Ballast Nedam jaarcijfers 2009: Resultaten conform laatste verwachting

12 Maa, 2010, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

  
  - Operationeel resultaat conform verwachting: EUR 17 miljoen (2008: 
   EUR 42 miljoen)

  - Prognose 2010: operationeel resultaat van EUR 10 miljoen tot 
   EUR 15 miljoen

  - Omzet met 3% gedaald: EUR 1,4 miljard

  - Orderportefeuille gestegen: EUR 1,8 miljard (2008: EUR 1,7 miljard)

  - Nettoresultaat gedaald: EUR 6 miljoen (2008: EUR 24 miljoen)

  - Financiering verlengd tot 2014 en 2015

  - Relatieve CO2 -reductie behaald van 2%


  Kerncijfers
 
  x EUR 1 miljoen        2009   2008
 
  Omzet            1 384   1 426
 
  EBIT              17    42
 
  Marge             1.2%   2.9%
 
  Resultaat voor belasting     8    31
 
  Nettoresultaat          6    24
 
  Orderportefeuille      1 818   1 667
 
  Eigen vermogen         162    168
 
  Solvabiliteit          16%    17%
 
  Netto financieringspositie  ( 92)   ( 41)

NIEUWEGEIN, Nederland, March 12, 2010 /PRNewswire/ --

Resultaten conform verwachting

Het jaar 2009 was in vele opzichten een guur jaar. De marktvolumes gingen omlaag waardoor de concurrentie voor nieuwe projecten toenam en de marges daarop omlaag gingen. De komende jaren worden voor de laatcyclische bouwbranche dan ook lastiger. Het afgelopen jaar is Ballast Nedam echter doorgegaan met de invulling van haar strategie. Daarbij is in 2009 wel de organisatie bij de ontwikkelingsactiviteiten, de regionale bedrijven in het noorden en oosten van het land en bij de prefabactiviteiten aangepast aan de marktomstandigheden.

Ballast Nedam heeft een omzet van EUR 1,4 miljard behaald met een operationeel resultaat van EUR 17 miljoen. Dit resultaat was conform de in oktober 2009 uitgesproken winstverwachting van een operationeel resultaat van

EUR 15 miljoen tot EUR 20 miljoen. De marge daalde van 2,9% naar 1,2%. Van de omzet werd 92% in Nederland gerealiseerd (2008: 95%).

  
  Financiële resultaten

  Omzet
 
  x EUR 1 miljoen      2009   2008
 
  Infrastructuur       707    708
  Bouw en Ontwikkeling    705    735
 
               1 412   1 443
  Overig           ( 28)   ( 17)
 
               1 384   1 426

De omzet daalde met 3% tot EUR 1 384 miljoen.

Infrastructuur

De omzet van de divisie Infrastructuur bleef ongeveer gelijk en bedroeg EUR 707 miljoen. Onderliggend daalde de omzet van de grondstoffenbedrijven en de prefabbedrijven.

De divisie Infrastructuur wist haar operationele resultaat vast te houden. Dit resultaat was conform de uitgesproken verwachting en was een goede prestatie gegeven de verslechterde marktomstandigheden in 2009. Het volume in de infrastructuurmarkt hield nog redelijk stand, waarbij het volume in de grondstoffenmarkt en prefabmarkt al een duidelijke daling liet zien. Het prijsniveau in de openbare aanbestedingsmarkt voor de traditionele contracten was echter nog steeds te laag. De toegenomen concurrentie drukte de marges nog verder. De regiobedrijven, die grotendeels afhankelijk zijn van die openbare aanbestedingen voor kleinere projecten door lokale overheden, hadden hier last van. De grote projecten wisten zich hier beter aan te onttrekken en boekten een uitstekend resultaat door de goede bijdragen vanuit de niches offshore windmolens, internationale projecten en industriebouw. Alhoewel lager dan vorig jaar, behaalden de specialistische bedrijven, de prefabbedrijven en de grondstoffenbedrijven goede resultaten.

De divisie Infrastructuur heeft een goede invulling gegeven aan de strategie door projecten te realiseren in de nieuwe contractvormen, optimale waarde toe te voegen door op projecten alle binnen Ballast Nedam beschikbare kennis, kunde en capaciteiten te bundelen, zich te richten op niches en de specialistische bedrijven en grondstoffenbedrijven te versterken.

Zo werden de nieuwe plusstroken van het design & construct werk A12 Gouda Zoetermeer begin 2010 succesvol opgeleverd. Een honderd procent Ballast Nedam werk waar vele eigen specialistische bedrijven een grote bijdrage leverden. In 2009 zijn grote projecten aangenomen waarbij de gunning voor een groot deel bepaald werd door de kwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn het ontwerpen van een nieuwe P+R voorziening Kralingse Zoom voor de Gemeente Rotterdam en het ontwerpen, realiseren en onderhouden van de weg N322 tussen Druten en Beneden Leeuwen voor de Provincie Gelderland. De gunning van het aansprekende tunnelproject A2 in Maastricht vond tevens plaats op basis van kwaliteit. Dit project werd gewonnen door een goede samenwerking tussen de partners Ballast Nedam en Strukton, alsmede tussen de divisies Infrastructuur en Bouw en Ontwikkeling en de vele eigen specialistische bedrijven.

Ballast Nedam Concessies maakt deel uit van de joint ventures die een definitieve bieding zullen doen op de twee grote infrastructuur pps-projecten, de A15 Vaanplein - Maasvlakte en de A12 Veenendaal - Utrecht Lunetten. De partners in beide joint ventures zijn Strukton, John Laing en Strabag.

Infrastructuur presteerde in het afgelopen jaar uitstekend in de groeiende Europese markt voor offshore windmolens. Het hefschip de Svanen was actief met de installatie van fundaties voor de offshore windmolenprojecten Gunfleet Sands in Engeland en voor Belwind Offshore Wind Farm voor de kust van België. Na de afronding van dit laatste project in februari 2010 zal de Svanen worden ingezet voor het installeren van 90 fundaties voor Sheringham Shoal Offshore Windfarm in Engeland in opdracht van de Deense aannemer MT Hojgaard. Infrastructuur zal in het tweede kwartaal van 2010 de 22 fundaties voor het project Baltic I Offshore Wind Farm in Duitsland realiseren met een gehuurd hefschip. De vooruitzichten voor de inzet van het hefschip de Svanen zijn voor de komende jaren goed.

In de niche industriebouw was Infrastructuur onder andere actief met de in het afgelopen jaar weer opgestarte bouw van de multifuel centrale Magnum in Groningen voor Nuon en met de realisatie van een compressorstation in Scheemda voor de Gasunie.

CNG Net bouwde in het afgelopen jaar voort aan een landelijk dekkend netwerk van aardgasvulstations voor auto's en voor openbaar vervoer. Zo staat de teller van openbare stations al op 30 en zijn er voor de gemeenten Den Haag en Nijmegen stations gerealiseerd voor het vullen van aardgasbussen. Aardgas is de schoonste fossiele brandstof. Voertuigen op aardgas veroorzaken amper uitstoot van stikstofoxides en geen fijnstof. Daarnaast is Ballast Nedam gestart met het eerste biomethaanproject in Nederland om biogas op te werken tot zuiver methaan, de brandbare component in aardgas voor de automotive. Dit is in samenwerking met afvalverwerker De Meerlanden, die biogas door vergisting van groente-, fruit- en tuinafval produceert. De afzet zal via CNG Net plaatsvinden.

Het specialistische bedrijf Feniks is actief met terugwinnen van secundaire grondstoffen uit assen van vuilverbrandingsovens in Nederland en Engeland. Feniks versterkte haar marktleiderspositie in Engeland met de realisatie van een nieuwe installatie in Sheffield.

Grondstoffen heeft zijn positie versterkt door het sluiten van een groot contract voor het leveren van stenen aan de Maasvlakte vanuit onze deelneming in een Noorse steengroeve. Het vervoer voor de komende jaren hiervan is zeker gesteld door de verwerving van het gedeeltelijke eigendom in het schip SMT Bontrup. Dit schip heeft een laadvermogen van 42 500 ton en is in 2009 geschikt gemaakt voor het laden, lossen en vervoeren van stenen.

Voor de komende jaren verwachten we een kleine daling van het volume in de infrastructuurmarkt. Door de aangekondigde extra uitgaven door de centrale overheid zal het aanbod van grote projecten stijgen. De opdrachten van de lagere overheden zullen dalen. In lijn met deze trend nam het aantal medewerkers bij grote projecten en de specialistische bedrijven toe en daalde het aantal medewerkers bij de regiobedrijven en de prefab bedrijven. Op de middellange termijn zal de combinatie van aanhoudende behoefte aan infrastructuur en druk op het overheidsbudget een impuls zijn voor pps-projecten. Ondanks de beperking door de verminderde beschikbaarheid van financiering zien we onverminderd goede kansen in de markten voor offshore windmolenparken in Europa, voor industriebouw in de energiesector en voor internationale infrastructuurprojecten op en rond de waterkant.

Bouw en Ontwikkeling

De omzet van de divisie Bouw en Ontwikkeling daalde met 4% tot EUR 705 miljoen. De sterke stijging van de omzet van grote projecten kon de forse daling bij vastgoedontwikkeling niet compenseren.

De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een fors lager resultaat dan over 2008. Met name de resultaten van de bouwbedrijven bleven achter bij onze verwachtingen. De fors lagere bijdrage vanuit de vastgoedontwikkeling was verwacht.

De woningbouwactiviteiten daalden in 2009 fors. Het totaal aantal woningen in aanbouw is met 35% afgenomen van 3 217 eind 2008 tot 2 079, waarbij het aantal woningen in aanbouw uit eigen projectontwikkeling daalde van 911 eind 2008 tot 521 woningen. In het afgelopen jaar zijn er maar 177 woningen uit eigen vastgoedontwikkeling gestart. In 2008 waren dat nog 664 woningen. Door onvoldoende voorverkopen kon een aantal geplande projecten niet starten. Projecten zijn vervolgens verkleind, herontwikkeld naar het goedkopere segment en inmiddels in de verkoop. De onverkochte en opgeleverde voorraad is toegenomen met EUR 7 miljoen tot EUR 10 miljoen en bestond uit 21 woningen, 712 m2 verhuurde commerciële ruimte en 897 m2 onverhuurde commerciële ruimte. Eind 2008 bestond dit uit 11 woningen en eveneens 712 m2 verhuurde commerciële ruimte. Het aantal onverkochte woningen in aanbouw daalde in de tweede helft van 2009 met 57 woningen en bedroeg 163 woningen. Hiervan wordt voor ongeveer 25% het verkooprisico op enigerlei wijze met andere partijen gedeeld. Voorts is er 2 700 m2 onverkochte, voor 15 jaar verhuurde, commerciële ruimte in aanbouw. De onverkochte projecten in aanbouw namen daardoor met EUR 13 miljoen toe tot EUR 20 miljoen. Onder de veronderstelling van het meest negatieve scenario, dat van de totale onverkochte voorraad in aanbouw niets meer wordt verkocht, zal de afbouw van deze onverkochte voorraad nog ongeveer EUR 20 miljoen vergen, waarvan een groot deel in 2010 valt. Deze mogelijke additionele financieringsbehoefte valt binnen de beschikbare financieringsfaciliteiten.

De divisie Bouw en Ontwikkeling vulde de strategie in door het ontwikkelingspotentieel te versterken, projecten in de nieuwe contractvormen uit te voeren, zich te richten op niches zoals hoogbouw en de zorgsector en het versterken van de prefab activiteiten.

Het ontwikkelingspotentieel van de grondbank is met 5% gestegen van 14 800 woningen tot 15 600 woningen. De boekwaarde van de grondbank steeg met EUR 15 miljoen tot EUR 157 miljoen door een lager dan geplande gebruik van de grondbank en een behoorlijke toevoeging. Deze toevoeging betrof ondermeer de verwerving van het project Avenue2 in Maastricht met een ontwikkelingspotentieel van ongeveer 550 woningen, het aanleggen van de infrastructuur in het bestaande plan Berckelbosch, een grote lopende woningbouwontwikkeling in Eindhoven en ons deel van binnenstedelijke herontwikkeling van Overstad in Alkmaar. De per jaareinde nog uitstaande onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen voor gronden zijn toegenomen met EUR 8 miljoen tot EUR 24 miljoen en vallen na 2010.

In het afgelopen jaar is gebouwd aan drie pps-projecten, waarbij voor het project Kromhoutkazerne in Utrecht voor het Ministerie van Defensie nog een substantiële uitbreiding van het contract heeft plaatsgevonden. Ballast Nedam Concessies heeft samen met Strukton nog twee lopende aanbestedingen op het gebied van vastgoed.

In de zorgsector is de bouw gestart voor de bouw van het universitair medisch centrum Erasmus MC in Rotterdam. De nieuwbouw van het Ministerie van Justitite en Binnenlandse Zaken in Den Haag komt aardig op hoogte. Beide projecten zijn in samenwerking met BAM.

De prefabactiviteiten zijn versterkt met het in productie nemen van de IQwoning. Dit is een fabrieksmatig vervaardigd casco dat kant-en-klaar op de bouwplaats wordt afgeleverd. Deze woning heeft de eigenschappen en het uiterlijk van een traditioneel gebouwde woning, maar combineert die met veel voordelen op het gebeid van ontwikkeling, duurzaamheid, bouwsnelheid, kwaliteit en comfort. Het komend jaar zal in een grote productiecapaciteit worden geïnvesteerd.

Alhoewel de daling lijkt af te vlakken verwachten we voor de komende jaren toch nog een teruggang in het volume van zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Voor de woningbouw voorzien we een daling van het aantal op te leveren woningen in vergelijking met 2009. In de utiliteitsmarkt zal het aandeel van (semi-)overheidsprojecten, zoals bijvoorbeeld de zorgsector, nog verder toenemen. Het structurele tekort aan woningen, zowel kwalitatief als kwantitatief, zal toenemen door het lagere aantal nieuwbouwwoningen op de korte termijn. Wij blijven dan ook onverminderd positief over de woningmarkt in Nederland voor de wat langere termijn.

  
  EBIT
 
  x EUR 1 miljoen     2009  2008
 
  Infrastructuur       20   20
  Bouw en Ontwikkeling    4   29
 
                24   49
  Overig          ( 7)  ( 7)
 
                17   42

Het operationeel resultaat daalde van EUR 42 miljoen in 2008 tot EUR 17 miljoen.

De divisie Infrastructuur wist haar operationeel resultaat van EUR 20 miljoen vast te houden. Dit is conform de in maart 2009 uitgesproken verwachting van een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat. Het is een goede prestatie gegeven de in 2009 verslechterde marktomstandigheden. Het operationeel resultaat werd mede gedragen door de hogere resultaten van de niches, zoals de offshore windmolens, de internationale projecten en de industriebouw.

De divisie Bouw en Ontwikkeling behaalde een fors lager operationeel resultaat van EUR 4 miljoen tegenover een operationeel resultaat van EUR 29 miljoen in 2008. Alhoewel in maart 2009 een lager operationeel resultaat als verwachting was uitgesproken, bleek deze daling groter dan verwacht. De goede resultaten van de prefab wogen niet op tegen lagere resultaten van vastgoedontwikkeling en van de bouwbedrijven.

Het resultaat Overig was gelijk aan 2009 en betrof hoofdzakelijk de holdingkosten. De holdingkosten waren nagenoeg ongewijzigd.

In 2009 is in een tussenvonnis voor ongeveer EUR 20 miljoen van de vorderingen van Ballast Nedam op een ex-directeur en op aan hem gelieerde personen toegewezen. De Britse Mededingingsautoriteit heeft in 2009 aan Ballast Nedam in haar hoedanigheid van de uiteindelijke moedermaatschappij van haar, in 2003 in staat van faillissement verklaarde, dochtermaatschappij Ballast plc een boete opgelegd van EUR 9,3 miljoen. Voor beide procedures is inmiddels hoger beroep ingesteld. Voor de mogelijke uitkomsten van deze beide procedures is nog niets in het resultaat opgenomen.

  
  Marge
 
               2009   2008
 
  Infrastructuur      2.8%   2.8%
  Bouw en Ontwikkeling   0.5%   3.9%
 
  Totaal          1.2%   2.9%

De marge op concernbasis daalde tot 1,2% bij een 3% lagere omzet. Deze marge lag daarmee ruim onder de range van de doelstelling van 3% tot 5%. De marge van Infrastructuur bleef gelijk op 2,8% bij een gelijke omzet. De marge van Bouw en Ontwikkeling daalde sterk van 3,9% tot 0,5% bij een 4% lagere omzet.

  
  Netto resultaat
 
  x EUR 1 miljoen               2009   2008
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)   17    42
  Netto financieringsbaten (lasten)       ( 9)  ( 11)
 
  Resultaat voor belastingen           8    31
  Belastingen                  ( 2)   ( 7)
 
  Nettoresultaat                 6    24

Het nettoresultaat daalde met EUR 18 miljoen tot EUR 6 miljoen, met name door de teruggang van het resultaat voor belastingen.

Het resultaat voor belastingen daalde tot EUR 8 miljoen. De geactiveerde rentebaten van de pps-projecten namen meer toe dan de bijbehorende gestegen rentelasten.

De belastingdruk nam gering toe tot 24%. De uitgestelde belastingvordering bleef per saldo ongewijzigd en bedroeg op jaareinde EUR 37 miljoen. Hiervan had EUR 33 miljoen betrekking op compensabele verliezen.

  
  Orderportefeuille
 
  x EUR 1 miljoen               2009   2008
 
  Infrastructuur                888   705
  Bouw en Ontwikkeling             977  1 005
 
                        1 865  1 710
  Overig / eliminatie             ( 47)  ( 43)
 
                        1 818  1 667

De orderportefeuille steeg met 9% van EUR 1 667 miljoen eind 2008 tot EUR 1 818 miljoen. De kwaliteit, de samenstelling en de omvang van de totale orderportefeuille verschaffen ons een relatief goede uitgangspositie in een snel verslechterende markt.

De toename bij Infrastructuur komt door grote projecten en dan met name de verwerving van het grote langjarige tunnelproject A2 Maastricht. De regiobedrijven, de specialistische bedrijven en de prefab bedrijven handhaafden het niveau van de orderportefeuille. De orderportefeuille van de grondstoffenbedrijven daalde met 20%.

De orderportefeuille van Bouw en Ontwikkeling daalde met maar 3%. De sterk verslechterde markt komt wel duidelijk tot uiting in de onderliggende veranderingen. De orderportefeuille van de regionale bouwbedrijven en van de vastgoedontwikkeling daalde met 35%. Deze daling werd echter grotendeels goedgemaakt door de verwerving van grote langjarige projecten, zoals de bouw van het universitair medisch centrum Erasmus MC.

Vermogen en kasstromen

Het eigen vermogen is per saldo met EUR 6 miljoen gedaald en bedroeg EUR 162 miljoen. Deze daling bestond uit de dividendbetaling van EUR 12 miljoen, de inkoop van aandelen voor EUR 3 miljoen, het nettoresultaat van EUR 6 miljoen en overige positieve mutaties van EUR 3 miljoen.

De totale activa stegen met EUR 30 miljoen tot EUR 1 034 miljoen. Dit is dankzij de toegenomen vooruitbetalingen een minder grote stijging dan verwacht als gevolg van de voortgang van de pps-projecten. Door de toename van de activa en de daling van het eigen vermogen daalde de solvabiliteit van 17% eind 2008 naar 16%. Het werkzaam vermogen nam met EUR 27 miljoen toe tot EUR 279 miljoen. De vaste activa namen met EUR 78 miljoen toe door met name de pps-projecten en het werkkapitaal daalde met EUR 32 miljoen. Het gemiddelde werkzaam vermogen gedurende het jaar was echter hoger. In de komende jaren zal het werkzaam vermogen verder stijgen door de voortgang van de bouw van de pps-projecten en de te verwachten terugloop van de vooruitbetalingen.

De presentatie van de pps-projecten heeft grote effecten op de geconsolideerde balans en de resultatenrekening. Zonder deze verwerking van de pps-vennootschappen zou het operationeel resultaat ongewijzigd EUR 17 miljoen bedragen, dalen de activa met EUR 98 miljoen tot EUR 936 miljoen, daalt het werkzaam vermogen met EUR 98 miljoen tot EUR 181 miljoen, stijgt het eigen vermogen met EUR 10 miljoen tot EUR 172 miljoen door het terugnemen van tijdelijke verschillen en stijgt de solvabiliteit met 2% tot 18%.

De resultaten van deze pps-vennootschappen worden verantwoord onder de financieringsbaten en -lasten en deze maken dus geen deel uit van het operationeel resultaat. Daarbij worden de balansen van deze pps-vennootschappen, die gefinancierd zijn door leningen zonder verhaal op Ballast Nedam, proportioneel geconsolideerd. Voor deze leningen zijn rentederivaten afgesloten die de variabele rente van deze leningen omzetten naar een vaste rente. Door de aparte waardering van deze derivaten is er ten laste van het eigen vermogen een afdekkingsreserve voor over de looptijd van de leningen tijdelijke verschillen.

De kapitaalstortingen van Ballast Nedam in de pps-vennootschappen bedroegen EUR 1 miljoen. De uitstaande verplichting tot aanvullende kapitaalstortingen bedroeg op jaareinde 2009 EUR 14 miljoen.

De kasstroom over 2009 bedroeg EUR 19 miljoen positief tegenover EUR 40 miljoen positief over 2008.

De operationele kasstroom over 2009 bleef ongeveer gelijk en bedroeg EUR 61 miljoen positief tegenover een operationele kasstroom van EUR 66 miljoen over 2008. Het lagere resultaat en de toename in de voorraden grondposities en onverkochte projecten werd meer dan gecompenseerd door een lager onderhanden werk.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten nam met EUR 55 miljoen toe en bedroeg EUR 97 miljoen negatief, grotendeels bestaande uit EUR 102 miljoen aan investeringen, EUR 1 miljoen aan de verwerving van bedrijven en EUR 6 miljoen aan desinvesteringen. De investeringen en acquisities betroffen voor EUR 32 miljoen de materiële vaste activa, voor EUR 5 miljoen de immateriële vaste activa en voor EUR 65 miljoen de financiële vaste activa. De investeringen in de financiële vaste activa betroffen de pps-vorderingen. Het verschil tussen de netto investeringen in materiële vaste activa en de afschrijvingen daalde van EUR 17 miljoen in 2008 tot EUR 6 miljoen.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van EUR 56 miljoen bestond uit de per saldo voor EUR 71 miljoen opgenomen langlopende leningen, een dividendbetaling van EUR 12 miljoen over 2008 en de inkoop van eigen aandelen van EUR 3 miljoen.

  
  Netto financieringspositie
 
  x EUR 1 miljoen             2009   2008
 
  Netto liquide middelen          111    92
  Kortlopend deel langlopende leningen   ( 6)   ( 7)
  Langlopende leningen          ( 197)  ( 126)
 
                       ( 92)  ( 41)

De netto financieringspositie nam met EUR 51 miljoen af tot EUR 92 miljoen. De langlopende leningen zijn met EUR 71 miljoen toegenomen tot EUR 197 miljoen. Deze toename betrof met name de per saldo met EUR 68 miljoen toegenomen pps-leningen tot EUR 92 miljoen. De netto liquide middelen stegen met EUR 19 miljoen tot EUR 111 miljoen, mede door de sterke toename van de vooruitbetalingen op projecten met EUR 49 miljoen tot EUR 128 miljoen. Gedurende het jaar bestond er een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde.

Financiering

Voor de komende jaren is er geen noodzaak voor herfinanciering van de langlopende leningen. In maart 2010 zijn de looptijden van de twee langlopende leningen voortijdig verlengd tot 2014 en tot 2015. De algemene lening van EUR 50 miljoen heeft een looptijd tot 1 april 2014 en een vaste rente van 5,4%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De andere grote lening van EUR 33 miljoen is voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot 1 augustus 2015 en een rente van Euribor plus 200 basispunten. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. De leningsvoorwaarden van beide leningen bevatten geen financiële convenanten.

De overige langlopende leningen van EUR 114 miljoen betreffen voor EUR 92 miljoen de pps-leningen, zonder verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ballast Nedam zal over haar prestaties op het gebied van duurzaamheid voor het eerst volgens de richtlijnen van de Global Reporting Initiative verantwoording afleggen in het jaarverslag over 2009. Veiligheid, CO2-reductie, integriteit, afval en recycling, ondernemerschap en innovatie zijn hierbij de gekozen thema's. Een van de doelstellingen is om eind 2020 een relatieve CO2-reductie van 30% en om eind 2010 een ambitieuze reductie van 10% ten opzichte van 2008 te behalen. De CO2-emissie in Nederland daalde van 82 kiloton CO2 over 2008 tot 75 kiloton. De ten opzichte van de Nederlandse omzet relatieve CO2-reductie bedroeg daarmee 2%.

Het aandeel Ballast Nedam

Het aantal uitstaande aandelen van de geplaatste 10 miljoen aandelen bedroeg 9 870 249 op jaareinde 2008. In 2009 zijn in het kader van de afdekking van de verplichtingen vanuit de lopende managementoptieregeling 168 331 certificaten van aandelen ingekocht voor EUR 2,6 miljoen. Ballast Nedam hield per jaareinde 298 082 aandelen in portefeuille. Op 5 januari 2010 is het inkoopprogramma afgerond en bedroeg het aantal uitstaande aandelen 9 700 000. Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gedaald van EUR 2,46 in 2008 tot EUR 0,62.

De slotkoers 2008 van het aandeel Ballast Nedam op NYSE Euronext was EUR 13,83. Het jaar 2009 werd afgesloten op een 10% hogere koers van EUR 15,20. De hoogste koers van EUR 18,62 werd bereikt op 7 mei 2009. De laagste koers van EUR 10,89 werd genoteerd op 9 maart 2009. De liquiditeit van het aandeel Ballast Nedam daalde van 27 452 over 2008 tot 11 820 per handelsdag. De AScX index, waarin het aandeel Ballast Nedam is opgenomen, steeg in 2009 met 45%.

Op basis van de meldingen waren Navitas en Hurks Groep per jaareinde 2009 de grootste aandeelhouders met ieder 15,4%. Andere partijen die per jaareinde 5% of meer van de (certificaten van) aandelen van Ballast Nedam bezaten zijn: Delta Deelnemingen Fonds, Delta Lloyd, Menor Investments en Bibiana Beheer.

Dividendbeleid

Het huidige dividendbeleid is om 50% van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking te stellen. De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor om conform dit dividendbeleid per uitstaand aandeel EUR 0,31 als dividend over 2009 te betalen. Het dividend over 2008 bedroeg EUR 1,24. De betaling van het dividend vindt plaats 18 mei 2010. De notering ex-dividend zal op 10 mei 2010 zijn.

Strategie

Ballast Nedam is een ontwikkelende bouwer die duurzame totaaloplossingen in de gebouwde omgeving levert. We signaleren, ontwikkelen, ontwerpen, realiseren, beheren, onderhouden en exploiteren onze producten en diensten. We zijn in staat om onze processen zowel afzonderlijk als integraal uit te voeren.

Onze strategie is gericht op het integraal werken in zowel de horizontale keten, van ontwikkelen, realiseren, beheren tot en met recycling, als in de verticale keten. Voor het aanbieden van de duurzame totaaloplossingen worden de bedrijven die actief zijn in de horizontale keten ondersteund door de specialistische en toeleverende bedrijven in de verticale keten. De specialistische en toeleverende bedrijven leveren innovatie, kostenleiderschap en inkoop.

We willen de waarde van de onderneming vergroten door het verhogen van de structurele marge door de mix van activiteiten te wijzigen. Dit houdt in relatief meer ontwikkeling alsmede meer beheer van het onderhoud en van de exploitatie ten opzichte van het bouwen. Daarnaast richten wij ons meer op niches, versterken we de verticale keten en verbeteren we de operationele prestaties.

Concreet betekent dit dat we de voor- en achterkant van de horizontale waardeketen zullen versterken door ontwikkelposities te verwerven, door de inspanningen op het terrein van gebiedsontwikkeling te intensiveren, door het beheer van het onderhoud en van de exploitatie te versterken en door het behouden van een vooraanstaande plaats in de publiek-private samenwerkingsmarkt. In 2010 wordt wederom terughoudendheid met investeringen in grondposities betracht. Voorts zullen we naar verhouding meer actief in niches worden, zoals offshore windmolens, industriebouw, internationale projecten, grote complexe projecten, hoogbouw en CNG stations. Het versterken van de toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen vindt plaats door het verder completeren van het productenaanbod en het uitbouwen van de specialistische bedrijven, door het verder verbeteren van de operationele prestaties van de prefabbedrijven en door het vervangen en mogelijk uitbreiden van de posities voor de grondstofwinning. In 2010 heeft wederom het realiseren van de verbetering van de operationele prestaties van de regiobedrijven grote prioriteit.

Vooruitzichten Ballast Nedam 2010

Naar verwachting zal de divisie Infrastructuur een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat bij een eveneens ongeveer gelijkblijvende omzet behalen door het toegenomen aanbod van grote projecten vanuit de rijksoverheid. Dit zal het verminderde aanbod van kleinere projecten vanuit de lagere overheden grotendeels compenseren.

De divisie Bouw en Ontwikkeling zal naar verwachting een ongeveer break-even operationeel resultaat behalen bij een lagere omzet, doordat de markt voor vastgoedontwikkeling, en dan met name de woningmarkt, nog niet verbeterd is. Op korte termijn wordt daarin ook geen echte verbetering verwacht.

De Raad van Bestuur verwacht over 2010 een lager operationeel resultaat van EUR 10 miljoen tot EUR 15 miljoen te behalen bij een lagere omzet. Het operationeel resultaat over 2009 bedroeg EUR 17 miljoen. De marktvooruitzichten voor de komende jaren worden wel gekenmerkt door een aantal onzekerheden.

  
  Kerncijfers
 
  x EUR 1 miljoen        2009   2008
 
  Omzet            1 384  1 426
 
  EBIT              17    42
 
  Marge             1.2%   2.9%
 
  Resultaat voor belasting     8    31
 
  Nettoresultaat          6    24
 
  Orderportefeuille      1 818  1 667
 
  Eigen vermogen         162   168
 
  Solvabiliteit          16%   17%
 
  Netto financieringspositie  ( 92)  ( 41)  Segmentatie
 
  Omzet
 
  x EUR 1 miljoen        2009   2008
 
  Infrastructuur         707   708
  Bouw en Ontwikkeling      705   735
 
                 1 412  1 443
  Overig            ( 28)  ( 17)
 
                 1 384  1 426
 
  EBIT
 
  x EUR 1 miljoen        2009   2008
 
  Infrastructuur         20    20
  Bouw en Ontwikkeling       4    29
 
                  24    49
  Overig             ( 7)   ( 7)
 
                  17    42
 
  Marge
 
                 2009   2008
 
  Infrastructuur         2.8%   2.8%
  Bouw en Ontwikkeling      0.5%   3.9%
 
  Totaal             1.2%   2.9%
 
  Orderportefeuille
 
  x EUR 1 miljoen        2009   2008
 
  Infrastructuur         888   705
  Bouw en Ontwikkeling      977  1 005
 
                 1 865  1 710
  Overig / eliminatie      ( 47)  ( 43)
 
                 1 818  1 667
 
  Activa
 
  x EUR 1 miljoen        2009   2008
 
  Infrastructuur         485   482
  Bouw en Ontwikkeling      617   488
                 1 102   970
 
  Overig            ( 68)   34
 
                 1 034  1 004

  
  Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
 
  x EUR 1 miljoen
                        2009       2008
 
  Omzet                      1 384       1 426
 
  Kosten van grondstoffen en 
  uitbesteed werk            (1 026)      (1 077)
  Personeelsbeloningen          ( 277)       ( 267)
  Overige bedrijfskosten          ( 39)       ( 15)
 
                          (1 342)      (1 359)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen        -         -
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor
  afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)       42         67
 
  Afschrijvingen en amortisatie
  Waardeverandering (im)materiële vaste
  activa                      ( 25)       ( 25)
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)     17         42
 
  Financieringsbaten             5         2
  Financieringslasten           ( 14)       ( 13)
 
  Netto financieringsbaten (lasten)         ( 9)       ( 11)
 
  Resultaat voor belastingen             8         31
  Belastingen                    ( 2)        ( 7)
 
  Nettoresultaat                   6         24
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap         6         24
  Minderheidsbelang                  -         -
 
  Nettoresultaat                   6         24
 
  Toe te rekenen aan aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per aandeel (EUR)         0.62        2.46
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR)    0.62        2.46

  
  Geconsolideerde balans
 
  x EUR 1 miljoen               31-Dec-09    31-Dec-08
 
  Vaste activa
  Immateriële activa               28        25
  Materiële activa                184        176
  Financiële activa               103        36
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen   -         -
  Uitgestelde belastingvorderingen        37        37
 
                             352       274
  Vlottende activa
  Voorraden                   230        199
  Onderhanden werk                105        127
  Vorderingen                  221        295
  Geldmiddelen en kasequivalenten        126        109
 
                          682        730
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten                 ( 15)       ( 17)
  Leningen                    ( 6)       ( 7)
  Vooruitontvangen op voorraden         ( 12)       ( 29)
  Onderhanden werk               ( 191)      ( 141)
  Crediteuren                 ( 237)      ( 300)
  Belastingen                  ( 1)        -
  Overige schulden               ( 151)      ( 145)
  voorzieningen                 ( 31)       ( 21)
 
                         ( 644)      ( 660)
  Vlottende activa min kortlopende 
  verplichtingen                    38       70
 
                             390       344
 
  Langlopende verplichtingen
  Leningen                    197        126
  Derivaten                    14        15
  Uitgestelde belastingverplichtingen       3         3
  Personeelsbeloningen               4         4
  Voorzieningen                  10        28
 
                             228       176
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders van de vennootschap       162        168
  Minderheidsbelang                -         -
 
                             162       168

                             390       344
  Eigen vermogen
 
  x EUR 1 miljoen                 31-Dec-09    31-Dec-08
 
  Geplaatst aandelenkapitaal              60       60
  Agio                         52       52
  Overige reserves                   56       60
 
  Openingsstand                    168       172
 
  Koersverschil                     1       ( 3)
  Afdekkingsreserve                   1      ( 11)
 
  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten     2      ( 14)
 
  Nettoresultaat                     6       24
  Dividend                      ( 12)      ( 14)
  Overig                        ( 2)       0
 
  Eindstand                      162       168

  
  Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
  x EUR 1 miljoen
                              2009     2008
 
  Netto liquide middelen - beginstand           92      52
 
  Nettoresultaat                    6      24
 
  Afschrijvingen                   23      24
  Amortisatie                     2      1
  Waardeveranderingen                 -      -
  Financieringslasten                 14      13
  Financieringsbaten                 ( 5)     ( 2)
  Op aandelen gebaseerde beloningen          1      -
  Belastingen                     2      7
  Resultaat geassocieerde deelnemingen         -      -
  Boekresultaat op verkoop materiële vaste activa   -      -
 
  Mutatie overige reële waarde investeringen      -     ( 1)
  Mutatie overige vorderingen             1     ( 1)
  Mutatie onderhanden werk              72     ( 11)
  Mutatie voorraden                 ( 48)     ( 6)
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen   ( 8)     ( 7)
  Betaalde rente                  ( 13)    ( 10)
  Ontvangen rente                   -      1
  Betaalde belastingen                ( 1)     ( 2)
  Mutatie overig werkkapitaal             15      36
 
  Netto kasstroom operationele activiteiten         61     66
 
  Immateriële vaste activa
  investeringen                   ( 5)     ( 2)
  desinvesteringen                   -      -
  Materiële vaste activa
  investeringen                   ( 32)    ( 44)
  desinvesteringen                   3      3
  Financiële vaste activa
  investeringen                   ( 65)    ( 14)
  desinvesteringen                   3      18
  ontvangen dividend                  -      1
  Verwerving van dochteronderneming         ( 1)     ( 4)
  Verworven geldmiddelen uit overname         -      -
 
  Netto kasstroom investeringsactiviteiten        ( 97)    ( 42)
 
  Opgenomen langlopende leningen           90      43
  Aflossing langlopende leningen          ( 19)    ( 14)
  Betaald dividend                 ( 12)    ( 14)
  (In)verkoop ingekochte aandelen          ( 3)      -
 
  Netto kasstroom financieringsactiviteiten         56     15
 
  Effect van koersverschillen op liquide middelen     ( 1)     1
 
  Netto liquide middelen - eindstand            111     92

  
  Netto liquide middelen
 
  x EUR 1 miljoen             2009   2008
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten      126   109
  Bankkredieten              ( 15)  ( 17)
 
                       111    92
 
  Vrij beschikbaar              86    75
  Proportioneel geconsolideerd        25    17
 
                       111    92
 
  Netto financieringspositie
 
  x EUR 1 miljoen             2009   2008
 
  Netto liquide middelen          111    92
  Kortlopend deel langlopende leningen   ( 6)   ( 7)
  Langlopende leningen          ( 197)  ( 126)
 
                       ( 92)  ( 41)

De financiële overzichten in dit persbericht zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2009 van Ballast Nedam N.V. ('jaarrekening'). De financiële overzichten dienen te worden gelezen in samenhang met de jaarrekening alsmede met de daarbij verstrekte goedkeurende accountantsverklaring. De jaarrekening is uiterlijk 7 april 2010 in digitale vorm beschikbaar op de website van de vennootschap (http://www.ballast-nedam.nl).

Dit persbericht dient uitsluitend informatiedoeleinden. De in dit persbericht gegeven voorspellingen en verwachtingen worden verstrekt zonder enige vorm van garantie ten aanzien van toekomstige verwerkelijking daarvan. De in dit persbericht voorkomende toekomstgerichte verklaringen waaronder voornemens of verwachtingen zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van Ballast Nedam N.V. bevinden, tengevolge waarvan de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. Ballast Nedam N.V. aanvaardt geen enkele verplichting ten aanzien van het actualiseren of wijzigen van de toekomstgerichte verklaringen op grond van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke andere reden ook, behoudens voor zover vereist krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of op gezag van een ter zake bevoegd regelgevend orgaan.

BRON Ballast Nedam NV