzet bij vastgoedontwikkeling en grote projecten. De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een lager resultaat dan over het eerste halfjaar 2007. Dit was in lijn met onze prognose van maart 2008. Het gestegen resultaat van de vastgoedontwikkeling kon de daling van het resultaat van de bouwbedrijven niet volledig compenseren.

Het volume in zowel de woning- als de utiliteitsbouw was goed. Het volume in de utiliteitsbouw wordt met name gegenereerd door (semi- )overheidsopdrachten. De marges van de bouwbedrijven zijn onder druk gebleven door de gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. Met name de regionale bouwbedrijven hadden te maken met grote margedruk. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door uitstekende resultaten van de vastgoedontwikkeling. In de nabije toekomst zullen deze hoge marges van de vastgoedontwikkeling afnemen door het afvlakken van de stijging van de verkoopprijzen door de stijgende hypotheekrente en het dalende consumentenvertrouwen. De gestegen bouwkosten kunnen niet volledig in de afvlakkende verkoopprijs worden doorberekend. Voor de middellange termijn blijven we onverminderd positief over de woningmarkt in Nederland door het structurele tekort aan woningen, zowel in aantal als kwaliteit.

De woningbouwactiviteiten ontwikkelden zich in het eerste halfjaar goed. Het aantal woningen in aanbouw is in het eerste halfjaar aanzienlijk toegenomen van 2 532 tot 3 352, waarvan 26% uit eigen vastgoedontwikkeling voortkomt. In het afgelopen halfjaar is het ontwikkelingspotentieel van de grondbank ongeveer gelijk gebleven en bedroeg 15 000 woningen. De boekwaarde van de grondbank steeg met EUR 13 miljoen tot EUR 144 miljoen. De toename betrof ondermeer betalingen op al bestaande posities.

Recent is door de divisie Bouw en Ontwikkeling een akkoord bereikt met de Rijksgebouwendienst over de realisatie van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken met een bouwsom van EUR 328 miljoen. Het aandeel van Ballast Nedam is nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

Concessies

Ballast Nedam Concessies heeft, na de Financial Close (definitieve contractering) in het eerste halfjaar op het PPS-project Detentiecentrum Zestienhoven, ook de Financial Close op het PPS-project kantoren voor de IB Groep en Belastingdienst in Groningen bereikt. Op korte termijn wordt dit ook verwacht voor het PPS-Project Kromhoutkazerne in Utrecht. Dit is een goede invulling van de strategie, het bereiken van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt. Het aandeel van Ballast Nedam in deze laatste twee projecten zal in de tweede helft van 2008 in de orderportefeuille worden opgenomen.

Climate Green

Ballast Nedam heeft voor de realisatie en exploitatie van duurzame energieconcepten in nieuwbouwwoningen en commercieel vastgoed de energiemaatschappij Climate Green opgericht. Climate Green realiseert haar eerste duurzame energieproject in de nieuwbouwwijk Berckelbosch te Eindhoven. Ongeveer 783 woningen, waarvan de eerste woningen met dit concept in juni in de verkoop zijn gegaan, zullen worden voorzien van een individueel warmtepompsysteem, vloerverwarming en een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Door gebruik te maken van de aardwarmte zorgt het systeem voor de verwarming en koeling van de woning en voor de bereiding van warm tapwater. Climate Green zorgt voor de verhuur van het warmtepompsysteem en het langjarig onderhoud.

Ballast Nedam Beheer

Alle activiteiten op het gebied van het beheren van het onderhoud en van de facilitaire dienstverlening zijn in 2008 bijeengebracht in de nieuw opgerichte business unit Ballast Nedam Beheer. Dit betreft de activiteiten van Ballast Nedam Services (bouw en vastgoed), Ballast Nedam Infra Beheer (infrastructuur) en de beheeractiviteiten die gerelateerd zijn aan de PPS-projecten. Door deze bundeling van activiteiten kan versneld en efficiënter invulling worden gegeven aan de strategie om ook na de bouwfase bij projecten betrokken te blijven. Ballast Nedam Beheer zal voor beide divisies actief zijn volgens dezelfde succesvol gebleken formule als van Ballast Nedam Concessies.

  
  EBIT    
              1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 000 000     2008  2007    2007
 
  Infrastructuur       5   4     18
  Bouw en Ontwikkeling   11   15     33

               16   19     51
  Overig          (3)  (4)    (9)
 
               13   15     42

Het operationele resultaat daalde van EUR 15 miljoen over het eerste halfjaar 2007 tot EUR 13 miljoen. Infrastructuur heeft het operationeel resultaat met EUR 1 miljoen verbeterd tot EUR 5 miljoen. Het operationeel resultaat van Bouw en Ontwikkeling daalde van EUR 15 miljoen tot EUR 11 miljoen. Het resultaat Overig is EUR 1 miljoen beter dan over het eerste halfjaar 2007. Overig betreft hoofdzakelijk de holdingkosten.

  
  Marge           1e halfjaar   jaar
              2008     2007  2007
 
  Infrastructuur     1.7%     1.5%  2.7%
  Bouw en Ontwikkeling  3.6%     6.5%  5.5%
 
  Totaal         2.3%     2.9%  3.3%

De marge op concernbasis daalde op halfjaarbasis van 2,9% tot 2,3% bij een sterk toegenomen omzet. De marge van Infrastructuur nam toe van 1,5% naar 1,7% bij een fractioneel gestegen omzet. Door het achterblijvende resultaat en de sterk gestegen omzet zag Bouw en Ontwikkeling de marge dalen van 6,5% tot een marge van 3,6%.

In het eerste halfjaar is het nog moeilijk gebleken om de prijsstijgingen van de toeleveranciers en de onderaannemers in de openbare aanbestedingen volledig aan de klanten door te berekenen. Daarnaast zullen de marges op vastgoedontwikkeling ook lager worden. De verwachting is dan ook dat de margedruk in 2008 nog zal voortduren. De verwachte marge op concernbasis voor geheel 2008 is rond de 3%.

  
  Nettoresultaat         1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 000 000        2008   2007   2007
 
  EBIT               13    15   42
  Rentebaten en -lasten      (3)   (2)   (4)
 
  Resultaat voor belastingen    10    13   38
  Belastingen           (3)   (4)  (11)

  Nettoresultaat          7    9   27

Het resultaat voor belastingen bedroeg EUR 10 miljoen en was EUR 3 miljoen lager dan over het eerste halfjaar 2007. De rentepost is met EUR 1 miljoen toegenomen tot een rentelast van EUR 3 miljoen door het gestegen werkzaam vermogen als gevolg van het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten en de toegenomen investeringen in grondposities. Het nettoresultaat nam af tot EUR 7 miljoen. De belastinglasten bedroegen EUR 3 miljoen, hetgeen een effectieve belastingdruk van 30% was.

  
  Orderportefeuille     1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 000 000      2008  2007    2007
 
  Infrastructuur       786   586    541
  Bouw en Ontwikkeling    873   687    916
 
               1 659  1 273   1 457
  Overig / eliminatie     (19)   (5)    (19)
 
               1 640  1 268   1 438

De orderportefeuille is in het eerste halfjaar met 14% gestegen van EUR 1 438 miljoen tot EUR 1 640 miljoen. Infrastructuur heeft grote projecten gecontracteerd, zoals de multi-fuel centrale Nuon Magnum in de Eemshaven van EUR 170 miljoen, de reconstructie van de rijksweg A12 Zoetermeer / Gouda van EUR 100 miljoen en de Brammenterminal in Rotterdam van EUR 25 miljoen. Bouw en Ontwikkeling versterkte de positie in de zorgsector door het afsluiten van het design & build contract van EUR 43 miljoen voor Medimall, een grote zorgboulevard in Rotterdam.

Vermogen en kasstromen

Het eigen vermogen is met EUR 7 miljoen gedaald ten opzichte van jaareinde 2007 en bedroeg EUR 165 miljoen. Deze daling bestond uit de dividendbetaling van EUR 14 miljoen en de toevoeging van het nettoresultaat van EUR 7 miljoen. De totale activa stegen met EUR 55 miljoen tot EUR 953 miljoen. Door de toename van de activa en het gedaalde eigen vermogen daalde de solvabiliteit van 19% eind 2007 naar 17%. Het werkzaam vermogen steeg van EUR 256 miljoen eind 2007 tot EUR 299 miljoen door met name het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten, de investeringen in grondposities en de investeringen in materiële vaste activa. De kasstroom over het eerste halfjaar 2008 was gelijk aan de kasstroom over het eerste halfjaar 2007 en bedroeg EUR 43 miljoen negatief.

De operationele kasstroom bedroeg EUR 17 miljoen negatief tegenover een negatieve operationele kasstroom van EUR 71 miljoen over het eerste halfjaar 2007. Dit betrof met name het hogere benodigde werkkapitaal bij Infrastructuur, ondanks de toegenomen vooruitbetalingen, en de toename van de voorraad grondposities bij Bouw en Ontwikkeling.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg EUR 8 miljoen negatief, bestaande uit EUR 26 miljoen aan investeringen, EUR 20 miljoen aan desinvesteringen en EUR 2 miljoen aan verwerving van dochterondernemingen. De investeringen betroffen met name investeringen in materieel. De netto investeringen in materiële vaste activa van EUR 22 miljoen overtroffen de afschrijvingen van EUR 9 miljoen. De desinvesteringen betroffen voor EUR 18 miljoen ontvangsten op de PPS-vorderingen.

De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van EUR 18 miljoen bestond uit de per saldo voor EUR 4 miljoen afgeloste langlopende leningen en EUR 14 miljoen dividendbetaling over 2007.

  
  x EUR 1 000 000               1e halfjaar     jaar
                      2008     2007   2007
  Netto financieringspositie
 
  Netto liquide middelen           9      19    52
  Kortlopend deel langlopende leningen   (1)     (18)   (18)
  Langlopende leningen          (110)     (72)   (97)
 
                      (102)     (71)   (63)

De netto financieringspositie nam in het eerste halfjaar met EUR 39 miljoen af tot EUR 102 miljoen. De langlopende leningen zijn met EUR 13 miljoen toegenomen tot EUR 110 miljoen. Deze toename betrof met name een opname van EUR 13 miljoen lening voor financiering van grondposities en een verlaging met EUR 2 miljoen van de langjarige PPS-leningen. Het kortlopende deel van de langlopende leningen betrof eind 2007 voornamelijk de PPS-leningen en is in het eerste halfjaar met EUR 17 miljoen afgenomen tot EUR 1 miljoen. De netto liquide middelen namen met EUR 43 miljoen af tot EUR 9 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten zijn toegenomen van EUR 68 miljoen eind 2007 tot EUR 89 miljoen. Gedurende het jaar bestaat er een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde. In de komende twee jaren zal het werkzaam vermogen verder stijgen door de drie recente PPS-projecten.

De langlopende leningen bestaan voornamelijk uit een langjarige lening van EUR 50 miljoen, een lening van EUR 30 miljoen voor de financieringen van grondposities en EUR 12 miljoen aan leningen voor PPS-projecten. De lening van EUR 50 miljoen heeft een looptijd van 5 jaar tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn bij Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten geen financiële convenanten. Daarnaast is er een leningfaciliteit tot oktober 2012 van EUR 34 miljoen, waarvan EUR 30 miljoen is opgenomen, voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte daarvoor opgerichte vennootschap. Deze lening heeft een rente van Euribor plus 100 basispunten. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities.

Het aandeel Ballast Nedam

Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gedaald van EUR 0,94 over het eerste halfjaar 2007 tot EUR 0,71. Het aantal gemiddeld uitstaande aandelen bedroeg 9 900 000.

Strategie

De drie belangrijkste strategische kernpunten van Ballast Nedam in 2008 zijn:

Het vergroten van de waarde van de onderneming door het verder verbeteren van de operationele prestatie van de onderneming ('operational excellence') en door het verhogen van de structurele marge door de mix van activiteiten te wijzigen: naar verhouding meer ontwikkeling alsmede meer beheer van het onderhoud en van de exploitatie ten opzichte van het bouwen en naar verhouding meer actief in niches (zoals offshore windmolens, industriebouw, internationale projecten, grote complexe projecten, hoogbouw en CNG stations).

Het versterken van de voor- en achterkant van de horizontale waardeketen door grondposities te verwerven en de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling versterken, door het beheer van het onderhoud en van de exploitatie te versterken en door het innemen van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt (PPS).

Het versterken van de toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen door het verder completeren van het productenaanbod en het uitbouwen van de specialistische bedrijven, door het verder verbeteren van de operationele prestaties van de prefab bedrijven en door het vervangen en mogelijk uitbreiden van de posities voor de grondstofwinning.

Bijlagen

- Segmentatieoverzicht omzet, EBIT, marge, nettoresultaat, orderportefeuille, operationele kasstroom en investeringskasstroom

- Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

- Geconsolideerde balans

- Geconsolideerd kasstroomoverzicht

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening , balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de waarderingsgrondslagen zoals opgenomen in de opgemaakte jaarrekening 2007.

  
  Segmentatie
 
  Omzet              1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 000 000         2008    2007   2007
 
  Infrastructuur          282    278   675
  Bouw en Ontwikkeling       296    229   601
 
                   578    507  1 276
  Overig              (3)     -    (6)
 
                   575    507  1 270
 
  EBIT               1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 000 000         2008    2007   2007
 
  Infrastructuur           5     4    18
  Bouw en Ontwikkeling       11     15   33
 
                   16     19   51
  Overig              (3)     (4)   (9)
 
                   13     15   42
 
  Marge              1e halfjaar    jaar
                 2008     2007   2007
 
  Infrastructuur        1.7%     1.5%   2.7%
  Bouw en Ontwikkeling     3.6%     6.5%   5.5%
 
  Totaal            2.3%     2.9%   3.3%
 
  Nettoresultaat          1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 000 000         2008    2007   2007
 
  EBIT               13     15    42
  Rentebaten en -lasten       (3)    (2)   (4)
 
  Resultaat voor belastingen    10     13    38
  Belastingen            (3)    (4)   (11)
 
  Nettoresultaat           7     9    27
 
  Orderportefeuille        1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 000 000         2008    2007   2007
 
  Infrastructuur          786    586   541
  Bouw en Ontwikkeling       873    687   916
 
                  1 659   1 273  1 457
  Overig / eliminatie       (19)    (5)   (19)
 
                  1 640   1 268  1 438
 
  Operationele kasstroom      1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 000 000         2008    2007   2007
 
  Infrastructuur          (12)    (35)   20
  Bouw en Ontwikkeling       (11)    (35)   (31)
 
                   (23)    (70)   (11)
  Overig               6     (1)   (15)
 
                   (17)    (71)   (26)
 
  Investeringskasstroom      1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 000 000         2008    2007   2007
 
  Infrastructuur          (7)    (5)   (22)
  Bouw en Ontwikkeling        4     (2)   (7)
 
                   (3)    (7)   (29)
  Overig              (5)    (2)    -
 
                   (8)    (9)   (29)

Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2008 tot en met 13 juni 2008 (1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni 2007)

Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2008 tot en met 13 juni 2008 (1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni 2007)

   
  Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
 
  x EUR 1 000 000          1e halfjaar        jaar
                  2008     2007       2007
 
  Omzet                575     507      1 270
 
  Kosten van grondstoffen en 
  uitbesteed werk        (405)    (354)      (923)
  Personeelsbeloningen      (133)    (116)      (260)
  Overige bedrijfskosten     (14)     (13)       (25)
 
                    (552)    (483)     (1 208)
  Resultaat geassocieerde 
  deelnemingen             0       1        1
 
  EBITDA                23      25       63
 
  Afschrijvingen en amortisatie
  (im)materiële vaste activa      (10)     (10)      (21)
 
  EBIT                 13      15       42

  Rentebaten en soortgelijke 
  opbrengsten            1       1        4
  Rentelasten en soortgelijke 
  kosten              (4)      (3)       (8)
 
                     (3)      (2)      (4)
 
  Resultaat voor belastingen      10      13       38
  Belastingen              (3)      (4)      (11)
 
  Nettoresultaat             7       9       27
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders             7       9       27
  Minderheidsbelang           -       -       -
 
  Nettoresultaat             7       9       27
 
  Toe te rekenen aan aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per aandeel (EUR)  0.71     0.94      2.75
  Verwaterd nettoresultaat per 
  aandeel (EUR)            0.71     0.93      2.75
 

Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2008 tot en met 13 juni 2008 (1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni 2007)

  
  Geconsolideerde balans
 
  x EUR 1 000 000          15-Jun-08   31-Dec-07   17-Jun-07
 
  Vaste activa
  Immateriële activa          25       22       21
  Materiële activa          170      158      152
  Financiële activa          22       23       17
  Investeringen in geassocieerde 
  deelnemingen             1       1       3
  Uitgestelde belastingvorderingen   37       38       43
 
                       255      242      236
  Vlottende activa
  Voorraden              224      179      159
  Onderhanden werk          106      105      121
  Vorderingen             292      285      276
  Geldmiddelen en kasequivalenten   76       87       86
 
                    698      656      642
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten            (67)      (35)      (67)
  Kortlopend deel langlopende lening  (1)      (18)      (18)
  Voorraden              (18)      (15)      (19)
  Onderhanden werk          (172)     (130)     (138)
  Crediteuren            (207)     (211)     (188)
  Belastingen              -       (1)      (1)
  Overige schulden          (156)     (156)     (156)
  Kortlopend deel voorzieningen    (24)      (24)      (23)
 
                    (645)     (590)     (610)
  Werkkapitaal               53       66      32
 
                      308      308      268
 
  Langlopende verplichtingen
  Leningen              110       97       72
  Uitgestelde belastingverplichtingen  4       4       4
  Personeelsbeloningen         6       5       4
  Voorzieningen            23       30       34
 
                      143      136      114
 
  Groepsvermogen
  Minderheidsbelang           -       -       -
  Eigen vermogen toe te rekenen aan 
  de
  aandeelhouders           165      172      154
 
                      165      172      154
 
                      308      308      268
 
  Eigen vermogen
  x EUR 1 000 000
 
  Geplaatst aandelenkapitaal        60       60       60
  Agio                   52       52       52
  Overige reserves             60       46       46
 
  Openingsstand              172      158      158
 
  Koersverschil               -       -       -
 
  Direct in eigen vermogen verwerkte 
  resultaten                -       -       -
 
  Nettoresultaat              7       27       9
  Dividend                (14)      (13)     (13)
  Overig                  -       -       -
 
  Eindstand                165      172      154

Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2008 tot en met 13 juni 2008 (1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni 2007)

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  
  Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
  x EUR 1 000 000           1e halfjaar        jaar
                   2008    2007       2007
 
  Netto liquide middelen - 
  beginstand               52     62        62
 
  Nettoresultaat            7      9        27
 
  Afschrijvingen            9      9        20
  Amortisatie             1      1        1
  Rentelasten             4      3        8
  Rentebaten             (1)     (1)       (4)
  Op aandelen gebaseerde beloningen  -              -
  Belastingen             3      4        11
  Resultaat geassocieerde deelnemingen -     (1)       (1)
  Boekresultaat op verkoop materiële 
  vaste activa             -     (2)       (1)
 
  Mutatie overige reële waarde 
  investeringen            -     (3)       (3)
  Mutatie overige vorderingen     (1)     4        2
  Mutatie onderhanden werk      41     (31)       (23)
  Mutatie voorraden         (42)     (9)       (33)
  Mutatie voorzieningen en 
  personeelsbeloningen        (6)     (8)       (10)
  Betaalde rente           (4)     (3)       (8)
  Ontvangen rente           -      1        1
  Betaalde belastingen        (1)     (1)       (4)
  Mutatie overig werkkapitaal    (27)    (43)       (9)
  
  Netto kasstroom operationele 
  activiteiten             (17)       (71)     (26)
 
  Immateriële vaste activa
  investeringen            (3)     -        (2)
  desinvesteringen           -      -        -
  Materiële vaste activa
  investeringen           (23)    (12)       (29)
  desinvesteringen           1      2        3
  Financiële activa
  investeringen            -     (1)       (6)
  desinvesteringen          19      1        4
  ontvangen dividend          -      1        1
  Verwerving van dochteronderneming  (2)              -
  Verworven geldmiddelen uit overname                -
 
  Netto kasstroom investeringsactiviteiten  (8)     (9)     (29)
 
  Opgenomen langlopende leningen   15     51        71
  Aflossing langlopende leningen   (19)     (1)       (10)
  Betaald dividend          (14)    (13)       (13)
  (In)verkoop ingekochte aandelen   -      -        (1)
 
  Netto kasstroom 
  financieringsactiviteiten        (18)     37        47
 
  Effect van koersverschillen op 
  liquide middelen             -              (2)
 
  Netto liquide middelen - eindstand    9     19        52

 
  x EUR 1 000 000              1e halfjaar      jaar
                      2008     2007    2007
 
  Netto liquide middelen
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten      76      86      87
  Bankkredieten               (67)     (67)     (35)
 
                        9       9      52
 
  Vrij beschikbaar              (2)      2      40
  Proportioneel geconsolideerd        11      17      12
 
                         9      19      52
 
  x EUR 1 000 000             1e halfjaar      jaar
                     2008     2007     2007
  Netto financieringspositie
 
  Netto liquide middelen            9      19      52
  Kortlopend deel langlopende leningen    (1)     (18)     (18)
  Langlopende leningen           (110)     (72)     (97)
 
                       (102)     (71)     (63)

Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2008 tot en met 13 juni 2008 (1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni 2007)

Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2008 tot en met 13 juni 2008 (1e halfjaar 2007 tot en met 17 juni 2007) PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV