Ballast Nedam Jaarcijfers 2010: Hoger resultaat in lastige markt

11 Maa, 2011, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, March 11, 2011 /PRNewswire/ --

- Operationeel resultaat stijgt naar EUR 18 miljoen (2009: EUR 17 miljoen)

- Nettoresultaat omhoog: EUR 7 miljoen (2009: EUR 6 miljoen)

- Omzet stabiel op EUR 1,4 miljard (2009: 1,4 miljard)

- Orderportefeuille in 4e kwartaal sterk gestegen: EUR 1,8 miljard (3e kwartaal: EUR 1,6 miljard)

- Hoger voorgesteld dividend over 2010: EUR 0,36 per aandeel (over 2009: EUR 0,31 per aandeel)

- Prognose 2011: operationeel resultaat van ongeveer EUR 15 miljoen - EUR 20 miljoen

- CO2-reductie behaald van 10%

- Organisatiestructuur aangepast

  
  Kerncijfers
 
  x EUR 1 miljoen             2010  2009
 
  Omzet                 1 359  1 384
  EBIT                   18    17
  Marge                  1.4%   1.2%
  Resultaat voor belasting         11    8
  Nettoresultaat              7    6
  Netto resultaat per aandeel x 1 EUR  0.73   0.62
  Orderportefeuille           1 841  1 818
  Eigen vermogen             161   162
  Solvabiliteit              15%   16%
  Netto financieringspositie      ( 231)  ( 92)

CEO Theo Bruijninckx over 2010: 'We laten over 2010 een goed resultaat zien in een markt waar al genoeg woorden aan zijn gewijd. Het operationeel resultaat over 2010 is hoger dan we in maart vorig jaar verwachtten. De positie van Ballast Nedam op de groeimarkt van integrale contracten is in 2010 versterkt. Kennis en capaciteit wordt binnen de onderneming in toenemende mate integraal ingezet. Met de nieuwe organisatiestructuur zullen we in 2011 nog dichter op de business zitten. We verwachten voor 2011 ongeveer gelijkblijvende resultaten.'

Resultaten beter dan verwachting

Ballast Nedam boekte over 2010 een hoger resultaat in een lastige markt. Het marktvolume ging het afgelopen jaar met 10% omlaag, waardoor de concurrentie voor nieuwe projecten toenam en de marges daarop verder onder druk kwamen. Ballast Nedam presteerde in dat perspectief goed met een omzet van EUR 1,4 miljard en met een hoger operationeel resultaat van EUR 18 miljoen. Dit resultaat overtreft de winstverwachting van een operationeel resultaat van EUR 10 miljoen tot EUR 15 miljoen die Ballast Nedam in maart vorig jaar uitsprak. De marge steeg van 1,2% naar 1,4%. Van de omzet werd 94% in Nederland gerealiseerd (2009: 92%). Ballast Nedam versterkte in 2010 haar positie op de groeimarkt voor integrale projecten door ondermeer de verwerving van het grootste contract dat ooit door Rijkswaterstaat is aanbesteed, de A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Financiële resultaten

  
  Omzet
 
  x EUR 1 miljoen     2010  2009
 
  Infrastructuur      710   707
  Bouw en Ontwikkeling   670   705
              1 380  1 412
  Overig / eliminatie   ( 21)  ( 28)
              1 359  1 384

De omzet daalde nauwelijks tot EUR 1 359 miljoen.

Infrastructuur

De omzet van de divisie Infrastructuur bleef vrijwel gelijk en bedroeg EUR 710 miljoen. Onderliggend steeg de omzet uit grote projecten door de enorme productie op het industriebouwproject multifuel centrale Magnum in Groningen voor Nuon. De omzet van de grondstoffenbedrijven steeg tegen de markt in door de levering van stenen aan de Maasvlakte vanuit onze deelneming in Noorwegen. De omzet van de prefabbedrijven daalde.

De divisie Infrastructuur verbeterde het operationeel resultaat. Dat is een prima prestatie in het licht van de mindere marktomstandigheden.

Door de extra uitgaven van de centrale overheid steeg het aanbod van grote projecten. Het volume in de infrastructuurmarkt was mede daardoor nog redelijk. Het volume in de prefabmarkt en de grondstoffenmarkt daalde. De prijsdruk in de openbare aanbestedingsmarkt voor de traditionele contracten was onverminderd groot. De regiobedrijven waren nog steeds te veel afhankelijk van dit type aanbestedingen voor kleinere projecten van lokale overheden en hadden dan ook een lastig jaar. Door deze prijsdruk zien we de concurrentie voor de nieuwe grote projecten ook toenemen. De grote projecten in uitvoering boekten een uitstekend resultaat dankzij de bijdragen vanuit de niches industriebouw, offshore windmolens en internationale projecten. De specialistische bedrijven en de grondstoffenbedrijven behaalden goede resultaten. De prefabbedrijven leden verlies door de sterke volumedaling en de daarmee samenhangende slechte prijzen.

De divisie Infrastructuur verbeterde het resultaat door een goede invulling van de strategie. Er werden meer projecten in nieuwe contractvormen gerealiseerd waarbij duurzaamheid centraal stond. De operationele prestaties verbeterden door de kennis en de capaciteit die binnen Ballast Nedam beschikbaar is beter te benutten. In de niches, zoals offshore windmolens, werden goede projecten verworven.

In opdracht van de gemeente Oss en de provincie Noord-Brabant wordt een traject van 6 kilometer op de N329 gereconstrueerd tot de Weg van de Toekomst. Dit design & construct wegenproject werd op kwaliteit gewonnen door een regiobedrijf in combinatie met derden. De verkeersafwikkeling, innovatie, ruimtelijke inpassing en duurzaamheid maakten het verschil. Centraal stond de reductie en compensatie van CO2-uitstoot.

Ballast Nedam was succesvol met het in consortium verwerven van het grote pps-project A15 Vaanplein - Maasvlakte. Het betreft de verbreding van de weg A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein en de bouw van een nieuwe Botlekbrug. Het consortium A-Lanes A15 is verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering en onderhoud van het project met een waarde van circa EUR 1,5 miljard. Ballast Nedam neemt voor 24% deel in dit consortium en is verantwoordelijk voor een derde deel van het ontwerp, de bouw en het 20-jarig beheer en onderhoud.

Infrastructuur presteerde prima op het gebied van energie, zoals in de Europese groeimarkt voor offshore windmolens en de groeimarkt voor alternatieve brandstoffen.

Het hefschip Svanen rondde in februari 2010 het project Belwind Offshore Wind Farm voor de kust van België af. Vervolgens is het hefschip ingezet voor de installatie van 90 fundaties voor Sheringham Shoal Offshore Windfarm in Engeland. Met een gehuurd hefschip werd in 2010 de plaatsing van 21 fundaties en 1 substation voor het project Baltic I Offshore Windfarm in Duitsland succesvol gerealiseerd. In het afgelopen jaar werden twee nieuwe opdrachten verworven waarmee het hefschip Svanen tot in het derde kwartaal 2012 goed bezet is. In het tweede kwartaal 2011 start de plaatsing van 51 fundaties voor het Engelse Walney II Offshore Windpark. Eind 2011 start de plaatsing van fundaties van het Deense offshore windpark Anholt dat uit 111 turbines bestaat. De vooruitzichten voor het verwerven van offshore windmolenprojecten en de inzet van het hefschip Svanen zijn voor de komende jaren onverminderd goed.

CNG Net heeft het landelijk dekkende netwerk van grotendeels groene aardgasvulstations uitgebreid tot 41 stations, waarvan 7 in aanbouw, en realiseerde daarmee een positieve bijdrage aan het resultaat. Rijden op aardgas is goedkoper in vergelijking tot andere brandstoffen. Voertuigen op aardgas zijn stiller, veroorzaken amper uitstoot van stikstofdioxide en geen fijnstof. Er zal in het tweede kwartaal gestart worden met de bouw van twee door Ballast Nedam ontwikkelde vulstations voor LNG, aardgas in vloeibare vorm, voor vrachtwagens. Ook zal in 2011 het eerste Groengas, de bijna CO2-neutrale vervanger van aardgas voor de automotive, door opwerking vanuit biogas worden geproduceerd. Dit is in samenwerking met een afvalverwerker die biogas door vergisting van groente-, fruit- en tuinafval produceert.

Het bedrijfsonderdeel Feniks Recycling is wederom gestart met de bouw van een nieuwe installatie in Engeland voor het terugwinnen van secundaire grondstoffen uit assen van vuilverbrandingsovens. Met dit concept worden miljoenen kilo's CO2 aan emissies vermeden door mijnbouw en opwerking. Feniks heeft nu 7 installaties in Engeland en 3 in Nederland. Voor de komende jaren wordt een verdere groei in Engeland voorzien.

Bouw & Ontwikkeling

De omzet van de divisie Bouw & Ontwikkeling daalde in 2010 licht met 5% tot EUR 670 miljoen.Deze daling was echter minder dan de daling meer dan 10% van de gehele bouwmarkt.

De daling bleef beperkt door met name de hoge gerealiseerde productie op de in voorgaande jaren verworven grote langjarige projecten. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld het pps-gebouwenproject Kromhoutkazerne in Utrecht en de bouw voor de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken in Den Haag. De omzet van de vastgoedontwikkeling en de regionale bouwbedrijven daalde.

De divisie Bouw & Ontwikkeling presteerde goed door het resultaat te handhaven in een krimpende vastgoedmarkt met toegenomen concurrentie. De bouwbedrijven, zowel voor de grote projecten als de regionale bouwbedrijven, wisten de operationele resultaten te verbeteren. De resultaten van de vastgoedontwikkeling en de prefabbedrijven daalden in lijn met het marktbeeld.

De woningbouwactiviteiten daalden in 2010. De vastgoedontwikkeling maakte een pas op de plaats. In het afgelopen jaar is de bouw van 28 woningen uit eigen vastgoedontwikkeling gestart. In 2009 waren dat nog 177 woningen. Het totaal aantal woningen in aanbouw nam af van 2 097 eind 2009 tot 669 eind 2010.

Vooruitlopend op de verwachte ontwikkelingen in de woningmarkt heeft Ballast Nedam maatregelen ondernomen: het ontwikkelen van kleinschaliger projecten en het doorvoeren van kostenverlagingen door ondermeer samenvoegingen van regiobedrijven. Nieuwe kansen zijn opgepakt zoals het samenwerken in nieuwe contractvormen met woningcorporaties en de start van de bouw van een fabriek voor het fabrieksmatig produceren van woningen.

Van een eind 2010 in verkoop gegaan project van 91 grondgebonden woningen in Vleuten was binnen 3 maanden meer dan 80% verkocht De bouw is inmiddels gestart. Nieuwe integrale contracten werden opgepakt. Woonteam+ is de naam waaronder de woningcorporatie Com wonen, Ballast Nedam en onze gezamenlijke ketenpartners opereren in het project Schollevaar. Dit omvat 1 950 woningen die de komende 5 jaar in een volledige ketenintegratie gerenoveerd zullen worden. In februari van dit jaar is er al een tweede project van 700 woningen in Rotterdam-Ommoord aan dit contract toegevoegd.

In 2010 startte de bouw van de iQwoning(R) fabriek in Weert voor de fabrieksmatige productie van woningen. De productie zal in 2011 aanvangen. De iQwoning(R) past door de korte bouwtijd op locatie uitstekend bij de marktvraag naar oplossingen voor kleinschalige en binnenstedelijke herontwikkeling. Met een besparing tot 40% op de transportbewegingen tijdens het proces realiseert deze manier van werken een indrukwekkende CO2 reductie. Daarbij voldoet de iQwoning(R) ruimschoots aan de nieuwe EPC-norm en is het mogelijk om energieneutraal te bouwen. De iQwoning(R) is gemakkelijk aan te sluiten op diverse duurzame systemen zoals WKO-installaties (Warmte/Koude Opslag) en zonne-energie. De verwerkte systemen voor isolatie, vloerverwarming en ventilatie doen de rest.

Het totale risico van onverkocht vastgoed is in 2010 met EUR 8 miljoen gedaald tot EUR 42 miljoen. De totale investering in de voor eigen risico nog onverkochte vastgoedprojecten, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is met EUR 9 miljoen toegenomen. De resterende afbouwverplichting van het nog onverkochte in aanbouw zijnde vastgoed nam af van EUR 20 miljoen eind 2009 tot EUR 3 miljoen eind 2010. Het aantal onverkochte woningen daalde van 184 woningen eind 2009 tot 124 woningen. Het aantal hiervan opgeleverde woningen nam echter toe met 61 woningen tot 102 verdeeld over 11 projecten. Hiervan wordt voor ongeveer 35% het verkooprisico op enigerlei wijze met andere partijen gedeeld. Verder bestond het opgeleverde onverkochte vastgoed uit 1 609 m2 verhuurde en 1 000 m2 onverhuurde commerciële ruimte.

Het ingeschatte ontwikkelingspotentieel van de grondbank van Ballast Nedam in Nederland daalde van 15 600 woningen tot 14 900. De boekwaarde van de grondbank steeg met EUR 3 miljoen tot EUR 160 miljoen door een aantal kleinere verwervingen en betalingen op bestaande investeringsverplichtingen. Per saldo is op grondposities voor EUR 4 miljoen afgewaardeerd. De per jaareinde nog uitstaande onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen voor gronden stegen met EUR 6 miljoen tot EUR 30 miljoen, waarvan EUR 6 miljoen in 2011 valt.

Ballast Nedam ziet het structureel tekort op de woningmarkt toenemen; zowel kwantitatief als kwalitatief.

Op termijn biedt de woningmarkt dus wel degelijk perspectief. In de kantorenmarkt zal herstel meer tijd gaan nemen gegeven de landelijke leegstand van 7 miljoen m2.

Op het gebied van recreatie heeft Ballast Nedam door middel van een door privaat geld gefinancierde gebiedsontwikkeling een luxe resort ontwikkeld. Strand Resort Nieuwvliet-Bad is een resort met 200 woningen en een multifunctioneel hoofdgebouw met alle faciliteiten. De eerste 100 woningen gingen recentelijk in de verkoop.

Verder werd op het gebied van recreatie een mijlpaal bereikt met de uitbreiding van een concessie in Canada (British Columbia) voor het ontwikkelen van een nieuw vier seizoenen recreatiegebied Kicking Horse Mountain Resort. Ballast Nedam bouwde de infrastructuur en ontwikkelde de kern van het dorp. Inmiddels is het skigebied van 1 131 hectare alweer 10 jaar operationeel en behoort het voor wat betreft de kwaliteit tot de top van Noord Amerika. In nauwe samenwerking met de provincie van British Columbia is vorig jaar het ontwikkelpotentieel van deze concessie aanzienlijk vergroot van 1 000 wooneenheden tot meer dan 4 500 wooneenheden. Tevens heeft Ballast Nedam in 2010 het belang de minderheidsaandeelhouder overgenomen. Er zijn inmiddels meer dan 400 woningen gerealiseerd. Op jaarbasis zijn er ongeveer 160 000 bezoekers.

  
  EBIT
 
  x EUR 1 miljoen   2010  2009
 
  Infrastructuur     22   20
  Bouw en Ontwikkeling  4   4
 
              26   24
  Overig        ( 8)  ( 7)
 
              18   17

Het operationeel resultaat van Ballast Nedam steeg van EUR 17 miljoen in 2009 tot EUR 18 miljoen in 2010.

De divisie Infrastructuur verbeterde het operationeel resultaat met 10% tot EUR 22 miljoen. De verbetering van het operationeel resultaat werd gedragen door grote projecten, zoals in de industriebouw, de offshore windmolens en de internationale projecten.

De divisie Bouw & Ontwikkeling wist het operationeel resultaat van EUR 4 miljoen te handhaven. Dit is beter dan de in maart 2010 uitgesproken verwachting van een ongeveer break even resultaat. Onderliggend nam het resultaat van grote projecten sterk toe en daalde het resultaat van de prefabbedrijven.

Het resultaat Overig was EUR 1 miljoen lager dan een jaar eerder door een toename van de voorzieningen voor oude mededingingsboetes en claims, die grotendeels gecompenseerd werden door baten uit de afwikkeling van oude claims door schikkingen. De holdingkosten waren nagenoeg ongewijzigd.

  
  Marge
 
              2010  2009
 
  Infrastructuur     3.1%  2.8%
  Bouw en Ontwikkeling  0.6%  0.5%
 
  Totaal         1.4%  1.2%

De marge op concernbasis steeg tot 1,4 % bij een fractioneel lagere omzet. Deze marge lag door de slechte situatie op de vastgoedmarkt ruim onder de range van de doelstelling van 3% tot 5%. De marge van Infrastructuur steeg van 2,8% tot 3,1% bij een ongeveer gelijke omzet. Bouw & Ontwikkeling handhaafde zijn marge bij een 5% lagere omzet.

  
  Nettoresultaat
 
  x EUR 1 miljoen
                  2010  2009
 
  EBIT               18   17
  Financieringsbaten en -lasten  ( 7)  ( 9)
 
  Resultaat voor belastingen    11   8
  Belastingen           ( 4)  ( 2)
 
  Nettoresultaat          7   6

Het nettoresultaat van Ballast Nedam steeg in 2010 met EUR 1 miljoen tot EUR 7 miljoen.

Het resultaat voor belastingen steeg met EUR 3 miljoen tot EUR 11 miljoen. De financieringsbaten en -lasten daalden door de gestegen geactiveerde rentebaten op pps-vorderingen. De rentelast van leningen steeg met EUR 1 miljoen tot EUR 11 miljoen.

De belastingdruk nam toe tot 38% doordat niet alle resultaten buiten fiscale eenheid konden worden verrekend. De uitgestelde belastingvordering nam met EUR 1 miljoen toe tot EUR 38 miljoen. Het deel dat betrekking had op compensabele verliezen bleef ongewijzigd en bedroeg EUR 33 miljoen.

  
  Orderportefeuille
 
  x EUR 1 miljoen     2010  2009
 
  Infrastructuur     1 138   888
  Bouw en Ontwikkeling   746   977
 
              1 884  1 865
  Overig / eliminatie   ( 43)  ( 47)
 
              1 841  1 818

De orderportefeuille steeg in het vierde kwartaal van 2010 met EUR 235 miljoen tot EUR 1 841 miljoen. Daarmee was de orderportefeuille zelfs iets hoger dan eind 2009. De kwaliteit, de samenstelling en de omvang van de totale orderportefeuille verschaffen Ballast Nedam nog steeds een relatief goede uitgangspositie in een slechte markt.

De toename van de orderportefeuille van Infrastructuur met EUR 250 miljoen tot EUR 1 138 miljoen komt met name door de verwerving van het grote langjarige pps-wegenproject A15. Tezamen met het in 2009 verworven grote langjarige tunnelproject A2 Maastricht in een vernieuwende contractvorm geeft dit stabiliteit voor de komende jaren voor de divisie Infrastructuur.

De orderportefeuille van Bouw & Ontwikkeling daalde met EUR 231 miljoen tot EUR 746 miljoen. Dit wordt voor het grootste deel verklaard door de hoge productie die is gerealiseerd op de in voorgaande jaren verworven grote langjarige werken. Daarnaast was het niveau van verworven orders laag door de toegenomen concurrentie en prijsdruk. Deze marktomstandigheden stelde Ballast Nedam wel in staat om in 2011 een deel van de activiteiten van bouwbedrijf Heddes over te nemen. Dit betrof ondermeer projecten met een volume van ongeveer EUR 100 miljoen en de kleinbouwactiviteiten. Heddes Bouw & Ontwikkeling gaat vanuit het hoofdkantoor in Hoorn met ruim 100 medewerkers als een regionaal bedrijf opereren. Ballast Nedam versterkt hiermee de positie in de regio Noord-Holland. De NMA heeft ontheffing van de verplichte wachtperiode verleend. Definitieve goedkeuring wordt binnen vier weken verwacht.

Vermogen en kasstromen

Het eigen vermogen van Ballast Nedam is met EUR 1 miljoen gedaald en bedroeg eind 2010 EUR 161 miljoen. Deze daling werd gevormd door het nettoresultaat van EUR 7 miljoen, de dividendbetaling van EUR 3 miljoen, de verwerving van een minderheidsbelang voor EUR 3 miljoen en overige negatieve mutaties van EUR 2 miljoen.

De totale activa stegen met EUR 50 miljoen tot EUR 1 084 miljoen door de voortgaande realisatie van de pps-projecten. Door de toename van de activa en de fractionele daling van het eigen vermogen daalde de solvabiliteit van 16% eind 2009 naar 15%. Het werkzaam vermogen nam met EUR 146 miljoen toe tot EUR 425 miljoen. De vaste activa namen met EUR 68 miljoen toe door met name de pps-projecten en het werkkapitaal steeg met EUR 28 miljoen door de toename van de voorraden en de afname van de vooruitbetalingen. Het gemiddelde werkzaam vermogen gedurende het jaar was echter hoger. In geval van verkoop van een deel van de pps-projecten die operationeel zijn, zal het werkzaam vermogen dalen.

De huidige keuze onder IFRS van proportionele consolidatie van de joint ventures, zoals de pps-projecten, heeft grote impact op de geconsolideerde balans. Dit blijkt duidelijk als deze balans wordt vergeleken met de andere optie onder IFRS, waarbij de joint ventures worden verwerkt als een deelneming tegen het aandeel in het vermogen. Naar verwachting zal binnen een aantal jaren alleen deze laatste methode worden toegestaan en vervalt de optie van proportionele consolidatie. Bij toepassing hiervan dalen de activa met EUR 261 miljoen tot EUR 823 miljoen, daalt het werkzaam vermogen met EUR 180 miljoen tot EUR 245 miljoen, stijgt het eigen vermogen met EUR 2 miljoen tot EUR 163 miljoen en verbetert de netto financieringspositie met maar liefst EUR 175 miljoen tot EUR 56 miljoen. De solvabiliteit bedraagt dan 20% in plaats van 15%. In vergelijking met 2009 zou de solvabiliteit volgens deze andere optie IFRS dan ongewijzigd blijven op 20% in plaats van de nu gerapporteerde daling met 1% tot 15%. Deze verschillen worden met name ingegeven door de 5 lopende pps-projecten die grotendeels gefinancierd worden door leningen zonder verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.

De cumulatieve kapitaalstortingen in de pps-vennootschappen bedroegen EUR 9 miljoen. De uitstaande verplichtingen tot aanvullende kapitaalstortingen namen per saldo met EUR 4 miljoen toe tot EUR 18 miljoen.

De kasstroom over 2010 bedroeg EUR 50 miljoen negatief tegenover EUR 19 miljoen positief over 2009.

De operationele kasstroom bedroeg EUR 39 miljoen negatief tegenover een positieve operationele kasstroom van EUR 61 miljoen over 2009. In 2009 waren er grote vooruitbetalingen op grote projecten ontvangen die grotendeels weer in 2010 zijn verbruikt voor de realisatie van die projecten. De cash flow uit onderhanden werken veranderde daardoor van EUR 72 miljoen positief over 2009 tot EUR 59 miljoen negatief.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten verbeterde met EUR 5 miljoen en bedroeg EUR 92 miljoen negatief, grotendeels bestaande uit EUR 104 miljoen aan investeringen, EUR 2 miljoen aan ontvangen dividend en EUR 12 miljoen aan desinvesteringen. De investeringen betroffen voor EUR 32 miljoen de materiële activa, voor EUR 2 miljoen de immateriële activa en voor EUR 70 miljoen de financiële activa. Deze laatste betroffen grotendeels de pps-vorderingen. De netto investeringen in materiële activa van EUR 24 miljoen waren EUR 1 miljoen lager dan de afschrijvingen.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van EUR 82 miljoen bestond uit de per saldo voor EUR 88 miljoen opgenomen langlopende leningen, een dividendbetaling van EUR 3 miljoen over 2009 en EUR 3 miljoen verwerving van een minderheidsbelang.

De netto financieringspositie van Ballast Nedam nam met EUR 139 miljoen af tot EUR 231 miljoen. De langlopende leningen zijn met EUR 88 miljoen toegenomen tot EUR 285 miljoen. Deze toename betrof met name de per saldo met EUR 73 miljoen toegenomen pps-leningen en twee nieuwe projectleningen van samen EUR 14 miljoen. De netto liquide middelen namen met EUR 50 miljoen af tot EUR 61 miljoen door de sterke afname van de in 2009 ontvangen vooruitbetalingen op grote projecten met EUR 38 miljoen tot EUR 90 miljoen. Gedurende het jaar bestond er een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde.

Financiering

Voor de komende jaren is er geen noodzaak voor herfinanciering van de langlopende leningen. De algemene lening van EUR 50 miljoen heeft een looptijd tot 1 april 2014 en een vaste rente van 5,4%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De andere grote lening van EUR 34 miljoen is voornamelijk voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2015 en een rente van Euribor plus een opslag. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. De leningsvoorwaarden van beide leningen bevatten geen financiële convenanten.

De overige langlopende leningen van EUR 202 miljoen betreffen voor EUR 165 miljoen de pps-leningen, zonder verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten.

Het aandeel Ballast Nedam

Het aantal uitstaande aandelen van de geplaatste 10 miljoen aandelen bedroeg 9 700 000 per ultimo 2010. Ballast Nedam hield per jaareinde 300 000 aandelen in portefeuille voor de afdekking van de verplichtingen vanuit de managementoptieregeling. Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gestegen van EUR 0,62 in 2009 tot EUR 0,73.

De slotkoers 2009 van het aandeel Ballast Nedam op NYSE Euronext was EUR 15,20. Het jaar 2010 werd afgesloten op een 5% lagere koers van EUR14,40. Het eigen vermogen per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg EUR 16,58. De hoogste koers van EUR 15,25 werd bereikt op 22 januari 2010. De laagste koers van EUR 10,20 werd genoteerd op 19 augustus 2010. De liquiditeit van het aandeel Ballast Nedam daalde van 11 820 over 2009 tot 8 697 per handelsdag in 2010. De Amsterdam Small Cap Index, waarin het aandeel Ballast Nedam is opgenomen, steeg in 2010 met 11%.

Op basis van de meldingen waren Navitas en Hurks Groep per ultimo 2010 de grootste aandeelhouders met ieder 15,4%. In 2010 is Via Finis Invest als 5% aandeelhouder bekend geworden. Andere partijen die per jaareinde 5% of meer van de (certificaten van) aandelen van Ballast Nedam bezaten zijn Delta Deelnemingen Fonds, Delta Lloyd, Menor Investments en Bibiana Beheer.

Dividendbeleid

Het huidige dividendbeleid is om 50% van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking te stellen. De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor om conform dit dividendbeleid per uitstaand aandeel EUR 0,36 als dividend over 2010 te betalen. Het dividend over 2009 bedroeg EUR 0,31. De betaling van het dividend vindt plaats op 31 mei 2011. De notering ex-dividend zal op 23 mei 2011 zijn.

CO2-reductie

Ballast Nedam heeft in 2010 de beoogde CO2-reductie van 10% behaald. Daarmee is de onderneming goed op weg om de doelstelling van 30% minder CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 2008 te bereiken. Nadat Infrastructuur al eerder niveau 5 op de CO2-prestatieladder van ProRail had bereikt, heeft Bouw & Ontwikkeling dit eind 2010 ook behaald. Daarmee zijn we het tweede grote bouwconcern, dat als geheel gecertificeerd is voor het allerhoogste niveau. Ballast Nedam krijgt 10% gunningvoordeel op inschrijvingen van ProRail, als opdrachtnemer die klimaatverandering actief bestrijdt. Met het behalen van het hoogste niveau van deze certificering is Ballast Nedam uitstekend voorbereid op het toenemende gebruik van vergelijkbare prestatieladders bij (semi)overheden. Ballast Nedam stuurt op reductie van het energieverbruik en is actief in duurzame energie, waaronder de toepassing van groengas, warmte-koude opslag en windenergie.

Vooruitzichten Ballast Nedam 2011

Voor 2011 verwacht Ballast Nedam niet dat de bouw-, en inframarkt zich zal herstellen. De concurrentie met de daarbij behorende prijsdruk blijft groot.

Het volume in de infrastructuurmarkt zal licht afnemen. Het aanbod van grote projecten zal door de extra uitgaven van de centrale overheid wel op niveau blijven. Het aantal opdrachten van de lagere overheden zal dalen. Positief is Ballast Nedam over de markten voor offshore windmolenprojecten en voor alternatieve brandstoffen.

Alhoewel de economie in bepaalde sectoren aantrekt zal er nog geen verbetering optreden in het volume van zowel de woningsector als de utiliteitssector. Dat komt door de verdere beperkingen vanuit de financiering en het laatcyclische karakter van de bouwsector.

De Raad van Bestuur verwacht over 2011 een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat van EUR 15 miljoen tot EUR 20 miljoen te behalen bij een lagere omzet. Het operationeel resultaat over 2010 bedroeg EUR 18 miljoen. Het productievolume op de grote werken van Bouw & Ontwikkeling zal terugkeren naar een meer gangbaar niveau ten opzichte van de zeer hoge productie in 2010.

Nieuwe organisatiestructuur

Ballast Nedam heeft in het begin van dit jaar zijn organisatiestructuur verder in lijn gebracht met de strategie, die is gericht is op versterking van de positie op de groeimarkt van integrale projecten. De operaties worden aangestuurd vanuit zes clusters, die zijn geformeerd op basis van producten en processen. De zes clusterdirecteuren vormen met de Raad van Bestuur de Concernraad van Ballast Nedam. Met ingang van de halfjaarcijfers 2011 zal Ballast Nedam de transparantie vergroten door naar de segmenten Bouw & Ontwikkeling, Infrastructuur, Specialismen en Toelevering te rapporteren in plaats van naar twee divisies.

Strategie en beleid

De strategie van Ballast Nedam richt zich op integraal werken. Dit wil zeggen dat de onderneming een rol wil spelen in het voortraject van projecten en langer bij projecten betrokken wil blijven. Daartoe richten de onderneming zich in de fasen ontwikkelen, realiseren en beheren - de horizontale waardeketen - vooral op de vraag van de klant en zijn activiteiten. Het gevolg daarvan is dat de producten en diensten van Ballast Nedam steeds specifieker worden. In de horizontale waardeketen groeit het aanbod van Ballast Nedam aan product-marktcombinaties, bijvoorbeeld rond parkeren of in de sector zorg.

Horizontale en verticale waardeketen versterken elkaar

Ballast Nedam kan duurzame totaaloplossingen aanbieden in de horizontale waardeketen, omdat de gespecialiseerde en toeleverende bedrijven binnen de onderneming- de verticale waardeketen - ons hierbij ondersteunt. Deze twee soorten bedrijven zijn de inkoopspecialist voor de gehele organisatie en zij kenmerken zich door kwaliteit, innovatie en kostprijsleiderschap. Het productenaanbod van deze specialistische bedrijven wordt voortdurend uitgebreid en zij bouwen hun positie uit. Voor de grondstoffenbedrijven zoekt Ballast Nedam steeds naar mogelijkheden om de concessies die er zijn uit te breiden.

Waarde van de onderneming vergroten

Ballast Nedam vergroot de waarde van de onderneming door de structurele marge te verhogen. Dat moet bereikt worden met de volgende vier acties:

1. Wijziging van de mix van activiteiten: uitbreiden van activiteiten in ontwikkeling en beheer van onderhoud en exploitatie uit ten opzichte van het bouwen.

2. Toenemende focus op marktniches zoals industriebouw, hoogbouw, ziekenhuizen, internationale projecten en offshore windmolenparken, mede door de inzet van het hefschip Svanen.

3. Versterking van de specialistische en toeleverende bedrijven in de verticale waardeketen en verdere uitbouw van deze bedrijven .

4. Verbetering van de operationele performance van de bedrijven door faalkosten te beperken en intern intensiever samen te werken.

Duurzame totaaloplossingen en toegevoegde waarde

De keuze voor activiteiten die Ballast Nedam in portfolio wil hebben, hangt af van een aantal beslissingscriteria. Er wordt altijd gekeken of een activiteit een bijdrage kan leveren aan de duurzame totaaloplossingen van Ballast Nedam in de gebouwde omgeving. Daarin ligt immers de focus van Ballast Nedam. De onderneming wil toegevoegde waarde leveren aan deze totaaloplossing in zowel de horizontale als de verticale keten. Daarnaast houdt Ballast Nedam per activiteit uiteraard rekening met het onderscheidende profiel door innovatie en efficiencyvoordelen, duurzaamheid, investeringsnoodzaak, risicoprofiel en timing. Een belangrijk criterium is uiteraard ook het potentiële rendement van de activiteiten.

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening , balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de jaarrekening 2010 en betreft een deel daarvan. Openbaarmaking van de jaarrekening vindt krachtens wettelijk voorschrift plaats tenminste 42 dagen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 mei 2011. De accountant heeft bij de door het bestuur op 10 maart 2011 ondertekende jaarrekening een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  
  x EUR 1 miljoen                  2010       2009
 
  Omzet                       1 359      1 384
  Overige bedrijfsopbrengsten              6
 
  Kosten van grondstoffen en
  uitbesteed werk         (1 005)          (1 026)
  Personeelsbeloningen       ( 278)          ( 277)
  Overige bedrijfskosten       ( 37)           ( 39)
                           (1 320)     (1 342)
 
  Resultaat geassocieerde deelnemingen         -        -
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor
  afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)        45        42
 
  Afschrijvingen en amortisatie 
  (im)materiele activa                ( 26)      ( 25)
 
  Waardeverandering (im)materiele activa       ( 1)       -
  (im)materiele vaste activa
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)      18        17
 
  Financieringsbaten          10             5
  Financieringslasten        ( 17)           ( 14)
  Netto financieringsbaten (lasten)          ( 7)       ( 9)
 
  Resultaat voor belastingen              11        8
 
  Belastingen                     ( 4)       ( 2)
 
  Nettoresultaat                    7        6


  Geconsolideerd totaalresultaat

  x EUR 1 miljoen                      2010  2009
 
  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten:
  Koersverschil                         1   1
  Mutatie afdekkingsreserve                  ( 3)   1
  Totaalresultaat voor de periode                5   8
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders                        5   8
  Minderheidsbelang                          -
  Totaalresultaat voor de periode                5   8
 
  Toe te rekenen aan aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per aandeel (EUR)              0.73  0.62
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR)         0.73  0.62


  Geconsolideerde balans

  x EUR 1 miljoen      31-dec-10              31-dec-09
 
  Vaste activa
  Immateriële activa    29                   28
  Materiële activa     184                  184
  Financiële activa    167                  103
  Investeringen in 
  geassocieerde
  deelnemingen        2                   -
  Uitgestelde 
  belastingvorderingen   38                   37
                    420               352
 
  Vlottende activa
  Voorraden        252                  230
  Onderhanden werk     101                  105
  Vorderingen       230                  221
  Geldmiddelen en 
  kasequivalenten      81                  126
                    664             682
  Kortlopende 
  verplichtingen
  Bankkredieten      ( 20)                 ( 15)
  Leningen         ( 7)                  ( 6)
  Vooruitontvangen 
  op voorraden       ( 1)                  ( 12)
  Onderhanden werk    ( 128)                 ( 191)
  Crediteuren      ( 217)                 ( 237)
  Belastingen       ( 1)                  ( 1)
  Overige schulden    ( 178)                 ( 151)
  Voorzieningen      ( 46)                 ( 31)
              ( 598)                 ( 644)
  Vlottende activa min 
  kortlopende verplichtingen      66                38
 
                    486               390
 
  Langlopende verplichtingen
  Leningen         285                  197
  Derivaten         18                   14
  Uitgestelde 
  belastingverplichtingen  4                   3
  Personeelsbeloningen    5                   4
  Voorzieningen       13                   10
                    325               228
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe 
  te rekenen aan de
  aandeelhouders van 
  de vennootschap     161                  162
  Minderheidsbelang     -                   -
                    161               162
 
                    486               390
 

  Beknopt geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen
 
  x EUR 1 miljoen        31-dec-10            31-dec-09
 
  Geplaatst aandelenkapitaal      60               60
  Agio                 52               52
  Overige reserves           50               56
 
  Openingsstand            162               168
 
  Koersverschil             1                1
  Afdekkingsreserve          ( 3)               1
 
  Direct in eigen vermogen 
  verwerkte resultaten         ( 2)               2
 
  Nettoresultaat             7                6
  Dividend               ( 3)              ( 12)
  Overig                ( 3)              ( 2)
 
  Eindstand              161               162  Geconsolideerd kasstroomoverzicht


  x EUR 1 miljoen              2010           2009
 
  Netto liquide middelen - beginstand     111            92
 
  Nettoresultaat             7             6
  Aanpassingen
  Afschrijvingen             25            23
  Amortisatie               1             2
  Waardeveranderingen           1             -
  Financieringslasten          17            14
  Financieringsbaten          ( 10)           ( 5)
  Op aandelen gebaseerde beloningen    -             1
  Belastingen               4             2
  Resultaat geassocieerde deelnemingen  -             -
  Mutaties
  Mutatie overige vorderingen      ( 4)            1
  Mutatie onderhanden werk       ( 59)            72
  Mutatie voorraden          ( 33)           ( 48)
  Mutatie voorzieningen en 
  personeelsbeloningen          19            ( 8)
  Betaalde rente            ( 11)           ( 10)
  Betaald op afdekkingsinstrumenten   ( 5)           ( 3)
  Ontvangen rente             -             -
  Betaalde belastingen         ( 3)           ( 1)
  Mutatie overig werkkapitaal      12            15
 
  Netto kasstroom operationele 
  activiteiten                ( 39)           61
 
  Immateriële activa
  investeringen             ( 2)           ( 5)
  desinvesteringen            -             -
  Materiële activa
  investeringen            ( 32)           ( 32)
  desinvesteringen            8             3
  Financiële activa
  investeringen            ( 70)           ( 65)
  desinvesteringen            4             3
  ontvangen dividend           2             -
  Investeringen in geassocieerde 
  deelnemingen             ( 2)
  Verwerving van dochteronderneming    -            ( 1)
  Verworven geldmiddelen uit overname   -             -
 
  Netto kasstroom investeringsactiviteiten  ( 92)          ( 97)
 
  Opgenomen langlopende leningen    107            90
  Aflossing langlopende leningen    ( 19)           ( 19)
  Verwerving minderheidsbelang     ( 3)
  Betaald dividend           ( 3)           ( 12)
  (In)verkoop ingekochte aandelen     -            ( 3)
 
  Netto kasstroom financieringsactiviteiten  82         56
 
  Effect van koersverschillen 
  op liquide middelen             ( 1)           ( 1)
 
  Netto liquide middelen - eindstand      61           111
 

  Netto liquide middelen
 
 
  x EUR 1 miljoen        31 december 2010     31 december 2009
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten       81           126
  Bankkredieten               ( 20)          ( 15)
 
                         61           111
 
  Vrij beschikbaar               47            86
  Proportioneel geconsolideerd         14            25
 
                         61           111
 

  Netto financieringspositie
 
  x EUR 1 miljoen        31 december 2010     31 december 2009
 
  Netto liquide middelen            61           111
  Kortlopend deel langlopende leningen    ( 7)           ( 6)
  Langlopende leningen           ( 285)          ( 197)
 
                       ( 231)          ( 92)

  Omzet
 
  x EUR 1 miljoen     2010  2009
 
  Infrastructuur      710   707
  Bouw en Ontwikkeling   670   705
              1 380  1 412
  Overig / eliminatie   ( 21)  ( 28)
              1 359  1 384  EBIT
 
  x EUR 1 miljoen   2010  2009
 
  Infrastructuur     22   20
  Bouw en Ontwikkeling  4   4
 
              26   24
  Overig        ( 8)  ( 7)
 
              18	  17  Marge
 
              2010  2009
 
  Infrastructuur     3.1%  2.8%
  Bouw en Ontwikkeling  0.6%  0.5%
 
  Totaal         1.4%  1.2%
  Nettoresultaat
 
  x EUR 1 miljoen
                  2010  2009
 
  EBIT               18   17
  Financieringsbaten en -lasten  ( 7)  ( 9)
 
  Resultaat voor belastingen    11   8
  Belastingen           ( 4)  ( 2)
 
  Nettoresultaat          7   6  Orderportefeuille
 
  x EUR 1 miljoen     2010  2009
 
  Infrastructuur     1 138   888
  Bouw en Ontwikkeling   746   977
 
              1 884  1 865
  Overig / eliminatie   ( 43)  ( 47)
 
              1 841  1 818


  Activa					
					
  x EUR 1 miljoen	    	2010    2009
					
  Infrastructuur		    568 		485 
  Bouw en Ontwikkeling		 602 		617 
		            1 170 	  1 102 
					
  Overig		         ( 86)	   ( 68)
					
		            1 084 	  1 034 

Onderstaand is de balans opgenomen indien de joint ventures niet partieel worden geconsolideerd. Deze laatste verwerking is conform de huidige IFRS standaard. Ter vergelijking is ook de partiële balans weergegeven.

  
             Partieel 
           geconsolideerd     Niet partieel geconsolideerd
 
  x EUR 1 miljoen  31 december 2010  31 december 2010  31 december 2009
  Vaste activa
  Immateriële activa   29         27           26
  Materiële activa    184        166           164
  Financiële activa   169         53           52
  Uitgestelde 
  belastingvorderingen  38         33           33
                420        279           275
  Vlottende activa
  Voorraden       252        216           188
  Onderhanden werk    101         99           100
  Vorderingen      230        169           176
  Geldmiddelen en 
  kasequivalenten     81         60           91
              664        544           555
  Kortlopende 
  verplichtingen
  Bankkredieten     ( 20)        ( 8)           -
  Leningen        ( 7)        ( 1)          ( 5)
  Vooruitontvangen 
  op voorraden      ( 1)         -           ( 9)
  Onderhanden werk   ( 128)       ( 55)         ( 105)
  Crediteuren     ( 217)       ( 160)         ( 199)
  Belastingen      ( 1)         -            -
  Overige schulden   ( 178)       ( 255)         ( 199)
  Voorzieningen     ( 46)       ( 47)          ( 31)
             ( 598)       ( 526)         ( 548)
  Vlottende activa 
  min kortlopende
  verplichtingen       66         18            7
 
                486        297           282
 
  Langlopende 
  verplichtingen
  Leningen        285        107           95
  Derivaten        18         -            -
  Uitgestelde 
  belastingverplichtingen 4         3            3
  Personeelsbeloningen   5         5            5
  Voorzieningen      13         19           17
                325        134           120
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe 
  te rekenen aan de
  aandeelhouders van 
  de vennootschap    161        163           162
  Minderheidsbelang                          - 
                161        163           162
 
                486        297           282
 
  Solvabiliteit       15%        20%           20%

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index.

BRON Ballast Nedam NV