Ballast Nedam Jaarcijfers 2013: Slecht jaar, aangescherpte strategische focus en solide herfinanciering

07 Maa, 2014, 07:22 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, March 7, 2014 /PRNewswire/ --

 • Resultaten in lijn met het persbericht van 5 februari 2014
 • Operationeel verlies van € 30 miljoen, waarvan € 18 miljoen door reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen (2012: € 31 miljoen verlies)
 • Nettoresultaat van € 41 miljoen verlies (2012: € 41 miljoen verlies)
 • Omzet € 1,3 miljard (2012: € 1,3 miljard)
 • Goede orderportefeuille van € 1,5 miljard (2012: € 1,8 miljard)
 • Financieringspositie van € 59 miljoen schuld (2012: € 20 miljoen schuld)
 • Geen dividend over 2013

Strategische, operationele en financiële maatregelen in 2014

 • Aanscherping strategische focus op grote integrale complexe projecten: verdergaande herstructurering, desinvesteringen en versterking van de balans door voorgenomen claimemissie van € 30 miljoen
 • Herfinanciering van € 80 miljoen afgerond met een looptijd tot 2017

Vooruitzichten

 • 2014 zal een overgangsjaar zijn
  Kerncijfers

  x EUR 1 miljoen       2013   2012

  Omzet            1 268   1 296
  EBIT             (30)   (31)
  Marge            (2.4%)  (2.4%)
  Resultaat voor belasting   (37)   (38)
  Nettoresultaat        (41)   (41)
  Dividend in EUR       0.00   0.47
  Orderportefeuille      1 460   1 761
  Eigen vermogen         90    131
  Solvabiliteit (equity)     13%    17%
  Financieringspositie     (59)   (20)


Theo Bruijninckx, CEO van Ballast Nedam:

We hebben een moeilijk jaar achter de rug met een teleurstellend operationeel verlies van 30 miljoen euro waarvan 18 miljoen euro aan reorganisatiekosten en afwaarderingen. De operationele verliezen werden veroorzaakt door het project A15 Maasvlakte-Vaanplein, een aantal oude regionale infraprojecten, twee specialistische bedrijven en onderdekking bij de regionale bouwbedrijven. De twee specialistische bedrijven zijn grondig in capaciteit teruggebracht en zijn met een aantal verliesgevende producten gestopt. De oude regionale infraprojecten dateren van voor de herstructurering van 2012 en zijn nagenoeg afgerond.

De aanhoudend slechte marktomstandigheden, de teleurstellende resultaten en later dan verwachte opbrengsten van desinvesteringen maakten verder versneld ingrijpen noodzakelijk. Dit gebeurt op zowel strategisch, operationeel als financieel niveau. De strategische focus is verder aangescherpt. We richten ons op grote integrale complexe projecten en gerelateerde activiteiten in de nichemarkten offshore windmolens en industriebouw. Het modulaire bouwen is hierbij een passend antwoord op de levenscyclusmanagementbenadering van opdrachtgevers. Een aantal toeleverende en specialistische bedrijven die niet langer bijdragen aan deze strategische propositie zullen worden gedesinvesteerd.

We herstructureren de regionale bouwbedrijven naar een geïntegreerd opererend bouwbedrijf en een landelijk opererend renovatiebedrijf Bouwborg. Na de reeds gerealiseerde transitie naar een landelijk opererend infra bedrijf en het daarbij verlaten van de verliesgevende traditionele markten, richten we hiermee onze organisatie verder in op de ingezette strategische route. Daarnaast wordt de vermogenspositie voor de lange termijn versterkt met steun van alle 5%-plus aandeelhouders en banken. De herfinanciering betreft een voorgenomen claimemissie van € 30 miljoen en nieuwe leningen van € 80 miljoen met een looptijd tot 2017. De claimemissie versterkt de balans en biedt het bedrijf, in combinatie met de nieuwe leningen, voldoende financiële ruimte om zich volledig te kunnen richten op de versnelde uitvoering van zijn strategie. Ballast Nedam wordt daarmee beter gepositioneerd voor de toekomst. Het jaar 2014 zal nog een overgangsjaar zijn.

De kernactiviteiten gericht op de grote, integrale projecten zijn door de cyclus heen winstgevend gebleven. Op de grote infrastructurele projecten in de niches offshore windmolens en industriebouw werden goede resultaten behaald. De grote complexe bouwprojecten leverden eveneens een prima bijdrage. In 2013 heeft Ballast Nedam op de groeimarkt van integrale projecten wederom een aantal projecten aan zijn trackrecord toegevoegd, waaronder het gevangenisproject Zaanstad, het Duitse offshorewindmolenpark Butendiek voor ontwerp, levering en plaatsing van 80 funderingen en het ontwerp en bouw van Hospital Nobo Otrabanda in Curaçao. Ons trackrecord en onze goed gevulde orderportefeuille van 1 460 miljoen euro met grote integrale complexe projecten onderschrijven de strategie en de positie van Ballast Nedam in dit marktsegment.

Financiële resultaten

  Infrastructuur

  x EUR 1 miljoen    2013  2012

  Omzet         546  496
  EBIT          4   10
  Marge         0.8%  2.1%
  Orderportefeuille   596  900
  Activa        247  214


De markten voor infrastructuur stonden in 2013 onder druk. We zagen de concurrentie ook voor de grote projecten en de industriebouw toenemen. De nichemarkt offshore windmolens was onverminderd goed.

Infrastructuur behaalde een positief resultaat van 4 miljoen euro. Goede resultaten op een aantal grote projecten overtroffen het verlies op het grote project A15 Maasvlakte - Vaanplein en de verliezen op een aantal oude regionale projecten van voor de herstructurering van 2012. Op de grote projecten in uitvoering in de niches offshore windmolens en industriebouw werden goede resultaten behaald. Zonder rekening te houden met de reorganisatiekosten daalde het operationele resultaat met 13 miljoen euro tot 4 miljoen euro.

In 2013 is de transformatie naar een landelijk opererend infrabedrijf doorlopen. Daarmee is de blootstelling aan verliesgevende traditionele markten omlaag gebracht. In de afgelopen twee jaar is het totaal aantal medewerkers van boven de 800 naar ongeveer 475 teruggebracht. Deze aanpassing is groter dan de volumedaling in de markt. De issues op de oude regionale projecten zijn nagenoeg afgerond.

De orderportefeuille daalde van 900 miljoen euro eind 2012 tot 596 miljoen euro door de goede voortgang op een aantal grote langjarige projecten en doordat er in het afgelopen jaar geen grote nieuwe projecten zijn verworven op de binnenlandse markt. In de nichemarkt offshore windmolens zijn inmiddels de werkzaamheden voor het project Butendiek, waarvan financial close aanvang 2013 werd bereikt, gestart. Het betreft het ontwerpen, leveren en plaatsen van 80 funderingen in het Duitse Butendiek offshorewindmolenpark. In de tweede helft van 2013 heeft Ballast Nedam 39 monopiles en transition pieces (buispalen en overgangstukken) geïnstalleerd in het offshore windpark EnBW Baltic 2. Tot dusver heeft Ballast Nedam met de Svanen ruim 400 funderingen voor offshore wind parken geïnstalleerd.

In 2013 heeft Havenbedrijf Rotterdam het Integraal Prestatiecontract Asset Management Infrastructuur aan Ballast Nedam gegund. Vanaf 2014 is Ballast Nedam 5 jaar verantwoordelijk voor het (operationeel) beheer en onderhoud van alle droge infrastructuur van het havenbedrijf. De werkzaamheden voor het in juli 2013 gewonnen engineering & construct (E&C) contract Kustwerk Katwijk zijn inmiddels gestart. Dit integrale project combineert de noodzakelijke zeewaartse kustversterking bij Katwijk met meer ondergrondse parkeerruimte en duin- en recreatiegebied. Ook is het in 2013 gewonnen design & constructcontract (D&C) opgestart voor de renovatie van circa 23 km damwanden in het Amsterdam-Rijnkanaal.

Ballast Nedam heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met het ministerie van Openbare Werken van Suriname voor het ontwerp en de bouw van de Carolinabrug over de Surinamerivier.

De totale activa van Infrastructuur stegen van 214 miljoen euro tot 247 miljoen euro. Dit als gevolg van toegenomen onderhanden werk.

  Bouw & Ontwikkeling

  x EUR 1 miljoen    2013   2012

  Omzet          531   573
  EBIT          (11)   (26)
  Marge         (2.2%)  (4.6%)
  Orderportefeuille    691   731
  Activa         289   314


De markten waren in het afgelopen jaar slecht met een grote prijsdruk tot gevolg. De woningmarkt zat nog steeds op slot. Financieringen werden beperkt verstrekt en de leencapaciteit van veel huishoudens was aanzienlijk verlaagd. Wat ook niet hielp was dat de woningcorporaties projecten schrapten en uitstelden. Starterswoningen, studentenhuisvesting en recreatiewoningen waren hierop de uitzondering en deden het relatief goed. Op termijn biedt de woningmarkt wel degelijk perspectief. Het structurele tekort, zowel in aantallen als kwalitatief, is door de huidige lage productie en de demografische ontwikkeling groter geworden. De eerste tekenen van herstel van de woningmarkt lijken zich aan te dienen. In de kantorenmarkt zal het herstel later optreden. De dalende behoefte aan ruimte per medewerker en de nog grote leegstand zullen naast het algemene economische herstel het tempo hiervan vertragen. Positief zijn we over de stabielere renovatie- en onderhoudsmarkt, alsmede over het transformeren van leegstaande vastgoed naar andere functies.

De omzet van Bouw & Ontwikkeling daalde met 7 procent tot 531 miljoen euro door de achteruitgang bij de regionale bouwbedrijven.

Bouw & Ontwikkeling behaalde een operationeel verlies van 11 miljoen euro door bijzondere afwaarderingen en door reorganisatiekosten. Zonder rekening te houden met de afwaarderingen en de reorganisatiekosten was er een break-even resultaat. De grote projecten leverden een prima bijdrage. De regionale bedrijven en de vastgoedontwikkeling maakten verlies door te lage omzetten, onderdekking en te hoge kosten. In de eerste helft van 2014 worden de regionale bouwbedrijven daarom verder ingrijpend geherstructureerd naar een geïntegreerd opererend bedrijf, ingericht op grotere, integrale complexe projecten, en een landelijk opererend renovatiebedrijf Bouwborg. De vastgoed- en gebiedsontwikkelingsactiviteiten worden geïntegreerd in de businessunit Concessies, die ook de portefeuille aan pps- en concessieprojecten beheert. Laudy Bouw & Ontwikkeling blijft als regionaal bedrijf opereren in het zuiden van Nederland. Met deze reeds eerder aangekondigde herstructurering van de regionale bouwbedrijven komen naar schatting, 150 arbeidsplaatsen te vervallen.

De orderportefeuille van Bouw & Ontwikkeling is met 40 miljoen euro afgenomen tot 691 miljoen euro. Dit komt door het aflopen van een aantal grote projecten en minder opdrachten bij de regionale bouwbedrijven.

In 2013 heeft het consortium Pi2, een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam (65 procent) en Royal Imtech (35 procent), financial close bereikt voor het pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad. Onder de DBFMO-overeenkomst met de Rijksgebouwendienst is Pi2 verantwoordelijk voor ontwerp, nieuwbouw, financiering, onderhoud en het facilitaire beheer met een looptijd van 25 jaar vanaf beschikbaarheid. Ballast Nedam is 100 procent aandeelhouder van Pi2. Ook is financial close bereikt voor de werkzaamheden voor de overgang naar de centrale security op Schiphol. Ballast Nedam realiseert een overlaging op de E- en de F-pier en de realisatie van een uitbouw van de terminal tussen deze pieren. Daarnaast heeft Ballast Nedam voorlopige gunning ontvangen voor de vernieuwbouw van het Thialf-stadion in Heerenveen.

De verwerving van de aanbesteding gebiedsontwikkeling Hart van Zuid is een bijzondere prestatie met een aanbestedingsprocedure van meer dan anderhalf jaar. Met het plan van Ballast Nedam zal het gebied rondom winkelcentrum Zuidplein en Ahoy in de komende 20 jaar uitgroeien tot een brandpunt van shopping, business en entertainment.

De in Nederland opgedane expertise op het gebied van grote, integrale, complexe projecten op de ziekenhuizenmarkt heeft Ballast Nedam op succesvolle wijze weten in te zetten door de verwerving van de Design, Build & Maintain-opdracht voor het nieuwe ziekenhuis op Curaçao.

Verder heeft Ballast Nedam de opdracht van studentenhuisvester DUWO voor de herontwikkeling en nieuwbouw van de campus Uilenstede in Amstelveen ontvangen. Ursem Modulaire Bouwsystemen realiseert dit project modulair. Het gebouw met 233 nieuwe woningen zal er precies uitzien als de andere nieuwe gebouwen op de campus. Modulair bouwen tot een hoogte van elf bouwlagen is een primeur voor Ursem Modulaire Bouwsystemen.

In opdracht van woningcorporatie Ymere vervangt Ballast Nedam twee van de vijf woongebouwen aan de Tugelaweg in Amsterdam-Oost door gemengde nieuwbouw. De 157 nieuwbouwwoningen zijn een combinatie van 85 woningen voor de sociale huur, 33 voor de markthuur en 39 koopwoningen. Begin 2013 heeft Bouwborg, het landelijke renovatiebedrijf van Ballast Nedam, een grootschalig renovatieproject van BrabantWonen aangenomen. Dit drie jaar durende project betreft de renovatie van 324 woningen in de Graafsewijk Barten-Zuid in 's-Hertogenbosch.

De activa van Bouw & Ontwikkeling daalden met 25 miljoen euro tot 289 miljoen euro door een afname van voorraden onverkocht vastgoed en lagere grondposities.

  Exposure vastgoedontwikkeling

  x EUR 1 miljoen           2013  2012

  Grondposities            142  # 152
  Projecten in aanbouw onverkocht    5   # 6
  Projecten opgeleverd onverkocht   10  # 18

  Totaal in de balans         157  # 176

  Afbouwverplichtingen onverkocht    3    1
  Aankoopverplichtingen grondposities 44  # 39

  Verplichtingen buiten de balans   47  # 40

  Exposure vastgoedontwikkeling    204  # 216


Het aantal opgeleverde woningen nam in het afgelopen jaar met 9% toe tot 1 041, waardoor het aantal woningen in aanbouw daalde met 172 woningen tot 929. Het aantal woningen in aanbouw uit eigen ontwikkeling steeg sterk van 23 eind 2012 tot 424 woningen door met name de start van de projecten (Y)ours Leiden in Leiden, de meest duurzame studentencampus van Europa met in totaal 1.900 studentenwoningen, 205 starterswoningen en bijbehorende voorzieningen, en de 74 energieneutrale iQwoningen® in Berckelbosch in Eindhoven.

De totale exposure op de vastgoedontwikkeling, bestaande uit de investeringen in grondposities, de investeringen in onverkocht vastgoed en de onvoorwaardelijke koop- en nabetalingsverplichtingen daarop, is in 2013 met 12 miljoen euro afgenomen tot 204 miljoen euro. Daarnaast zijn wel de voorwaardelijke aankoopverplichtingen met 12 miljoen euro gestegen, van 143 miljoen euro eind 2012 tot 155 miljoen euro.

De totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is in 2013 gedaald met 9 miljoen euro tot 15 miljoen euro. Het aantal onverkochte woningen steeg van 67 woningen eind 2012 tot 96 woningen door de start van nieuwe projecten waarvan de verkoop goed loopt. Het aantal onverkochte opgeleverde woningen daalde van 56 woningen eind 2012 tot 27 eind 2013. Deze zijn verdeeld over 10 projecten.

Het onverkochte opgeleverde vastgoed nam per saldo met 8 miljoen euro af tot 10 miljoen euro door verkopen van woningen in de projecten Strand Resort Nieuwvliet-Bad en Entrada Meuse Cuijck.

  Grondposities

  x EUR 1 miljoen       2013  2012

  1 januari          152   154

  Netto (des)investeringen   (9)   19
  Afwaardering         (1)   (21)

  31 december         142   152

  Cumulatieve afwaardering   40    39


De grondposities daalden met 10 miljoen euro tot 142 miljoen euro, bestaande uit verkopen van 9 miljoen euro en een afwaardering van 1 miljoen euro. De nog uitstaande onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen voor gronden namen met 5 miljoen euro toe tot 44 miljoen euro, waarvan 4 miljoen euro in 2014.

Het ingeschatte ontwikkelingspotentieel van de grondbank daalde met 15 procent van 10 000 woningen eind 2012 tot ongeveer 8 500 met name door lagere inschattingen van het aantal te realiseren woningen op een aantal posities en verkopen van gronden.

  Specialismen

  x EUR 1 miljoen    2013   2012

  Omzet          260   262
  EBIT          (19)   (10)
  Marge         (7.5%)  (3.8%)
  Orderportefeuille    113    90
  Activa         115   131


Het marktvolume voor de specialistische bedrijven als afgeleide markten van die van de bouw en infra gingen omlaag. Toch bleef de behaalde omzet van 260 miljoen euro stabiel door leveringen aan de eigen werken zoals A15 Maasvlakte - Vaanplein (MaVa), A2 Maastricht en de overlaging van de E- en F-pieren op Schiphol.

Specialismen behaalde een zwaar teleurstellend resultaat van 19 miljoen euro verlies. De successen die behaald zijn bij de goedlopende bedrijven zijn overschaduwd door grote verliezen bij een tweetal specialistische bedrijven. De twee specialistische bedrijven zijn grondig in capaciteit teruggebracht en gestopt met een aantal verliesgevende producten. Zonder rekening te houden met de reorganisatiekosten ging het resultaat met 7 miljoen euro terug tot 14 miljoen euro verlies.

CNG Net wist de omzet te verhogen door het aantal vulstations voor CNG (aardgas en groengas) in Nederland met 11 uit te breiden. Met CNG Net exploiteert Ballast Nedam inmiddels 68 CNG-tankstations waar aardgas/groengas getankt kan worden en is daarmee marktleider. Daarnaast zijn ook nog circa 10 tankstations in opdracht van particuliere investeerders gerealiseerd. LNG24 exploiteert in Zwolle het eerste openbare LNG-tankstation van Nederland. In 2013 is gestart met de voorbereidingen van een tweede station in Delfgauw.

De orderportefeuille steeg met 26 procent tot 113 miljoen euro. Door de lagere investeringen zijn de totale activa gedaald met 16 miljoen euro tot 115 miljoen euro.

  Toelevering

  x EUR 1 miljoen    2013  2012

  Omzet         212  216
  EBIT          8   2
  Marge         3.8%  0.9%
  Orderportefeuille   55   56
  Activa        187  205


De volumes in de markten van de toeleverende bedrijven gingen over het geheel genomen omlaag. De markten voor Bestone in de offshore, asfalt en railbouw en voor de teruggewonnen grondstoffen waren nog redelijk. Daarentegen stond het volume van grondstoffen voor de betonindustrie en de prefabmarkt onverminderd onder druk.

De omzet van Toelevering nam met 4 miljoen af tot 212 miljoen euro door de verkoop van het grondstofbedrijf Yvoir.  

Het operationele resultaat steeg met 6 miljoen euro tot 8 miljoen euro. Zonder rekening te houden met afwaarderingen en reorganisatiekosten bleef het operationeel resultaat gelijk op 9 miljoen euro. In 2012 was er nog een bijzondere afwaardering. Verbeterde resultaten bij de prefabbedrijven en de verkoop van Yvoir en van een minderheidsdeelneming in een asfaltfabriek ondersteunden het resultaat.

Door de prijs- en volumedruk als gevolg van de slechte marktomstandigheden maakten de prefabbedrijven nog een beperkt verlies. De grondstoffenbedrijven behaalden een lager maar positief resultaat door de gedaalde omzet. Op de nichemarkt voor secundaire grondstoffen behaalde Feniks Recycling een prima bijdrage. In 2013 is begonnen met de voorbereidingen voor de bouw van nieuwe installaties in Cleveland en Ipswich/ Suffolk. De installaties zijn in 2014 operationeel. Daarnaast wordt gewerkt aan de vergroting van de capaciteit voor installaties in Sheffield en Castle Bromwich, die in 2015 operationeel zullen zijn.

De orderportefeuille van 55 miljoen euro bleef op een ongeveer gelijkblijvend niveau.

In het najaar van 2013 zijn de werkzaamheden voor het project 'Nieuw Leven in de Lus van Linne' gestart. In nauwe samenwerking met de stakeholders zal Ballast Nedam het gebied gedurende de komende 15 jaar gefaseerd herontwikkelen tot ruim 200 hectare soortenrijke riviernatuur, diverse recreatiemogelijkheden en hoogwaterbescherming. Deze herontwikkeling wordt gecombineerd met de winning van naar schatting 10 miljoen ton zand en grind.

De activa van Toelevering namen met 18 miljoen euro af tot 187 miljoen euro door met name de verkoop van Yvoir en een deelneming in een asfaltfabriek.

Financiële resultaten

  Omzet

  x EUR 1 miljoen    2013   2012

  Infrastructuur     546   496
  Bouw & Ontwikkeling  531   573
  Specialismen      260   262
  Toelevering      212   216

             1 549  1 547
  Overig        ( 281)  ( 251)

             1 268  1 296


De omzet daalde met 2 procent van 1 296 miljoen euro tot 1 268 miljoen euro door met name de teruggang in de regionale activiteiten bij Bouw & Ontwikkeling.

  EBIT

  x EUR 1 miljoen    2013  2012  2013  2012

  Infrastructuur     4   10   4   17
  Bouw & Ontwikkeling ( 11)  ( 26)   -    2
  Specialismen     ( 19)  ( 10) ( 14)  ( 7)
  Toelevering       8    2   9    9
  Overig        ( 12)  ( 7) ( 11)  ( 3)

             ( 30)  ( 31) ( 12)   18
  Afwaardering             ( 6)  ( 31)
  Reorganisatiekosten         ( 12)  ( 18)

                     (30)  ( 31)


Het operationele verlies bedroeg 30 miljoen euro. Het operationele resultaat zonder rekening te houden met de bijzondere afwaarderingen van grondposities, materiële vaste activa en goodwill en de reorganisatiekosten verslechterde van 18 miljoen euro in 2012 tot een verlies van 12 miljoen euro. Het resultaat Overig betrof hoofdzakelijk holdingkosten. .

  Marge

              2013   2012

  Infrastructuur     0.8%   2.1%
  Bouw & Ontwikkeling  (2.2%)  (4.6%)
  Specialismen     (7.5%)  (3.8%)
  Toelevering      3.8%   0.9%

             (2.4%)  (2.4%)


De marge op concernbasis bedroeg 2,4 procent negatief. Zonder rekening te houden met de bijzondere afwaarderingen en de reorganisatiekosten veranderde de marge van een positieve marge van 1,4% over 2012 in een negatieve marge van 0,1 procent.

  Nettoresultaat

  x EUR 1 miljoen        2013  2012

  EBIT             ( 30)  ( 31)
  Financieringsbaten en -lasten ( 7)  ( 7)

  Resultaat voor belastingen  ( 37)  ( 38)
  Belastingen          ( 4)  ( 3)

  Nettoresultaat        ( 41)  ( 41)


De financieringspost bedroeg 7 miljoen euro en was ongewijzigd ten opzichte van 2012. De belastinglast bedroeg 4 miljoen euro doordat er positieve resultaten buiten de fiscale eenheid waren. Het nettoverlies bleef onveranderd op een verlies van 41 miljoen euro.

  Orderportefeuille

  x EUR 1 miljoen    2013  2012

  Infrastructuur    596    900
  Bouw & Ontwikkeling 691    731
  Specialismen     113    90
  Toelevering      55    56

            1 455   1 777
  Overig         5   ( 16)

            1 460   1 761


De orderportefeuille nam met 301 miljoen euro af tot 1 460 miljoen euro doordat met name Infrastructuur het afgelopen jaar geen grote projecten heeft verworven en de capaciteit in de regionale activiteiten behoorlijk is teruggebracht. Bij Bouw & Ontwikkeling nam de orderportefeuille af door de daling bij de regionale bedrijven. De omvang, kwaliteit en samenstelling van de orderportefeuille maken het mogelijk om gedisciplineerd te blijven tenderen.

Vermogen en kasstromen

Het eigen vermogen van Ballast Nedam is door het nettoresultaat van 41 miljoen euro negatief afgenomen tot 90 miljoen euro.

Door het verlies daalde de solvabiliteit van 17 procent eind 2012 tot 13 procent. Dit is de solvabiliteit volgens de balans waarbij de joint ventures worden verwerkt als een deelneming tegen het aandeel in het vermogen. De solvabiliteit bij de huidige keuze onder IFRS van proportionele consolidatie van de joint ventures, zoals de pps-projecten, daalde van 15 procent eind 2012 tot 11 procent.

De totale activa daalden met 37 miljoen euro tot 849 miljoen euro door lagere investeringen en de verkoop van het grondstofbedrijf Yvoir. Het werkkapitaal daalde ook van 7 miljoen euro tot 1 miljoen euro negatief. Het werkzaam vermogen daalde met 42 miljoen euro tot 210 miljoen euro.

De kasstroom over 2013 bedroeg 44 miljoen euro negatief tegenover een negatieve kasstroom over 2012 van 11 miljoen euro.

De operationele kasstroom verslechterde van 1 miljoen euro positief over 2012 tot een negatieve operationele kasstroom van 24 miljoen euro over 2013 door een toename van het onderhanden werk door lagere vooruitbetalingen.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 16 miljoen euro negatief tegenover 60 miljoen euro negatief over 2012. Deze bestond uit 35 miljoen euro aan investeringen en 18 miljoen euro aan desinvesteringen. De investeringen betroffen voor 19 miljoen euro de materiële activa, voor 6 miljoen euro de immateriële activa, voor 2 miljoen euro de geassocieerde deelnemingen en voor 7 miljoen euro de financiële activa. Deze laatste betroffen grotendeels de pps-vorderingen voor de Penitentiaire Inrichting Zaanstad Pi2. De netto-investeringen in de materiële vaste activa van 12 miljoen euro waren lager dan de afschrijvingen van 21 miljoen euro.

De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van 4 miljoen euro bestond voornamelijk uit de per saldo voor 4 miljoen euro afgeloste langlopende leningen en betaalde financiële lease termijnen.

  Financieringspositie

  x EUR 1 miljoen               2013    2012

  Geldmiddelen en kasequivalenten        54     84
  Bankkredieten                ( 22)    ( 8)

  Netto liquide middelen            32     76
  Recourse leningen              ( 91)   ( 96)

  Financieringspositie            ( 59)   ( 20)
  Non-recourse leningen            ( 24)   ( 29)

  Financieringspositie inclusief non-recourse ( 83)   ( 49)


De financieringspositie van Ballast Nedam daalde met 39 miljoen euro van een schuld van 20 miljoen euro eind 2012 tot een schuldpositie van 59 miljoen euro. De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen daalde met 34 miljoen euro van een schuldpositie van 49 miljoen euro eind 2012 tot 83 miljoen euro.

De netto liquide middelen namen met 44 miljoen euro af tot 32 miljoen euro. De vooruitbetalingen op projecten namen met 26 miljoen euro af tot 42 miljoen euro. Voor de komende jaren verwachten we dat deze vooruitbetalingen verder zullen dalen en dat in 2014 meer gebruik gemaakt zal worden van de werkkapitaalfaciliteiten dan in 2013. Op jaareinde werd er voor 17 miljoen euro gebruik gemaakt van deze faciliteiten. Gedurende het jaar is een grotere financieringsbehoefte het normale patroon.

  Leningen

  x EUR 1 miljoen     2013   2012

  Pps-leningen       8     6
  Grondbank financiering 40     44
  Ondernemingslening   51     51
  Financiele leases    4     7
  Overige leningen    12     17

              115    125

  Recourse        91     96
  Non recourse      24     29

              115    125

  Kortlopende deel     9     17
  Langlopende leningen  106    108

              115    125


De grote ondernemingslening van 50 miljoen euro heeft een looptijd tot april 2017. De lening heeft een vaste rente van 5,4 procent en als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De andere grote lening van 33 miljoen euro is voornamelijk voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2015 en een rente van Euribor plus een opslag. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities.

De overige langlopende leningen van 32 miljoen euro betreffen voor 8 miljoen euro de pps-leningen, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten. Voor 24 miljoen euro van de 115 miljoen euro aan langlopende leningen is er geen verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.

Versterking van de solvabiliteit in 2014 door een claimemissie van 30 miljoen euro en verkoop van Feniks Recycling

Ballast Nedam versterkt zijn balans door middel van de claimemissie van 30 miljoen euro aan certificaten van aandelen met verhandelbare rechten. Na de claimemissie van 30 miljoen euro stijgt de solvabiliteit naar verwachting naar 17%. De solvabiliteit zal in 2014 met een paar procent verder stijgen als de verkoop van Feniks Recycling wordt gerealiseerd. Ballast Nedam streeft naar een solvabiliteit van meer dan 20% en een leverage ratio van minder dan 2.0x op de middellange termijn.

De 5%-plus aandeelhouders, Hurks Groep B.V., Navitas B.V., Delta Lloyd Levensverzekering N.V., Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V., Bibiana Beheer B.V., Via Finis Invest B.V. en Menor Investments B.V., hebben zich onherroepelijk verbonden aan hun deelname aan de claimemissie voor ongeveer 69%. Het resterende bedrag van de claimemissie wordt door middel van een 'volume underwriting commitment' onder de gebruikelijke voorwaarden gegarandeerd door ING en Rabobank, die als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners fungeren.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2014 zal de claimemissie worden voorgelegd aan de aandeelhouders. De netto opbrengst van de claimemissie zal worden gebruikt om de schuldenlast van de vennootschap te reduceren, de vermogenspositie te versterken en de financiële flexibiliteit van de onderneming te vergroten. De claimemissie moet zijn voorzien van een door de AFM goedgekeurde prospectus. Ballast Nedam streeft ernaar de emissie in het derde kwartaal af te ronden.

Gecontroleerde desinvesteringen toeleverende en specialistische bedrijven op de middellange termijn

Op de middellange termijn wordt de portefeuille met toeleverende en specialistische bedrijven verder in lijn gebracht met de strategische focus door gecontroleerde desinvestering van bedrijven die niet bijdragen aan grote integrale complexe projecten. Daarmee wordt ook de financiële positie van Ballast Nedam verder versterkt. In 2013 zijn de verkopen van grondstoffenbedrijf Yvoir en Gebr. Van Leeuwen Boringen afgerond. De verkoopprocessen van de deelneming in het grondstoffenbedrijf Beheermaatschappij Bontrup en Feniks Recycling zijn gaande.

Herfinanciering in februari 2014 afgerond

In februari 2014 is de herfinanciering afgerond met het bankensyndicaat, bestaande uit ING Bank, Rabobank en Royal Bank of Scotland.

De gecommitteerde financiering van 110 miljoen euro bestaat uit een lening van 80 miljoen euro, met een looptijd tot 2017, en uit een overbruggingslening van 30 miljoen euro die in 2014 wordt terugbetaald uit de opbrengst van de voorgenomen claimemissie. De leningen onder de huidige niet gecommitteerde faciliteit van 60 miljoen euro worden met deze financiering afgelost. De gebruikelijke bankconvenanten worden in de komende weken vastgesteld. Het rentepercentage voor de lening van 80 miljoen euro is afhankelijk van een combinatie van het uitstaande bedrag onder de leningen en de leverage ratio en bedraagt bij de start EURIBOR +4%. In het kader van de gecommitteerde financiering zijn de gebruikelijke zekerheden verstrekt.

De gecommitteerde financiering biedt voldoende financiële ruimte voor Ballast Nedam om zich te richten op de uitvoering van zijn strategie.

Het aandeel Ballast Nedam

Het aantal uitstaande aandelen van de geplaatste 10 miljoen aandelen bedroeg 9 667 500 op jaareinde 2013. Ballast Nedam hield per jaareinde 332 500 aandelen in portefeuille voor de afdekking van de verplichtingen uit de lopende managementoptieregeling. Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg 4,22 euro negatief.

De slotkoers eind 2012 van het aandeel Ballast Nedam op NYSE Euronext was 9,82 euro. Het jaar 2013 werd afgesloten op een 7 procent hogere koers van 10,50 euro. De Amsterdam Small Cap Index (AScX), waarin het aandeel Ballast Nedam is opgenomen, steeg in 2013 met 26 procent. De hoogste slotkoers van 13,60 euro werd bereikt op 23 oktober 2013. De laagste slotkoers van 9,56 euro werd genoteerd op 19 december 2013.

Geen dividend

Het dividendbeleid is om 50% van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking te stellen. Onderdeel van de overeenkomst met de banken is dat alleen dividend op aandelen zal worden betaald indien de leverage ratio kleiner is dan 2.

Over 2013 is een stevig verlies gemaakt en is de solvabiliteit gedaald. De leverage ratio is groter dan 2 en de verwachting is dat de moeilijke marktomstandigheden nog zullen aanhouden. De Raad van Bestuur heeft om deze redenen met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om in overeenstemming met het dividendbeleid het dividend over 2013 te passeren.

CO2-reductie

Ballast Nedam heeft in 2013 de CO2-reductiedoelstelling van 16 procent behaald ten opzichte van 2008 en gerelateerd aan de omzet van de Nederlandse activiteiten. Daarmee zitten we goed op schema om in 2020 de doelstelling van 30% reductie ten opzichte van de CO2-uitstoot van 2008 te behalen. Ballast Nedam stuurt op reductie van het energieverbruik en is in haar markten actief in duurzame energie, waaronder de toepassing van Groengas, warmte-koude opslag en windenergie. Het aantal auto's dat binnen Ballast Nedam op Groengas/CNG rijdt is met 10% toegenomen tot 751. Dit is inmiddels 45% van het gehele wagenpark. Dit levert een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof op.

Veiligheid

De 'injury frequency' (IF) van 2013 bedraagt 7,45. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2012, toen deze 8,3 bedroeg. Een groot aantal Ballast Nedam-bedrijven heeft in 2013 geen ongevallen met verzuim gehad. We handhaven de doelstelling van een IF kleiner dan 6,5 voor 2014 op weg naar een letselvrij Ballast Nedam. De Injury Frequency geeft het aantal verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren aan. In het afgelopen jaar waren er geen ongevallen met dodelijke afloop.

Compliance en integriteit

In 2013 heeft Ballast Nedam uitvoering gegeven aan zijn verscherpte compliance beleid. Misstanden en overtredingen van wet- en regelgeving zijn strikt opgevolgd. Daarnaast hebben we hebben ook de gevolgen ervaren van de negatieve publiciteit over compliance overtredingen uit het verleden. Dit sterkt ons om het 'nultolerantiebeleid' voort te zetten in 2014.

Corporate Governance

Met het recent aangekondigde vertrek per 1 juli 2014 van de CEO Theo Bruijninckx is de Raad van Commissarissen gestart met het zoeken van een opvolger. De lopende selectieprocedure voor de eerder voorgenomen uitbreiding van de Raad van Bestuur met een Chief Operating Officer (COO) is om die reden tot nader bericht gestopt. De Raad van Bestuur heeft daarop de heer Herman Hovestad op interim basis aangesteld voor ondersteuning van de Raad van Bestuur bij met name de herstructurering van Bouw & Ontwikkeling en de desinvesteringen.

Met de aangescherpte strategische focus wordt de operationele aansturing vanuit zes clusters vanaf 2014 verder geïntegreerd naar drie clusters Infra, Bouw & Ontwikkeling en Specialismen & Toelevering. In 2013 is het aantal clusterdirecteuren al teruggebracht naar drie. De Raad van Bestuur en de drie clusterdirecteuren vormen samen de Concernraad van Ballast Nedam.

Vooruitzichten

De marktomstandigheden voor 2014 blijven uitdagend en onzeker, ondanks de eerste signalen van een op termijn opverende bouw. In begin van het jaar hebben we een aantal strategische, operationele en financiële maatregelen aangekondigd die in dit jaar worden uitgevoerd. Met de aangescherpte strategische focus op de integrale projecten en de afgeronde herfinanciering is de onderneming goed gepositioneerd voor de toekomst. Het komende jaar zal een overgangsjaar zijn.  

Nieuwegein, 7 maart 2014

Raad van Bestuur,

T.A.C.M. Bruijninckx

P. van Zwieten

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de jaarrekening 2013 en betreft een deel daarvan. Openbaarmaking van de jaarrekening vindt krachtens wettelijk voorschrift plaats tenminste 42 dagen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 april 2014. De accountant heeft bij de door de Raad van Bestuur op 6 maart 2014 ondertekende jaarrekening een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Dit persbericht dient uitsluitend informatiedoeleinden. De in dit persbericht gegeven voorspellingen en verwachtingen worden verstrekt zonder enige vorm van garantie ten aanzien van toekomstige verwerkelijking daarvan. De in dit persbericht voorkomende toekomstgerichte verklaringen waaronder voornemens of verwachtingen zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van Ballast Nedam N.V. bevinden, tengevolge waarvan de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. Ballast Nedam N.V. aanvaardt geen enkele verplichting ten aanzien van het actualiseren of wijzigen van de toekomstgerichte verklaringen op grond van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke andere reden ook, behoudens voor zover vereist krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of op gezag van een ter zake bevoegd regelgevend orgaan.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

  Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  x EUR 1 miljoen                   2013       2012

  Omzet                             1 268      1 296
  Overige bedrijfsopbrengsten                    -        4

  Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk ( 949)           ( 956)
  Personeelsbeloningen            ( 268)           ( 285)
  Overige bedrijfskosten           ( 57)            ( 57)

                                 (1 274)     (1 298)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen               -        -

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor
  afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)             ( 6)       2

  Afschrijvingen en amortisatie
  (im)materiële activa                      ( 21)      ( 23)
  Bijzondere waardeverandering (im)materiële
  activa                             ( 3)      ( 10)

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)           ( 30)      ( 31)

  Financieringsbaten               -              3
  Financieringslasten             ( 7)            ( 10)

  Netto financieringsbaten (lasten)                ( 7)      ( 7)

  Resultaat voor belastingen                   ( 37)      ( 38)
  Belastingen                           ( 4)      ( 3)

  Nettoresultaat                         ( 41)      ( 41)

  Toe te rekenen aan aandeelhouders:

  Nettoresultaat per aandeel (EUR)               (4.22)     (4.24)
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR)          (4.22)     (4.24)

  Geconsolideerd totaalresultaat

  x EUR 1 miljoen                   2013        2012

  Nettoresultaat boekjaar                    ( 41)      ( 41)

  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten:
  Koersverschil                           -        -
  Mutatie afdekkingsreserve                     1        5

  Totaalresultaat voor de periode                ( 40)      ( 36)

  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap               ( 40)      ( 36)
  Minderheidsbelang                         -        -

  Totaalresultaat voor de periode                ( 40)      ( 36) 

  Geconsolideerde balans

  x EUR 1 miljoen                   2013     2012

  Vaste activa
  Immateriële activa                21      31
  Materiële vaste activa             137      169
  Financiële vaste activa             17      11
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen    4       2
  Uitgestelde belastingvorderingen         32      32

                              211      245
  Vlottende activa
  Voorraden                    175      202
  Onderhanden werk                135      112
  Vorderingen                   226      239
  Geldmiddelen en kasequivalenten         54      84
  Activa bestemd voor verkoop           48       4

                          638      641
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten                 ( 22)     ( 8)
  Leningen                    ( 9)     ( 17)
  Vooruitontvangen op voorraden          ( 2)     ( 1)
  Onderhanden werk               ( 106)    ( 124)
  Crediteuren                  ( 237)    ( 253)
  Belastingen                   ( 1)     ( 3)
  Overige schulden               ( 207)    ( 187)
  Voorzieningen                 ( 28)     ( 39)
  Passiva bestemd voor verkoop          ( 27)     ( 2)

                         ( 639)    ( 634)

  Vlottende activa min kortlopende verplichtingen    ( 1)      7

                              210      252

  Langlopende verplichtingen
  Leningen                    106      108
  Derivaten                     1       1
  Uitgestelde belastingverplichtingen        1       4
  Personeelsbeloningen               5       4
  Voorzieningen                   7       4

                              120      121
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders van de vennootschap        90      131
  Minderheidsbelang                 -       -

                              90      131

                              210      252  
  Beknopt geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen   x € 1 miljoen                     2013     2012   Geplaatst aandelenkapitaal               60      60
  Agio                          52      52
  Overige reserves                    19      59
  Openingsstand                     131     171
  Koersverschil                      -      -
  Afdekkingsreserve                    1      5
  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten      1      5
  Nettoresultaat                    ( 41)    ( 41)
  Dividend                        -     ( 5)
  Overig                        ( 1)      1
  Eindstand                       90     131 

  Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  x EUR 1 miljoen                  31 december 2013  31 december 2012

  Netto liquide middelen - beginstand              76         87

  Nettoresultaat                     ( 41)       ( 41)
  Aanpassingen
  Afschrijvingen                      21         23
  Amortisatie                        -         -
  Bijzondere waardeveranderingen (im)materiële
  vaste activa                        3         10
  Financieringslasten                    7         10
  Financieringsbaten                     -        ( 3)
  Op aandelen gebaseerde beloningen             -         1
  Boekwinst verkoop vaste activa en
  dochterondernemingen                    -         -
  Belastingen                        1         3
  Resultaat geassocieerde deelnemingen            -         -
  Mutaties
  Mutatie voorraden                     27         6
  Mutatie onderhanden werk                ( 41)       ( 46)
  Mutatie overige reële waarde investeringen         -         1
  Mutatie vorderingen                    5         24
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen      ( 7)        ( 2)
  Mutatie overige schulden                 10         28

  Betaalde rente                      ( 7)        ( 7)
  Betaalde rente op afdekkingsinstrumenten          -        ( 3)
  Ontvangen rente                      -         -
  Betaalde belastingen                   ( 2)        ( 3)

  Netto kasstroom operationele activiteiten          ( 24)         1

  Immateriële activa
  investeringen                      ( 6)        ( 2)
  opbrengsten uit desinvesteringen              2         1
  Materiële vaste activa
  investeringen                      ( 19)       ( 23)
  opbrengsten uit desinvesteringen              7         8
  Financiële vaste activa
  investeringen                      ( 7)       ( 41)
  opbrengsten uit desinvesteringen              1         -
  ontvangen dividend                     -         1
  mutatie overige vorderingen                -         -
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen       ( 2)         -
  Verwerving van dochterondernemingen            -        ( 4)
  Verkoop van dochterondernemingen na aftrek
  van afgestoten
  geldmiddelen en kasequivalenten              8         -

  Netto kasstroom investeringsactiviteiten           ( 16)       ( 60)

  Ontvangsten uit opgenomen langlopende leningen      14         62
  Aflossing langlopende leningen             ( 15)        ( 7)
  Betaalde afsluitkosten nieuwe leningen           -         -
  Betaling financial lease termijnen            ( 3)        ( 2)
  Verwerving minderheidsbelang                -         -
  Betaald dividend                      -        ( 5)
  (In)verkoop eigen aandelen                 -         -

  Netto kasstroom financieringsactiviteiten        ( 4)        48

  Effect van koersverschillen op liquide middelen      -         -

  Netto liquide middelen - eindstand            32         76


 


  
  Netto liquide middelen

  x € 1 miljoen               31 december 2013   31 december 2012


  Geldmiddelen en kasequivalenten         54          84
  Bankkredieten                 ( 22)         ( 8)

  Netto liquide middelen              32          76

  Volledig geconsolideerd             ( 3)         63
  Proportioneel geconsolideerd           35          13

  Netto liquide middelen              32          76  Netto financieringspositie
  x € 1 miljoen               31 december 2013  31 december 2012

  Netto liquide middelen              32          76
  Kortlopend deel langlopende leningen      ( 9)        ( 17)
  Langlopende leningen             ( 106)        ( 108)

                          ( 83)        ( 49)


 

  Geconsolideerde balans

                 Partieel geconsolideerd  Niet partieel geconsolideerd
  x EUR 1 miljoen
                 31 december 2013   31 december 2013 31 december 2012
  Vaste activa
  Immateriële activa        21          15         25
  Materiële vaste activa      137          123        141
  Financiële vaste activa      21          52         41
  Uitgestelde belastingvorderingen 32          32         32

                       211          222       239
  Vlottende activa
  Voorraden            175          133        165
  Onderhanden werk         135          118         96
  Vorderingen           226          179        188
  Geldmiddelen en kasequivalenten  54          21         68
  Activa bestemd voor verkoop    48          24         4

                   638          475        521
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten          ( 22)         ( 17)         -
  Leningen             ( 9)         ( 5)        ( 9)
  Vooruitontvangen op voorraden  ( 2)         ( 2)         -
  Onderhanden werk        ( 106)         ( 60)       ( 63)
  Crediteuren          ( 237)        ( 154)       ( 180)
  Belastingen           ( 1)          -        ( 2)
  Overige schulden        ( 207)        ( 222)       ( 204)
  Voorzieningen          ( 28)         ( 28)       ( 67)
  Passiva bestemd voor verkoop  ( 27)         ( 10)        ( 2)

                  ( 639)        ( 498)       ( 527)
  Vlottende activa min kortlopende
  verplichtingen              ( 1)         ( 23)       ( 6)

                       210          199       233

  Langlopende verplichtingen
  Leningen             106          97         93
  Derivaten            1            -         -
  Uitgestelde
  belastingverplichtingen     1            2         2
  Personeelsbeloningen       5            4         4
  Voorzieningen          7            6         3

                       120          109       102
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan
  de aandeelhouders van de
  vennootschap           90           90        131
  Minderheidsbelang         -           -         -

                        90          90       131

                       210          199       233

  Solvabiliteit               11%          13%       17%


BRON Ballast Nedam