Ballast Nedam jaarcijfers 2007: Resultaten conform verwachting

14 Maa, 2008, 07:00 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, March 14 /PRNewswire/ --

- Operationeel resultaat conform verwachting: EUR 42 miljoen (2006: EUR 42 miljoen)

- Orderportefeuille sterk gestegen: EUR 1,4 miljard (2006: EUR 1,1 miljard)

- Nettoresultaat: EUR 27 miljoen (2006: EUR 44 miljoen, was hoog door grote belastingbate in 2006)

- Prognose 2008: ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat; hogere omzet in combinatie met margedruk als gevolg van gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers.

  
  Kerncijfers
 
  EUR 1 miljoen        2007  2006
 
  Omzet            1 270 1 310
  EBIT              42   42
  Marge            3.3%  3.2%
  Resultaat voor belasting    38   38
  Nettoresultaat         27   44
  Orderportefeuille      1 438 1 093
  Eigen vermogen        172  158
  Solvabiliteit         19%  20%
  Netto financieringspositie  (63)   23

Resultaten conform verwachting

Ballast Nedam heeft een operationeel resultaat behaald van EUR 42 miljoen. Dit was conform de in maart 2007 uitgesproken winstverwachting 2007. Dit resultaat stemt tot tevredenheid gegeven de in 2007 sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De marge steeg van 3,2% in 2006 tot 3,3% bij een geringe daling van de omzet tot EUR 1 270 miljoen. Van de omzet werd 91% in Nederland gerealiseerd (2006: 92%).

Het nettoresultaat bedroeg EUR 27 miljoen. In 2006 was het nettoresultaat van EUR 44 miljoen hoog als gevolg van een grote belastingbate.

Financiële resultaten

  
  Segmentatie
 
  Omzet
 
  EUR 1 miljoen     2007  2006
 
  Infrastructuur     675  676
  Bouw en Ontwikkeling  601  622
 
             1 276 1 298
  Overig / eliminatie   (6)   12
 
  Totaal        1 270 1 310

De omzet daalde met 3% tot EUR 1 270 miljoen.

Infrastructuur

De omzet van de divisie Infrastructuur bedroeg EUR 675 miljoen en bleef daarmee nagenoeg gelijk aan 2006. Onderliggend is de omzet van de divisie Infrastructuur bij een aantal onderdelen gegroeid. In 2006 was er nog een substantiële omzetbijdrage van het offshore windpark in de Noordzee.

De divisie Infrastructuur behaalde een bevredigend resultaat gegeven de marktomstandigheden. Het volume in de infrastructuurmarkt was in alle segmenten onverminderd goed. De te behalen marges in de openbare aanbestedingen in de infrastructuurmarkt waren daarentegen nog steeds onbevredigend en verbeterden nog steeds maar langzaam. Met name de regiobedrijven hadden een moeilijk jaar. De regiobedrijven kampten met prijsstijgingen van de toeleveranciers en onderaannemers. Van deze prijsstijgingen en het goede volume in de markt profiteerden de specialistische bedrijven, de prefab bedrijven en de grondstoffenbedrijven. De specialistische bedrijven, actief op de toeleveranciermarkt, lieten een sterke omzetgroei met een toegenomen marge zien. In 2007 is ook het resultaat van de prefab betonbedrijven sterk verbeterd, maar is nog niet voor alle bedrijven op het gewenste niveau. De grondstoffenbedrijven behaalden een zeer goed resultaat bij een ongeveer gelijkblijvende omzet. Op de korte termijn zal het resultaat van de grondstoffenbedrijven lager zijn doordat een deel van de huidige concessies voor grondstofwinning in België aflopen en de nieuwe initiatieven in België en Duitsland nog niet operationeel zijn.

Voor de komende jaren verwachten we ondanks een beperkt aantal grote infrastructurele werken vanuit de overheid een onverminderd goed volume in de infrastructuurmarkt en groeiende markten voor offshore windmolenparken in Europa, voor industriebouw in de energiesector en voor internationale infrastructuurprojecten op en rond de havenkant.

Bouw en Ontwikkeling

De omzet van de divisie Bouw en Ontwikkeling bedroeg EUR 601 miljoen en bleef gering achter bij de omzet over 2006. Er was sprake van een vertraging in de opdrachtverlening van met name de grote projecten als gevolg van de in 2007 sterk gestegen bouwprijzen.

De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een uitstekend resultaat met een marge van 5,5%. Het volume in zowel de woning- als de utiliteitsbouw was in 2007 uitstekend. In het afgelopen jaar zijn de goede marges enigszins onder druk gekomen door de gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. De regiobedrijven zagen mede hierdoor de marge op de bouw in het afgelopen jaar teruglopen. Met de ontwikkelingsactiviteiten werden onverminderd goede resultaten behaald.

De woningbouwactiviteiten ontwikkelden zich wederom positief. Het aantal opgeleverde woningen is met 14% gestegen tot 1 579 woningen, waarvan 531 uit eigen ontwikkeling. Het aantal woningen in aanbouw bedraagt 2 532, waarvan 28% uit eigen ontwikkeling voortkomt. In het afgelopen jaar is het ontwikkelingspotentieel van de grondbank met 18% toegenomen tot 15 000 woningen. De boekwaarde steeg met EUR 35 miljoen tot EUR 131 miljoen.

Voor de komende jaren verwachten we een goed volume in zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Voor de woningbouw voorzien we geen stijging van het aantal op te leveren woningen in vergelijking met 2007. In de utiliteitsbouw verwachten we dat in 2008 een aantal grote (semi-)overheidsprojecten zal worden opgedragen, waarvan een aantal in concessievorm.

  
  EBIT
 
  EUR 1 miljoen     2007 2006
 
  Infrastructuur     18  16
  Bouw en Ontwikkeling  33  36
 
              51  52
  Overig         (9) (10)
 
  Totaal         42  42

Het operationeel resultaat was gelijk aan dat van voorgaand jaar en bedroeg EUR 42 miljoen.

De divisie Infrastructuur heeft haar resultaat met EUR 2 miljoen verbeterd tot EUR 18 miljoen. Dit is conform de in maart 2007 uitgesproken verwachting van een hoger operationeel resultaat en stemt tot tevredenheid gezien het nog steeds onbevredigende prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt. Aan deze toename hebben met name de resultaatsverbeteringen van de specialistische bedrijven, de prefab betonbedrijven en de grondstoffenbedrijven bijgedragen.

Het resultaat van de divisie Bouw en Ontwikkeling bedroeg EUR 33 miljoen en was daarmee EUR 3 miljoen lager dan in 2006. De behaalde marge bedroeg 5,5%. Hiermee presteerde de divisie overeenkomstig de in maart 2007 uitgesproken verwachting dat de divisie het resultaat van 2006 niet zou kunnen evenaren, maar wel een marge van ruim 5% zou behalen. In 2005 en 2006 werden zeer positieve resultaten behaald op een aantal grote vastgoedprojecten.

Het resultaat Overig is nagenoeg gelijk aan 2006. Dit betrof hoofdzakelijk de holdingkosten.

  
  Marge
 
             2007 2006
 
  Infrastructuur    2.7% 2.4%
  Bouw en Ontwikkeling 5.5% 5.8%
 
  Totaal        3.3% 3.2%

De marge op concernbasis steeg tot 3,3% bij een gering lagere omzet. De marge van Infrastructuur nam toe van 2,4% naar 2,7% bij een gelijkblijvende omzet. Bij een gering lagere omzet zag Bouw en Ontwikkeling de marge dalen van 5,8% tot een nog steeds goede marge van 5,5%.

  
  Nettoresultaat
 
  EUR 1 miljoen        2007 2006
 
  EBIT             42  42
  Rentebaten en -lasten    (4)  (4)
 
  Resultaat voor belastingen  38  38
  Belastingen         (11)   6
 
  Nettoresultaat        27  44

Het resultaat voor belastingen bedroeg 38 miljoen euro en was gelijk aan het voorgaande jaar. De rentepost was ongewijzigd doordat de hogere rentelasten gecompenseerd werden door de eveneens gestegen rentebaten. De toename van de rentelasten volgde uit het gestegen werkzaam vermogen als gevolg van de toegenomen investeringen in grondposities en het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten. De rentebaten stegen over 2007 door de toegenomen renteopbrengsten van de PPS-projecten. De netto rentebaten van de PPS-projecten bedroeg EUR 1 miljoen. Het nettoresultaat bedroeg EUR 27 miljoen. De belastinglasten bedroegen EUR 11 miljoen, hetgeen een effectieve belastingdruk van 29% is. In 2006 was het nettoresultaat hoog doordat er sprake was van een per saldo belastingbate van EUR 6 miljoen in plaats van een reguliere belastinglast.

  
  Orderportefeuille
 
  EUR 1 miljoen     2007  2006
 
  Infrastructuur     541  572
  Bouw en Ontwikkeling  916  525
 
             1 457 1 097
  Overig         (19)  (4)
 
  Totaal        1 438 1 093

De orderportefeuille is met 32% gestegen van EUR 1 093 miljoen eind 2006 tot EUR 1 438 miljoen. Doordat de prijsstijgingen van de toeleveranciers en de onderaannemers vorig jaar nog niet direct volledig aan de klanten konden worden doorberekend is er enige margedruk in de orderportefeuille.

Recente ontwikkelingen die uitstekend passen binnen de strategie van Ballast Nedam zijn de verwerving van een groot industriebouwproject, een multi-fuel-centrale voor Nuon Magnum, in de Groningse Eemshaven en het sluiten van een intentieovereenkomst voor het ontwerpen, het leveren en het installeren van 21 funderingen voor offshore windmolens in de Oostzee voor de kust van Duitsland. Ook zijn er twee consortia waarin Ballast Nedam participeert als preferred bidder aangewezen voor de PPS-projecten detentiecentrum Zestienhoven in Rotterdam en kantoren voor de IB Groep en belastingdienst in Groningen.

Vermogen en kasstromen

Het eigen vermogen is met EUR 14 miljoen gestegen en bedroeg EUR 172 miljoen. Deze stijging bestond uit het nettoresultaat van EUR 27 miljoen verminderd met de dividendbetaling van EUR 13 miljoen. De totale activa stegen met EUR 104 miljoen tot EUR 898 miljoen. Door de toename van de activa daalde de solvabiliteit van 20% eind 2006 naar 19%. Het werkzaam vermogen steeg aanzienlijk van EUR 177 miljoen eind 2006 tot EUR 256 miljoen door met name de investeringen in grondposities en het hogere benodigde werkkapitaal voor de infrastructuurprojecten als gevolg van een andere betalingssystematiek bij grote overheidsopdrachtgevers. De kasstroom over 2007 bedroeg EUR 10 miljoen negatief tegenover EUR 67 miljoen negatief over 2006.

De operationele kasstroom nam af van een positieve operationele kasstroom van EUR 17 miljoen over 2006 tot een negatieve operationele kasstroom van EUR 26 miljoen. Dit betrof met name de negatieve operationele kasstroom van EUR 31 miljoen bij Bouw en Ontwikkeling, grotendeels verklaard door de toename van de voorraad grondposities.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg EUR 29 miljoen negatief, bestaande uit EUR 37 miljoen aan investeringen, EUR 7 miljoen aan desinvesteringen en EUR 1 miljoen aan ontvangen dividenden. De investeringen betroffen met name investeringen in materieel. De desinvesteringen betroffen met name de PPS-vorderingen. De netto investeringen in materiële vaste activa van EUR 26 miljoen overtroffen de afschrijvingen van EUR 20 miljoen.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van EUR 47 miljoen bestond uit de per saldo voor EUR 61 miljoen opgenomen langlopende leningen, EUR 13 miljoen dividendbetaling over 2006 en EUR 1 miljoen inkoop van aandelen.

  
  Netto financieringspositie
 
  EUR 1 miljoen               2007    2006
 
  Netto liquide middelen            52     62
  Kortlopend deel langlopende leningen    (18)     (3)
  Langlopende leningen            (97)    (36)
 
                        (63)     23

De netto financieringspositie nam met EUR 86 miljoen af tot EUR 63 miljoen. De langlopende leningen zijn met EUR 61 miljoen toegenomen tot EUR 97 miljoen. Deze toename betrof ondermeer de opname van een 5-jarige EUR 50 miljoen lening, een opname van EUR 17 miljoen lening voor financiering van grondposities en een verlaging met EUR 10 miljoen van de langjarige PPS-leningen. Het kortlopende deel van de langlopende leningen betrof voornamelijk de PPS-leningen en was met EUR 15 miljoen toegenomen tot EUR 18 miljoen. De netto liquide middelen namen met EUR 10 miljoen af tot EUR 52 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten zijn afgenomen van EUR 74 miljoen eind 2006 tot EUR 68 miljoen. Eind 2005 bedroegen de vooruitbetalingen nog EUR 150 miljoen. Gedurende het jaar bestond er een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde. In de komende jaren zal het werkzaam vermogen verder stijgen door de verwachte toename van het aantal PPS-projecten.

Ballast Nedam heeft in april 2007 een langjarige lening van EUR 50 miljoen afgesloten. De lening heeft een looptijd van 5 jaar tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten geen financiële convenanten. Daarnaast is in oktober 2007 een meerjarige faciliteit van EUR 22 miljoen afgesloten voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte daarvoor opgerichte vennootschap, waarvan in 2007 EUR 17 miljoen is opgenomen. Deze lening heeft een rente van Euribor plus 100 basispunten. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities.

Het aandeel Ballast Nedam

Het aantal uitstaande aandelen van de geplaatste 10 miljoen aandelen bedroeg op jaareinde 9 900 000 aandelen. In 2007 zijn 24 401 certificaten van aandelen ingekocht. Ballast Nedam hield per jaareinde 100 000 aandelen in portefeuille ter afdekking van de verplichtingen vanuit de lopende managementoptieregeling. Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gedaald van EUR 4,44 in 2006 tot EUR 2,75.

Op de eerste handelsdag van 2007 stond het aandeel Ballast Nedam op NYSE Euronext op EUR 33,02. Het jaar werd afgesloten op EUR 28,30. De hoogste koers van EUR 40,93 werd bereikt op 8 mei 2007. De laagste koers van EUR 26,83 werd genoteerd op 11 december 2007. De AScX index, waarin het aandeel Ballast Nedam is opgenomen, daalde in 2007 met 8,9%. De liquiditeit van het aandeel Ballast Nedam is in 2007 verbeterd. Het gemiddeld aantal verhandelde aandelen in 2007 bedroeg 39 744 per handelsdag, in 2006 was dat aantal nog 30 725 .

Op basis van de meldingen was Navitas per jaareinde 2007 de grootste aandeelhouder met 11,3%. Andere partijen die per jaareinde 5% of meer van de (certificaten van) aandelen van Ballast Nedam bezaten zijn: Delta Deelnemingen Fonds, Delta Lloyd, Capital, ING, Henderson, Driessen Beleggingen en Bibiana Beheer. Op 15 februari 2008 heeft Laxey Partners een belang van 5% gemeld.

Hoger dividend

De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor om per uitstaand aandeel het dividend te verhogen van EUR 1,34 over 2006 tot EUR 1,38 over 2007. Dit voorstel is conform het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde dividendbeleid om 50% van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking te stellen. De betaling van het dividend vindt plaats op 16 mei 2008. De notering ex-dividend zal op 9 mei 2008 zijn.

Strategie

De drie belangrijkste strategische kernpunten van Ballast Nedam in 2008 zijn:

Het vergroten van de waarde van de onderneming door het verder verbeteren van de operationele prestatie van de onderneming ('operational excellence') en door het verhogen van de structurele marge door de mix van activiteiten te wijzigen: naar verhouding meer ontwikkeling alsmede meer beheer van het onderhoud en van de exploitatie ten opzichte van het bouwen en naar verhouding meer actief in niches (zoals offshore windmolens, industriebouw, internationale projecten, grote complexe projecten, hoogbouw en CNG stations).

Het versterken van de voor- en achterkant van de horizontale waardeketen door grondposities te verwerven en de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling versterken, door het beheer van het onderhoud en van de exploitatie te versterken en door het innemen van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt (PPS).

Het versterken van de toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen door het verder completeren van het productenaanbod en het uitbouwen van de specialistische bedrijven, door het verder verbeteren van de operationele prestaties van de prefab bedrijven en door het vervangen en mogelijk uitbreiden van de posities voor de grondstofwinning.

Vooruitzichten Ballast Nedam 2008

Doordat de prijsstijgingen van de toeleveranciers en de onderaannemers vorig jaar nog niet direct volledig aan de klanten konden worden doorberekend is er sprake van enige margedruk in de sterk gestegen orderportefeuille. De Raad van Bestuur verwacht op grond hiervan over 2008 een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat bij een hogere omzet te behalen. De verwachting is dat deze prijsstijgingen op de in 2008 te verwerven orders wel weer volledig kunnen worden doorberekend.

Voor 2008 verwacht de Raad van Bestuur dat het operationele resultaat van de divisie Infrastructuur wederom zal stijgen. De verwachte verbetering van de resultaten van de regiobedrijven en de prefab betonbedrijven zal het lagere verwachte resultaat van de grondstoffenbedrijven als gevolg van een aflopende concessie voor grondstofwinning in België meer dan compenseren.

De Raad van Bestuur verwacht dat de divisie Bouw en Ontwikkeling een lager operationeel resultaat zal behalen bij een hogere omzet, doordat in 2007 de kostprijsstijgingen niet volledig konden worden doorberekend.

  
  Kerncijfers
 
  EUR 1 miljoen        2007  2006
 
  Omzet            1 270 1 310
  EBIT              42   42
  Marge            3.3%  3.2%
  Resultaat voor belasting    38   38
  Nettoresultaat         27   44
  Orderportefeuille      1 438 1 093
  Eigen vermogen        172  158
  Solvabiliteit         19%  20%
  Netto financieringspositie  (63)   23

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening , balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de opgemaakte jaarrekening 2007 en betreft een deel daarvan. Openbaarmaking van de jaarrekening vindt krachtens wettelijk voorschrift plaats na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 mei 2008. De accountant heeft bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

  
  Segmentatie
 
  Omzet
 
  EUR 1 miljoen        2007  2006
 
  Infrastructuur        675  676
  Bouw en Ontwikkeling     601  622
 
                1 276 1 298
  Overig / eliminatie      (6)   12
 
  Totaal           1 270 1 310
 
  EBIT
 
  EUR 1 miljoen        2007  2006
 
  Infrastructuur         18   16
  Bouw en Ontwikkeling      33   36
 
                  51   52
  Overig            (9)  (10)
 
  Totaal             42   42
 
  Marge
 
                 2007  2006
 
  Infrastructuur        2.7%  2.4%
  Bouw en Ontwikkeling     5.5%  5.8%
 
  Totaal            3.3%  3.2%
 
  Nettoresultaat
 
  EUR 1 miljoen        2007  2006
 
  EBIT              42   42
  Rentebaten en -lasten     (4)  (4)
 
  Resultaat voor belastingen   38   38
  Belastingen         (11)   6
 
  Nettoresultaat         27   44

Segmentatie (vervolg)

  
  Orderportefeuille
 
  EUR 1 miljoen      2007  2006
 
  Infrastructuur      541  572
  Bouw en Ontwikkeling   916  525
 
              1 457 1 097
  Overig          (19)  (4)
 
  Totaal         1 438 1 093
 
  Operationele kasstroom
 
  EUR 1 miljoen      2007  2006
 
  Infrastructuur       20  (15)
  Bouw en Ontwikkeling   (31)   31
 
               (11)   16
  Overig          (15)   1
 
  Totaal         (26)  17
 
  Investeringskasstroom
 
  EUR 1 miljoen      2007  2006
 
  Infrastructuur     (22)  (45)
  Bouw en Ontwikkeling  (7)  (11)
 
              (29)  (56)
  Overig         -   2
 
  Totaal         (29)  (54)
  
  Geconsolideerde winst- en verliesrekening
 
  EUR 1 miljoen                   2007      2006
 
  Omzet                       1 270      1 310
 
  Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk (923)      (972)
  Personeelsbeloningen            (260)      (252)
  Overige bedrijfskosten            (25)      (24)
 
                           (1 208)     (1 248)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen          1        1
 
  EBITDA                         63       63
 
  Afschrijving en amortisatie immateriële vaste activa (21)      (21)
 
  EBIT                          42       42
 
  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten     4        2
  Rentelasten en soortgelijke kosten      (8)       (6)
 
                             (4)       (4)
 
  Resultaat voor belastingen               38       38
  Belastingen                     (11)        6
 
  Nettoresultaat                     27       44
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders                     27       44
  Minderheidsbelang                    -        -
 
  Nettoresultaat                     27       44
 
  Toe te rekenen aan aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per aandeel (EUR)           2.75      4.44
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR)      2.75      4.40
 
  
  Geconsolideerde balans
 
  EUR 1 miljoen            31 december 2007  31 december 2006
 
  Vaste activa
  Immateriële activa         22         21
  Materiële activa          158         151
  Financiële activa          23         34
  Investeringen in geassocieerde 
   deelnemingen            1          2
  Uitgestelde belastingvorderingen  38         45
 
                           242         253
  Vlottende activa
  Voorraden             179         143
  Onderhanden werk          105         87
  Vorderingen            285         216
  Geldmiddelen en kasequivalenten   87         95
 
                    656         541
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten           (35)        (33)
  Kortlopend deel langlopende 
   lening              (18)         (3)
  Voorraden             (15)        (12)
  Onderhanden werk         (130)        (135)
  Crediteuren           (211)        (189)
  Belastingen            (1)         (1)
  Overige schulden         (156)        (154)
  Kortlopend deel voorzieningen   (24)        (28)
 
                   (590)        (555)
  Werkkapitaal                   66         (14)
 
                          308         239
  Langlopende verplichtingen
  Leningen              97         36
  Uitgestelde belastingverplichtingen 4          4
  Personeelsbeloningen         5          5
  Voorzieningen            30         36
 
                          136          81
  Eigen vermogen
  Minderheidsbelang          -          -
  Eigen vermogen toe te rekenen aan 
   de aandeelhouders         172         158
 
  Totaal eigen vermogen              172         158
 
                          308         239
  Eigen vermogen
 
  EUR 1 miljoen                 2007         2006
 
  Geplaatst aandelenkapitaal            60          60
  Agio                       52          55
  Overige reserves                 46          9
 
  Openingsstand                  158         124
 
  Koersverschil                   -         (2)
 
  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten   -         (2)
 
  Nettoresultaat                  27          44
  Dividend                    (13)         (10)
  Overig                      -          2
 
  Eindstand                    172         158
  
  Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
  EUR 1 miljoen                     2007     2006
 
  Netto liquide middelen - beginstand          62      129
 
  Operationeel
  Nettoresultaat                  27      44
  Afschrijvingen                  20      19
  Amortisatie                   1      2
  Rentelasten                   8      6
  Rentebaten                    (4)     (2)
  Op aandelen gebaseerde beloningen        -      -
  Belastingen                   11      (6)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen       (1)     (1)
  Boekresultaat op verkoop vaste activa      (1)     (1)
  Mutatie overige reële waarde investeringen    (3)     (2)
  Mutatie overige vorderingen           2      (3)
  Mutatie onderhanden werk             (23)     (78)
  Mutatie voorraden                (33)     13
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen  (10)     3
  Betaalde rente                  (8)     (6)
  Ontvangen rente                 1      2
  Betaalde belastingen               (4)     (3)
  Mutatie overig werkkapitaal           (9)     30
 
  Netto kasstroom operationele activiteiten       (26)     17
 
  Netto investeringen
  Immateriële vaste activa
  investeringen                  (2)     (2)
  desinvesteringen                 -      -
  Materiële vaste activa
  investeringen                  (29)     (40)
  desinvesteringen                 3      12
  Financiële activa
  investeringen                  (6)     (25)
  desinvesteringen                 4      -
  ontvangen dividend                1      1
 
  Verwerving van dochteronderneming        -      (1)
  Verworven geldmiddelen uit overname       -      1
 
  Netto kasstroom investeringsactiviteiten        (29)     (54)
 
  Financiering
  Opgenomen langlopende leningen          71      7
  Aflossing langlopende leningen          (10)     (25)
  Mutatie aandeel derden              -      (2)
  Koersverschillen                 -      (2)
  Betaald dividend                 (13)     (10)
  (In) verkoop eigen aandelen           (1)     2
 
  Netto kasstroom financieringsactiviteiten       47      (30)
 
  Effect van koersverschillen op liquide middelen    (2)     -
 
  Netto liquide middelen - eindstand           52      62
  
  Netto liquide middelen           2007    2006
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten      87     95
  Bankkredieten               (35)    (33)
 
                        52     62
 
  Vrij beschikbaar              40     42
  Proportioneel geconsolideerd        12     20
 
                        52     62
 
  Netto financieringspositie
 
  EUR 1 miljoen               2007    2006
 
  Netto liquide middelen           52     62
  Kortlopend deel langlopende leningen    (18)    (3)
  Langlopende leningen            (97)    (36)
 
                        (63)    23

BRON Ballast Nedam NV