Ballast Nedam jaarcijfers 2008: resultaten conform verwachting

13 Maa, 2009, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Het Nederland, March 13 /PRNewswire/ --

- Operationeel resultaat conform verwachting: EUR 42 miljoen (2007: EUR 42 miljoen)

- Omzet gestegen: EUR 1,4 miljard (2007: EUR 1,3 miljard)

- Orderportefeuille gestegen: EUR 1,7 miljard (2007: EUR 1,4 miljard)

- Nettoresultaat gedaald: EUR 24 miljoen (2007: EUR 27 miljoen)

- Prognose 2009: lager operationeel resultaat van ongeveer EUR 25 miljoen

  
  Kerncijfers
 
  EUR 1 miljoen          2008   2007
 
  Omzet             1 426   1 270
  EBIT               42    42
  Marge              2.9%   3.3%
  Resultaat voor belasting     31    38
  Nettoresultaat          24    27
  Orderportefeuille       1 667   1 438
  Eigen vermogen          168    172
  Solvabiliteit           17%    19%
  Netto financieringspositie    (41)   (63)

Resultaten conform verwachting

Ballast Nedam heeft een omzet van EUR 1,4 miljard behaald met een operationeel resultaat van EUR 42 miljoen. Dit resultaat was conform de in maart 2008 uitgesproken winstverwachting van een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat bij een hogere omzet. Het resultaat is behaald in een jaar dat de marktomstandigheden sterk zijn gewijzigd. Gedurende de eerste drie kwartalen van 2008 stegen de prijzen van toeleveranciers en onderaannemers sterk. De resultaten van de bouwbedrijven vielen mede daardoor tegen. In het laatste kwartaal van 2008 kwam de vastgoedmarkt nagenoeg tot stilstand, waarvan de negatieve effecten op het resultaat in 2009 en latere jaren zullen optreden. De marge daalde van 3,3% naar 2,9%. Van de omzet werd 95% in Nederland gerealiseerd (2007: 91%).

Financiële resultaten

  
  Omzet
 
  EUR 1 miljoen       2008    2007
 
  Infrastructuur       708    675
  Bouw en Ontwikkeling    735    601
 
               1 443   1 276
  Overig / eliminatie     (17)    (6)
 
  Totaal          1 426   1 270

De omzet steeg met 12% tot EUR 1 426 miljoen.

Infrastructuur

De omzet van de divisie Infrastructuur bedroeg EUR 708 miljoen. Met name de toegenomen omzet van grote projecten droeg bij aan de 5% stijging.

De divisie Infrastructuur wist haar operationele resultaat wederom te verbeteren. Dit resultaat was conform de uitgesproken verwachting en was een goed resultaat gegeven de slechtere marktomstandigheden. Het volume in de infrastructuurmarkt was in alle segmenten prima. Het prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt voor de traditionele contracten was echter nog steeds te laag. De sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers drukten de marges nog verder. Met name de regiobedrijven, die grotendeels afhankelijk zijn van die openbare aanbestedingen, hadden hier last van. De grote projecten wisten zich hier beter aan te onttrekken en boekten een uitstekend resultaat. Enerzijds door projecten uit te voeren in nieuwe contractvormen en anderzijds door de focus op de niches zoals de industriebouw en offshore windmolens. Door de prijsstijgingen en het goede volume in de markt behaalden de specialistische bedrijven, de prefab bedrijven en de grondstoffenbedrijven goede resultaten.

In 2008 is invulling gegeven aan de strategie om de specialistische bedrijven te versterken door het producten aanbod verder te completeren, de posities in de grondstofwinning uit te breiden en de toegevoegde waarde voor de eigen regiobedrijven en grote projecten te vergroten. Dit werd gerealiseerd door de overname van het bedrijf Hamstra B.V., actief op het gebied van de specialistische boortechnieken, door de overname van Lugo N.V., met posities in de toekomstige winning van grind in België en door een indirecte deelneming in Antwerp Stone Terminal, een concessie- en vergunninghouder van een terminal in Antwerpen. Het resultaat van Infrastructuur verbeterde doordat vaker vroegtijdig de specialistische en de prefab bedrijven werden ingeschakeld door de regiobedrijven en de grote projecten. De interne omzet van de specialistische bedrijven en de prefab bedrijven is daardoor sterk toegenomen.

Infrastructuur was het afgelopen jaar succesvol in de groeiende markt voor offshore windmolenparken. Het hefschip de Svanen haalde een hoge bezetting op een drietal Engelse offshore windmolenparken. Voor het komende jaar zal de Svanen het lopende project van 32 funderingen Gunfleet Sands in Engeland afronden en starten met het project van 22 funderingen Baltic I in de Oostzee voor de Duitse kust.

Door innovaties wordt de positie op deze niche markt verstrekt. Infrastructuur heeft een frame ontwikkeld waarmee het hefschip de Svanen complete zware windmolens kan oppakken in de haven, kan transporteren naar de offshore locatie en vervolgens ter plekke kan installeren. Dit voorkomt het offshore opbouwen uit verschillende modules van windmolens in dure en risicovolle offshore tijd. Daarnaast is de technische haalbaarheid aangetoond van een geboorde geprefabriceerde betonnen paal als fundering voor offshore windmolens. De voordelen bestaan uit een reductie van de geluidsbelasting, doordat er niet meer geheid hoeft te worden, lagere fabricagekosten en de stabielere kostprijs van het beton ten opzichte van staal.

Voor de komende jaren verwachten we geen daling van het volume in de infrastructuurmarkt door de verwachte extra uitgaven door de overheid. Ondanks de remmende werking van de verminderde beschikbaarheid van financiering zien we goede kansen in de markten voor offshore windmolenparken in Europa, voor industriebouw in de energiesector en voor internationale infrastructuurprojecten op en rond de havenkant.

Bouw en Ontwikkeling

De omzet van de divisie Bouw en Ontwikkeling steeg met 22% tot EUR 735 miljoen. Deze stijging had grotendeels betrekking op grote projecten en was gedeeltelijk een inhaalslag op de opgetreden vertraging in opdrachtverlening in 2007 van deze grote projecten.

De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een lager resultaat dan over 2007. Dit was in lijn met onze prognose van maart 2008.

Het volume in zowel de woning- als de utiliteitsbouw was in 2008 nog redelijk. Het volume in de utiliteitsbouw werd grotendeels gegenereerd door (semi-)overheidsopdrachten. Het marktbeeld in 2008 was zeer wisselend. In de eerste drie kwartalen was er nog sprake van sterk gestegen prijzen van toeleveranciers en onderaannemers. In het laatste kwartaal stabiliseerden deze inkoopprijzen, maar stagneerde de vastgoedmarkt. De woningmarkt ging op slot door het sterk gedaalde consumentenvertrouwen en de beperkte beschikbaarheid van financiering. Voor de wat langere termijn blijven we onverminderd positief over de woningmarkt in Nederland door het structurele tekort aan woningen, zowel in aantal als in kwaliteit.

Een aantal regionale bouwbedrijven presteerde teleurstellend. De regiobedrijven hadden het meeste last van de sterk gestegen kosten die niet volledig aan de klanten in rekening konden worden gebracht. Hierdoor werden bij enkele regio's gemaakte fouten in het primaire proces financieel uitvergroot. Vervolgens zijn bij deze regio's wijzigingen in de organisatie en werkwijzen doorgevoerd. De grote projecten presteerden conform verwachting goed. De vastgoedontwikkeling behaalde uitstekende resultaten. Dit gold ook voor de twee prefab bedrijven in deze divisie.

Het aantal opgeleverde woningen is gedaald van 1 579 tot 1 128 woningen, waarvan 452 woningen uit eigen ontwikkeling voortkwamen. Het aantal woningen in aanbouw is toegenomen van 2 532 tot 3 217, waarvan 28% uit eigen vastgoedontwikkeling. De onverkochte voorraad bestond op jaareinde uit 11 woningen en 712 m2 verhuurde commerciële ruimte. In het afgelopen jaar is terughoudendheid betracht in het aangaan van nieuwe verplichtingen voor de grondbank. Dit resulteerde in een daling van 1% van het ontwikkelingspotentieel tot 14.800 woningen. De per jaareinde nog uitstaande onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen voor gronden zijn gehalveerd van EUR 32 miljoen op jaareinde 2007 tot EUR 16 miljoen. De boekwaarde van de voorraad grondposities steeg met EUR 11 miljoen tot EUR 142 miljoen.

Voor de komende jaren verwachten we een grote teruggang in het volume van zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Voor de woningbouw voorzien we een daling van het aantal op te leveren woningen in vergelijking met 2008. In de utiliteitsmarkt zal het aandeel van (semi-)overheidsprojecten, zoals bijvoorbeeld de zorgsector, stijgen.

Ballast Nedam Concessies

Concessies heeft in 2008 voor drie grote pps-projecten het definitieve contract gesloten. Dit betroffen het Detentiecentrum Zestienhoven in Rotterdam, de kantoren voor IB Groep en Belastingdienst in Groningen en de Kromhoutkazerne in Utrecht. In februari 2009 is ook het definitieve contract voor een substantiële uitbreiding van de Kromhoutkazerne getekend. De capaciteit van deze huisvesting voor defensie stijgt hiermee met 1 000 medewerkers tot 3 000. Het consortium is erin geslaagd om in een turbulente financiële markt een financiering van EUR 90 miljoen af te sluiten. Concessies heeft met de verwerving van deze projecten een uitstekende invulling aan de strategie van het bereiken van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt gegeven. Naast deze drie projecten in de realisatiefase heeft Concessies het pps-infrastructuurproject Wâldwei N31 in de operationele fase. De met deze projecten gemoeide pps-vorderingen daalden licht van EUR 30 miljoen eind 2007 tot EUR 27 miljoen. Op basis van de huidige portefeuille van pps-projecten zullen deze pps-vorderingen naar jaareinde 2009 oplopen tot ongeveer EUR 100 miljoen. In 2009 verwacht Concessies mee te doen aan de aanbestedingen van de infrastructuurprojecten A15 Maasvlakte - Vaanplein en A12 Utrecht - Veenendaal, alsmede van diverse pps-vastgoedprojecten. Ballast Nedam Concessies werkt aan projecten voor beide divisies en wordt voor 50% bij beide divisies proportioneel geconsolideerd.

Ballast Nedam Beheer

In 2008 is Ballast Nedam Beheer opgericht door de samenvoeging van de activiteiten vanuit de beide divisies. Ballast Nedam Beheer richt zich op het beheer van het onderhoud en van de exploitatie van zowel infrastructuurobjecten, vastgoedobjecten en energiegerelateerde projecten. Beheer was ondermeer betrokken bij de succesvolle verwerving van de pps-projecten en van design & construct infrastructuurprojecten met een langjarige beheercomponent van het onderhoud. Het lopende wegenproject Wâldwei N31, het in aanbouw zijnde wegenproject N210, de vastgoedportefeuilles voor Alliance Apotheek, SEB en Belgravia, het offshore windmolenpark Egmond en de aardgastankstations van CNG Net zijn voorbeelden van projecten die in beheer zijn. Ballast Nedam Beheer werkt aan projecten voor beide divisies en wordt voor 50% bij beide divisies proportioneel geconsolideerd.

  
  EBIT
 
  EUR 1 miljoen       2008   2007
 
  Infrastructuur       20    18
  Bouw en Ontwikkeling    29    33
 
                49    51
  Overig           (7)   (9)
 
  Totaal           42    42

Het operationeel resultaat was gelijk aan dat van voorgaand jaar en bedroeg EUR 42 miljoen.

De divisie Infrastructuur heeft haar resultaat met EUR 2 miljoen verbeterd tot EUR 20 miljoen. Dit is conform de in maart 2008 uitgesproken verwachting van een hoger operationeel resultaat en is goed gezien het nog steeds lage prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt. De resultaatsverbetering werd gedragen door de regiobedrijven en de grote projecten.

De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een lager operationeel resultaat van EUR 29 miljoen bij een hogere omzet. Dit was conform de uitgesproken verwachting. De hogere resultaten op vastgoedontwikkeling, grote projecten en prefab compenseerden de teruggang in de resultaten bij de regionale bouwbedrijven niet.

Het resultaat Overig verbeterde met EUR 2 miljoen. De holdingkosten waren nagenoeg ongewijzigd. De verbetering kwam voort uit de afhandeling van de oude internationale activiteiten.

  
  Marge
 
              2008  2007
 
  Infrastructuur     2.8%  2.7%
  Bouw en Ontwikkeling  3.9%  5.5%
 
  Totaal         2.9%  3.3%

De marge op concernbasis daalde tot 2,9% bij een 12% hogere omzet. Deze marge lag daarmee net onder de range van de doelstelling van 3% tot 5%. De marge van Infrastructuur nam toe van 2,7% naar 2,8% bij een licht hogere omzet. Bij een sterk gestegen omzet zag Bouw en Ontwikkeling de marge dalen van 5,5% tot 3,9%.

  
  Nettoresultaat
 
  EUR 1 miljoen        2008  2007
 
  EBIT             42   42
  Rentebaten en -lasten    (11)   (4)
 
  Resultaat voor belastingen  31   38
  Belastingen          (7)  (11)
 
  Nettoresultaat        24   27

Het nettoresultaat daalde met EUR 3 miljoen tot EUR 24 miljoen, met name door de teruggang van het resultaat voor belastingen.

Het resultaat voor belastingen daalde tot EUR 31 miljoen door een EUR 7 miljoen lager renteresultaat. De rentelasten namen met EUR 5 miljoen toe door het oprenten van de voorzieningen met EUR 2 miljoen, een afwaardering van de rentederivaten met EUR 1 miljoen en door een gemiddeld hoger werkzaam vermogen als gevolg van de investeringen in materieel en grondposities in combinatie met een gestegen rente op de kortlopende werkkapitaalleningen. De rentebaten daalden daarentegen met EUR 2 miljoen door een lagere geactiveerde rente op de pps-vorderingen.

De belastinglasten daalden met EUR 4 miljoen tot EUR 7 miljoen. De effectieve belastingdruk nam af van 28% in 2007 tot 23% door het voor EUR 3 miljoen tot waardering gebrachte liquidatieverlies van de voormalige Duitse activiteiten. De uitgestelde belastingvordering bedroeg op jaareinde EUR 37 miljoen en had voor EUR 33 miljoen betrekking op compensabele verliezen.

  
  Orderportefeuille
 
  EUR 1 miljoen       2008   2007
 
  Infrastructuur       705   541
  Bouw en Ontwikkeling   1 005   916
 
               1 710  1 457
  Overig / eliminatie     (43)   (19)
 
  Totaal          1 667  1 438

De orderportefeuille steeg met 16% van EUR 1 438 miljoen eind 2007 tot EUR 1 667 miljoen. De kwaliteit en de grootte van de orderportefeuille verschaffen ons een relatief sterke uitgangspositie in een dalende markt met toegenomen debiteurenrisico's. Enerzijds doordat de orderportefeuille voor een groot gedeelte kredietwaardige (semi-)overheidsopdrachtgevers betreft en anderzijds doordat naar verwachting de inkoopprijzen zullen dalen.

In 2008 werden door beide divisies aansprekende grote, meerjarige projecten verworven zoals de nieuwbouw van het Ministerie van Justitie en Binnenlandse Zaken in Den Haag, de Kromhoutkazerne in Utrecht, het zorgverzamelgebouw Medimall bij het Maasstadziekenhuis in Rotterdam, de reconstructie van de A12 Zoetermeer - Gouda en de multi-fuel centrale voor Nuon Magnum in de Groningse Eemshaven. De verwachting is dat de opdrachtgever de vergunningen voor de bouw van de multi-fuel centrale in de tweede helft van 2009 verkrijgt en de bouw dan ook in de tweede helft van het jaar kan starten.

Recente ontwikkelingen die uitstekend binnen de strategie van Ballast Nedam passen zijn de definitieve contractering van het offshore windmolenpark Baltic 1 en een contract voor de bouw van het stadshuis in Nieuwegein. Nadat CNG Net in 2008 al een contract met HTM had afgesloten voor het ontwerp, bouw, onderhoud, financiering en exploitatie van een aardgastankstation voor 125 stadsbussen, is onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Tamoil Nederland B.V. voor de realisatie van tenminste 10 aardgastankstations. Dit is een belangrijke stap in de uitrol van een landelijk dekkend netwerk van tankstations. Eind 2008 waren er 13 tankstations in bedrijf en 7 in aanbouw. Daarnaast heeft Ballast Nedam Concessies in samenwerking met Econcern de exclusieve ontwikkelingsrechten verworven voor twee Nederlandse offshore windparken, namelijk Helmveld 493 MW en Rotterdam NW 180 MW.

Vermogen en kasstromen

Het eigen vermogen is per saldo met EUR 4 miljoen gedaald en bedroeg EUR 168 miljoen. Deze daling bestond uit het nettoresultaat van EUR 24 miljoen verminderd met de dividendbetaling van EUR 14 miljoen, de vorming van een afdekkingsreserve van EUR 11 miljoen voor rentederivaten en EUR 3 miljoen voor valutakoersverschillen. De afdekkingsreserve betrof de rentederivaten die de variabele rente van de pps-leningen omzetten naar een vaste rente. Dit zijn over de looptijd van de leningen tijdelijke verschillen. De totale activa stegen met EUR 106 miljoen tot EUR 1 004 miljoen. Door de toename van de activa en de daling van het eigen vermogen daalde de solvabiliteit van 19% eind 2007 naar 17%. Het werkzaam vermogen op jaareinde bedroeg EUR 252 miljoen en was ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar. Het gemiddelde werkzaam vermogen gedurende het jaar was echter hoger. In de komende jaren zullen het totaal aan activa, alsmede het werkzaam vermogen, verder stijgen door de realisatie van de pps-projecten.

De kasstroom over 2008 bedroeg EUR 40 miljoen positief tegenover EUR 10 miljoen negatief over 2007.

De operationele kasstroom over 2008 bedroeg EUR 66 miljoen positief tegenover een negatieve operationele kasstroom van EUR 26 miljoen over 2007, deels verklaard door een sterke reductie van het werkkapitaal tegen jaareinde.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg EUR 42 miljoen negatief, grotendeels bestaande uit EUR 60 miljoen aan investeringen, EUR 21 miljoen aan desinvesteringen en EUR 4 miljoen aan de verwerving van bedrijven. De investeringen en acquisities betroffen voor EUR 44 miljoen de materiële vaste activa, voor EUR 2 miljoen de immateriële vaste activa en voor EUR 14 miljoen de financiële vaste activa. De desinvesteringen betroffen met name de ontvangsten op pps-vorderingen. De netto investeringen in materiële vaste activa van EUR 41 miljoen overtroffen de afschrijvingen van EUR 24 miljoen.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van EUR 15 miljoen bestond uit de per saldo voor EUR 29 miljoen opgenomen langlopende leningen en EUR 14 miljoen dividendbetaling over 2007.

  
  Netto financieringspositie
 
  EUR 1 miljoen             2008   2007
 
  Netto liquide middelen          92    52
  Kortlopend deel langlopende leningen   (7)   (18)
  Langlopende leningen          (126)   (97)
 
                      (41)   (63)

De netto financieringspositie verbeterde met EUR 22 miljoen tot EUR 41 miljoen. De langlopende leningen zijn met EUR 29 miljoen toegenomen tot EUR 126 miljoen. Deze toename betrof ondermeer de per saldo met EUR 10 miljoen toegenomen pps-leningen en een toename met EUR 15 miljoen van de lening voor financiering van grondposities. Het kortlopende deel van de langlopende leningen betrof voornamelijk de pps-leningen en was met EUR 11 miljoen afgenomen tot EUR 7 miljoen. De netto liquide middelen stegen met EUR 40 miljoen tot EUR 92 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten zijn toegenomen van EUR 68 miljoen eind 2007 tot EUR 79 miljoen. Gedurende het jaar bestond er een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde.

Financiering

Voor de komende jaren is er geen noodzaak voor herfinanciering van de langlopende leningen. De algemene lening van EUR 50 miljoen heeft een looptijd tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten bovendien geen financiële covenanten. De andere grote lening van EUR 33 miljoen is voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2012 en een rente van Euribor plus 100 basispunten. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. De overige langlopende leningen van EUR 43 miljoen betreffen grotendeels de pps-leningen, zonder verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten.

Het aandeel Ballast Nedam

Het aantal uitstaande aandelen van de geplaatste 10 miljoen aandelen bedroeg 9 900 000 op jaareinde 2007. In 2008 is een inkoopprogramma gestart van 100 000 aandelen ter afdekking van de verplichtingen vanuit de lopende managementoptieregeling. In 2008 zijn in dat kader 29 751 certificaten van aandelen ingekocht. Ballast Nedam hield per jaareinde 129 751 aandelen in portefeuille. Op 24 februari 2009 is het inkoopprogramma afgerond en bedroeg het aantal uitstaande aandelen 9 800 000. Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gedaald van EUR 2,75 in 2007 tot EUR 2,46.

De slotkoers 2007 van het aandeel Ballast Nedam op NYSE Euronext was EUR 28,30. Het jaar 2008 werd afgesloten op een 51% lagere koers van EUR 13,83. De hoogste koers van EUR 27,85 werd bereikt op 2 januari 2008. De laagste koers van EUR 9,37 werd genoteerd op 5 december 2008. De liquiditeit van het aandeel Ballast Nedam daalde van 39 744 over 2007 tot 27 452 per handelsdag. De AScX index, waarin het aandeel Ballast Nedam is opgenomen, daalde in 2008 met 53%.

Op basis van de meldingen was Navitas per jaareinde 2008 de grootste aandeelhouder met 15,4%. Andere partijen die per jaareinde 5% of meer van de (certificaten van) aandelen van Ballast Nedam bezaten zijn: Hurks Groep, Delta Deelnemingen Fonds, Delta Lloyd, Menor Investments en Bibiana Beheer. Op 6 maart 2009 heeft Hurks Groep een belang gemeld van 15,4%. Per jaareinde bedroeg dit belang nog 10,3%.

Dividendbeleid

Het huidige dividendbeleid is om 50% van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking te stellen. De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor om conform dit dividendbeleid per uitstaand aandeel EUR 1,24 als dividend over 2008 te betalen. Het dividend over 2007 bedroeg EUR 1,38. De betaling van het dividend vindt plaats op 15 mei 2009. De notering ex-dividend zal op 8 mei 2009 zijn.

Strategie

De drie belangrijkste strategische kernpunten van Ballast Nedam in 2009 zijn:

Het vergroten van de waarde van de onderneming door het verder verbeteren van de operationele prestatie van de onderneming ('operational excellence') en door het verhogen van de structurele marge door de mix van activiteiten te wijzigen: naar verhouding meer ontwikkeling alsmede meer beheer van het onderhoud en van de exploitatie ten opzichte van het bouwen en naar verhouding meer actief in niches (zoals offshore windmolens, industriebouw, internationale projecten, grote complexe projecten, hoogbouw en CNG stations). In 2009 heeft het realiseren van de verbetering van de operationele prestaties van de regiobedrijven grote prioriteit.

Het versterken van de voor- en achterkant van de horizontale waardeketen door grondposities te verwerven en de activiteiten op het gebied van projectontwikkeling versterken, door het beheer van het onderhoud en van de exploitatie te versterken en door het innemen van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt. In 2009 wordt terughoudendheid met investeringen in grondposities betracht.

Het versterken van de toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen door het verder completeren van het productenaanbod en het uitbouwen van de specialistische bedrijven, door het verder verbeteren van de operationele prestaties van de prefab bedrijven en door het vervangen en mogelijk uitbreiden van de posities voor de grondstofwinning.

Vooruitzichten Ballast Nedam 2009

In het laatste kwartaal 2008 is de markt voor vastgoedontwikkeling gestagneerd. De Raad van Bestuur verwacht over 2009 een lager operationeel resultaat van ongeveer EUR 25 miljoen te behalen bij een lagere omzet. Het operationeel resultaat over 2008 bedroeg EUR 42 miljoen.

Voor 2009 verwacht de Raad van Bestuur dat het operationele resultaat van de divisie Infrastructuur ongeveer gelijk zal blijven bij een eveneens ongeveer gelijkblijvende omzet.

De Raad van Bestuur verwacht dat de divisie Bouw en Ontwikkeling een lager operationeel resultaat zal behalen bij een lagere omzet, doordat de markt voor vastgoedontwikkeling, en dan met name de woningmarkt, nagenoeg tot stilstand is gekomen. Op korte termijn wordt daarin ook geen verbetering verwacht. Bouw en Ontwikkeling zal het kostenniveau van de ontwikkelingsactiviteiten aanpassen, de samenwerking met woningcorporaties intensiveren en versneld goedkopere woningen (her)ontwikkelen.

  
  Kerncijfers
 
  EUR 1 miljoen        2008   2007
 
  Omzet            1 426  1 270
  EBIT              42    42
  Marge             2.9%   3.3%
  Resultaat voor belasting    31    38
  Nettoresultaat         24    27
  Orderportefeuille      1 667  1 438
  Eigen vermogen        168   172
  Solvabiliteit         17%   19%
  Netto financieringspositie  (41)   (63)

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening , balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de jaarrekening 2008 en betreft een deel daarvan. Openbaarmaking van de jaarrekening vindt krachtens wettelijk voorschrift plaats na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 mei 2009. De accountant heeft bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

  
  Omzet
 
  EUR 1 miljoen       2008    2007
 
  Infrastructuur       708    675
  Bouw en Ontwikkeling    735    601
 
               1 443   1 276
  Overig / eliminatie     (17)    (6)
 
  Totaal          1 426   1 270

 
  EBIT
 
  EUR 1 miljoen       2008   2007
 
  Infrastructuur       20    18
  Bouw en Ontwikkeling    29    33
 
                49    51
  Overig           (7)   (9)
 
  Totaal           42    42


  Marge
 
              2008  2007
 
  Infrastructuur     2.8%  2.7%
  Bouw en Ontwikkeling  3.9%  5.5%
 
  Totaal         2.9%  3.3%


 
  Nettoresultaat
 
  EUR 1 miljoen        2008  2007
 
  EBIT              42   42
  Rentebaten en -lasten     (11)  (4)
 
  Resultaat voor belastingen   31   38
  Belastingen          (7)  (11)
 
  Nettoresultaat         24   27

Segmentatie (vervolg)

  
  Orderportefeuille
 
  EUR 1 miljoen        2008  2007
 
  Infrastructuur        705  541
  Bouw en Ontwikkeling    1 005  916
 
                1 710 1 457
  Overig / eliminatie      (43)  (19)
 
  Totaal           1 667 1 438
 
  Operationele kasstroom
 
  EUR 1 miljoen        2008  2007
 
  Infrastructuur         46   20
  Bouw en Ontwikkeling      26  (31)
 
                  72  (11)
  Overig             (6)  (15)
 
  Totaal             66  (26)


  Investeringskasstroom
 
  EUR 1 miljoen        2008  2007
 
  Infrastructuur        (39)  (22)
  Bouw en Ontwikkeling      (6)   (7)
 
                 (45)  (29)
  Overig             3    -
 
  Totaal            (42)  (29)

  
  Geconsolideerde winst- en verliesrekening
 
  EUR 1 miljoen                  2008     2007
 
  Omzet                     1 426     1 270
 
  Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk   (1077)     (923)
  Personeelsbeloningen              (267)     (260)
  Overige bedrijfskosten              (15)     (25)
 
                             (1359)    (1208)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen           -       1
 
  EBITDA                         67      63
 
  Afschrijving en amortisatie immateriële vaste 
  activa                         (25)     (21)
 
  EBIT                          42      42
 
  Financieringsbaten                 2       4
  Financieringslasten               (13)      (8)
 
                              (11)      (4)
 
  Resultaat voor belastingen               31      38
  Belastingen                       (7)     (11)
 
  Nettoresultaat                     24      27
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders                     24      27
  Minderheidsbelang                    -       -
 
  Nettoresultaat                     24      27
 
  Toe te rekenen aan aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per aandeel (EUR)           2.46     2.75
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR)      2.46     2.75

  
  Geconsolideerde balans
 
  EUR 1 miljoen                31 december   31 december 
                          2008       2007
  Vaste activa
  Immateriële vaste activa             25        22
  Materiële vaste activa             176       158
  Financiële vaste activa             36        23
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen    -        1
  Uitgestelde belastingvorderingen         37        38
 
                            274       242
  Vlottende activa
  Voorraden                    199       179
  Onderhanden werk                127       105
  Vorderingen                   295       285
  Geldmiddelen en kasequivalenten         109        87
 
                          730       656
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten                  (17)       (35)
  Kortlopend deel langlopende lening        (7)       (18)
  Voorraden                    (29)       (15)
  Onderhanden werk                (141)      (130)
  Crediteuren                  (300)      (211)
  Belastingen                    -        (1)
  Overige schulden                (145)      (156)
  Kortlopend deel voorzieningen          (21)       (24)
 
                          (660)      (590)
  Werkkapitaal                     70        66
 
                            344       308
  Langlopende verplichtingen
  Leningen                    126       97
  Derivaten                    15        -
  Uitgestelde belastingverplichtingen        3        4
  Personeelsbeloningen               4        5
  Voorzieningen                  28       30
 
                            176       136
  Eigen vermogen
  Minderheidsbelang                 -        -
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders                 168       172
 
  Totaal eigen vermogen                168     172
 
                            344     308
  Eigen vermogen
 
  EUR 1 miljoen                   2008    2007
 
  Geplaatst aandelenkapitaal              60     60
  Agio                         52     52
  Overige reserves                   60     46
 
  Openingsstand                    172     158
 
  Koersverschil                    (3)     -
  Afdekkingsreserve                  (11)     -
 
  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten    (14)     -
 
  Nettoresultaat                    24     27
  Dividend                      (14)    (13)
  Overig                        -      -
 
  Eindstand                      168     172

  
  Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
  EUR 1 miljoen                   2008     2007
 
  Netto liquide middelen - beginstand         52      62
 
  Nettoresultaat                  24      27
 
  Afschrijvingen                  24      20
  Amortisatie                    1      1
  Financieringslasten               13      8
  Financieringsbaten                (2)     (4)
  Op aandelen gebaseerde beloningen         -      -
  Belastingen                    7      11
  Resultaat geassocieerde deelnemingen       -      (1)
  Boekresultaat op verkoop materiële vaste activa  -      (1)
  Mutatie overige reële waarde investeringen    (1)     (3)
  Mutatie overige vorderingen           (1)      2
  Mutatie onderhanden werk            (11)     (23)
  Mutatie voorraden                (6)     (33)
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen  (7)     (10)
  Betaalde rente                 (10)     (8)
  Ontvangen rente                  1      1
  Betaalde belastingen               (2)     (4)
  Mutatie overig werkkapitaal           36      (9)
 
  Netto kasstroom operationele activiteiten      66      (26)
 
  Immateriële vaste activa
  investeringen                  (2)     (2)
  desinvesteringen                 -      -
  Materiële vaste activa
  investeringen                  (44)     (29)
  desinvesteringen                 3      3
  Financiële activa
  investeringen                  (14)     (6)
  desinvesteringen                 18      4
  ontvangen dividend                1      1
 
  Verwerving van dochteronderneming        (4)      -
  Verworven geldmiddelen uit overname        -      -
 
  Netto kasstroom investeringsactiviteiten       (42)     (29)
 
  Opgenomen langlopende leningen          43      71
  Aflossing langlopende leningen         (14)     (10)
  Betaald dividend                (14)     (13)
  (In) verkoop eigen aandelen            -      (1)
 
  Netto kasstroom financieringsactiviteiten       15      47
 
  Effect van koersverschillen op liquide middelen    1      (2)
 
  Netto liquide middelen - eindstand          92      52

  
  Netto liquide middelen         2008   2007
 
  EUR 1 miljoen
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten     109    87
  Bankkredieten              (17)   (35)
 
                       92    52
 
  Vrij beschikbaar             75    40
  Proportioneel geconsolideerd       17    12
 
                       92    52
 
  Netto financieringspositie
 
  EUR 1 miljoen             2008   2007
 
  Netto liquide middelen          92    52
  Kortlopend deel langlopende leningen   (7)   (18)
  Langlopende leningen          (126)   (97)
 
                      (41)   (63)

BRON Ballast Nedam NV