Ballast Nedam Innovatiedag 2011 resulteert in Innovatieagenda

07 Nov, 2011, 09:00 GMT Van Ballast Nedam NV

ROTTERDAM, Nederland, November 7, 2011 /PRNewswire/ --

Een van de belangrijkste conclusies van de Ballast Nedam Innovatiedag is dat samenwerking die gericht is op het gemeenschappelijk belang van klanten, samenleving en bouwbranche noodzakelijk is. Veelvuldig werd tijdens het evenement op 3 november in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam gerefereerd aan het prisoners dilemma om de uitdaging in de bouwbranche te schetsen: kies je met de partners in de branche voor samenwerking en zo voor een oplossing die voor alle stakeholders cumulatief het beste resultaat oplevert of ligt de focus voornamelijk op het eigen belang waardoor het opgetelde resultaat uiteindelijk voor alle betrokkenen het slechtste uitpakt?  De heer L.N.M.J. Prompers, projectdirecteur Projectbureau A2 Maastricht, verwoordde het als volgt: "Om echt samen te werken moeten partijen vanuit respect voor ieders achtergrond zoeken naar wat hen verbindt, naar gezamenlijke ambities. Daar is ook besef van urgentie voor nodig."

Open dialoog

Het doel van de Innovatiedag 2011 was om door middel van een open dialoog met partners, zoals overheden, politiek, kennisinstellingen en klanten te komen tot een Innovatieagenda voor partners in de keten. Met deze Innovatieagenda wil Ballast Nedam belemmerende traditionele rolpatronen en conventies doorbreken en met innovatieve samenwerkingsverbanden en concrete oplossingen bijdragen aan een lagere belasting van ruimte, grondstoffen en energie en een grotere kwaliteit en duurzaamheid van projecten. Ballast Nedam bracht op deze dag haar ambitie op transparante wijze in de praktijk: Samen werken aan een betere leefomgeving, voor nu én voor later.

Discussie over belemmeringen

Tijdens de  plenaire sessie, getiteld 'Innovatief ontwikkelen, bouwen en beheren in een veranderde wereld', ontstond een stevig debat tussen de prominente sprekers: oud-minister Jacqueline Cramer, nu directeur Utrecht Sustainability Institute, Richard van Breukelen, CFO Rijkswaterstaat, Peter Jägers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst, Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda, Wim van Lieshout, CEO HVC Afval en Energie, Bert Keijts, woningcorporatie Portaal, Louis Prompers, projectdirecteur A2 en Romeo Malizia, COO bij Ballast Nedam. Onder leiding van Matthijs van Nieuwkerk gingen zij met elkaar in gesprek over praktische en financiële belemmeringen bij de implementatie van duurzame, innovatieve oplossingen binnen de bouw. Ook de rol die de overheid en de huidige regelgeving die daarbij speelt kwam aan de orde.

De Ballast Nedam Innovatiedag  vond plaats op 3 november jl. in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam, met ruim 450 deelnemers. Terwijl binnen werd gediscussieerd over innovatie, bracht Ballast Nedam op het naastgelegen parkeerterrein innovatie  in de praktijk. Er werd namelijk in één dag een woning gebouwd, de iQwoning®, een innovatief woonconcept van Ballast Nedam.  

Ballast Nedam zet de stakeholderdialoog die dit jaar is geïnitieerd en waarvan de Innovatiedag 2011 gezien kan worden als tussenbalans, voort. Het bouwbedrijf stelt onder meer het zogeheten Tok!-systeem open voor de stakeholders om de samenwerking in de ideemanagementomgeving concreet te maken en start in 2012 met Tok!-innovatietafels om de multistakeholderdialoog op specifieke onderwerpen te gaan voeren. Tijdens 'Innovatietafels' die Ballast Nedam de komende maanden gaat organiseren, zullen de thema's in nauwe samenwerking met stakeholders verder worden uitgewerkt.

Verantwoord bouwen en inrichten

Binnen de bouw hebben zich de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen voltrokken. Er is enerzijds steeds minder geld beschikbaar, terwijl anderzijds de behoefte aan investeren in duurzaam wonen, werken, mobiliteit, energie en natuur onveranderd blijft. Voor Ballast Nedam ligt de oplossing in het vinden van de balans tussen economische haalbaarheid en maximale kwaliteit en duurzaamheid van de woon- en leefomgeving. Dat vraagt om een andere benadering van inrichtingsvraagstukken en bouwprojecten en dat pad is Ballast Nedam inmiddels intern en extern ingeslagen.  Het bedrijf ziet de huidige en toekomstige rol van bouwbedrijven veranderen en zet onder meer in op nieuwe manieren van werken en samenwerken binnen en buiten de keten.

"Dit vereist van ons een andere rol, een andere houding en gedrag; daar werken we hard aan", aldus Theo Bruijninckx, CEO van Ballast Nedam. "Om die rol goed te kunnen invullen, zijn andere samenwerkingsvormen met klanten, leveranciers en eindgebruikers en concrete, innovatieve oplossingen nodig."

Transformatie, samenwerking en energie

Tijdens drie parallelsessies, waarbij steeds diverse experts uit het veld met elkaar in gesprek gingen, werd dieper ingegaan op de thema's transformatie, samenwerking en energie.  

  • Bij de sessie 'Duurzame transformatie: de uitdaging'* stond de vraag centraal hoe we van bouwen vanuit financiële prikkels terug kunnen komen naar bouwen vanuit reële behoeften, oftewel 'vastgoed dat ertoe doet'.  
  • De sessie 'Projectonafhankelijke ketensamenwerking: de relevantie, best practices en resultaten'**, richtte zich met name op de vraag hoe ketenpartijen de transitie kunnen maken van denken vanuit eigen belang naar denken vanuit collectief belang.
  • Tijdens de derde parallelsessie, 'Energie: duurzame mobiliteit uit afval. Fictie of grootschalig inzetbaar'***,  werd onder andere gediscussieerd over het nut en de noodzaak van duurzame energie en de vraag hoe bedrijven gemotiveerd kunnen worden om duurzame energie te gebruiken.

Over Ballast Nedam

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index. Voor meer informatie kijk op http://www.ballast-nedam.nl.

Deelnemers parallelsessies

* 'Duurzame transformatie: de uitdaging': Bert van Delden, plv. directeur-generaal Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Binnenlandse Zaken, Charlie Martens, alg. directeur Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, Henk Jagersma, directievoorzitter Syntrus Achmea Vastgoed, Peter van Gool, hoofd onroerend goed SPF Beheer bv, Reinier de Graaf, partner architectenbureau OMA en Hedy van den Berk, bestuurder bij Havensteder. Gespreksleider: Kim Coppes.

** 'Projectonafhankelijke ketensamenwerking: de relevantie, best practices en resultaten': Sipke van der Linden, directeur verwerving infra speciale projecten Ballast Nedam, Henk Robert ten Cate, directeur Van Leeuwen Buizen,  Hennes de Ridder, hoogleraar bouwprocessen civiele techniek, TU Delft, Marga Hoek, directeur De Groene Zaak, Louis Prompers, projectdirecteur A2, Harbert van der Wildt, clusterdirecteur Infra Speciale Projecten, Martin van Leeuwen, directeur Gebr. van Leeuwen Harmelen. Gespreksleider: Jan-Jaap In der Maur.

*** Sessie 'Energie: duurzame mobiliteit uit afval. Fictie of grootschalig inzetbaar': Catrinus Jepma, hoogleraar economie RUG, leerstoel energie en duurzaamheid, Erik Kemink, directeur CNG Net, Romeo Malizia, COO Ballast Nedam, Wim van Lieshout, CEO HVC Afval en energie, Mathieu Dumont, adviseur Groengas Agentschap NL en Erik van Engelen, Stichting Groen Gas Nederland. Gespreksleider: Femke Halsema.

    PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV