Ballast Nedam halfjaarcijfers 2009: Laag resultaat eerste halfjaar, resultaatsprognose 2009 onder druk, goede orderportefeuille

10 Jul, 2009, 07:30 BST Van Ballast Nedam NV

  
  - Laag operationeel resultaat 1e halfjaar: EUR 4 miljoen (1e halfjaar
   2008: EUR 13 miljoen)

  - Omzet 1e halfjaar gestegen: EUR 601 miljoen (1e halfjaar 2008: EUR 575
   miljoen)

  - Orderportefeuille in 1e halfjaar gestegen: EUR 1,9 miljard (eind 2008:
   EUR 1,7 miljard)

  - Nettoresultaat 1e halfjaar: break even (1e halfjaar 2008: EUR 7 
   miljoen)

  - Resultaatsprognose 2009 onder druk: handhaving van de prognose van een
   operationeel resultaat van ongeveer EUR 25 miljoen, met een bandbreedte 
   van EUR 20 miljoen tot EUR 26 miljoen.

NIEUWEGEIN, Nederland, July 10 /PRNewswire/ --

  
  Kerncijfers
                  1e halfjaar     jaar
  x EUR 1 miljoen       2009      2008  2008
 
  Omzet             601      575  1 426
 
  EBIT              4       13   42
 
  Marge             0.7%      2.3%  2.9%
 
  Resultaat voor belasting    1       10   31
 
  Nettoresultaat         -       7   24
 
  Orderportefeuille      1 910     1 640  1 667
 
  Eigen vermogen        160      165   168
 
  Solvabiliteit         16%      17%   17%
 
  Netto financieringspositie ( 145)     ( 102)  ( 41)

Laag resultaat eerste halfjaar 2009

Ballast Nedam heeft in het eerste halfjaar een laag operationeel resultaat behaald van EUR 4 miljoen bij een omzet van EUR 601 miljoen. Het operationeel resultaat bleef achter bij onze verwachtingen voor het eerste halfjaar. Met name de resultaten van onze bouwbedrijven stonden fors onder druk. De marge daalde van 2,3% over het eerste halfjaar 2008 naar 0,7%.

Doordat er in het tweede kwartaal sprake was van een aanhoudende druk op de resultaten van de bouwbedrijven staat de in maart 2009 uitgesproken resultaatsprognose voor geheel 2009 onder druk. De Raad van Bestuur handhaaft de resultaatsprognose van een operationeel resultaat over 2009 van ongeveer EUR 25 miljoen. Hierbij wordt nu wel een bandbreedte van EUR 20 miljoen tot EUR 26 miljoen aangehouden, bij een lagere omzet dan in 2008.

Financiële resultaten

  

  Omzet
                1e halfjaar   jaar
  x EUR 1 miljoen       2009   2008  2008
 
  Infrastructuur        300   282  708
  Bouw en Ontwikkeling     310   296  735
 
                 610   578 1 443
  Overig            ( 9)   ( 3) ( 17)
 
                 601   575 1 426

De omzet steeg met 5% tot EUR 601 miljoen.

Infrastructuur

De omzet van de divisie Infrastructuur bedroeg EUR 300 miljoen en steeg licht ten opzichte van het eerste halfjaar 2008. De divisie behaalde een hoger resultaat dan over het eerste halfjaar 2008.

Het volume in de infrastructuurmarkt was in bijna alle segmenten nog prima. In de prefabmarkt en de grondstoffenmarkt was echter al sprake van een daling. De positieve effecten van het versneld uitvoeren van infrastructuurprojecten door de overheid worden pas volgend jaar verwacht en zullen de negatieve effecten van de teruggang in de economie enigszins compenseren.

Het prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt voor de traditionele contracten staat nog steeds onder druk en is te laag. De regiobedrijven droegen door deze prijsdruk en door het normale seizoenspatroon niet positief bij aan het halfjaarresultaat. De grote projecten en de specialistische bedrijven leverden een goede bijdrage aan het resultaat. De prefab bedrijven en de grondstoffenbedrijven droegen positief bij aan het resultaat bij een lagere omzet dan in het eerste halfjaar 2008. Voor geheel 2009 handhaven we de eerder gegeven prognose voor de divisie Infrastructuur van een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat bij een eveneens gelijkblijvende omzet.

De divisie Infrastructuur heeft in het eerste halfjaar een goede invulling gegeven aan de strategie om projecten te verwerven met een nieuwe contractvorm en aan de versterking van de posities in de grondstoffenwinning.

Voor de Gemeente Rotterdam gaat de divisie een nieuwe P + R voorziening maken, bestaande uit 860 parkeerplekken met een aansluiting op de A16. De gunning van dit ontwerp- en realisatiecontract van ongeveer EUR 30 miljoen werd in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit en de vormgeving van de parkeergarage. In combinatie is ook het ontwerp, de realisatie en het onderhoud voor de omlegging van de weg N322 tussen Beneden Leeuwen en Druten aangenomen. De Provincie Gelderland beoordeelde onze plannen vooral op kwaliteitsaspecten, gegeven het beschikbare budget van EUR 27 miljoen. Recentelijk heeft het consortium Avenue2, bestaande uit Ballast Nedam en Strukton, het aansprekende project A2 Maastricht op kwaliteit gegund gekregen. De aangeboden integrale oplossing bestaat uit een 2,3 kilometer lange, gestapelde ondergrondse tunnel met 2x2 tunnelbuizen. De onderste twee tunnelbuizen zijn bestemd voor het doorgaande verkeer, de bovenste twee tunnelbuizen voor het bestemmingsverkeer. Op de tunnel komt een parklaan. In het gebied zullen ook nog ongeveer 1 100 woningen en 30 000 m2 commerciële ruimte worden gerealiseerd. Het project loopt tot 2027 en heeft een omvang van ongeveer driekwart miljard euro.

De divisie heeft haar positie in de grondstoffenwinning versterkt door voor 47,5% deel te nemen in een vergunde zandwinning in Drenthe voor ongeveer 10 miljoen ton zand. De divisie is initiatiefnemer om binnen de Lus van Linne, een Maasarm bij Roermond, een uniek natuurgebied te creëren door aanvullende grindwinning. In het eerste halfjaar is daarvoor 148 hectare grond verworven.

In de loop van het jaar zal bij een aantal prefab bedrijven en regiobedrijven de organisatie worden aangepast aan de lagere verwachte omzet.

Bouw en Ontwikkeling

De omzet van de divisie Bouw en Ontwikkeling steeg met EUR 14 miljoen tot EUR 310 miljoen. De stijging in de omzet van de bouwbedrijven overtrof de forse omzetdaling vanuit vastgoedontwikkeling. De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een break even resultaat, hetgeen fors lager was dan in het eerste halfjaar 2008 en bleef daarmee ook achter bij onze verwachtingen.

De bouw en vastgoedsector wordt hard getroffen door de economische crisis. In de komende periode zal de al ingezette daling van het volume doorzetten. Het volume in de utiliteitsbouw dat wordt gegenereerd door (semi-)overheidsopdrachten zal naar verwachting wel op peil blijven. De woningmarkt zit nog steeds op slot door het gedaalde consumentenvertrouwen en de beperkte beschikbaarheid van financiering. Door de verwachte daling van het aantal nieuwbouwwoningen zal het structurele tekort aan woningen, zowel in kwantiteit als in kwaliteit toenemen. Wij blijven dan ook onverminderd positief over de woningmarkt in Nederland voor de wat langere termijn.

De bouwbedrijven droegen over het eerste halfjaar nog niet positief bij aan het resultaat. De vastgoedontwikkeling behaalde een fors lager resultaat dan over het eerste halfjaar 2008, maar had wel een positief resultaat. De twee prefab bedrijven in deze divisie behaalden zelfs een uitstekend resultaat, bij een lagere omzet dan over het eerste halfjaar 2008. Door de stilstand op de vastgoedmarkt en de aanhoudende druk op de resultaten van de bouwbedrijven verwachten we voor geheel 2009 voor de divisie Bouw en Ontwikkeling een lager resultaat bij een lagere omzet dan over 2008.

In het eerste halfjaar 2009 daalden onze woningbouwactiviteiten sterk. In dit jaar is één deelproject van 44 woningen uit eigen ontwikkeling gestart. Door onvoldoende voorverkopen kon een aantal geplande projecten niet starten. Inmiddels is een aantal projecten verkleind en herontwikkeld naar het goedkopere segment. Het totaal aantal woningen in aanbouw is met 18% afgenomen van 3 217 eind 2008 tot 2 643, waarbij het aantal woningen in aanbouw uit eigen projectontwikkeling daalde van 911 eind 2008 tot 738 woningen. De onverkochte voorraad bleef echter ten opzichte van jaareinde 2008 nagenoeg ongewijzigd en bestond uit 10 woningen en 712 m2 verhuurde commerciële ruimte. Eind 2008 bestond dit uit 11 woningen en 712 m2 verhuurde commerciële ruimte. Het aantal onverkochte woningen in aanbouw bedroeg 210 woningen, waarvan voor ongeveer 25% het verkooprisico op enigerlei wijze met andere partijen wordt gedeeld. Voorts is er 2 877 m2 onverkochte, voor 10 jaar verhuurde, commerciële ruimte in aanbouw. Onder de veronderstelling van het negatieve scenario, dat van de totale onverkochte voorraad in aanbouw niets meer wordt verkocht, zal de afbouw van deze onverkochte voorraad ongeveer EUR 35 miljoen vergen, waarvan ongeveer de helft in 2009 valt. Deze mogelijke financieringsbehoefte valt binnen de beschikbare financieringsfaciliteiten. Het ontwikkelingspotentieel van de grondbank is ongeveer gelijk gebleven en bedroeg 14 800 woningen. De boekwaarde van de grondbank steeg met EUR 8 miljoen tot EUR 150 miljoen. De toename betrof grotendeels al bestaande grondposities.

De divisie Bouw en Ontwikkeling gaf in het eerste halfjaar goede invulling aan de strategie om het ontwikkelingspotentieel te versterken en zich te richten op niches, zoals hoogbouw en de zorgsector.

Ballast Nedam maakt deel uit van het consortium dat onlangs een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend met de gemeente Alkmaar voor de binnenstedelijke herontwikkeling van Overstad, een circa 32 hectare groot bedrijventerrein. De divisie zal ook starten met de langjarige vastgoedontwikkeling van het project A2 Maastricht.

In de zorgsector heeft Ballast Nedam in combinatie de opdracht gekregen voor de bouw van het universitair medisch centrum Erasmus MC in Rotterdam. Het project van EUR 449 miljoen betreft een gebouw van 185 000 m2 en zal in fases worden gerealiseerd tot 2017.

Onder de naam IQ-woning is een innovatief concept ontwikkeld voor de geprefabriceerde productie van betaalbare en kwalitatief hoogwaardige woningen met keuzevrijheid in het gebruik van afbouwmaterialen. Een fabrieksmatig vervaardigd casco wordt kant-en-klaar op de bouwplaats afgeleverd, om daar op maat te worden afgewerkt.

De organisatie van de vastgoedontwikkeling en van de noordelijke bouwbedrijven zal in lijn worden gebracht met de lagere verwachte omzet.

  
  EBIT
                1e halfjaar  jaar
  x EUR 1 miljoen       2009  2008  2008
 
  Infrastructuur         7   5   20
  Bouw en Ontwikkeling      -   11   29
 
                  7   16   49
  Overig            ( 3)  ( 3)  ( 7)
 
                  4   13   42

Het operationele resultaat daalde van EUR 13 miljoen over het eerste halfjaar 2008 tot EUR 4 miljoen. Infrastructuur heeft het operationeel resultaat met EUR 2 miljoen verbeterd tot EUR 7 miljoen. Het operationeel resultaat van Bouw en Ontwikkeling daalde van EUR 11 miljoen tot break even. Het resultaat Overig was gelijk aan vorig jaar en betrof hoofdzakelijk de holdingkosten.

  
  Marge
                1e halfjaar  jaar              
                2009  2008  2008
 
  Infrastructuur       2.3%  1.7%  2.8%
  Bouw en Ontwikkeling    0.0%  3.6%  3.9%
 
  Totaal           0.7%  2.3%  2.9%

De marge op concernbasis daalde op halfjaarbasis van 2,3% tot 0,7% bij een met 5% toegenomen omzet. De marge van Infrastructuur nam toe van 1,7% naar 2,3% bij een gestegen omzet. Door het break even resultaat van Bouw en Ontwikkeling daalde de marge van 3,6% tot 0%.

  
  Nettoresultaat
                   1e halfjaar   jaar
  x EUR 1 miljoen          2009  2008  2008
 
  EBIT                 4   13   42
  Rentebaten en -lasten       ( 3)  ( 3)  ( 11)
 
  Resultaat voor belastingen      1   10   31
  Belastingen            ( 1)  ( 3)  ( 7)
 
  Nettoresultaat            -    7   24

De rentepost was ten opzichte van het eerste halfjaar 2008 ongewijzigd en bedroeg EUR 3 miljoen. De rentepost bestond uit rentelasten van EUR 4 miljoen en geactiveerde rente op pps-vorderingen van EUR 1 miljoen. Het resultaat voor belastingen bedroeg EUR 1 miljoen en was EUR 9 miljoen lager. De belastinglasten bedroegen EUR 1 miljoen doordat niet alle positieve resultaten binnen de fiscale eenheid konden worden verrekend. Het nettoresultaat nam van EUR 7 miljoen over het eerste halfjaar 2008 af tot break even.

  
  Orderportefeuille
                 1e halfjaar   jaar
  x EUR 1 miljoen        2009  2008  2008
 
  Infrastructuur         772   786   705
  Bouw en Ontwikkeling     1 182   873  1 005
 
                 1 954  1 659  1 710
  Overig / eliminatie      ( 44)  ( 19)  ( 43)
 
                 1 910  1 640  1 667

De orderportefeuille is in het eerste halfjaar met 15% gestegen van EUR 1 667 miljoen tot EUR 1 910 miljoen. Beide divisies slaagden erin om grote projecten te verwerven. Het onlangs gegunde project A2 Maastricht is nog niet in deze orderportefeuille opgenomen.

Vermogen en kasstromen

Het eigen vermogen is met EUR 8 miljoen gedaald ten opzichte van jaareinde 2008 en bedroeg EUR 160 miljoen. Deze daling bestond uit de dividendbetaling van EUR 12 miljoen en een toename na belastingen van EUR 4 miljoen vanuit de afdekkingsreserve voor rentederivaten. De afdekkingsreserve betreft de rentederivaten die de variabele rente van de pps-leningen omzetten naar een vaste rente en deze bedroeg op halfjaareinde EUR 10 miljoen. De totale activa stegen met EUR 23 miljoen tot EUR 1 027 miljoen. Door de toename van de activa en het gedaalde eigen vermogen daalde de solvabiliteit van 17% eind 2008 naar 16%. Het werkzaam vermogen steeg van EUR 252 miljoen eind 2008 tot EUR 332 miljoen door met name het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten en de toename van de pps-vorderingen. De kasstroom over het eerste halfjaar bedroeg EUR 76 miljoen negatief ten opzichte van een negatieve kasstroom van EUR 43 miljoen over het eerste halfjaar 2008.

De operationele kasstroom bedroeg, ondanks een toename van de vooruitbetalingen, EUR 52 miljoen negatief tegenover een negatieve operationele kasstroom van EUR 17 miljoen over het eerste halfjaar 2008. Dit betrof met name de sterke afname in de crediteurenstand ten opzichte van jaareinde 2008.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg EUR 45 miljoen negatief, bestaande uit EUR 50 miljoen aan investeringen en EUR 5 miljoen aan desinvesteringen. De investeringen betroffen voor EUR 13 miljoen de materiële vaste activa, voor EUR 32 miljoen de financiële vaste activa en EUR 2 miljoen verwerving van dochterondernemingen. De netto investeringen in materiële vaste activa van EUR 11 miljoen overtroffen de afschrijvingen van EUR 9 miljoen. De investeringen in financiële vaste activa betroffen voor EUR 32 miljoen de pps-vorderingen.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van EUR 21 miljoen bestond uit de per saldo voor EUR 34 miljoen opgenomen langlopende leningen, EUR 12 miljoen voor dividendbetaling over 2008 en EUR 1 miljoen voor inkoop van aandelen.

  
  Netto financieringspositie
                       1e halfjaar     jaar
  x EUR 1 miljoen            2009      2008  2008
 
  Netto liquide middelen          16       9   92
  Kortlopend deel langlopende leningen  ( 1)      ( 1)  ( 7)
  Langlopende leningen         ( 160)     ( 110) ( 126)
 
                     ( 145)     ( 102)  ( 41)

De netto financieringspositie nam met EUR 43 miljoen af van EUR 102 miljoen op halfjaareinde 2008 tot EUR 145 miljoen, waarvan EUR 41 miljoen door de toename van de pps-leningen. Gedurende het jaar bestaat er een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde. De netto liquide middelen namen dan ook ten opzichte van jaareinde met EUR 76 miljoen af tot EUR 16 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten zijn toegenomen van EUR 79 miljoen eind 2008 tot EUR 109 miljoen. De langlopende leningen zijn met EUR 34 miljoen toegenomen van EUR 126 miljoen op jaareinde 2008 tot EUR 160 miljoen. Deze toename betrof voor EUR 30 miljoen de langjarige pps-leningen. Op basis van de huidige portefeuille van pps-projecten zullen deze pps-leningen naar jaareinde 2009 oplopen tot ongeveer EUR 100 miljoen en eind 2010 ongeveer EUR 200 miljoen bedragen.

Financiering

Voor de komende jaren is er geen noodzaak voor herfinanciering van de langlopende leningen. De algemene lening van EUR 50 miljoen heeft een looptijd tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten bovendien geen financiële convenanten. De andere grote lening van EUR 33 miljoen is voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2012 en een rente van Euribor plus 100 basispunten. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. De overige langlopende leningen van EUR 77 miljoen betreffen voor EUR 53 miljoen de pps-leningen, zonder verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten.

Het aandeel Ballast Nedam

Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gedaald van EUR 0,71 over het eerste halfjaar 2008 tot EUR 0,02. Het aantal gemiddeld uitstaande aandelen bedroeg 9 835 115. Per halfjaar 2009 bedroeg het aantal uitstaande aandelen 9 799 980.

Strategie

De belangrijkste strategische kernpunten van Ballast Nedam in 2009 zijn:

Het vergroten van de waarde van de onderneming door het verder verbeteren van de operationele prestatie van de onderneming ('operational excellence') en door het verhogen van de structurele marge door de mix van activiteiten te wijzigen: naar verhouding meer ontwikkeling alsmede meer beheer van het onderhoud en van de exploitatie ten opzichte van het bouwen en naar verhouding meer actief in niches (zoals offshore windmolens, industriebouw, internationale projecten, grote complexe projecten, hoogbouw en CNG stations). In 2009 heeft het realiseren van de verbetering van de operationele prestaties van de regiobedrijven grote prioriteit.

Het versterken van de voor- en achterkant van de horizontale waardeketen door grondposities te verwerven en de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling versterken, door het beheer van het onderhoud en van de exploitatie te versterken en door het innemen van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt. In 2009 wordt terughoudendheid met investeringen in nieuwe grondposities betracht.

Het versterken van de toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen door het verder completeren van het productenaanbod en het uitbouwen van de specialistische bedrijven, door het verder verbeteren van de operationele prestaties van de prefab bedrijven en door het vervangen en mogelijk uitbreiden van de posities voor de grondstofwinning.

Verklaring Raad van Bestuur

De halfjaarrekening geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat. Het halfjaarverslag geeft een getrouw beeld van de toestand op de balansdatum, de gang van zaken gedurende het eerste halfjaar en de verwachte gang van zaken voor de resterende maanden in 2009. Er is geen accountantscontrole toegepast.

Risico's

De beschrijving van de belangrijkste risico's is opgenomen in het jaarverslag 2008. Het nog te behalen resultaat in de resterende maanden in 2009 zal grotendeels afhangen van de ontwikkelingen op de woningmarkt, de verdere beheersing van de operationele risico's bij met name de bouwbedrijven en de uitkomsten van claims bij verschillende projecten.

  
  Bijlagen

  - Geconsolideerde balans

  - Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  - Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen

  - Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  - Segmentatie

  - Toelichting behorende tot de halfjaarlijkse financiële rapportage

  
  Geconsolideerde balans
 
  x EUR 1 miljoen        14-Jun-09    31-Dec-08   15-Jun-08
 
  Vaste activa
  Immateriële activa          28       25       25
  Materiële activa          178       176      170
  Financiële activa          66       36       22
  Investeringen in     
  geassocieerde deelnemingen      1        -       1
  Uitgestelde     
  belastingvorderingen         36       37       37
 
                      309       274      255
  Vlottende activa
  Voorraden              215       199      224
  Onderhanden werk          116       127      106
  Vorderingen             320       295      292
  Geldmiddelen en 
  kasequivalenten           67       109       76
 
                    718       730      698
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten           ( 51)      ( 17)     ( 67)
  Kortlopend deel langlopende     ( 1)      ( 7)      ( 1)
  lening
  Voorraden             ( 23)      ( 29)     ( 18)
  Onderhanden werk         ( 206)     ( 141)     ( 172)
  Crediteuren            ( 230)     ( 300)     ( 207)
  Belastingen              -        -       -
  Overige schulden         ( 136)     ( 145)     ( 156)
  Kortlopend deel voorzieningen   ( 32)      ( 21)     ( 24)
 
                   ( 679)     ( 660)     ( 645)
  Werkkapitaal              39       70       53
 
                      348       344      308
 
  Langlopende verplichtingen
  Leningen              160       126      110
  Derivaten              10       15       -
  Uitgestelde      
  belastingverplichtingen        3        3       4
  Personeelsbeloningen         3        4       6
  Voorzieningen            12       28       23
 
                      188       176      143
 
  Groepsvermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen
  aan de aandeelhouders        160       168      165
  Minderheidsbelang           -        -       -
 
                      160       168      165
 
                      348       344      308

De toelichting op pagina 15 tot en met 17 is een integraal onderdeel van deze halfjaarlijkse financiële rapportage. Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2009 tot en met 14 juni 2009 (1e halfjaar 2008 tot en met 15 juni 2008).

  
  Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
 
  x EUR 1 miljoen            1e halfjaar        jaar
                    2009     2008      2008
 
  Omzet                 601      575      1 426
 
  Kosten van grondstoffen en 
  uitbesteed werk         ( 439)    ( 405)    (1 077)
  Personeelsbeloningen      ( 136)    ( 133)     ( 267)
  Overige bedrijfskosten      ( 12)     ( 14)     ( 15)
 
                     ( 587)    ( 552)     (1 359)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen  -       -        -
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor
  afschrijvingen en amortisatie 
  (EBITDA)                14      23       67
 
  Afschrijvingen en amortisatie     ( 10)     ( 10)      ( 25)
  Waardeverandering (im)materiële vaste
  activa                  -       -        -
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 
  (EBIT)                  4      13       42
 
  Financieringsbaten         1       1       2
  Financieringslasten        ( 4)     ( 4)     ( 13)
 
  Netto financieringsbaten (lasten)   ( 3)     ( 3)      ( 11)
 
  Resultaat voor belastingen        1      10       31
  Belastingen              ( 1)     ( 3)      ( 7)
 
  Nettoresultaat              -       7       24
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders              -       7       24
  Minderheidsbelang            -       -        -
 
  Nettoresultaat              -       7       24
 
  Toe te rekenen aan aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per aandeel (EUR)   0.02     0.71      2.46
  Verwaterd nettoresultaat per 
  aandeel (EUR)             0.02     0.71      2.46

De toelichting op pagina 15 tot en met 17 is een integraal onderdeel van deze halfjaarlijkse financiële rapportage. Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2009 tot en met 14 juni 2009 (1e halfjaar 2008 tot en met 15 juni 2008).

Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen

  
  x EUR 1 miljoen      Geplaatst     Ingekochte  Koers-
               aandelen-      eigen   verschillen
               kapitaal  Agio  aandelen   reserve
 
  31 december 2007        60   52    ( 2)      -
 
  Koersverschil                          -
  Afdekkingsreserve
 
  Direct in eigen         -    -     -      -
  vermogen
  verwerkte resultaten
 
  Nettoresultaat
  boekjaar
 
  Totaal resultaat        -    -     -      -
 
  Resultaatbestemming
  2007
  Betaald dividend
  Optieregeling
  Overig             -    -     -
 
  15 juni 2008          60   52    ( 2)      -
 
  Koersverschil                         ( 3)
  Afdekkingsreserve
 
  Direct in eigen   
  vermogen
  verwerkte resultaten      -    -     -     ( 3)
 
  Nettoresultaat 2e
  halfjaar
 
  Totaal resultaat        -    -     -     ( 3)
 
  Betaald dividend
  Optieregeling
  Overig             -    -
 
  31 december 2008        60   52    ( 2)     ( 3)
 
  Koersverschil                          -
  Afdekkingsreserve
 
  Direct in eigen   
  vermogen
  verwerkte resultaten      -    -     -      -
 
  Nettoresultaat
  boekjaar
 
  Totaal resultaat        -    -     -      -
 
  Resultaatbestemming
  2008
  Betaald dividend
  Optieregeling
  Overig             -    -    ( 1)
 
  14 juni 2009          60   52    ( 3)     ( 3)

voortdurend...

  
  x EUR 1 miljoen   Reserve
             deel-  Afdekkings-  Overige     Resultaat
             nemingen  reserve   reserves    
 
  31 december 2007     16    -       19       27
 
  Koersverschil
  Afdekkingsreserve         -
 
  Direct in eigen
  vermogen       
  verwerkte resultaten   -    -       -        -
 
  Nettoresultaat
  boekjaar                             7
 
  Totaal resultaat     -    -       -        7
 
  Resultaatbestemming
  2007                      27      ( 27)
  Betaald dividend               ( 14)
  Optieregeling                  -
  Overig          3          ( 3)
 
  15 juni 2008       19    -       29        7
 
  Koersverschil
  Afdekkingsreserve       ( 11)
 
  Direct in eigen
  vermogen       
  verwerkte resultaten   -  ( 11)       -        -
 
  Nettoresultaat 2e
  halfjaar                            17
 
  Totaal resultaat     -  ( 11)       -       17
 
  Betaald dividend
  Optieregeling
  Overig          7          ( 7)
 
  31 december 2008     26  ( 11)      22       24
 
  Koersverschil
  Afdekkingsreserve         4
 
  Direct in eigen
  vermogen         -    4       -        -
  verwerkte resultaten
 
  Nettoresultaat
  boekjaar                             -
 
  Totaal resultaat     -    4       -        -
 
  Resultaatbestemming
  2008                      24      ( 24)
  Betaald dividend               ( 12)
  Optieregeling                  1
  Overig          2          ( 2)
 
  14 juni 2009       28   ( 7)      33        -

voortdurend...

  
                Eigen
  x EUR 1 miljoen      Vermogen  Minder-  Totaal
                aandeel-   heids   eigen
                houders  belang  vermogen
 
  31 december 2007        172   -    172
 
  Koersverschil           -        -
  Afdekkingsreserve         -        -
 
  Direct in eigen vermogen
  verwerkte resultaten       -    -    -
 
  Nettoresultaat boekjaar      7        7
 
  Totaal resultaat         7    -    7
 
  Resultaatbestemming 2007     -        -
  Betaald dividend        ( 14)      ( 14)
  Optieregeling           -        -
  Overig              -    -    -
 
  15 juni 2008          165    -   165
 
  Koersverschil          ( 3)       ( 3)
  Afdekkingsreserve       ( 11)      ( 11)
 
  Direct in eigen vermogen    ( 14)    -  ( 14)
  verwerkte resultaten
 
  Nettoresultaat 2e halfjaar    17        17
 
  Totaal resultaat         3    -    3
 
  Betaald dividend
  Optieregeling
  Overig              -    -    -
 
  31 december 2008        168    -   168
 
  Koersverschil           -        -
  Afdekkingsreserve         4        4
 
  Direct in eigen vermogen
  verwerkte resultaten       4    -    4
 
  Nettoresultaat boekjaar      -        -
 
  Totaal resultaat         4    -    4
 
  Resultaatbestemming 2008     -        -
  Betaald dividend        ( 12)      ( 12)
  Optieregeling           1        1
  Overig             ( 1)    -   ( 1)
 
  14 juni 2009          160    -   160

De toelichting op pagina 15 tot en met 17 is een integraal onderdeel van deze halfjaarlijkse financiële rapportage. Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2009 tot en met 14 juni 2009 (1e halfjaar 2008 tot en met 15 juni 2008).

  
  Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
  x EUR 1 miljoen                1e halfjaar     jaar
                       2009     2008    2008
 
  Netto liquide middelen - beginstand      92     52     52
 
  Nettoresultaat              -      7     24
 
  Afschrijvingen              9      9     24
  Amortisatie               1      1      1
  Waardeveranderingen           -      -      -
  Financieringslasten           4      4     13
  Financieringsbaten           ( 1)    ( 1)    ( 2)
  Op aandelen gebaseerde beloningen    1      -      -
  Belastingen               1      3      7
  Resultaat geassocieerde deelnemingen   -      -      -
  Boekresultaat op verkoop materiële 
  vaste activa               -      -      -
 
  Mutatie overige reële waarde 
  investeringen              -      -     ( 1)
  Mutatie overige vorderingen       -     ( 1)    ( 1)
  Mutatie onderhanden werk        76     41    ( 11)
  Mutatie voorraden           ( 22)    ( 42)    ( 6)
  Mutatie voorzieningen en 
  personeelsbeloningen          ( 6)    ( 6)    ( 7)
  Betaalde rente             ( 4)    ( 4)    ( 10)
  Ontvangen rente             -      -      1
  Betaalde belastingen          ( 1)    ( 1)    ( 2)
  Mutatie overig werkkapitaal     ( 110)    ( 27)     36
 
  Netto kasstroom operationele activiteiten  ( 52)    ( 17)    66
 
  Immateriële vaste activa
  investeringen             ( 3)    ( 3)    ( 2)
  desinvesteringen             -      -      -
  Materiële vaste activa
  investeringen             ( 13)    ( 23)    ( 44)
  desinvesteringen             2      1      3
  Financiële activa
  investeringen             ( 32)     -    ( 14)
  desinvesteringen             3     19     18
  ontvangen dividend            -      -      1
  Verwerving van dochteronderneming   ( 2)    ( 2)    ( 4)
  Verworven geldmiddelen uit overname               -
 
  Netto kasstroom investeringsactiviteiten  ( 45)    ( 8)   ( 42)
 
  Opgenomen langlopende leningen     36     15     43
  Aflossing langlopende leningen     ( 2)    ( 19)    ( 14)
  Betaald dividend           ( 12)    ( 14)    ( 14)
  (In)verkoop ingekochte aandelen    ( 1)     -      -
 
  Netto kasstroom financieringsactiviteiten   21    ( 18)    15
 
  Effect van koersverschillen op liquide 
  middelen                    -      -     1
 
  Netto liquide middelen - eindstand      16      9     92

De toelichting op pagina 15 tot en met 17 is een integraal onderdeel van deze halfjaarlijkse financiële rapportage. Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2009 tot en met 14 juni 2009 (1e halfjaar 2008 tot en met 15 juni 2008).

  
  Netto liquide middelen
                       1e halfjaar     jaar
  x EUR 1 miljoen            2009      2008   2008
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten    67       76    109
  Bankkredieten            ( 51)     ( 67)   ( 17)
 
                      16       9    92
 
  Vrij beschikbaar           ( 24)      ( 2)    75
  Proportioneel geconsolideerd      40       11    17
 
                      16       9    92
 
  Netto financieringspositie
                       1e halfjaar     jaar
  x EUR 1 miljoen            2009      2008   2008
 
  Netto liquide middelen         16       9    92
  Kortlopend deel langlopende leningen ( 1)     ( 1)   ( 7)
  Langlopende leningen        ( 160)    ( 110)  ( 126)
 
                    ( 145)    ( 102)   ( 41)

De toelichting op pagina 15 tot en met 17 is een integraal onderdeel van deze halfjaarlijkse financiële rapportage. Geen accountantscontrole toegepast; 1e halfjaar 2009 tot en met 14 juni 2009 (1e halfjaar 2008 tot en met 15 juni 2008).

Segmentatie halfjaar 2009

  
  Omzet
                  1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 miljoen      2009     2008  2008
 
  Infrastructuur       300      282   708
  Bouw en Ontwikkeling    310      296   735
 
                610      578  1 443
  Overig           ( 9)     ( 3)  ( 17)
 
                601      575  1 426
 
  EBIT
                  1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 miljoen       2009     2008  2008
 
  Infrastructuur        7       5    20
  Bouw en Ontwikkeling     -      11    29
 
                 7      16    49
  Overig           ( 3)     ( 3)   ( 7)
 
                 4      13    42
 
  Marge
                  1e halfjaar    jaar
                2009     2008  2008
 
  Infrastructuur       2.3%     1.7%  2.8%
  Bouw en Ontwikkeling    0.0%     3.6%  3.9%
 
  Totaal           0.7%     2.3%  2.9%

 
  Nettoresultaat
                  1e halfjaar    jaar
  x EUR 1 miljoen       2009     2008  2008
 
  EBIT             4       13   42
  Rentebaten en -lasten   ( 3)      ( 3)  ( 11)
 
  Resultaat voor belastingen  1       10   31
  Belastingen        ( 1)      ( 3)  ( 7)
 
  Nettoresultaat        -       7   24
  
  Vervolg segmentatie halfjaar 2009


  Orderportefeuille
                1e halfjaar          jaar
  x EUR 1 miljoen     2009      2008       2008
 
  Infrastructuur      772       786        705
  Bouw en Ontwikkeling  1 182       873       1 005
 
              1 954      1 659       1 710
  Overig / eliminatie   ( 44)      ( 19)       ( 43)
 
              1 910      1 640       1 667
 
  Operationele kasstroom
                1e halfjaar          jaar
  x EUR 1 miljoen     2009      2008       2008
 
  Infrastructuur     ( 38)      ( 12)        46
  Bouw en Ontwikkeling  ( 9)      ( 11)        26
 
              ( 47)      ( 23)        72
  Overig         ( 5)        6        ( 6)
 
              ( 52)      ( 17)        66
 
  Investeringskasstroom
                1e halfjaar          jaar
  x EUR 1 miljoen     2009      2008       2008
 
  Infrastructuur     ( 27)      ( 7)       ( 39)
  Bouw en Ontwikkeling  ( 18)       4        ( 6)
 
              ( 45)      ( 3)       ( 45)
  Overig          -       ( 5)         3
 
              ( 45)      ( 8)       ( 42)
  Activa
 
  x EUR 1 miljoen     14-Jun-09    31-Dec-08  15-Jun-08
 
  Infrastructuur     452       435        482
  Bouw en Ontwikkeling  547       491        488
 
              999       926        970
  Overig          27        27        34
 
             1 026       953       1 004

Toelichting behorende tot de halfjaarlijkse financiële rapportage

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Ballast Nedam N.V. is gevestigd in Nederland te Nieuwegein. De halfjaarlijkse financiële rapportage van Ballast Nedam N.V. betreft de eerste zes perioden van het boekjaar 2009 van 1 januari 2009 tot en met 14 juni 2009 (2008: 1 januari tot en met 15 juni). Deze rapportage omvat Ballast Nedam N.V.,hoofd van de groep en haar dochtermaatschappijen, tezamen te noemen Ballast Nedam en het belang van Ballast Nedam in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend. De geconsolideerde jaarrekening van Ballast Nedam N.V. over het boekjaar 2008 is te verkrijgen via http://www.ballast-nedam.nl.

Overeenstemmingsverklaring

De halfjaarlijkse financiële rapportage is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standard IAS 34 "Interim Financial Reporting" zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna: 'EU-IFRS'). Er is geen accountantscontrole toegepast. De halfjaarlijkse financiële rapportage bevat niet alle informatie vereist voor een volledige jaarrekening en dient te worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over het jaar 2008.

Deze halfjaarlijkse financiële rapportage is opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 9 juli 2009.

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de halfjaarlijkse financiële rapportage

De bij de opstelling van de halfjaarlijkse financiële rapportage gehanteerde grondslagen zijn consistent met de grondslagen omschreven in de jaarrekening over het boekjaar 2008. Sinds 1 januari 2009 hebben hierin de onderstaande wijzigingen plaatsgevonden.

IAS 1 Presentation of Financial Statements (revised)

Een van de projecten van de IASB richt zich op de verbetering van de presentatie in de jaarrekening en de hoofdoverzichten. De impact is beperkt tot de presentatie van de verloopoverzichten van het totaalresultaat.

IAS 23 Borrowing Costs (revised)

De bestaande mogelijkheid om financieringskosten in verband met de bouw of aankoop van een actief direct ten laste van het resultaat te brengen is niet langer toegestaan onder de gewijzigde standaard. In plaats daarvan dienen financieringskosten te worden geactiveerd. Ballast Nedam activeert financieringskosten voor kwalificerende activa waarvoor de periode die nodig is om de activa gereed te maken voor verkoop of gebruik langdurig is. De implementatie van deze standaard heeft geen materiële impact gehad op de vergelijkende cijfers dan wel het eigen vermogen van Ballast Nedam.

IFRS 8 Operating Segments

De segmentatie in deze halfjaarlijkse financiële rapportage sluit aan bij de indeling die het management voor interne doeleinden gebruikt. De implementatie van deze standaard heeft geen materiële impact gehad op de vergelijkende cijfers dan wel het eigen vermogen van Ballast Nedam.

IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate

IFRIC 15 concludeert dat woningbouwprojecten vaak niet zullen kwalificeren als opdrachten in opdracht van derden ('construction contracts'), omdat over het ontwerp en de belangrijke specificaties van de woningen niet specifiek is onderhandeld met de koper. Ballast Nedam verwerkt de opbrengsten van de betreffende woningbouwprojecten volgens de bepalingen van IAS 18. De implementatie van deze standaard heeft geen materiële impact gehad op de vergelijkende cijfers dan wel het eigen vermogen van Ballast Nedam.

Seizoenspatronen

Ballast Nedam kent een seizoenspatroon waarbij in het algemeen het merendeel van de productie wordt gerealiseerd in de tweede helft van het boekjaar.

Overname van dochtermaatschappijen

In 2009 is overeenstemming bereikt over de indirecte overname van Plegt Vos Zandwinning B.V.. De aandelenoverdracht van Plegt-Vos Zandwinning B.V. aan een combinatie waarin Ballast Nedam voor 50% deelneemt, is op 23 april 2009 geëffectueerd. Deze onderneming zal Noord Nederlandse Zandwinning B.V. heten en is actief op het gebied van zand- en grindwinning. De koopprijs bedroeg minder dan EUR 2 miljoen. De allocatie van de koopsom zal in de tweede helft van het boekjaar plaatsvinden.

Transacties met verbonden partijen

De aan Ballast Nedam verbonden partijen betreffen haar Raad van Bestuur, haar Raad van Commissarissen, haar dochtermaatschappijen, geassocieerde deelnemingen, joint ventures, Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam, alsmede bestuurders en leidinggevende functionarissen van deze partijen. De belangrijkste taak van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam is het uitvoeren van de pensioenregeling voor de werknemers van Ballast Nedam. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam maakt gebruik van diensten van werknemers van Ballast Nedam vennootschappen. De werkelijke kosten worden doorbelast. Ballast Nedam koopt van en verkoopt goederen en diensten aan verscheidene verbonden partijen waarin Ballast Nedam een belang van 50% of minder heeft. De transacties werden uitgevoerd op marktconforme voorwaarden, die vergelijkbaar zijn met die voor transacties met derden.

Belangen in joint ventures

Joint ventures, voornamelijk bestaande uit bouw- of ontwikkelcombinaties worden proportioneel geconsolideerd. Voor een overzicht van de belangrijkste joint ventures wordt verwezen naar het concernschema in de jaarrekening. Ballast Nedam heeft de volgende belangen in joint ventures in de geconsolideerde balans opgenomen.

  
  x EUR 1 miljoen        14-Jun-09   31-Dec-08
 
  Vaste activa            81       43
  Vlottende activa         176      126
  Langlopende verplichtingen    ( 75)     ( 32)
  Kortlopende verplichtingen   ( 154)     ( 110)
 
  Saldo activa en verplichtingen   28       27

De proportioneel geconsolideerde omzet en de kostprijs van de omzet bedroegen ongeveer 16% (2008: 13%) van de totale omzet en kostprijs omzet.

De totale verplichtingen jegens derden van vennootschappen waarvoor Ballast Nedam hoofdelijk aansprakelijk is, zoals vennootschappen onder firma, bedragen, exclusief door deze vennootschappen afgegeven bankgaranties, per balansdatum EUR 637 miljoen (ultimo 2008 EUR 417 miljoen), waarvan het aandeel van Ballast Nedam van EUR 229 miljoen (ultimo 2008: EUR 142 miljoen) in de geconsolideerde balans is verwerkt.

Gesegmenteerde informatie

De prijzen voor transacties tussen segmenten worden op een zakelijke, objectieve grondslag bepaald. De resultaten, activa en verplichtingen worden conform de in de jaarrekening omschreven grondslagen bepaald. Schattingen en oordeelsvorming door de leiding

Bij het opstellen van de halfjaarlijkse financiële rapportage zijn door de leiding van Ballast Nedam schattingen en beoordelingen uitgevoerd die van invloed zijn op de bedragen die worden opgevoerd voor activa, passiva, omzet, kosten en de daarmee verband houdende toelichtingen.

Projectresultaten

Bij de waardering van onderhanden werken wordt gebruik gemaakt van prognose einde werk resultaten. De uiteindelijke uitkomst kan afwijken van de gemaakte prognose.

Verwerking van winstbelastingen

Bij de periodeafsluiting maakt Ballast Nedam een inschatting van de belastingpositie voor alle fiscale entiteiten. Hierbij worden schattingen gemaakt met betrekking tot de werkelijke op korte termijn te verrekenen belastinglasten en baten alsmede de tijdelijke verschillen tussen de fiscale balanspositie en de bedrijfseconomische balanspositie. Voor de fiscale compensabele verliezen en de uitgestelde belastingvordering uit hoofde van tijdelijke verschillen wordt per balansdatum bepaald of deze tot waardering kunnen worden gebracht. Ballast Nedam waardeert uitgestelde belastingvorderingen voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd. Indien de werkelijke verwachte belastbare winsten afwijken van de schattingen en afhankelijk van de belastingstrategieën die Ballast Nedam in zou kunnen voeren, kan het voorkomen dat de tot waardering gebrachte uitgestelde belastingvorderingen niet worden gerealiseerd, wat effect kan hebben op de financiële positie en resultaten van Ballast Nedam.

Voorzieningen

Voorzieningen met betrekking tot feitelijke verplichtingen zijn afhankelijk van schattingen en beoordelingen of de criteria voor de verantwoording als verplichting zijn gerealiseerd inclusief de schatting van de omvang van de feitelijke verplichting. Feitelijke verplichtingen worden verantwoord indien het waarschijnlijk is dat een verplichting zal ontstaan en de omvang van deze verplichting redelijkerwijs kan worden geschat. Indien de werkelijke uitkomst afwijkt van onze aannames van de verwachte uitgaven, moeten de geschatte voorzieningen worden herzien en dit kan effect hebben op de financiële positie en resultaten van Ballast Nedam.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen noemenswaardige gebeurtenissen voorgedaan welke invloed hebben op deze halfjaarlijkse financiële rapportage.

Raad van Bestuur,

T.A.C.M. Bruijninckx

R.L.M. Jacobs

R. Malizia

PRN NLD.

BRON Ballast Nedam NV