Ballast Nedam Halfjaarcijfers 2012: Break-even nettoresultaat en prognose voor 2012 onder druk

13 Jul, 2012, 06:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, July 13, 2012 /PRNewswire/ --

 • Operationeel resultaat gehalveerd tot € 4 miljoen (1ehalfjaar 2011: € 8 miljoen)
 • Break-even nettoresultaat (1e halfjaar 2011: € 4 miljoen)
 • Omzet 5% lager op € 575 miljoen (1e halfjaar 2011: € 608 miljoen)
 • Goede orderportefeuille van € 1,9 miljard (1e halfjaar 2011: € 1,7 miljard)
 • Verwachting voor 2012 onder druk door snel verder verslechterende markten
  Kerncijfers
 
               halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen       2012   2011 2011 2010
 
  Omzet             575   608 1 382 1 359
 
  EBIT              4    8  19  18
 
  Marge            0.7%   1.3% 1.4% 1.3%
 
  Resultaat voor belasting    1    5  12  11
 
  Nettoresultaat         -    4   9   7
 
  Orderportefeuille      1 899  1 716 1 950 1 841
 
  Eigen vermogen        163   160  171  161
 
  Solvabiliteit         23%   19%  21%  20%
 
  Financieringspositie    ( 104)  ( 131) ( 11) ( 56)


Break-even nettoresultaat en druk op de prognose voor geheel 2012

Ballast Nedam behaalde over het eerste halfjaar een break-even nettoresultaat in een verder verslechterende markt. Het volume in de markt ging omlaag met een toenemende concurrentie en prijsdruk tot gevolg. Het operationele resultaat over het eerste halfjaar halveerde tot € 4 miljoen. Uitstekende resultaten werden behaald op een aantal grote langjarige projecten en in de nichemarkten. Dit onderschrijft de strategie van Ballast Nedam om zich te richten op integrale projecten en op de nichemarkten zoals industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Door de slechte marktomstandigheden maakten met name de vastgoedontwikkeling en de regiobedrijven, zowel in de bouw als in de infra, verlies. In de tweede helft van het jaar zal de capaciteit bij deze bedrijven verder aan deze marktomstandigheden worden aangepast. Deze resultaten en de verder verslechterende marktomstandigheden zetten de in maart uitgesproken prognose van ongeveer gelijkblijvende resultaten voor geheel 2012 onder druk.

Strategie

De strategie van Ballast Nedam richt zich op integrale projecten en de nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Ballast Nedam ontwikkelt, realiseert, beheert en hergebruikt. Wij noemen dit levenscyclusmanagement van de leefomgeving. Ballast Nedam beoogt een grotere rol bij de ontwikkeling van projecten en een langere betrokkenheid bij beheer, onderhoud en exploitatie. Ballast Nedam organiseert hierbij financiële haalbaarheid. De toeleverende en specialistische bedrijven leveren door innovatie, kostenleiderschap en inkoopsterkte een concurrentievoordeel aan de totaaloplossingen. Door de strategische focus verschuift het aanbod van Ballast Nedam naar specifieke productmarktcombinaties met een hogere toegevoegde waarde. Ballast Nedam richt zich op vier werkgebieden van de leefomgeving: huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Met onze duurzame totaaloplossingen realiseren wij blijvende kwaliteit. Het geheel van deze activiteiten leidt tot een betere leefomgeving in combinatie met lagere levenscycluskosten.

  Financiële resultaten
 
  Infrastructuur
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Omzet            209   251  523
  EBIT             9    11  14
  Marge           4.3%   4.4% 2.7%
  Orderportefeuille     1 055   858 1 152
  Activa           215   390  228


Het volume in de infrastructuurmarkt staat onder druk waardoor de concurrentie nog verder toenam. De prijzen in de openbare aanbestedingsmarkt voor de traditionele contracten verslechterden verder. De regiobedrijven zijn nog erg afhankelijk van dit type aanbestedingen. Ook voor de grote projecten nam de concurrentie toe. De nichemarkten industriebouw en offshore windmolens bleven daarentegen onverminderd goed, alhoewel de moeilijker wordende financieringsmogelijkheden van de klanten ook deze markten negatief lijken te gaan beïnvloeden.

Infrastructuur leverde gegeven de verslechterende markten over het geheel genomen een redelijke prestatie in het eerste halfjaar. De omzet daalde weliswaar met 17% tot € 209 miljoen, maar de marge bleef ongeveer op een gelijk niveau. Het resultaat nam af van € 11 miljoen over het eerste halfjaar 2011 tot € 9 miljoen. Uitstekende resultaten werden behaald op de grote projecten. De regiobedrijven stelden echter teleur en maakten verlies. Evenals vorig jaar viel door de timing van de uitvoering van met name de grote projecten het meeste van het verwachte resultaat voor geheel 2012 in het eerste halfjaar.

Op de grote projecten in uitvoering werden uitstekende resultaten behaald in de niches industriebouw en offshore windmolens. Zo is het project multifuel centrale Magnum voor Nuon in de afrondende fase en was het hefschip Svanen het gehele eerste halfjaar fundaties aan het plaatsen voor het Deense offshore windpark Anholt dat uit 111 turbines bestaat. Bij dit project bereikten we op 27 mei een mijlpaal: Svanen heeft de 300e offshore monopile geïnstalleerd. In het eerste kwartaal van 2012 zijn de werkzaamheden hervat aan de nieuwe parkeergarage bij P+R Kralingse Zoom in Rotterdam. Ballast Nedam en de Gemeente Rotterdam zijn er in geslaagd om hun zakelijke geschil over het design & construct project te beëindigen door de projectgebonden risico's in gezamenlijkheid op te lossen en optimalisaties in het ontwerp door te voeren. De P+R Kralingse Zoom met 860 plaatsen wordt naar verwachting medio 2013 opgeleverd.

De regiobedrijven konden door de slechte prijzen en de volumedaling in de markt, ondanks de eind 2011 ingezette aanpassing van de capaciteit met 20%, niet meekomen met de regionale concurrentie en maakten verlies. In het kader van deze aanpassing van de regiobedrijven zijn transportactiviteiten overgenomen door BUKO Transport B.V. uit Beverwijk. Mede afhankelijk van de verdere marktontwikkelingen zullen nadere maatregelen worden genomen.

De NMa heeft in het kader van een lopende beroepsprocedure in mei van dit jaar een in 2003 opgelegde boete van € 7,9 miljoen verlaagd tot € 1,5 miljoen. Naar verwachting zal in de tweede helft van 2012 een einduitspraak volgen van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven en het eventuele effect daarvan in het resultaat worden opgenomen.

Infrastructuur richt zich op meer integrale projecten zoals de pps-projecten en is in combinatie in het eerste halfjaar geprekwalificeerd in de pps-aanbesteding voor de aansluiting A1 - A6 van Diemen tot Almere en doet mee aan de lopende pps-aanbesteding van het complete systeem van twee tramlijnen in de stad Groningen.  

Op de markt voor offshore windenergie lopen een groot aantal tenders.

Op de nichemarkt voor alternatieve brandstoffen investeert Ballast Nedam via de dochterbedrijven CNG Net en LNG24 in openbare netwerken van groengastankstations voor de particuliere markt en tankstations voor LNG (Liquefied Natural Gas) voor de transportmarkt. CNG Net zal in het derde kwartaal haar 50e openbare groengastankstation openen. Naast deze openbare stations, beheert CNG Net zeven tanklocaties op maat voor bijvoorbeeld vervoerbedrijven, die rijden op groengas. CNG Net en Attero bieden gemeenten gezamenlijk aan om te gaan rijden op het eigen gemeentelijke gft- en restafval, waaruit Attero groengas maakt, dat CNG Net vervolgens lokaal teruglevert als duurzame brandstof voor mobiliteit.

Vergeleken met het eerste halfjaar 2011 zijn de activa van Infrastructuur met € 175 miljoen gedaald tot € 215 miljoen door met name de verkoop in 2011 van de pps-projecten. Ten opzichte van eind 2011 zijn de activa gedaald met € 13 miljoen als gevolg van lagere vorderingen en lagere liquide middelen.

De orderportefeuille van € 1 055 miljoen was bijna € 200 miljoen hoger dan een jaar geleden. Het in de tweede helft van 2011 verworven contract voor het ontwerpen, leveren en plaatsen van 80 funderingen in 2014 voor het Duitse Butendiek offshorewindmolenpark van ongeveer € 250 miljoen droeg daar aan bij. In het eerste halfjaar werd voor € 131 miljoen aan orders geboekt. Zo werd het contract van € 26 miljoen verworven voor de bouw van een aquaduct in het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden. Het aquaduct is onderdeel van de aanleg van de Westelijke invalsweg om Leeuwarden ook in de toekomst bereikbaar te houden. De komende jaren zullen aansprekende grote projecten een goede bijdrage leveren, zoals het in een vernieuwende contractvorm verworven integrale A2-project in Maastricht en het grote langjarige pps-project A15 Maasvlakte - Vaanplein.

Verwachtingen 2012

Op basis van de goede orderportefeuille, de kansen die we zien in de nichemarkten en de verwachte effecten van de ingezette herstructurering bij de regiobedrijven gingen we in maart uit van een hoger resultaat voor 2012 bij een eveneens hogere omzet. Door de marktontwikkelingen en de na de herstructurering toch nog aanhoudende verliezen in het eerste halfjaar bij de regiobedrijven staat de eerder uitgesproken verwachting van een hoger resultaat in 2012 onder druk.

  Bouw & Ontwikkeling
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Omzet            263   280 642
  EBIT             -    1  8
  Marge           0.0%   0.4% 1.2%
  Orderportefeuille      693   720 693
  Activa           361   530 346


De markten zijn in het eerste halfjaar verder verslechterd. De concurrentie voor nieuwe projecten is stevig met lagere prijzen tot gevolg. De woningmarkt is volledig vastgelopen door het lage consumentenvertrouwen. Beperkingen op het verkrijgen van financiering, dalende prijzen en aanhoudende onzekerheid omtrent de fiscale behandeling van de hypotheekrente met de verkiezingen in aantocht doen de rest. De toenemende financieringsproblemen van de woningcorporaties zette nog verder druk op het volume in de woningmarkt. Op termijn blijft de woningmarkt wel degelijk perspectief bieden. Door de lage productie van nieuwbouwwoningen neemt het structurele tekort verder toe, zowel kwantitatief als kwalitatief. In de kantorenmarkt zal het herstel meer tijd kosten. We zien echter goede kansen in de wat stabielere renovatie- en onderhoudsmarkt, alsmede in het transformeren van leegstaand vastgoed naar andere functies.

Door de lagere omzet bij grote projecten en bij vastgoedontwikkeling nam de omzet van Bouw & Ontwikkeling met 6% af tot € 263 miljoen. Ballast Nedam Beheer, actief op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit en energie, wist de omzet te verhogen doordat in 2011 het langjarig beheer is gestart voor drie pps-projecten.

Ballast Nedam presenteert nieuwbouwprojecten aan geïnteresseerden met het innovatieve concept 3D Woonvisualisatie. Dit betrekt toekomstige bewoners optimaal bij de bouw van hun woning, geeft hen de regie over de bouwopties en laat hen in 3D kennismaken met hun nieuwe woonomgeving. Ballast Nedam heeft het nieuwe concept in eigen beheer gerealiseerd in samenwerking met gameontwikkelaar Vertigo Games uit Rotterdam. De 3D Woonvisualisatie is al via internet beschikbaar, bijvoorbeeld op http://www.deplataanvanhelsdingen.nl. Geïnteresseerden in dit project in Vianen kunnen kiezen uit drie zeer complete woningtypen en meer dan dertig optiemogelijkheden om hun woning helemaal op maat te maken. De 3D Woonvisualisatie voert alle keuzes direct door en maakt ook de kosten inzichtelijk.

Bouw & Ontwikkeling behaalde over het eerste halfjaar een break-even resultaat. De grote projecten behaalden een prima bijdrage. Het gerenoveerde New Babylon in Den Haag is opgeleverd en de nieuwbouw voor de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken in Den Haag ligt op schema. Ook de grote projecten in de nichemarkt van ziekenhuizen, Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het universitair medisch centrum Erasmus MC in Rotterdam, verlopen geheel volgens de planning.

De regionale bedrijven en de vastgoedontwikkeling maakten verlies. In de tweede helft van dit jaar zal de capaciteit van deze bedrijven dan ook verder aan de marktomstandigheden worden aangepast.

De orderportefeuille van € 693 miljoen bleef in het eerste halfjaar ongewijzigd. Onderliggend nam de orderportefeuille van grote projecten toe door onder meer de gunning van de Openbaar Vervoer Terminals in Breda en in Arnhem. De regiobedrijven verwierven minder orders in het eerste halfjaar. Wel werd het contract verworven voor de bouw van het woonservicecentrum SassemBourg in Sassenheim voor woonstichting Vooruitgang. SassemBourg omvat 131 huur- en koopwoningen, een woonservicecentrum met 26 appartementen, circa 5.000 m2 oppervlak voor maatschappelijke bedrijfsruimten en een ondergrondse parkeergarage. Voor City Living gaat Bouw & Ontwikkeling 256 van de in totaal 709 hotelkamers realiseren in The Student Hotel in Amsterdam. Daarbij worden de volledig afgewerkte en ingerichte modules van Ursem Modulaire Bouwsystemen gebruikt, waarvan de productie vanaf de bouwvak zal starten. City Living is een specialist in huisvesting voor internationale studenten. City Living heeft de ambitie om binnen de komende vijf jaar 5.000 studentenhotelkamers operationeel te hebben in de Benelux.

Nog niet in de orderportefeuille verwerkt is het contract voor de bouw van het nieuwe, zeer duurzame stadskantoor van de gemeente Venlo. Het project heeft een waarde van bijna € 35 miljoen euro en omvat het bouwkundige werk, inclusief werktuigbouwkundige, elektrotechnische en liftinstallaties. En samen met ASR Vastgoed Vermogensbeheer en de gemeente Zoetermeer heeft Ballast Nedam het eerste duurzame wooncomplex van Nederland met BREEAM-norm (very) good ontwikkeld. De bouw van het atriumgebouw Futura met 69 terrasappartementen in Zoetermeer gaat na de bouwvak van start.

Bouw & Ontwikkeling heeft haar positie op de renovatie- en onderhoudsmarkt versterkt met de overname van  15 projecten met een volume van ongeveer € 20 miljoen en de Bouwservice vastgoedonderhoudswerkzaamheden van Bouwbedrijf van Bree. Deze overname is een waardevolle versterking van Bouwborg in de regio's Brabant en Limburg.

Vergeleken met het eerste halfjaar 2011 zijn de activa van Bouw & Ontwikkeling met € 169 miljoen gedaald tot € 361 miljoen. Deze afname werd veroorzaakt door de verkoop van de pps-projecten. Ten opzichte van eind 2011 zijn de activa met € 15 miljoen gestegen. Dit komt met name door hogere voorraden vastgoed.

De woningbouwactiviteiten namen af van 1 147 woningen in aanbouw eind 2011 tot 1 078. In het eerste halfjaar is de bouw gestart van 388 woningen, waarvan maar 36 uit eigen vastgoedontwikkeling, en zijn 457 woningen opgeleverd.

  Vastgoedontwikkeling
 
  Exposure
  vastgoedontwikkeling
                halfjaar
  x EUR 1 miljoen         2012 2011 2010
 
  Grondposities          165 154 160
  Projecten in aanbouw
  onverkocht             5  13  12
  Projecten opgeleverd
  onverkocht            19  12  27
 
  Totaal in de balans       189 179 199
 
  Afbouwverplichtingen
  onverkocht             3  7  3
  Aankoopverplichtingen
  grondposities           19  24  30
 
  Verplichtingen buiten de
  balans              22  31  33
 
  Exposure
  vastgoedontwikkeling       211 210 232


De totale exposure op de vastgoedontwikkeling, bestaande uit de investeringen in grondposities, de investeringen in onverkocht vastgoed en de nog na te komen verplichtingen daarop, is in het eerste halfjaar nauwelijks gewijzigd en bedroeg € 211 miljoen. Alhoewel het de ambitie is om de komende jaren het geïnvesteerd vermogen in vastgoed te verlagen verwachten we op korte termijn hier niet veel van gegeven de slechte marktvooruitzichten.

De totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is in het eerste halfjaar ongeveer gelijk gebleven en bedroeg € 24 miljoen. De onderlinge verschuiving naar opgeleverd onverkocht vastgoed komt door de oplevering in het eerste halfjaar van het viersterren hotel Merici in Sittard. Dit hotel maakt onderdeel uit van het grote integrale herontwikkelingsproject Kloosterkwartier, waarin verder al de ondergrondse Ursulinenparking en 15 appartementen zijn gerealiseerd. Het hotel is voor een periode van vijf jaar verhuurd.

De afbouwverplichtingen namen met € 4 miljoen af tot € 3 miljoen. Het aantal onverkochte woningen daalde van 110 woningen eind 2011 tot 93 woningen. Het aantal hiervan opgeleverde woningen nam in het eerste halfjaar met 4 woningen toe tot 40. Deze zijn verdeeld over 10 projecten. Het opgeleverde onverkochte vastgoed nam in het eerste halfjaar met € 7 miljoen toe tot € 19 miljoen door met name de oplevering van het verhuurde hotel in het kloosterkwartier in Sittard. Naast de 40 woningen bestond verder het opgeleverde onverkochte vastgoed uit 4 309 m² verhuurd en 1 000 m² onverhuurd commercieel vastgoed.

  Grondposities
               halfjaar
  x EUR 1 miljoen       2012 2011 2010
 
  Openingsstand         154 160 157
 
  Netto (des)investeringen    12  2  7
  Afwaardering         ( 1) ( 8) ( 4)
 
  Eindstand           165 154 160
 
  Cumulatieve afwaardering    19  18  10


De grondposities namen met € 11 miljoen toe tot € 165 miljoen, bestaande uit een netto investering van € 12 miljoen en een afwaardering van € 1 miljoen. De netto investeringen van € 12 miljoen bestonden met name uit investeringen in de tweede fase van de gebiedsontwikkeling Strand Resort Nieuwvliet-Bad en de afname van gronden in Langendijk, wat al een bestaande aankoopverplichting was. De per jaareinde nog uitstaande onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen voor gronden namen daardoor met € 5 miljoen af tot € 19 miljoen. In het eerste halfjaar bedroeg de afwaardering € 1 mln. Dit betrof twee posities waarvan de ontwikkelingsmogelijkheden verminderden. De cumulatieve afwaardering op grondposities bedroeg daarmee € 19 miljoen. Het ingeschatte ontwikkelingspotentieel van de grondbank daalde met 3% van 12 000 woningen eind 2011 tot ongeveer 11 700 door het beëindigen van een samenwerkingsovereenkomst waarvoor de grond nog niet was gekocht en een lager aantal mogelijk te realiseren woningen op een tweetal posities.

Verwachtingen 2012

In maart was onze verwachting een lager operationeel resultaat voor 2012 van break-even tot een klein positief resultaat bij een lagere omzet door de lagere marge in de orderportefeuille. Door de verliezen bij de regiobedrijven, de grotere tekorten bij vastgoedontwikkeling dan gepland en de sneller verslechterende markten verwachten we nu een break-even resultaat.

  Specialismen
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Omzet            102    96 252
  EBIT            ( 3)   ( 3)  -
  Marge           -2.9%  -3.1% 0.0%
  Orderportefeuille      112   113  89
  Activa           130   103 139


De markten voor de specialistische bedrijven staan onder druk aangezien het voor een groot deel afgeleide markten zijn van die van de infrastructuur en van de bouw. De omzet over het eerste halfjaar nam met € 6 miljoen toe tot € 102 miljoen. De omzet steeg overwegend door de toelevering aan de grote projecten zoals het A2-project in Maastricht en het pps-project A15 Maasvlakte - Vaanplein. Specialismen wist hiermee geen hoger resultaat dan over het eerste halfjaar 2011 te behalen. Naast de seizoensinvloeden drukte met name het verlies bij het asfaltbedrijf het resultaat.

Ballast Nedam heeft in het eerste halfjaar zijn installatiekennis versterkt door de overname van T&H B.V. T&H is een hooggekwalificeerd adviesbureau op het gebied van gebouwgebonden installatietechniek voor woningbouw, utiliteitsbouw, renovatieprojecten en groot onderhoud. Deze overname past prima in de strategie omdat installatiekennis een steeds belangrijkere plaats inneemt bij integrale projecten. T&H is onderdeel van Ballast Nedam IPM, specialist in installatietechniek voor energievoorziening en mobiliteit.

De orderportefeuille is in het eerste halfjaar met € 23 miljoen gestegen tot € 112 miljoen door een hogere portefeuille voor de grote projecten. Vanwege deze bijdrage van Specialismen aan de grote langjarige projecten is de kwaliteit van de orderportefeuille redelijk gegeven de algemene daling van het volume in de markt.

Ten opzichte van eind 2011 zijn de activa met € 9 miljoen gedaald. Dit was het gevolg van lagere liquide middelen.

Verwachtingen 2012

Voor Specialismen handhaven we de in maart uitgesproken verwachting van een ongeveer gelijkblijvend resultaat 2012 bij een wat lagere omzet dan over 2011.

  Toelevering
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Omzet            91   102 232
  EBIT             1    1  4
  Marge           1.1%   1.0% 1.7%
  Orderportefeuille      70    57  54
  Activa           204   196 221


De volumes in de markten voor de hoogwaardige harde stenen en voor teruggewonnen grondstoffen bleven op peil. De levering van grondstoffen aan de betonindustrie en prefabmarkt zelf stonden onder druk. De omzet van Toelevering nam met € 11 miljoen af tot € 91 miljoen. Vorig jaar was er extra omzet door leveringen vanuit onze Noorse steengroeve aan de Maasvlakte en aan de offshore projecten. Daarnaast is de omzet bij de prefabbedrijven lager door de vorig jaar doorgevoerde grote capaciteitsaanpassing.

De grondstoffenbedrijven behaalden een lager resultaat door de gedaalde omzet. Op de nichemarkt voor secundaire grondstoffen behaalde Feniks Recycling een prima bijdrage nadat in 2011 de zevende installatie in Engeland voor het terugwinnen van secundaire grondstoffen uit assen van vuilverbrandingsovens in gebruik was genomen. Door de herstructurering verbeterde het resultaat van de prefabbedrijven, maar deze droegen nog niet positief bij als gevolg van het lage marktvolume en de opstartfase van de iQwoning®. In het eerste halfjaar is bij Rademakers Gieterij een verdere kostenreductie ingezet van ongeveer 20% gemeten naar het aantal arbeidsplaatsen, teneinde het break-even punt substantieel te verlagen.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar toe met € 16 miljoen tot € 70 miljoen door met name de toename bij Feniks Recycling en opdrachten van de nieuwe deelneming Ursem Modulaire Bouwsystemen. De andere toeleveringsbedrijven wisten hun orderportefeuille op een ongeveer gelijk niveau te handhaven.

Vergeleken met het eerste halfjaar 2011 zijn de activa van Toelevering met € 8 miljoen gestegen tot € 204 miljoen. Ten opzichte van eind 2011 zijn de activa met € 17 miljoen gedaald als gevolg van lagere vorderingen en liquide middelen.

In het Modulair Bouwen heeft Toelevering haar positie versterkt met de deelneming in de Ursem Modulaire Bouwsystemen eerder dit jaar. Deze modulaire bouwsystemen worden toegepast voor de realisatie van utilitaire gebouwen zoals studentenwoningen, zorgcentra, scholen, detentiecentra en hotels. Deze innovatieve, industriële wijze van bouwen onder geconditioneerde omstandigheden biedt een optimale prijs-kwaliteitverhouding, snelheid, flexibiliteit en duurzaamheid. Samen met de iQwoning® en ModuPark®, het modulaire product voor parkeergarages, is Ballast Nedam in staat om zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt van de woning- en de utiliteitsbouw te bedienen met modulaire concepten.

De mogelijkheden van de iQwoning® zijn verder uitgebreid tot levensloopbestendige woningen en twee-onder-een-kapwoningen door de introductie van de nieuwe breedtemaat van 6,30 meter. De mogelijkheden van de iQwoning® zijn ook opgenomen in de 3D Woonvisualisatie, die beschikbaar is voor zowel kopers als huurders in vastgoedprojecten. Samen met ons bedrijf Climate Green, exploitant van duurzame energieconcepten in huisvesting, wordt gewerkt aan een volledig energieneutrale iQwoning®. Met de Duitse ontwikkelaar Charterhaus is een intentie-overeenkomst gesloten om de iQwoning® voor binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Duitsland te kunnen leveren.

Ballast Nedam en Microbeton hebben gezamenlijk Concrete Valley opgericht. Het bedrijf zal zich richten op specialistische oplossingen in de betonindustrie. Op de productielocatie in Bergen op Zoom worden de kennis en kunde van Waco Lingen Beton gecombineerd met de duurzame producten van Microbeton. Deze slanke en lichte producten van ferrocement worden toegepast bij architectonisch hoogwaardige nieuwbouwprojecten, renovatie en herontwikkeling.

Verwachtingen 2012

Door de marktomstandigheden is er meer druk op de resultaten gekomen, waardoor de in maart uitgesproken verwachting van een hoger resultaat met een lagere omzet voor Toelevering onder druk staat.

  Omzet
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011  2011
 
  Infrastructuur       209   251  523
  Bouw & Ontwikkeling     263   280  642
  Specialismen        102    96  252
  Toelevering         91   102  232
 
                665   728 1 649
  Overig          ( 90)  ( 120) ( 267)
 
                575   608 1 382


De omzet over het eerste halfjaar nam met 5% af en bedroeg € 575 miljoen. Voor geheel 2012 verwachten we een ongeveer gelijkblijvende omzet als over 2011.

  EBIT
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Infrastructuur        9    11  14
  Bouw & Ontwikkeling      -    1  8
  Specialismen        ( 3)   ( 3)  -
  Toelevering          1    1  4
 
                 7    10  26
  Overig           ( 3)   ( 2) ( 7)
 
                 4    8  19


Het operationeel resultaat halveerde van € 8 miljoen over het eerste halfjaar van 2011 tot € 4 miljoen. Het resultaat van de segmenten nam af door de verslechterde marktomstandigheden. Het resultaat Overig betrof hoofdzakelijk holdingkosten.

  Marge
              halfjaar  halfjaar
                2012    2011  2011
 
  Infrastructuur       4.3%    4.4%  2.7%
  Bouw & Ontwikkeling    0.0%    0.4%  1.2%
  Specialismen       -2.9%   -3.1%  0.0%
  Toelevering        1.1%    1.0%  1.7%
 
                0.7%    1.3%  1.4%


De marge op concernbasis daalde op halfjaarbasis van 1,3% tot 0,7%. Voor het gehele jaar zal de marge van Infrastructuur lager zijn dan over het eerste halfjaar. Evenals vorig jaar heeft dit te maken met de timing van de uitvoering van projecten. Voor Specialismen en Toelevering verwachten we voor het gehele jaar een hogere marge dan over het eerste halfjaar.

  Nettoresultaat
                 halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen         2012   2011 2011
 
  EBIT                4    8  19
  Financieringsbaten en
  -lasten             ( 3)   ( 3) ( 7)
 
  Resultaat voor belastingen     1    5  12
  Belastingen           ( 1)   ( 1) ( 3)
 
  Nettoresultaat           -    4  9


De financieringspost bedroeg € 3 miljoen en was ongewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. De geactiveerde rente op pps-vorderingen nam af van € 4 miljoen tot € 1 miljoen door de verkoop van de pps-projecten in de tweede helft van 2011. De rentelasten van de leningen namen daardoor ook af van € 7 miljoen tot € 4 miljoen. Het resultaat voor belastingen bedroeg € 1 miljoen en was € 4 miljoen lager. Het nettoresultaat daalde van € 4 miljoen over het eerste halfjaar 2011 tot een break-even nettoresultaat. De belastingdruk was hoger doordat minder resultaten binnen de fiscale eenheid konden worden verrekend.

  Orderportefeuille
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Infrastructuur      1 055   858 1 152
  Bouw & Ontwikkeling     693   720  693
  Specialismen        112   113  89
  Toelevering         70    57  54
 
               1 930  1 748 1 988
  Overig          ( 31)  ( 32) ( 38)
 
               1 899  1 716 1 950


De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar met € 51 miljoen af tot € 1 899 miljoen, maar was daarmee nog steeds € 183 hoger dan een jaar geleden. Van deze portefeuille zal ongeveer € 1,3 miljard in 2013 en verder worden uitgevoerd. Een aantal projecten binnen de orderportefeuille zal niet meer in 2012 starten door vertragingen in het afronden van de financiering bij de opdrachtgever. De kwaliteit en de samenstelling van de totale orderportefeuille maken het mogelijk om gedisciplineerd te blijven tenderen en om de capaciteit geleidelijk verder aan te passen aan de marktomstandigheden.

Vermogen en kasstromen

De solvabiliteit verbeterde van 21% eind 2011 tot 23%. Dit is de solvabiliteit volgens de balans waarbij de joint ventures worden verwerkt als een deelneming tegen het aandeel in het vermogen. De solvabiliteit onder de huidige keuze onder IFRS van partiële consolidatie van de joint ventures, zoals de pps-projecten, daalde daarentegen van 18% eind 2011 tot 17%. Deze daling wordt overwegend verklaard door de voortgang van de uitvoering van het grote pps-project A15 Maasvlakte-Vaanplein. De pps-projecten worden grotendeels gefinancierd door leningen zonder verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.

Het eigen vermogen van Ballast Nedam is ten opzichte van eind 2011 met € 8 miljoen afgenomen tot € 163 miljoen. Deze daling bestond uit de dividendbetaling van € 4 miljoen en een mutatie van € 4 miljoen in de afdekkingreserve voor rentederivaten voor de pps-projecten door de gedaalde rente. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2011 was het eigen vermogen € 3 miljoen hoger.

De totale activa bleven in het eerste halfjaar op een ongeveer zelfde niveau als eind 2011 en bedroegen € 938 miljoen. Het werkzaam vermogen nam in het eerste halfjaar met € 105 miljoen toe door de voortgang op de pps-projecten en een lagere financiering door leveranciers. Ten opzichte van het eerste halfjaar 2011 daalde het werkzaam vermogen echter met € 177 miljoen door met name de verkoop van drie pps-projecten en de verkoop van Kicking Horse Mountain Resort in de tweede helft van 2011.

De uitstaande verplichtingen tot aanvullende kapitaalstortingen in de pps-vennootschappen bleven ongewijzigd en bedroegen € 13 miljoen.

De kasstroom over het eerste halfjaar 2012 bedroeg € 85 miljoen negatief tegenover € 72 miljoen negatief over het eerste halfjaar 2011.

De operationele kasstroom van € 81 miljoen negatief was slechter dan de negatieve operationele kasstroom van € 38 miljoen over de eerste helft van 2011 door met name een toename van de voorraden en een afname van de financiering door leveranciers.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten nam af tot € 24 miljoen negatief tegenover € 46 miljoen negatief over het eerste halfjaar 2011. Deze bestond uit € 26 miljoen aan investeringen, € 6 miljoen aan desinvesteringen, € 3 miljoen aan overname van bedrijfsactiviteiten en € 1 miljoen aan een deelneming. De investeringen betroffen voor € 8 miljoen de materiële activa, voor € 1 miljoen de immateriële activa en voor € 17 miljoen de financiële activa. Deze laatste betroffen grotendeels de pps-vorderingen voor het project A15 Maasvlakte - Vaanplein. De netto-investeringen in de materiële vaste activa van € 6 miljoen waren lager dan de afschrijvingen van € 10 miljoen.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 20 miljoen bestond uit de per saldo voor € 24 miljoen opgenomen langlopende leningen en een dividendbetaling van € 4 miljoen.

  Financieringspositie
 
  x EUR 1 miljoen            halfjaar 2012 halfjaar 2011  2011
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten      42       52      98
  Bankkredieten              ( 40)     ( 63)    ( 11)
 
  Netto liquide middelen           2     ( 11)      87
  Recourse leningen           ( 106)     ( 120)    ( 98)
 
  Financieringspositie          ( 104)     ( 131)    ( 11)
  Non-recourse leningen          ( 51)     ( 188)    ( 34)
 
  Financieringspositie inclusief
  non-recourse              ( 155)     ( 319)    ( 45)


De financieringspositie verbeterde met € 27 miljoen van een schuld van € 131 miljoen halfjaar 2011 tot een schuldpositie van € 104 miljoen. De verkopen in de tweede helft van 2011 van de pps-belangen en van het Canadese recreatieoord droegen bij aan deze verbetering. De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen, waaronder de pps-leningen, verbeterde met € 164 miljoen nog sterker van een schuldpositie van € 319 miljoen halfjaar 2011 tot € 155 miljoen. De netto liquide middelen namen met € 13 miljoen toe tot € 2 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten namen in het eerste halfjaar af met € 7 miljoen tot € 85 miljoen. Ten opzichte van eind 2011 nam de financieringspositie met € 93 miljoen af tot een schuldpositie van € 104 miljoen. Gedurende het jaar bestaat er altijd een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde.

  Leningen
 
  x EUR 1 miljoen           halfjaar 2012 halfjaar 2011 2011
 
  Pps-leningen               42      185     25
  Grondbank financiering          48       43     43
  Ondernemingslening            50       50     50
  Financiele leases             8       9     10
  Overige leningen              9       21      4
 
                       157      308     132
 
  Recourse                 106      120     98
  Non-recourse               51      188     34
 
                       157      308     132
 
  Kortlopend deel langlopende leningen   10       6     11
  Langlopende leningen           147      302     121
 
                       157      308     132


Voor de komende jaren is er geen noodzaak voor herfinanciering van de langlopende leningen. De ondernemingslening van € 50 miljoen heeft een looptijd tot april 2017, een vaste rente van 5,4% en als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De andere grote lening van € 33 miljoen is voornamelijk voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2015 en een rente van Euribor plus een opslag. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. De leningsvoorwaarden van de leningen bevatten geen financiële convenanten.

De overige langlopende leningen van € 74 miljoen betreffen voor € 42 miljoen de pps-leningen, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten. Op basis van de huidige portefeuille van pps-projecten zullen deze pps-leningen oplopen tot ongeveer € 65 miljoen eind 2012. Voor € 51 miljoen van de € 157 miljoen aan langlopende leningen is er geen verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.

CO2-reductie

Ballast Nedam is in haar markten actief in duurzame energie, waaronder de toepassing van Groengas, warmte-koude opslag en windenergie en stuurt actief op reductie van het energieverbruik. De doelstelling voor onze interne bedrijfsvoering is om 30% minder CO2-uitstoot in 2020 te bereiken ten opzichte van 2008. In het eerste halfjaar 2012 is geen voortgang geboekt en bleef de cumulatieve reductie op 12% ten opzichte van 2008 staan.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren willen we in 2012 het aantal CNG-auto's in ons wagenpark met 5% laten groeien. In het eerste halfjaar is het aantal CNG-auto's gestegen tot 27% (559 auto's) van het wagenpark van Ballast Nedam. Eind 2011 was dat 23% (458 auto's).

Veiligheid

Veiligheid is een van de kernwaarden van Ballast Nedam. In 2011 wisten we de IF-factor van 10,7 over 2010 te verbeteren tot 6,5. In de eerste perioden van 2012 is dit cijfer weer iets opgelopen tot 7,7. Onze doelstelling voor geheel 2012 is om een betere prestatie dan over 2011 te behalen. De Injury Frequency geeft het aantal verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren aan.

Risico's en onzekerheden

De in het jaarverslag over 2011 genoemde risico's zoals het financieringsrisico, het reputatierisico, het sectorrisico, operationele risico's en het marktrisico woningbouw zijn in zijn algemeenheid toegenomen. De resultaten in de resterende periode in 2012 kunnen hierdoor beïnvloed worden.

Financieringsrisico: Dit speelt niet op de korte termijn. De belangrijkste financieringen lopen tot in 2015 en in 2017. Het financieringsrisico is mede beperkt doordat voor deze financieringen geen convenanten gelden. De banken stellen wel stringentere voorwaarden voor garantstellingen voor nieuwe pps-projecten. Daarnaast is ook het financieringsrisico bij onze klanten toegenomen. In onze orderportefeuille is voor ongeveer € 350 miljoen aan orders opgenomen die geen doorgang kunnen vinden indien de klanten de financiering niet alsnog rond krijgen.

Reputatierisico: Ballast Nedam heeft een solide en positieve reputatie, wat een waardevol bezit is voor de onderneming. Om deze reputatie te bewaken hebben we een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid, leven we onze interne gedragscode na en vragen we dit ook van onze leveranciers en onderaannemers. Met een intern complianceprogramma besteden we veel aandacht aan de naleving van ons integriteitsbeleid. Meldingen over mogelijke overtredingen van onze gedragscode worden altijd nauwgezet onderzocht en als er overtredingen worden geconstateerd, nemen we direct passende maatregelen. We rapporteren hierover in ons jaarverslag. Het Openbaar Ministerie en de FIOD verrichten strafrechtelijk onderzoek naar Ballast Nedam als verdachte met betrekking tot betalingen aan buitenlandse agenten in de periode 1996 - 2004. Ballast Nedam had deze zaak in januari 2011 onder de aandacht van het OM gebracht, verleent haar volledige medewerking aan dit onderzoek en wacht de resultaten en de eventuele consequenties van het onderzoek af.

Sectorrisico: de markten voor zowel bouw en vastgoedontwikkeling als voor infrastructuur kunnen verslechteren. Dit risico lijkt toegenomen. Indien bijvoorbeeld de woningmarkt nog veel verder zou verslechteren kan dit naast onderbezettingsresultaten ook tot nadere afwaarderingen van grondposities leiden, ondanks dat de waardering van onze grondposities amper rente- en voorbereidingskosten bevat.

Operationeel risico: de goede spreiding van de orderportefeuille en het bestaande risicobeheersingbeleid blijven de fundamenten van de beheersing van het operationele risico. De uitkomsten van claims bij een beperkt aantal projecten kunnen zowel positief als negatief van invloed zijn.

Verklaring Raad van Bestuur

Voor zover de Raad van Bestuur bekend, geeft de halfjaarrekening een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Ballast Nedam N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen. Voor zover de Raad van Bestuur bekend, geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de eerste helft van het jaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, een getrouwe beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de verdere perioden van het jaar, alsmede een getrouw overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen.

Nieuwegein, 12 juli 2012

Raad van Bestuur,

T.A.C.M. Bruijninckx

R. Malizia

P. van Zwieten

  Geconsolideerde
  winst-en-verliesrekening
 
                              
  x EUR 1 miljoen        halfjaar 2012  halfjaar 2011     2011
 
                                       1
  Omzet                 575       608       382
  Overige
  bedrijfsopbrengsten           -        -        6
 
  Kosten van grondstoffen en                     
  uitbesteed werk        ( 392)     ( 417)     (1 019)
                                    
  Personeelsbeloningen      ( 143)     ( 148)     ( 278)
  Overige bedrijfskosten     ( 25)      ( 24)      ( 44)
 
                                     
                    ( 560)     ( 589)     (1 341)
  Resultaat geassocieerde
  deelnemingen               -        -        -
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten
  voor afschrijvingen en amortisatie
  (EBITDA)                15       19       47
 
  Afschrijvingen en amortisatie      
  (im)materiële activa         ( 10)      ( 11)      ( 26)
  Waardeverandering
  (im)materiële activa         ( 1)        -      ( 2)
 
  Resultaat uit
  bedrijfsactiviteiten
  (EBIT)                  4        8       19
 
  Financieringsbaten         1        4        6
  Financieringslasten       ( 4)      ( 7)      ( 13)
 
  Netto financieringsbaten
  (lasten)               ( 3)      ( 3)      ( 7)
 
  Resultaat voor belastingen        1        5       12
  Belastingen              ( 1)      ( 1)      ( 3)
 
  Nettoresultaat              -        4        9
 
  Toe te rekenen aan
  aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per aandeel
  (EUR)                  -  #    0.36      0.93
  Verwaterd nettoresultaat
  per aandeel (EUR)            -  #    0.36      0.93
 
  Geconsolideerd
  totaalresultaat
 
  x EUR 1 miljoen             halfjaar 2012  halfjaar 2011 2011
 
  Nettoresultaat boekjaar         -        4        9
 
  Direct in eigen vermogen verwerkte
  resultaten:
  Koersverschil              -        -        1
  Mutatie afdekkingsreserve       ( 4)      ( 1)        4
 
  Totaalresultaat voor de
  periode                ( 4)        3       14
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de
  vennootschap             ( 4)        3       14
  Minderheidsbelang            -        -        -
 
  Totaalresultaat voor de
  periode                ( 4)        3       14


  Geconsolideerde balans
 
  x EUR 1 miljoen        halfjaar 2012  halfjaar 2011    2011
 
  Vaste activa
  Immateriële activa        35        30        31
  Materiële vaste activa     180       193       183
  Financiële vaste activa     50       193        33
  Investeringen in
  geassocieerde deelnemingen    3        2        4
  Uitgestelde
  belastingvorderingen       36        38        35
 
                     304       456       286
  Vlottende activa
  Voorraden            220       253       215
  Onderhanden werk        102       108        78
  Vorderingen           270       293       264
  Geldmiddelen en
  kasequivalenten         42        52        98
 
                  634       706       655
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten         ( 40)      ( 63)      ( 11)
  Leningen           ( 10)       ( 6)      ( 11)
  Vooruitontvangen op
  voorraden           ( 1)       ( 6)       ( 6)
  Onderhanden werk       ( 152)      ( 132)      ( 136)
  Crediteuren         ( 190)      ( 221)      ( 243)
  Belastingen          ( 1)        -       ( 3)
  Overige schulden       ( 173)      ( 188)      ( 176)
  Voorzieningen         ( 35)      ( 46)      ( 39)
 
                 ( 602)      ( 662)      ( 625)
  Vlottende activa min
  kortlopende verplichtingen       32        44       30
 
                     336       500       316
 
  Langlopende verplichtingen
  Leningen            147       302       121
  Derivaten            13        20        10
  Uitgestelde
  belastingverplichtingen      4        4        4
  Personeelsbeloningen       5        5        5
  Voorzieningen           4        9        5
 
                     173       340       145
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te
  rekenen aan de
  aandeelhouders van de
  vennootschap          163       160       171
  Minderheidsbelang         -        -        -
 
                     163       160       171
 
                     336       500       316


  Beknopt geconsolideerd overzicht mutaties
  eigen vermogen
 
                                 
  x EUR 1 miljoen             halfjaar 2012 halfjaar 2011 2011
 
  Geplaatst aandelenkapitaal        60       60       60
  Agio                   52       52       52
  Overige reserves             59       49       49
 
  Openingsstand              171      161      161
 
  Koersverschil               -       -       1
  Afdekkingsreserve            ( 4)      ( 1)       4
 
  Direct in eigen vermogen
  verwerkte resultaten          ( 4)      ( 1)       5
 
  Nettoresultaat               -       4       9
  Dividend                ( 4)      ( 4)      ( 4)
  Overig                   -       -       -
 
  Eindstand                163      160      171


  Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
                             
  x EUR 1 miljoen          halfjaar 2012 halfjaar 2011    2011
 
  Netto liquide middelen -
  beginstand                 87       61      61
 
  Nettoresultaat            -       4       9
  Aanpassingen
  Afschrijvingen            10       11       25
  Amortisatie              -       -       1
  Waardeveranderingen vaste activa   1       -       2
  Financieringslasten          4       7       13
  Financieringsbaten         ( 1)      ( 4)      ( 6)
  Op aandelen gebaseerde beloningen   -       -       -
  Boekwinst verkoop vaste activa en
  dochterondernemingen         -       -      ( 6)
  Belastingen              1       1       3
  Resultaat geassocieerde
  deelnemingen             -       -       -
  Mutaties
  Mutatie voorraden         ( 9)       6       39
  Mutatie onderhanden werk      ( 8)      ( 9)       25
                                    
  Mutatie vorderingen        ( 7)      ( 3)     ( 37)
  Mutatie voorzieningen en                      
  personeelsbeloningen        ( 3)       1     ( 15)
  Betaalde rente           ( 4)      ( 7)      ( 9)
  Betaald op afdekkingsinstrumenten   -       -      ( 4)
  Ontvangen rente            -       -       -
  Betaalde belastingen         -       -      ( 1)
                     
  Mutatie kortlopende schulden    65)     ( 45)     ( 33)
 
  Netto kasstroom operationele
  activiteiten              ( 81)     ( 38)      72
 
  Immateriële activa
  investeringen           ( 1)      ( 2)      ( 6)
  desinvesteringen           -       1       1
  Materiële vaste activa
                             
  investeringen           ( 8)     ( 20)     ( 42)
  desinvesteringen           2       6       5
  Financiële vaste activa
                     
  investeringen           ( 17)     ( 27)     ( 27)
  desinvesteringen           4       1       -
  ontvangen dividend          -       -       2
  mutatie overige vorderingen      -       -       -
  Investeringen in geassocieerde
  deelnemingen            ( 1)       -      ( 3)
  Verwerving van
  dochterondernemingen        ( 3)      ( 5)      ( 5)
  Verkoop van dochterondernemingen
  na aftrek van afgestoten
  geldmiddelen en kasequivalenten    -       -       23
 
  Netto kasstroom                             
  investeringsactiviteiten        ( 24)     ( 46)     ( 52)
 
  Opgenomen langlopende leningen    34       21       59
                                    
  Aflossing langlopende leningen  ( 10)      ( 5)     ( 50)
  Desinvestering langlopende
  leningen               -       -       -
  Verwerving minderheidsbelang     -       -       -
  Betaald dividend          ( 4)      ( 4)      ( 4)
  (In)verkoop eigen aandelen      -       -       -
 
  Netto kasstroom
  financieringsactiviteiten         20       12       5
 
  Effect van koersverschillen op
  liquide middelen              -       -       1
 
  Netto liquide middelen - eindstand     2     ( 11)      87


  Netto liquide middelen
 
                             
  x EUR 1 miljoen         halfjaar 2012 halfjaar 2011     2011
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten    42       52        98
                      
  Bankkredieten            ( 40)     ( 63)       ( 11)
 
                              
  Netto liquide middelen         2     ( 11)        87
 
                             
  Vrij beschikbaar          ( 13)     ( 31)        78
  Proportioneel geconsolideerd      15       20         9
 
                              
  Netto liquide middelen         2     ( 11)        87
 
  Netto financieringspositie
                          
  x EUR 1 miljoen         halfjaar 2012 halfjaar 2011     2011
 
                              
  Netto liquide middelen         2     ( 11)        87
                                      
  Kortlopend deel langlopende leningen( 10)      ( 6)       ( 11)
                                      
  Langlopende leningen        ( 147)     ( 302)      ( 121)
 
                      
                    ( 155)     ( 319)       ( 45)


Segmentatie

                 halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen         2012   2011  2011
 
  Infrastructuur          209   251  523
  Bouw & Ontwikkeling        263   280  642
  Specialismen           102    96  252
  Toelevering            91   102  232
 
                   665   728 1 649
  Overig             ( 90)  ( 120) ( 267)
 
                   575   608 1 382
 
  EBIT
                 halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen         2012   2011  2011
 
  Infrastructuur           9    11   14
  Bouw & Ontwikkeling         -    1   8
  Specialismen           ( 3)   ( 3)   -
  Toelevering             1    1   4
 
                    7    10   26
  Overig              ( 3)   ( 2)  ( 7)
 
                    4    8   19
 
  Marge
                 halfjaar halfjaar
                   2012   2011  2011
 
  Infrastructuur          4.3%   4.4%  2.7%
  Bouw & Ontwikkeling       0.0%   0.4%  1.2%
  Specialismen          -2.9%  -3.1%  0.0%
  Toelevering           1.1%   1.0%  1.7%
 
                   0.7%   1.3%  1.4%
 
  Nettoresultaat
                 halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen         2012   2011  2011
 
  EBIT                4    8   19
  Financieringsbaten en
  -lasten             ( 3)   ( 3)  ( 7)
 
  Resultaat voor belastingen     1    5   12
  Belastingen           ( 1)   ( 1)  ( 3)
 
  Nettoresultaat           -    4   9


  Orderportefeuille
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Infrastructuur      1 055   858 1 152
  Bouw & Ontwikkeling     693   720  693
  Specialismen        112   113  89
  Toelevering         70    57  54
 
               1 930  1 748 1 988
  Overig          ( 31)  ( 32) ( 38)
 
               1 899  1 716 1 950


  Infrastructuur
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Omzet            209   251  523
  EBIT             9    11  14
  Marge           4.3%   4.4% 2.7%
  Orderportefeuille     1 055   858 1 152
  Activa           215   390  228
 
  Bouw & Ontwikkeling
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Omzet            263   280  642
  EBIT             -    1   8
  Marge           0.0%   0.4% 1.2%
  Orderportefeuille      693   720  693
  Activa           361   530  346
 
  Specialismen
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Omzet            102    96  252
  EBIT            ( 3)   ( 3)   -
  Marge           -2.9%  -3.1% 0.0%
  Orderportefeuille      112   113  89
  Activa           130   103  139
 
  Toelevering
              halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen      2012   2011 2011
 
  Omzet            91   102  232
  EBIT             1    1   4
  Marge           1.1%   1.0% 1.7%
  Orderportefeuille      70    57  54
  Activa           204   196  221


Geconsolideerde balans

  Geconsolideerde balans
 
                   Partieel           Niet partieel
                   geconsolideerd        geconsolideerd
  x EUR 1 miljoen
                   halfjaar      halfjaar   halfjaar
                   2012        2012     2011     2011
  Vaste activa
  Immateriële activa         35         29      28      29
  Materiële vaste activa       180         152      172      160
  Financiële vaste activa       53         11      45      39
  Uitgestelde
  belastingvorderingen        36         33      32      32
 
                      304         225      277     260
  Vlottende activa
  Voorraden             220         176      217      180
  Onderhanden werk          102         92      106      73
  Vorderingen            270         216      228      211
  Geldmiddelen en kasequivalenten   42         15      20      82
 
                    634         499      571      546
  Kortlopende verplichtingen
                    
  Bankkredieten          ( 40)        ( 28)     ( 46)     ( 3)
                    
  Leningen             ( 10)        ( 4)     ( 5)     ( 6)
  Vooruitontvangen op voorraden   ( 1)          -     ( 6)     ( 5)
                     
  Onderhanden werk        ( 152)        ( 86)     ( 65)     ( 68)
                     
  Crediteuren           ( 190)       ( 130)    ( 159)    ( 178)
  Belastingen            ( 1)        ( 1)       -     ( 2)
                     
  Overige schulden        ( 173)       ( 177)    ( 230)    ( 207)
                     
  Voorzieningen          ( 35)        ( 32)     ( 49)     ( 62)
 
                     
                  ( 602)       ( 458)    ( 560)    ( 531)
  Vlottende activa min kortlopende
  verplichtingen              32         41      11      15
 
                      336         266      288     275
 
  Langlopende verplichtingen
  Leningen              147         93      105      92
  Derivaten              13          -       -       -
  Uitgestelde
  belastingverplichtingen       4          3       3       3
  Personeelsbeloningen         5          5       5       5
  Voorzieningen            4          2      13       4
 
                      173         103      126     104
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen
  aan de aandeelhouders van de
  vennootschap            163         163      162      171
  Minderheidsbelang          -          -       -       -
 
                      163         163      162     171
 
                      336         266      288     275
 
  Solvabiliteit              17%         23%      19%     21%


Toelichting behorende tot de halfjaarlijkse financiële rapportage

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Ballast Nedam N.V. is gevestigd in Nederland te Nieuwegein. De halfjaarlijkse financiële rapportage van Ballast Nedam N.V. betreft de eerste zes perioden van het boekjaar 2012 van 2 januari 2012 tot en met 17 juni 2012 (2011: 1 januari tot en met 19 juni). Deze rapportage omvat Ballast Nedam N.V., hoofd van de groep en haar dochtermaatschappijen, tezamen te noemen Ballast Nedam en het belang van Ballast Nedam in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend.

De geconsolideerde jaarrekening van Ballast Nedam N.V. over het boekjaar 2011 is te verkrijgen via http://www.ballast-nedam.nl.

Overeenstemmingsverklaring

De halfjaarlijkse financiële rapportage is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standard IAS 34 "Interim Financial Reporting" zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna: 'EU-IFRS'). Er is geen accountantscontrole toegepast. De halfjaarlijkse financiële rapportage  bevat niet alle informatie vereist voor een volledige jaarrekening en dient te worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over het jaar 2011.

Deze halfjaarlijkse financiële rapportage is opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 12 juli 2012.

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de halfjaarlijkse financiële rapportage

De bij de opstelling van de halfjaarlijkse financiële rapportage gehanteerde grondslagen zijn consistent met de grondslagen omschreven in de jaarrekening over het boekjaar 2011.

De Raad van Bestuur gebruikt regelmatig informatie per segment om beslissingen te nemen over allocatie van middelen en het beoordelen van resultaten. De beslissingen over allocatie van middelen en het beoordelen van resultaten gebeurt op basis van het Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) en Werkzaam vermogen.

Seizoenspatronen

Ballast Nedam kent een seizoenspatroon waarbij in het algemeen het merendeel van de productie wordt gerealiseerd in de tweede helft van het boekjaar.

Overname bedrijfsactiviteiten

In het eerste kwartaal 2012 heeft Ballast Nedam voor 41% een deelneming genomen in de productie van modulaire bouwsystemen van Ursem Bouwgroep. Eveneens in het eerste kwartaal 2012 heeft Ballast Nedam het technische adviesbureau T&H overgenomen. In het tweede kwartaal 2012 heeft Ballast Nedam een aantal bedrijfsactiviteiten van Bouwbedrijf Van Bree overgenomen.

De totale netto overnamesom bedroeg € 3 mln. Daarnaast hebben Waco Lingen Beton B.V. en Microbeton B.V. per 1 juni 2012 de krachten gebundeld in de nieuwe onderneming Concrete Valley.

Transacties met verbonden partijen

De aan Ballast Nedam verbonden partijen betreffen haar Raad van Bestuur, haar Raad van Commissarissen, haar dochtermaatschappijen, geassocieerde deelnemingen, joint ventures, Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam, alsmede bestuurders en leidinggevende functionarissen van deze partijen. De belangrijkste taak van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam is het uitvoeren van de pensioenregeling voor de werknemers van Ballast Nedam. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam maakt gebruik van diensten van werknemers van Ballast Nedam vennootschappen. De werkelijke kosten worden doorbelast. Ballast Nedam koopt van en verkoopt goederen en diensten aan verscheidene verbonden partijen waarin Ballast Nedam een belang van 50% of minder heeft. De transacties werden uitgevoerd op marktconforme voorwaarden, die vergelijkbaar zijn met die voor transacties met derden.

Belangen in joint ventures

Joint ventures, voornamelijk bestaande uit bouw- of ontwikkelcombinaties worden proportioneel geconsolideerd. Voor een overzicht van de belangrijkste joint ventures wordt verwezen naar het concernschema in de jaarrekening. Ballast Nedam heeft de volgende belangen in joint ventures in de geconsolideerde balans opgenomen.

  Belangen in joint
  ventures
 
  x EUR 1 miljoen     halfjaar 2012  2011
 
  Vaste activa         91      59
  Vlottende activa       130      99
  Langlopende
  verplichtingen       ( 74)    ( 45)
  Kortlopende
  verplichtingen      ( 165)    ( 145)
 
  Saldo activa en
  verplichtingen       ( 18)    ( 32)


De proportioneel geconsolideerde omzet en de kostprijs van de omzet bedroegen ongeveer 27% (2011: 21%) van de totale omzet en kostprijs omzet.

De totale verplichtingen jegens derden van vennootschappen waarvoor Ballast Nedam hoofdelijk aansprakelijk is, zoals vennootschappen onder firma, bedragen, exclusief door deze vennootschappen afgegeven bankgaranties, per balansdatum € 844 miljoen (eind 2011 € 690 miljoen), waarvan het aandeel van Ballast Nedam van € 239 miljoen (eind 2011: € 190 miljoen) in de geconsolideerde balans is verwerkt.

Gesegmenteerde informatie

De prijzen voor transacties tussen segmenten worden op een zakelijke, objectieve grondslag bepaald. De resultaten, activa en verplichtingen worden conform de in de jaarrekening omschreven grondslagen bepaald.

Aansprakelijkheden

Garanties

Onder garanties zijn opgenomen de namens Ballast Nedam door financiële instellingen afgegeven bereidverklaringen en garanties in verband met uitvoering van projecten en voor ontvangen vooruitbetalingen.

  Garanties
 
  x EUR 1 miljoen  halfjaar 2012  2011
 
  Garanties        258     260


Schattingen en oordeelsvorming door de leiding

Bij het opstellen van de halfjaarlijkse financiële rapportage zijn door de leiding van Ballast Nedam schattingen en beoordelingen uitgevoerd die van invloed zijn op de bedragen die worden opgevoerd voor activa, passiva, omzet, kosten en de daarmee verband houdende toelichtingen.

Projectresultaten

Bij de waardering van onderhanden werken wordt gebruik gemaakt van prognose einde werk resultaten. De uiteindelijke uitkomst kan afwijken van de gemaakte prognose.

Verwerking van winstbelastingen

Bij de periodeafsluiting maakt Ballast Nedam een inschatting van de belastingpositie voor alle fiscale entiteiten. Hierbij worden schattingen gemaakt met betrekking tot de werkelijke op korte termijn te verrekenen belastinglasten en baten alsmede de tijdelijke verschillen tussen de fiscale balanspositie en de bedrijfseconomische balanspositie. Voor de fiscale compensabele verliezen en de uitgestelde belastingvordering uit hoofde van tijdelijke verschillen wordt per balansdatum bepaald of deze tot waardering kunnen worden gebracht. Ballast Nedam waardeert uitgestelde belastingvorderingen voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd. De benutting van de compensabele verliezen is afhankelijk van toekomstige belastbare winsten en mogelijkheden voor fiscale planning. Indien de werkelijke verwachte belastbare winsten afwijken van de schattingen en afhankelijk van de belastingstrategieën die Ballast Nedam in zou kunnen voeren, kan het voorkomen dat de tot waardering gebrachte uitgestelde belastingvorderingen niet worden gerealiseerd, wat effect kan hebben op de financiële positie en resultaten van Ballast Nedam.

Voorzieningen

Voorzieningen met betrekking tot feitelijke verplichtingen zijn afhankelijk van schattingen en beoordelingen of de criteria voor de verantwoording als verplichting zijn gerealiseerd inclusief de schatting van de omvang van de feitelijke verplichting. Feitelijke verplichtingen worden verantwoord indien het waarschijnlijk is dat een verplichting zal ontstaan en de omvang van deze verplichting redelijkerwijs kan worden geschat. Indien de werkelijke uitkomst afwijkt van onze aannames van de verwachte uitgaven, moeten de geschatte voorzieningen worden herzien en dit kan effect hebben op de financiële positie en resultaten van Ballast Nedam.

Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

Nieuwegein, 12 juli 2012

Raad van Bestuur,

T.A.C.M. Bruijninckx

R. Malizia

P. van Zwieten

Op de in dit persbericht opgenomen cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Dit persbericht dient uitsluitend informatiedoeleinden. De in dit persbericht gegeven voorspellingen en verwachtingen worden verstrekt zonder enige vorm van garantie ten aanzien van toekomstige verwerkelijking daarvan. De in dit persbericht voorkomende toekomstgerichte verklaringen waaronder voornemens of verwachtingen zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van Ballast Nedam N.V. bevinden, tengevolge waarvan de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. Ballast Nedam N.V. aanvaardt geen enkele verplichting ten aanzien van het actualiseren of wijzigen van de toekomstgerichte verklaringen op grond van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke andere reden ook, behoudens voor zover vereist krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of op gezag van een ter zake bevoegd regelgevend orgaan.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de vijf nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam NV