Ballast Nedam Jaarcijfers 2014: Zwaar jaar, pakket aan maatregelen ter versterking solvabiliteit en liquiditeit

30 Apr, 2015, 22:15 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, April 30, 2015 /PRNewswire/ --

 

 • Operationeel verlies van € 65 miljoen: € 28 miljoen aan reorganisatiekosten en € 11 miljoen afwaarderingen en € 76 miljoen boekwinst op desinvesteringen (2013: € 32 miljoen verlies) 
 • Nettoresultaat van € 103 miljoen verlies (2013: € 41 miljoen verlies) 
 • Omzet ruim € 1,1 miljard (2013: € 1,2 miljard) 
 • Daling orderportefeuille naar € 1 miljard exclusief IXAS en Pi2 (2013: € 1,5 miljard) 
 • Financieringspositie van € 38 miljoen positief (2013: € 61 miljoen schuld) 
 • Geen dividend over 2014 

Pakket aan financiële en strategische maatregelen in 2015 

 • Overeenstemming op hoofdlijnen over financiering en claimemissie
 • Strukton en het bankensyndicaat verstrekken ieder een overbruggingslening van € 10 miljoen; de netto-opbrengst van de claimemissie van € 20 miljoen, die zal worden gegarandeerd door Strukton en het bankensyndicaat, zal worden aangewend ter aflossing van de overbruggingslening
 • Ballast Nedam brengt actief zijn belangen in grote infraprojecten terug
 • Project A15 Maasvlakte-Vaanplein: economisch belang van 40% terug naar 10%, waarbij Strukton en Strabag elk naar een 45% belang gaan
 • Project A2 Maastricht: infrastructuurdeel naar Strukton; vastgoedontwikkeling naar Ballast Nedam

 • Trading update eerste kwartaal 2015 

  
  Kerncijfers

  x EUR 1 miljoen    31 december 2014  31 december 2013

  Omzet           1 166       1 230

  EBIT            ( 65)       ( 32)

  Marge           (5.6%)       (2.6%)

  Resultaat voor belasting  ( 69)       ( 38)

  Nettoresultaat      ( 103)       ( 41)

  Dividend in EUR       0.00        0.00

  Orderportefeuille     1 026       1 457

  Eigen vermogen        11         90

  Solvabiliteit         2%        11%

  Financieringspositie     38       ( 61)

Ballast Nedam heeft opnieuw een moeilijk jaar achter de rug met een dramatisch operationeel verlies van 65 miljoen euro. Dit verlies bestond onder andere uit 28 miljoen euro aan herstructurerings- en reorganisatiekosten, € 11 miljoen afwaarderingen op grondposities, activa en goodwill en 76 miljoen euro aan boekwinsten op gerealiseerde desinvesteringen. De grootste verslechtering is te zien bij het segment Infrastructuur. De operationele verliezen werden veroorzaakt door de kostenoverschrijdingen op het project A15 Maasvlakte - Vaanplein, A2 Maastricht, OVT Breda en een aantal infrastructurele projecten. De divisie Specialismen & Toelevering heeft positief bijgedragen aan het operationele resultaat. Daarnaast hebben ook enkele grote bouwprojecten in de divisie Bouw & Ontwikkeling een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. Het resultaat Overig betrof hoofdzakelijk holdingkosten.

De orderportefeuille bedroeg eind 2014 1.026 miljoen euro. Deze orderportefeuille is exclusief de orderportefeuille van in totaal 229 miljoen euro van de pps-projecten PI Zaanstad (Pi2) en SAA A9 Gaasperdammerweg (IXAS). Dit komt door de strikte toepassing van de IFRS 11-regelgeving voor consolidatie. Deze twee projecten worden daarom tegen de equity methode gewaardeerd. De cijfers van 2013 zijn als gevolg van de stelselwijziging hiermee in lijn gebracht.

Het nettoresultaat kwam uit op een verlies van 103 miljoen euro (tegenover 41 miljoen euro verlies in 2013).

Strategische, financiële en operationele maatregelen in 2014  

Onder invloed van teleurstellende resultaten en aanhoudende kostenoverschrijdingen op het pps-project A15 Maasvlakte- Vaanplein is aanvang februari 2014 een samenhangend pakket aan financiële, strategische en operationele maatregelen aangekondigd. Voor de drie divisies is een gedifferentieerde marktbenadering binnen de strategische focus geïmplementeerd en de organisaties van de divisies Infrastructuur en Bouw & Ontwikkeling zijn hiermee verder in lijn gebracht.

In 2014 is er een herfinanciering gerealiseerd, onze eigenvermogenspositie door middel van een succesvolle claimemissie deels verbeterd echter door verder tegenvallende resultaten teniet gedaan. Daarnaast is in het afgelopen boekjaar het aangekondigde desinvesteringsprogramma met de uitbreiding van de offshore activiteiten succesvol afgerond. Ondanks de doorgevoerde maatregelen is de solvabiliteit eind 2014 verder gedaald.

Nieuw pakket aan financiële en strategische maatregelen in 2015 

Om de gevolgen van de zware projectverliezen in de divisie Infrastructuur op te kunnen vangen heeft Ballast Nedam in april 2015 een pakket aan financiële en strategische maatregelen gepresenteerd. Het pakket is tot stand gekomen met medewerking van het bankensyndicaat bestaande uit ING Bank, Rabobank en de Royal Bank of Scotland, de combinatiepartners Strukton Groep N.V. en Strabag SE (projecten A2 Maastricht en A15 Maasvlakte-Vaanplein). De uitvoering van de maatregelen zal tevens leiden tot een substantiële verbetering van de solvabiliteit en de liquiditeit.

Financiële maatregelen: overeenstemming op hoofdlijnen over financiering, opgebouwd uit: 

 • twee door Strukton en het bankensyndicaat verstrekte overbruggingsleningen van in totaal € 20 miljoen tot de afronding van de claimemissie in de tweede helft van 2015;
 • een achtergestelde banklening van € 10 miljoen met een looptijd tot 31 maart 2017;
 • een achtergestelde banklening van € 43 miljoen met een looptijd tot 31 maart 2017;
 • een doorlopende kredietfaciliteit van € 10 miljoen met een looptijd tot 31 december 2015; en
 • een gecommitteerde garantiefaciliteit van initieel € 265 miljoen die wordt afgebouwd op basis van het afbouwen van de grote infraprojecten, waaronder de projecten A2 Maastricht en A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Deze voorgenomen transacties bevatten de gebruikelijke voorbehouden en zullen in de komende periode worden uitgewerkt in definitieve overeenkomsten.

Strategische maatregelen: terugbrengen risicoprofiel door selectief en gericht inschrijven 

Ballast Nedam zal actief zijn belangen in grote infraprojecten afbouwen en daarmee het risicoprofiel verder terugbrengen. De divisie Infrastructuur zal zich uitsluitend richten op de kleinere, integrale infraprojecten in de beton-, weg- en waterbouw en de industriebouw. Zowel op de Nederlandse als de internationale projecten zal zeer selectief en gericht worden ingeschreven. Hierbij zal vooral worden gelet op het risicoprofiel in relatie tot de marge. De omvang van de infra-activiteiten wordt hiermee kleiner waardoor een capaciteitsaanpassing van de divisie Infrastructuur noodzakelijk wordt.

Vanaf het moment dat de aangekondigde intentieovereenkomsten voor de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht daadwerkelijk worden geëffectueerd, heeft Ballast Nedam haar risico-exposure op deze projecten teruggebracht.

Trading update eerste kwartaal 2015 

De trading update over het eerste kwartaal staat gepland voor 13 mei. In afwijking van de financiële kalender, is de trading update toegevoegd aan dit bericht.

Risico's en onzekerheden 

Het realiseren van het businesssplan en de beoogde herfinanciering is essentieel voor de continuïteit van de onderneming, maar is wel onderhevig aan diverse onzekerheden. Dit betreffen enerzijds operationele gevoeligheden, zoals i) de inherente onzekerheid aangaande de omvang en tijdstip van de uitvoering van projecten waaronder het moment van het contracteren van nieuwe projecten, ii) de geprognosticeerde resultaten en marges uit operationele activiteiten en iii) de uitkomsten van meerwerk- en claimonderhandelingen. Deze onzekerheden zijn in het jaarverslag verder toegelicht. Anderzijds bestaan onzekerheden in het realiseren van de beoogde herfinanciering en de opstelling van de belangrijkste financiers bij eventuele tegenvallers. Tevens bestaan inherent onzekerheden over het verkrijgen van toestemmingen van relevante partijen als voorwaarde voor de overdracht van de contracten voor de werken A2 Maastricht en A15 Maasvlakte-Vaanplein. Mochten deze onzekerheden negatief uitpakken, dan is het risico aanwezig dat op dat moment ontstane liquiditeitstekorten niet gefinancierd worden of dat leningen alsnog opgeëist worden.

Financiële resultaten 

Divisie Infrastructuur 


  
  Infrastructuur

           31 december   31 december
  x EUR 1 miljoen    2014       2013

  Omzet        458        546
  EBIT        ( 59)        4
  Marge       (12.9%)       0.7%
  Orderportefeuille  559        596
  Activa        116        247

EBIT en omzet 

Het segment Infrastructuur leed een dramatisch verlies van 59 miljoen euro tegenover een winst van 4 miljoen euro in 2013, bij een dalende omzet van 16 procent. De dalende omzet wordt veroorzaakt door een lagere omzet met name in de industrie- en wegenbouw. Veruit de meeste impact op dit negatieve operationele resultaat hadden de aanzienlijke additionele kostenoverschrijdingen van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein, dat door het consortium A-Lanes A15 wordt uitgevoerd en tegenvallende projectresultaten behaald bij divisie Infrastructuur, waaronder op het project A2 Maastricht, dat wordt uitgevoerd door consortium Avenue2.

Voor het consortium A-Lanes A15 zijn de totale kostenoverschrijdingen van de ontwerp- en bouwactiviteiten vastgesteld op 318 miljoen euro. De formele deelname van Ballast Nedam in de bouwcombinatie is 33,33%. Op grond van de overeengekomen werkafspraken, is het effectieve aandeel van Ballast Nedam in het project 40%. Dit heeft tot gevolg, dat Ballast Nedam van het cumulatieve bedrag van 318 miljoen euro aan kostenoverschrijdingen, een bedrag van 127 miljoen euro moet nemen als verlies eind 2014. Ook tegenvallende projectresultaten bij de A2 Maastricht (26 miljoen euro) en een aantal infrastructurele projecten hebben negatief bijgedragen. De offshore activiteiten en de buitenlandse activiteiten hebben in 2014 een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. Ook zit in het resultaat een boekwinst van 53 miljoen euro opgenomen als gevolg van de verkoop van de offshore activiteiten.

De totale activa van Infrastructuur zijn gedaald ten opzichte van 2013. Eind 2014 bedragen die 116 miljoen euro door een daling van het werkkapitaal en de verkoop van offshore activiteiten.

Markt en orderportefeuille 

We zien dat de infraprojecten op de Nederlandse markt steeds groter worden, daarmee in aantal beperkter worden, en elkaar kort in de tijd opvolgen. Deze grote projecten kenmerken zich door hoge risicoprofielen en een groot capaciteitsbeslag. Buitenlandse spelers treden toe tot deze markt van steeds groter wordende infraprojecten. Ten aanzien van beheer en onderhoud blijven overheden voor het bestaande areaal investeren. De orderportefeuille daalde in 2014 met 37 miljoen euro tot 559 miljoen euro door de verkoop van de offshore activiteiten en de voortgang op een aantal grote langjarige projecten. Deze orderportefeuille is exclusief het pps-project SAA A9 Gaasperdammerweg (IXAS).

Integrale projecten 

In de tweede helft van 2014 heeft de divisie Infrastructuur de tenders A9 Gaasperdammerweg en de N31 Traverse Harlingen gewonnen.

Het publiek-private samenwerking (pps-) project A9 Gaasperdammerweg omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van de bestaande en nieuwe infrastructuur op de A9 tussen Diemen en Holendrecht. De opdracht van Rijkswaterstaat heeft een totale nominale projectomvang van circa € 700 miljoen, inclusief twintig jaar beheer en onderhoud na beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. Ballast Nedam, Fluor en Heijmans participeren samen met een aandeel van een derde per partij in de realisatie- en exploitatiefase.

Het design & construct contract voor de N31 Traverse Harlingen omvat de verbreding van de N31 naar twee keer twee rijstroken over een lengte van circa drie kilometer, een aquaduct in het Van Harinxmakanaal en vijf nieuwe viaducten voor de kruising met de spoorlijn en het onderliggende wegennet. Het contract vertegenwoordigt een waarde van circa 84 miljoen euro.

Internationale projecten 

In 2014 heeft Ballast Nedam de Carolinabrug over de Surinamerivier opgeleverd. Het ontwerp en de bouw van deze brug had een contractwaarde van ongeveer 19 miljoen euro. Dit was in opdracht van het ministerie van Openbaren werken van Suriname.

Tegen zijn opdrachtgever Staatsolie Maatschappij Suriname heeft Ballast Nedam een verzoek tot arbitrage ingediend bij het International Court of Arbitration (ICC) over een claim van bijna 50 miljoen US dollar.

In het najaar van 2014 zijn de werkzaamheden voor de nieuwbouw van het ziekenhuis Nos Hospital Nobo op Curaçao gestart. Het contract heeft een waarde van ruim 108 miljoen euro (USD 135,6 miljoen).

Daarnaast zijn we nog bezig met een tender voor waterzuivering in Kpong, Ghana met een contractwaarde van 70 miljoen euro, waarvan de financial close in 2015 wordt verwacht. De contractuele constructieperiode is 24 maanden. Start uitvoering wordt in de tweede helft van 2015 verwacht. Het leveren en leggen van een 54 kilometer lange GRP transport pijpleiding is de grootste component van het werk. De overige werkzaamheden zijn het bouwen (uitbreiding) van een waterzuivering met een capaciteit van 30.000 m3 per dag en het leggen van een 10 kilometer transport pijpleiding naar het industriële park van Tema.

Kleinere (specialistische) beton-, wegen-, water- en industriebouw projecten 

In 2014 is project Kustwerk Katwerk opgeleverd. Dit integrale project combineert de noodzakelijke zeewaartse kustversterking bij Katwijk met meer ondergrondse parkeerruimte en duin- en recreatiegebied. Het engineering en construct (E&C) contract had een waarde van ongeveer 38 miljoen euro. Het project werd uitgevoerd door de aannemerscombinatie Ballast Nedam & Rohde Nielsen.

De nieuwe energieneutrale Johan Frisosluis in Stavoren is opgeleverd en feestelijk geopend door koning Willem-Alexander. De sluis is uitgebreid met een nieuwe sluiskom, die oogt als een natuurlijke aanlegplaats. De nieuwe sluis is onderdeel van Het Friese Merenproject.

Ook is het Margaretha Zelle aquaduct in het Van Harinxmakanaal in Leeuwarden opgeleverd. Het verkeer maakt al gebruik van het aquaduct. In het voorjaar van 2015 worden hieraan de laatste weersgevoelige werkzaamheden verricht. Het aquaduct is onderdeel van de aanleg van de westelijke invalsweg om Leeuwarden ook in de toekomst bereikbaar te houden.

De renovatie van de damwanden in het Amsterdam- Rijnkanaal is in 2014 in uitvoering en wordt naar verwachting in 2015 opgeleverd. Het gaat hierbij om de renovatie van 23 kilometer damwanden in het traject Amsterdam en Wijk bij Duurstede. Het design & construct contract heeft een waarde van ruim 30 miljoen euro. Het project wordt uitgevoerd door de aannemerscombinatie Ballast Nedam & De Klerk.

Schiphol Nederland B.V. en Ballast Nedam hebben op 17 december 2014 een overeenkomst getekend voor de realisatie van een nieuwe Parkeergarage P3 op Schiphol. Ook dit is een design & constructcontract. De opdracht is gegund op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving). De parkeergarage wordt gebouwd vooraan bij de entree van het langparkerenterrein P3. Schiphol wil hiermee zijn parkeercapaciteit uitbreiden en de gebruikers van de garage extra comfort bieden. Verdeeld over zes lagen komen er ruim 2.600 parkeerplaatsen bij. Op 1 juli 2015 start de bouw en in de loop van 2016 wordt de garage in gebruik genomen.

Nichemarkt offshore 

De installatie van de tachtig funderingen van het Duitse offshore windmolenproject Butendiek is in 2014 voorspoedig verlopen. Dit project wordt medio 2015 opgeleverd. In het derde kwartaal van 2014 heeft financial close plaatsgevonden van het Westermeerwindcontract voor het ontwerpen, leveren en in 2015 installeren van de funderingen voor 48 windturbines voor een windmolenpark in de Noordoostpolder. Ballast Nedam heeft echter de nichemarkt offshore in december 2014 verlaten vanwege de noodzakelijke uitbreiding van het programma van desinvesteringen. De activiteiten van Ballast Nedam Offshore zijn verkocht aan Van Oord. Het project Westermeerwind is daarmee uit de orderportefeuille verdwenen.

Divisie Bouw & Ontwikkeling 


  
  Bouw & Ontwikkeling

            31 december   31 december
  x EUR 1 miljoen    2014       2013

  Omzet        611        528
  EBIT         ( 7)       ( 11)
  Marge        (1.2%)      (2.2%)
  Orderportefeuille  625        691
  Activa        332        275

EBIT en omzet 

De divisie Bouw & Ontwikkeling behaalde in 2014 een operationeel verlies van 7 miljoen euro bij een 16 procent hogere omzet. De resultaten zijn in lijn met het businessplan en werden met name negatief beïnvloed door eenmalige herstructureringskosten, impairment op grondbank en boekwinst op de verkoop van CNG Net B.V.. Zonder rekening te houden met deze eenmalige kosten/baten was er een operationeel verlies van 1 miljoen euro; dit is een operationele verbetering van 83 procent. Ook wordt het resultaat beïnvloed door ongeveer 12 miljoen euro verlies op OVT Breda. Enkele grote bouwprojecten hebben een positieve bijdrage geleverd aan het operationeel resultaat. In het vierde kwartaal heeft Bouw & Ontwikkeling CNG Net en LNG24 verkocht en daarmee haar activiteiten in de nichemarkt alternatieve brandstoffen beëindigd.

De activa van Bouw & Ontwikkeling bedroegen 332 miljoen euro en zijn 57 miljoen euro hoger dan eind 2014.

Markt en orderportefeuille 

We zien de woningmarkt weer langzaam aantrekken. Volgens de prognoses van CBS/EIB zal met name de productie nieuwbouw woningen in 2015 en 2016 fors toenemen. Vooruitlopend hierop hebben wij positieve verwachtingen ten aanzien van de vraag naar de modulaire iQwoning®, die een aantrekkelijke propositie biedt. Verder neemt met name de vraag voor renovatie huurwoningen van woningcorporaties toe.

De komende jaren biedt de woningmarkt perspectief door de lage productie van nieuwbouwwoningen in de afgelopen jaren en de demografische ontwikkelingen. De kantorenmarkt zal zich later herstellen door de huidige grote leegstand en 'het nieuwe werken'. Kansen voor de utiliteitsbouw liggen met name bij de renovatie en herbestemming. Hiervan profiteren bedrijven zoals Concrete Valley met gevelsystemen en URSEM Modulaire Bouwsystemen met modulaire producten zoals prefab badkamers. We zien een groeiende trend naar het energiezuiniger maken van het bestaande vastgoed.

De orderportefeuille is in 2014 gedaald met 10 procent tot 625 miljoen euro. In het afgelopen jaar waren er minder projecten op de markt en zijn er geen grote, complexe projecten aangenomen. Wel heeft Ballast Nedam in maart de vernieuwbouw van het Thialf-stadion in Heerenveen gegund gekregen. Ook kreeg Ballast Nedam in het eerste kwartaal de verbouw gegund van het Grand Hotel Krasnapolsky aan de Dam in Amsterdam.

De business unit Beheer heeft het contract gewonnen voor inspectie en onderhoudsdiensten voor funderingen van de offshore windparken Prinses Amaliawindpark en Eneco Luchterduinen. Dat betekent een verlenging van het sinds 2009 lopende contract voor het Prinses Amaliawindpark en een uitbreiding van de portefeuille met Eneco Luchterduinen. In totaal gaat het om inspectie en onderhoud van de funderingen van 103 windturbines en bijbehorende infrastructuur met een gezamenlijk vermogen van 249 MW. De nieuwe contracten zijn ingegaan op 1 januari 2015 en lopen af op 31 december 2020.

Nog niet opgenomen in de orderportefeuille is de nieuwbouw van de Sportcampus Zuiderpark. Ballast Nedam en Kuijpers hebben van de gemeente Den Haag en De Haagse Hogeschool in december 2014 hiervan de definitieve gunning ontvangen. De totale waarde van het contract bedraagt circa 47 miljoen euro. In aansluiting op de bestaande sportvoorzieningen in het Zuiderpark komt er een nieuw sportcomplex van ruim 30.000 m² brutovloeroppervlakte (BVO). Het complex omvat onder meer een topsporthal met een tribunecapaciteit voor circa 3.500 toeschouwers, twee breedtesporthallen, een hal voor beachvolley en beachsoccer, een turnhal, een danszaal, een dojo voor oosterse vechtsporten, gymzalen, collegezalen en project- en onderzoeksruimten met alle bijbehorende voorzieningen en faciliteiten. Het uitgangspunt van het nieuwe complex is om een CO2-neutraal gebouw te realiseren. De bouw start in april 2015 en de Sportcampus Zuiderpark wordt in augustus 2016 opgeleverd.

Met de gemeente Rotterdam is overeenstemming bereikt over het pps-project Hart van Zuid. Er is een totale investering van ongeveer 330 miljoen euro gemoeid met de realisatie van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid voor een looptijd van twintig jaar. Financial close hiervan wordt aanvang 2015 verwacht. Dit project is nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

Ook is in mei 2014 een realisatie- en exploitatieovereenkomst met de gemeente Amsterdam ondertekend voor Food Center Amsterdam. Hiermee is de integrale gebiedsontwikkeling van het Food Center Amsterdam van start gegaan. Dit betekent dat we zijn gestart met de transformatie van het huidige terrein van circa 23 hectare naar een modern Food Center van circa 100.000 m2 bedrijfsterrein, de bouw van circa 1.600 woningen en het herstel van het Rijksmonument de Centrale Markthal. Het nieuwe Food Center Amsterdam is een 25-jarige gebiedsconcessie, waarin het consortium van VolkerWessels Vastgoed en Ballast Nedam de regie voert over het tempo en het programma. Dit project is nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

Complexe, integrale projecten 

Begin mei 2014 is het consortium Pi2 gestart met het pps-project Penitentiaire Inrichting Zaanstad. Het consortium is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam (65 procent) en Royal Imtech (35 procent). Dit pps-project bestaat uit ontwerp, nieuwbouw, onderhoud, financiering en facilitair beheer met een looptijd vanaf beschikbaarheid van 25 jaar. Het project heeft een nominale waarde van ongeveer 300 miljoen euro. Ballast Nedam is enig aandeelhouder van dit pps-project.

Modulair bouwen  

Woningstichting Buitenlust in Oegstgeest heeft Ballast Nedam en architect VanWilsumVanLoon de sloop van zeventig woningen en de nieuwbouw van 61 iQwoningen® in de wijk Buitenlust gegund. De uitvraag richtte zich specifiek op conceptwoningen voor een sloop-nieuwbouwproject.

Woningstichting Buitenlust heeft gekozen voor conceptueel bouwen om de duur en impact van overlast voor de wijk te beperken en een hoge kwaliteit te bereiken. De sloop van de zeventig woningen en de realisatie en oplevering van de 61 iQwoningen® zijn gepland in 2015.

Ballast Nedam en Syntrus Achmea Real Estate & Finance hebben een turnkey-overeenkomst gesloten voor de realisatie van 48 iQwoningen® in de wijk Vrouwenpolder-Lagewei in Barendrecht. De 48 iQwoningen® worden luxe en zeer compleet uitgevoerd met een prachtige vormgeving van architect VanWilsumVanLoon, die ook in opdracht van de gemeente het stedenbouwkundig plan heeft gemaakt. In mei 2015 is het project geheel woonklaar. In een volgende fase zal Ballast Nedam ook 26 koopwoningen in de goedkope sector in de wijk ontwikkelen.

In de 'Stroomversnelling' is de 3e proefwoning opgeleverd. Stroomversnelling is een innovatiedeal van zes woningcorporaties en vier grote bouwbedrijven om 111.000 huurwoningen duurzaam te renoveren. In lijn met zijn strategisch plan zet Ballast Nedam hierbij innovatieve modulaire bouwmethoden en -systemen in. Het ultieme doel is in één dag een woning te renoveren met minimale overlast voor de bewoner en zijn omgeving. Met de proefwoningen test en ontwikkelt Ballast Nedam in samenwerking met URSEM Modulaire Bouwsystemen (41 procent Ballast Nedam) deze aanpak, die voor de woningcorporaties uiteindelijk een rendabele business case mogelijk maakt.

Woningbouwactiviteiten: exposure vastgoedontwikkeling en grondposities 

Het aantal opgestarte woningen in aanbouw daalde in 2014 met 517 woningen naar 352 woningen. Het aantal opgeleverde woningen daalde in 2014 met 59 procent tot 428 woningen. Hierdoor daalde het aantal woningen in aanbouw met 76 woningen tot 853 woningen. Het aantal woningen in aanbouw uit eigen ontwikkeling zijn vooral studentenwoningen in Leiden (396 van de 424 woningen). Onder de woningen in aanbouw voor derden vallen de volgende grotere woningbouwprojecten: 104 woningen Loevepark Oosterhout, 157 woningen Tugelaweg Amsterdam en 90 woningen Sassembourg Sassenheim.


  
  Exposure vastgoedontwikkeling

  x EUR 1 miljoen        31 december 2014  31 december 2013

  Grondposities            130        # 142
  Projecten in aanbouw onverkocht    4         # 5
  Projecten opgeleverd onverkocht    7        # 10

  Totaal in de balans         141        # 157

  Afbouwverplichtingen onverkocht    -          3
  Aankoopverplichtingen grondposities 35        # 44

  Verplichtingen buiten de balans   35        # 47

  Exposure vastgoedontwikkeling    176        # 204

De totale exposure op de vastgoedontwikkeling, bestaande uit de investeringen in grondposities, de investeringen in onverkocht vastgoed en de nog na te komen verplichtingen daarop, is in 2014 afgenomen met 29 miljoen euro tot 175 miljoen euro. Het streven is om de komende jaren het geïnvesteerde vermogen in vastgoed te verlagen. Dit zal nog lastig te realiseren zijn gezien de huidige marktomstandigheden en de nog bestaande aankoopverplichtingen van 35 miljoen euro. Hiervan valt 20 miljoen euro in de periode 2015 tot en met 2017 en 15 miljoen euro in 2018 en later.

In 2014 is de totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is met 8 miljoen gedaald tot 10 miljoen euro. De boekwaarde van de onverkochte woningen bedraagt 7 miljoen euro en bestaat voornamelijk uit het project Kloosterkwartier (6,5 miljoen euro). Het aantal onverkocht opgeleverde woningen per eind 2014 is met 15 licht gedaald ten opzichte van 27 eind 2013.

De onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen zijn ten opzichte van eind 2013 met 12 miljoen euro afgenomen in verband met de grondafname vanwege de start van een woningbouwproject.

In 2014 heeft Ballast Nedam van De Nederlandse Provincie Der Paters Jezuïeten opdracht ontvangen voor de nieuwbouw van het Hofgebouw in de Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen. De kern van de Kloostertuin Brakkenstein wordt gevormd door het nieuw te bouwen Hofgebouw, dat bestaat uit vier verschillende typen van in totaal 98 woon-/zorgappartementen, gemeenschappelijke ruimten voor maatschappelijke dienstverlening en een tweelaagse ondergrondse parkeergarage met circa 140 plaatsen. Het Hofgebouw krijgt zes bovengrondse bouwlagen. Architectenbureau DiederenDirrix heeft het gebouw ontworpen in de sfeer van de omgeving. Het project heeft een contractwaarde van circa 20 miljoen euro en zal medio 2016 worden opgeleverd.


  
  Grondposities

                       31 december
  x EUR 1 miljoen    31 december 2014    2013

  1 januari        142        152

  Netto (des)investeringen ( 8)        ( 9)
  Afwaardering       ( 4)        ( 1)

  31 december       130        142

  Cumulatieve afwaardering 43         40

De grondposities namen met 12 miljoen euro af tot 130 miljoen euro. Dit bestond met name uit de verkoop van een aantal kleinere grondposities. In 2014 zijn de afwaarderingen 4 miljoen euro geweest.

Divisie Specialismen & Toelevering 

De resultaten van de specialistische en toeleverende bedrijven werden in 2014 positief beïnvloed door de goed gevulde orderportefeuille bij de prefab betonbedrijven en de resultaten van het ingezette beleid van kostenbesparingen en innovaties in de afgelopen jaren. Daarnaast zijn een aantal desinvesteringen gerealiseerd en is de divisie gestopt met een aantal verliesgevende producten en/of activiteiten zoals de sluiting van de betonfabriek Omina in Coevorden en verlieslatende activiteiten bij IPM in Leerdam.


  
  Specialismen

            31 december
  x EUR 1 miljoen    2014  31 december 2013

  Omzet        190        260
  EBIT         5        ( 19)
  Marge        2.6%       (7.3%)
  Orderportefeuille  49        113
  Activa        69        115

EBIT en omzet 

De enorme ommezwaai van Specialismen begint zich in de cijfers te vertalen. Spraken we in 2013 nog van een aantal zwaar verliesgevende bedrijfsonderdelen, inmiddels zien we het effect van de ingezette forse reorganisaties bij vijf specialistische bedrijven en de samenvoeging van een aantal bedrijfsonderdelen. Het jaar 2014 werd met een positief resultaat van 5 miljoen euro afgesloten versus 17 miljoen negatief in 2013.

De omzet in 2014 nam met 70 miljoen af tot 190 miljoen euro als gevolg van vermindering van activiteiten.

De activa van Specialismen bedroegen 69 miljoen euro en waren daarmee 46 miljoen euro lager dan in 2013. Dit komt door sterke sturing op werkkapitaalvermindering en de afname van activiteiten.

Markt en orderportefeuille 

De markten blijven op de korte termijn met lage prijsniveaus uitdagend. De indicatoren voor herstel op middellange termijn geven over het algemeen een licht positief beeld weer.

De orderportefeuille nam in 2014 met 64 miljoen af tot 49 miljoen euro. Dit komt door de capaciteitsreductie bij een aantal specialistische bedrijven en verlaging van het marktvolume als afgeleide van de markten voor infrastructuur en de bouw. Naast de Ballast Nedam-projecten gaan de specialistische bedrijven zich verder toeleggen op het ontwikkelen van een derden-markt.


  
  Toelevering

           31 december
  x EUR 1 miljoen    2014  31 december 2013

  Omzet        151       181
  EBIT         17        6
  Marge        11.3%       3.3%
  Orderportefeuille   61        52
  Activa        135       178

EBIT en omzet 

De omzet van Toelevering daalde met 30 miljoen euro tot 151 miljoen euro. Dit komt vooral door minder omzet in de primaire grondstoffen, vanwege de sluiting van de betonfabriek Omnia, de desinvestering van Phoenix Ltd. en de desinvestering van de 30 procent deelneming in Bontrup beheer B.V.. Toelevering behaalde een operationeel resultaat van 17 miljoen euro ten opzicht van 6 miljoen euro in 2013. De boekwinst van de verkoop van Phoenix Ltd. bedroeg 22 miljoen euro. Ook verkochten we in het afgelopen half jaar een minderheidsdeelname in de asfaltcentrale Helmond. Zonder rekening te houden met de boekwinsten, afwaarderingen van activa en reorganisatiekosten van Omnia behaalde Toelevering een resultaat van 7 miljoen euro.

Met uitzondering van Omnia was het resultaat van de prefabbedrijven break-even. Bij Omnia is in juni de productie definitief stopgezet naar aanleiding van de begin april aangekondigde sluiting van Omnia Plaatvloer B.V. in Coevorden. De sluiting is ingegeven door voortdurende verliezen en ontbreken van perspectief op termijn.

De activa van Toelevering bedroegen 135 miljoen euro en zijn daarmee 43 miljoen euro lager in 2013.

Markt en orderportefeuille 

De marges in de prefabmarkt blijven onder druk staan voor met name de standaardproducten. De gedifferentieerde marktbenadering en focus op innovatieve, hoogwaardige producten van de prefab fabrieken dragen echter bij aan een kwalitatieve orderintake. Ook de grondstoffenmarkt voor zand en grind bleef in 2014 onder druk staan. De markten waren qua volumes redelijk, mede dankzij de milde winter, maar de prijzen bleven laag. Al met al hebben de toeleveringsbedrijven te maken met een zeer competitieve markt.

De orderportefeuille steeg in 2014 met 9 miljoen euro tot 61 miljoen euro, doordat enkele projecten zijn aangenomen in de orderportefeuille voor deze divisie, zoals de A9 Gaasperdammerweg, de N31 Traverse Harlingen en Thialf-stadion in Heerenveen. Naast de Ballast Nedam-projecten zullen de toeleverende bedrijven zich verder toeleggen op het ontwikkelen van een derden markt, zoals in België en Duitsland.

Nichemarkt secundaire grondstoffen 

Op de nichemarkt voor secundaire grondstoffen behaalde Feniks Recycling een goed resultaat. In 2014 was er veel vraag naar AVI-bodemas. Ballast Nedam heeft in 2014 de nichemarkt secundaire grondstoffen verlaten met de verkoop van Phoenix Ltd.

Financiële resultaten 


  
  Omzet

                     31 december
  x EUR 1 miljoen   31 december 2014   2013

  Infrastructuur     458        546
  Bouw & Ontwikkeling   611        528
  Specialismen      190        260
  Toelevering       151        181

             1 410       1 515
  Overig        ( 244)       ( 285)

             1 166       1 230

De omzet daalde met 9 procent van 1.230 miljoen euro naar 1.166 miljoen euro door teruggang in de segmenten Infrastructuur, Specialismen en Toelevering.


  
  EBIT

               31 december   31 december
  x EUR 1 miljoen         2014      2013

  Infrastructuur        ( 112)       4
  Bouw & Ontwikkeling       ( 1)       -
  Specialismen            5     ( 14)
  Toelevering            7       4
  Overige             ( 1)     ( 11)

                 ( 102)     ( 17)

  Boekwinsten            76       3
  Afwaardering          ( 11)     ( 6)
  Reorganisatiekosten       (28)     ( 12)

                   37     ( 15)

  Gerapporteerde EBIT       (65)     ( 32)

Ballast Nedam heeft opnieuw een moeilijk jaar achter de rug met een dramatisch operationeel verlies van 65 miljoen euro. Dit verlies bestond onder andere uit 28 miljoen euro aan herstructurerings- en reorganisatiekosten, impairmentkosten op grondposities, activa en goodwill en 76 miljoen euro aan boekwinsten op gerealiseerde desinvesteringen. De grootste verslechtering is te zien bij het segment Infrastructuur. De operationele verliezen werden veroorzaakt door de kostenoverschrijdingen op de projecten A15 Maasvlakte - Vaanplein, A2 Maastricht, OVT Breda en een aantal infrastructurele projecten. De divisie Specialismen & Toelevering heeft positief bijgedragen aan het operationele resultaat. Daarnaast hebben ook enkele grote bouwprojecten in de divisie Bouw & Ontwikkeling een positieve bijdrage geleverd aan het resultaat. Het resultaat Overig betrof hoofdzakelijk holdingkosten.


  
  Marge

              31 december    31 december
                  2014       2013

  Infrastructuur       (12.9%)       0.7%
  Bouw & Ontwikkeling     (1.2%)      (2.2%)
  Specialismen          2.6%      (7.3%)
  Toelevering          11.3%       3.3%

                 (5.6%)      (2.6%)

De marge op concernbasis daalde van 2,6 procent negatief naar 5,6 procent negatief. Zonder de afwaarderingen en de reorganisatiekosten daalde de marge van 1,4 procent negatief over 2013 naar 9,7 procent negatief.


  
  Nettoresultaat

                    31 december     31 december
  x EUR 1 miljoen            2014        2013

  EBIT                 ( 65)        ( 32)
  Financieringsbaten en -lasten     ( 7)        ( 7)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen   3          1
  Resultaat voor belastingen      ( 69)        ( 38)
  Belastingen              ( 34)        ( 3)

  Nettoresultaat            ( 103)        ( 41)

Het saldo van de financieringsbaten en -lasten bedroeg 7 miljoen euro en is even hoog als in 2013. De belastingen exclusief impairments van de latente belastingvordering daalden van 3 miljoen euro in 2013 naar 2 miljoen euro als gevolg van lagere positieve resultaten buiten de fiscale eenheid en desinvesteringen van buitenlandse activiteiten. In 2014 is de latente belastingvordering afgeboekt met 32 miljoen euro als gevolg van het verdwijnen van de tijdelijke verschillen fiscaal-commercieel door de verkoop van het hefschip De Svanen (18 miljoen euro) en de in het verleden gewaardeerde fiscale compensabele verliezen (13 miljoen euro) op grond van bijgestelde business plannen. Het nettoresultaat komt hiermee op een verlies van 103 miljoen euro; een verslechtering van 62 miljoen euro ten opzichte van 2013.


  
  Orderportefeuille

  x EUR 1 miljoen   31 december 2014  31 december 2013

  Infrastructuur     559        596
  Bouw & Ontwikkeling   625        691
  Specialismen       49        113
  Toelevering       61         52

             1 294       1 452
  Overig        ( 268)         5

             1 026       1 457

De orderportefeuille nam met 317 miljoen euro af tot 1.026 miljoen euro, exclusief de orderportefeuille van in totaal 229 miljoen euro van de pps-projecten PI Zaanstad (Pi2) en SAA A9 Gaasperdammerweg (IXAS). De daling bij de divisie Infrastructuur wordt met name veroorzaakt door de desinvestering van de offshore activiteiten. Het aflopen van grote projecten bij de divisies Infrastructuur en Bouw & Ontwikkeling dragen hier verder ook aan bij. Bij de divisie Specialismen & Toelevering is de daling het gevolg van desinvesteringen bij Toelevering en doorgevoerde reorganisaties bij Specialismen.

Vermogen en kasstromen 

Het eigen vermogen van Ballast Nedam is met 79 miljoen euro afgenomen tot 11 miljoen euro. Ondanks de in juli 2014 succesvol afgeronde claimemissie van 30 miljoen euro, is het eigen vermogen gedaald door het nettoverlies van 103 miljoen euro . Door het verlies daalde de solvabiliteit van 11 procent eind 2013 tot circa 1,7 procent eind 2014.

De totale kasstroom over 2014 bedroeg 91 miljoen positief tegenover een kasstroom over 2013 van 47 miljoen euro negatief.

De kasstroom uit de operationele activiteiten verslechterde met 45 miljoen euro negatief ten opzichte van 2013 tot een negatieve operationele kasstroom van 79 miljoen euro over 2014. Ondanks verbeterde onderhanden werken, vorderingen en voorraden is de operationele kasstroom verslechterd door de stijging van de pps-vorderingen van het project PI Zaanstad en de afloop van de reorganisatievoorzieningen.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 111 miljoen euro positief tegenover 9 miljoen euro negatief over 2013. Deze bestond uit 17 miljoen euro aan investeringen en 111 miljoen aan desinvesteringen. De investeringen betroffen voor 12 miljoen euro in materiële activa, voor 2 miljoen euro in immateriële activa en voor 3 miljoen euro in de financiële activa. De netto-investeringen in de materiële vaste activa van 12 miljoen euro waren lager dan de afschrijvingen van 15 miljoen euro.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van 59 miljoen euro bestond voornamelijk uit de 48 miljoen euro opgenomen pps-leningen en 14 miljoen euro afgeloste langlopende leningen en een claimemissie met netto-opbrengst van 27 miljoen euro.

Activa en verplichtingen 

De totale activa daalden met 172 miljoen euro tot 654 miljoen euro. Dit komt door lagere investeringen en desinvestering van Ballast Phoenix Ltd., Bontrup B.V., CNG Net B.V. en de offshore activiteiten. Het benodigde werkkapitaal verbeterde met 29 miljoen euro als gevolg van lagere vlottende activa. Het werkzaam vermogen verbeterde met 125 miljoen euro naar 76 miljoen euro.

De onvoorwaardelijke kapitaalstortingsverplichtingen met betrekking tot de pps-vennootschappen was op balansdatum 21 miljoen euro tegenover eind 2013 9 miljoen euro. De toename wordt veroorzaakt door de verwerving van het project A9-Gaasperdammerweg.


  
  Financieringspositie

  x EUR 1 miljoen            31 december 2014   31 december 2013

  Geldmiddelen en kasequivalenten       123           51
  Bankkredieten                ( 3)         ( 22)

  Netto liquide middelen            120           29
  Recourse leningen             ( 82)         ( 90)

  Financieringspositie             38         ( 61)
  Non-recourse leningen            ( 5)         ( 18)

  Financieringspositie inclusief non-recourse  33         ( 79)

De financieringspositie van Ballast Nedam verbeterde met 98 miljoen euro van een schuld van 61 miljoen euro eind 2013 tot een positieve positie van 37 miljoen euro. De financieringspositie inclusief de non-recourseleningen daalde met 112 miljoen euro van een schuldpositie van 79 miljoen euro eind 2013 tot 33 miljoen euro. De netto liquide middelen stegen met 72 miljoen euro tot 123 miljoen euro. In de liquide middelen zit circa 53 miljoen euro op een geblokkeerde rekening, waar niet vrij over beschikt kan worden. Dit betreft een escrow account. We verwachten dat deze vooruitbetalingen verder zullen dalen en dat er gedurende het jaar meer gebruik wordt gemaakt van de werkkapitaalfaciliteiten. Op jaareinde werd er geen gebruik gemaakt van deze faciliteiten. Het is een normaal patroon dat er gedurende het jaar een grotere financieringsbehoefte bestaat.


  
  Leningen

  x EUR 1 miljoen   31 december 2014   31 december 2013

  Pps-leningen       -           3
  Grondbank financiering 34          40
  Ondernemingslening   49          51
  Financiele leases    2           5
  Overige leningen     2           9

              87          108

  Recourse        82          90
  Non recourse       5          18

              87          108

  Kortlopende deel    31           8
  Langlopende leningen  56          100

              87          108

Versterking van de eigenvermogenspositie en herfinanciering 

Ballast Nedam heeft in juli 2014 zijn balans versterkt met een succesvolle claimemissie van 30 miljoen euro aan certificaten van aandelen met verhandelbare rechten. De netto-opbrengst van de claimemissie van 27 miljoen euro is gebruikt om de schuldenlast van de vennootschap te reduceren, onze vermogenspositie te versterken en onze financiële flexibiliteit te vergroten.

In februari 2014 is er een herfinanciering gerealiseerd met steun van alle 5%-plus aandeelhouders en banken. Deze herfinanciering van 110 miljoen euro bestaat uit nieuwe gecommitteerde leningen van 80 miljoen euro met een looptijd tot 2017, en uit een overbruggingsfaciliteit van 30 miljoen euro, die is afgelost uit de opbrengsten van de claimemissie van 30 miljoen euro. De 80 miljoen euro leningen zijn deels een vervanging van de bestaande (voorheen niet-gecommitteerde) faciliteit van 60 miljoen euro.

Onderdeel van deze overeenkomst was dat inkomsten uit eventuele desinvesteringen van bedrijven die zich voordoen in de periode tot 2017 voor een deel als terugbetaling op de leningen worden aangewend. In juni 2014 is een principeovereenkomst met de banken afgesloten. Onderdeel van die overeenkomst was een uitstel van twaalf maanden voor de aflossing van leningen uit de opbrengst van de desinvesteringen tot een bedrag van maximaal 15 miljoen euro. Door de desinvestering van de offshore activiteiten is dit onderdeel komen te vervallen. De convenanten met betrekking tot de herfinanciering zijn in het 3e kwartaal 2014 vastgesteld.

De grote ondernemingslening van 49 miljoen euro heeft een looptijd tot april 2017. De lening heeft een vaste rente van 5,4 procent en als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De andere grote lening van 29 miljoen euro is voornamelijk voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2015 en een rente van Euribor plus een opslag van 2 procent. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op die grondposities. De leningsvoorwaarden van de langlopende recourseleningen bevatten geen financiële convenanten.

De overige langlopende leningen van 58 miljoen euro bestaan voor 49 miljoen euro uit pps-leningen, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten. Voor 54 miljoen euro van de136 miljoen euro aan langlopende leningen is er geen verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.

Het aandeel Ballast Nedam 

Op 31 december 2014 had Ballast Nedam 19 667 500 aandelen geplaatst en 19 335 000 aandelen uitstaan. Dit is een toename van 9 667 500 aandelen als gevolg van de aandelen die in 2014 zijn uitgegeven (claimemissie). Ballast Nedam hield per jaareinde 332 500 (certificaten van) ingekochte eigen aandelen voor de afdekking van de verplichtingen uit de lopende managementoptieregeling. Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg 5,33 euro negatief.

De slotkoers eind 2013 van het aandeel Ballast Nedam op Euronext was 10,50 euro (7,57 euro inclusief het effect van de in 2014 voltooide claimemissie). Het jaar 2014 werd afgesloten op een koers van 3,73 euro. De hoogste slotkoers van 10,78 (7,77 euro inclusief het effect van de in 2014 voltooide claimemissie) werd bereikt op 15 januari 2014. De laagste slotkoers van 2,37 euro werd genoteerd op 16 oktober 2014.

Geen dividend 

Het dividendbeleid is om 50 procent van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking te stellen. Onderdeel van de overeenkomst met de banken is dat alleen dividend op aandelen wordt betaald, als de leverageratio kleiner is dan 2. Over 2014 is een stevig verlies gemaakt, is de solvabiliteit gedaald en is de leverageratio groter dan 2. In dat jaar was bovendien de verwachting dat de moeilijke marktomstandigheden zouden aanhouden. De Raad van Bestuur heeft daarom met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om in overeenstemming met het dividendbeleid het dividend over 2014 te passeren.

CO2-reductie 

Ballast Nedam heeft in 2014 de CO2-reductiedoelstelling van 18 procent behaald ten opzichte van 2008, gerelateerd aan de omzet van de Nederlandse activiteiten. Voor 2015 is het de doelstelling om een reductie te bereiken van 20% ten opzichte van 2008 en gerelateerd aan de omzet van de Nederlandse activiteiten.

Veiligheid 

De 'injury frequency' (IF) van 2014 bedraagt 7,1 en is ten opzichte van 2013 (7,4) licht gedaald. Het IF-cijfer is gebaseerd op het aantal ongevallen met verzuim onder eigen en ingeleend personeel ten opzichte van het aantal gewerkte uren. Uit de onderliggende cijfers blijkt dat de letselduur toeneemt en dat het aantal ongevallen bij onderaannemers onevenredig is toegenomen ten opzichte van het aantal gewerkte uren. In oktober is op een van onze projecten een medewerker van een onderaannemer dodelijk verongelukt. In 2015 leggen we vooral de nadruk op de permanente dialoog over veiligheid. We handhaven daarbij de doelstelling van een IF kleiner dan 6,5.

Compliance en integriteit 

Ballast Nedam voert een actief compliancebeleid om de integriteit van de organisatie te waarborgen en hanteert hierbij een nultolerantiebeleid. In november 2014 is een nieuwe Chief Compliance Officer (CCO) benoemd. Voor het nultolerantiebeleid hanteren we de doelstelling dat een compliancemelding binnen 48 uur wordt opgevolgd en dat op grond van bevindingen passende maatregelen worden getroffen.

Corporate Governance 

Met ingang van 27 juni 2014 is de heer E. van der Noordaa, na kennisgeving aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Ballast Nedam. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van 14 november 2014 is de heer J.S.T. Tiemstra benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen en is de heer A.N.A.M. Smits teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. In juni 2014 heeft de heer L.W.A.M. van Doorne de heer Smits opgevolgd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Tijdens dezelfde BAVA is ingestemd met het voorstel de rollen van secretaris van de vennootschap en secretaris van de Raad van Commissarissen van elkaar te scheiden. In navolging daarvan is een secretaris van de Raad van Commissarissen benoemd.

De aangekondigde integratie van de operationele aansturing vanuit zes clusters naar de drie divisies Infrastructuur, Bouw & Ontwikkeling en Specialismen & Toelevering is in 2014 geëffectueerd. Ook is op alle niveaus binnen Ballast Nedam de operationele verantwoordelijkheid gescheiden van de financiële controle.

Strategische opties 

In 2014 hebben enkele binnenlandse en buitenlandse partijen Ballast Nedam benaderd om de mogelijkheden van een fusie of overname te verkennen. Momenteel vinden er geen gesprekken meer plaats over een mogelijke fusie of overname met deze partijen. Wel wordt met een van deze partijen verder gesproken over overname van een deel van de infrastructuur activiteiten. Over de uitkomsten bestaat nog geen zekerheid. In het belang van de onderneming zal Ballast Nedam strategische opties altijd actief blijven verkennen.

Vooruitzichten 

De marktomstandigheden zijn nog steeds ongunstig en zullen naar verwachting lastig blijven. Met de woningbouw als enig lichtpunt, ziet Ballast Nedam de markt voor 2015 zich nog niet herstellen. De ingezette focus op de gedifferentieerde marktbenadering en het selectieve tenderen, gekoppeld aan intensieve aandacht voor verbetering van projectmanagement en kostenbesparingen, moeten op de langere termijn resulteren in een betere verdienkracht van ons bedrijf en minder blootstelling aan grote risico's.

De uitvoering van het aangekondigde pakket aan financiële en strategische maatregelen zal tevens leiden tot een substantiële verbetering van de solvabiliteit. Ballast Nedam spreekt geen concrete resultaatsverwachting voor 2015 uit.

Trading update eerste kwartaal 2015 

De omzet over het eerste kwartaal is conform verwachtingen en ook de gerealiseerde resultaten ontwikkelen zich in lijn met de bijgestelde businessplannen voor 2015.

De infrastructuurmarkt bleef in het eerste kwartaal onverminderd slecht met grote concurrentie en een laag prijsniveau. De eerste signalen van een op termijn verbeterende woningbouwmarkt zijn merkbaar. De effecten daarvan zullen in 2015 zeker nog niet merkbaar zijn. De positieve ontwikkeling van 2014 op delen van de markt waarop de divisie Specialismen & Toelevering actief is, zet zich door.

A-15 Maasvlakte-Vaanplein 

In maart is een intentieovereenkomst gesloten tussen Rijkswaterstaat en het consortium A-Lanes A15 over de afwikkeling van toekomstig meerwerk binnen het project A 15 Maasvlakte-Vaanplein. In een vaststellingsovereenkomst voor dit toekomstige meerwerk is een financiële compensatie afgesproken en een aangepaste projectplanning opgesteld. Deze vaststellingsovereenkomst zal na goedkeuring door de projectfinanciers worden ondertekend.

De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen nam in het eerste kwartaal met € 69 miljoen toe tot een schuld van € 36 miljoen. De daarin begrepen netto liquide middelen bedroegen € 95 miljoen. Van de liquide middelen staat circa € 53 miljoen op een geblokkeerde rekening, waar niet vrij over beschikt kan worden. Het is een normaal patroon dat er gedurende het jaar een grotere financieringsbehoefte bestaat dan op jaareinde.

De orderportefeuille daalde in het eerste kwartaal tot € 936 miljoen en in het eerste kwartaal zijn geen materiële projecten aangenomen. Eind 2014 bedroeg de orderportefeuille € 1 026 miljoen. De daling kwam vooral door productie bij de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein, A2 Maastricht, OVT Breda, het Medisch Centrum Erasmus in Rotterdam en (Y)ours Leiden.

Op de studentencampus (Y)ours Leiden zijn 410 studentenwoningen opgeleverd. Deze woningen zijn verdeeld over twee bouwvolumes: in blok B bevinden zich 583 studentenwoningen en blok C bevat 117 startersappartementen, waarvan 60 huur- en 57 koopappartementen. Medio maart zijn ook de opleveringen van de 57 koopwoningen in blok C gestart. Binnenkort volgt de oplevering van de resterende 173 studentenwoningen in blok B en de oplevering van de 60 startershuurappartementen in blok C. Dan heeft VOF De Leidse Schans, een samenwerking tussen VORM en Ballast Nedam, in een periode van drie maanden 700 woningen opgeleverd en nadert de bouw van fase 1 zijn voltooiing.

Nieuwegein, 30 april 2015

Raad van Bestuur,

E. van der Noordaa

P. van Zwieten


De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de jaarrekening 2014 en betreffen een deel daarvan. Openbaarmaking van de jaarrekening vindt krachtens wettelijk voorschrift plaats tenminste 42 dagen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 29 juni 2015. De externe accountant heeft bij de door de Raad van Bestuur op 30 april 2015 ondertekende jaarrekening een goedkeurende controleverklaring afgegeven waarin gewezen wordt op een onzekerheid van materieel belang omtrent de continuïteit.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

 


  
  Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  x EUR 1 miljoen            31 december 2014   31 december 2013

  Omzet                    1 166       1 230
  Overige bedrijfsopbrengsten           76         3

  Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk ( 984)       ( 918)
  Personeelsbeloningen            ( 229)       ( 267)
  Overige bedrijfskosten            ( 71)       ( 57)

                        (1 284)      (1 242)

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor
  afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)    ( 42)        ( 9)

  Afschrijvingen en amortisatie
  (im)materiële activa             ( 16)       ( 20)
  Bijzondere waardeverandering
  (im)materiële activa             ( 7)        ( 3)

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)  ( 65)       ( 32)

  Financieringsbaten                -         -
  Financieringslasten              ( 7)        ( 7)

  Netto financieringsbaten (lasten)       ( 7)        ( 7)

  Resultaat geassocieerde deelnemingen       3         1

  Resultaat voor belastingen          ( 69)       ( 38)

  Belastingen                 ( 34)        ( 3)

  Nettoresultaat               ( 103)       ( 41)

  Toe te rekenen aan aandeelhouders:

  Nettoresultaat per aandeel (EUR)      -5. 33       -4. 22
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR) -5. 33       -4. 22

  Geconsolideerd totaalresultaat

  x EUR 1 miljoen                  31 december 2014  31 december 2013

  Nettoresultaat boekjaar                   ( 103)       ( 41)

  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten:
  Koersverschil                          -         -
  Mutatie afdekkingsreserve                   ( 2)         1

  Totaalresultaat voor de periode               ( 105)       ( 40)

  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap              ( 105)       ( 40)
  Minderheidsbelang                         -         -

  Totaalresultaat voor de periode               ( 105)       ( 40)


  
  Geconsolideerde balans

  x EUR 1 miljoen               31 december 2014  31 december 2013

  Vaste activa
  Immateriële activa                 16         21
  Materiële vaste activa               78        130
  Financiële vaste activa               5         9
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen     9         12
  Uitgestelde belastingvorderingen           -         32

                            108        204
  Vlottende activa
  Voorraden                     148        174
  Onderhanden werk                  52        135
  Vorderingen                    171        214
  Geldmiddelen en kasequivalenten           70         51
  Escrow account                   53
  Activa bestemd voor verkoop             52         48

                            546        622
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten                   ( 3)       ( 22)
  Leningen                     ( 31)        ( 8)
  Vooruitontvangen op voorraden           ( 2)        ( 2)
  Onderhanden werk                 ( 88)       ( 105)
  Crediteuren                   ( 191)       ( 231)
  Belastingen                     -        ( 1)
  Overige schulden                ( 195)       ( 203)
  Voorzieningen                  ( 17)       ( 26)
  Passiva bestemd voor verkoop           ( 51)       ( 27)

                          ( 578)       ( 625)
  Vlottende activa min kortlopende verplichtingen ( 32)        ( 3)

                            76        201

  Langlopende verplichtingen
  Leningen                      56        100
  Derivaten                      -         -
  Uitgestelde belastingverplichtingen         1         -
  Personeelsbeloningen                 4         5
  Voorzieningen                    4         6

                            65        111
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders van de vennootschap         11         90
  Minderheidsbelang                  -         -

                            11         90

                            76        201


  
  Beknopt geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen

                                       31
                                      december
  x EUR 1 miljoen                  31 december 2014   2013

  Geplaatst aandelenkapitaal                  60      60
  Agio                             52      52
  Overige reserves                     ( 22)      19

  Openingsstand                        90     131

  Koersverschil                         -      -
  Reserve deelnemingen                     -
  Afdekkingsreserve                     ( 2)      1

  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten       ( 2)      1

  Nettoresultaat                      ( 103)    ( 41)
  Netto claim emissie                     27      -
  Overig                           ( 1)     ( 1)

  Eindstand                          11      90


  
  Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  x EUR 1 miljoen                  31 december 2014  31 december 2013

  Netto liquide middelen - beginstand              29         76

  Nettoresultaat                       ( 103)       ( 41)
  Aanpassingen
  Afschrijvingen                         15         20
  Amortisatie                           1         -
  BiIzondere waardeveranderingen (im)materiële vaste activa    7         3
  Financieringslasten                       7         7
  Financieringsbaten                       -         -
  Op aandelen gebaseerde beloningen                -         -
  Boekwinst verkoop vaste activa en dochterondernemingen   ( 76)        ( 3)
  Belastingen                          34         3
  Resultaat geassocieerde deelnemingen             ( 3)        ( 1)
  Mutaties
  Mutatie voorraden                       26         27
  Mutatie onderhanden werk                    66       ( 41)
  Mutatie overige reële waarde investeringen           -         -
  Mutatie vorderingen                      53         5
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen        ( 23)        ( 7)
  Mutatie overige schulden                  ( 31)         10

  Betaalde rente                        ( 7)        ( 7)
  Betaalde rente op afdekkingsinstrumenten            -         -
  Ontvangen rente                         -         -
  Betaalde belastingen                     ( 2)        ( 2)
  Verstrekte pps-vorderingen                 ( 43)        ( 7)

  Netto kasstroom operationele activiteiten          ( 79)       ( 34)

  Immateriële activa
  investeringen                        ( 2)        ( 6)
  opbrengsten uit desinvesteringen                1         2
  Materiële vaste activa
  investeringen                        ( 12)       ( 19)
  opbrengsten uit desinvesteringen                13         7
  Financiële vaste activa
  investeringen                        ( 3)        ( 1)
  opbrengsten uit desinvesteringen                -         1
  overige reële waarde investeringen               -         1
  ontvangsten overige vorderingen                 -         -
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures  3        ( 2)
  Verwerving van dochterondernemingen na aftrek van verworven
  geldmiddelen                          -         -
  Verkoop van dochterondernemingen na aftrek van afgestoten
  geldmiddelen                         111         8

  Netto kasstroom investeringsactiviteiten           111        ( 9)

  Ontvangsten uit opgenomen langlopende leningen         48         14
  Aflossing langlopende leningen               ( 14)       ( 15)
  Betaalde afsluitkosten nieuwe leningen             -         -
  Betaling financiële lease termijnen             ( 2)        ( 3)
  Verwerving minderheidsbelang                  -         -
  Betaald dividend                        -         -
  Netto opbrengst claimemissie                  27         -

  Netto kasstroom financieringsactiviteiten           59        ( 4)

  Effect van koersverschillen op liquide middelen         -         -

  Netto liquide middelen - eindstand              120         29


  
  Netto liquide middelen

  x EUR 1 miljoen          31 december 2014  31 december 2013

  Geldmiddelen en kasequivalenten    123         51
  Bankkredieten            ( 3)        ( 22)

  Netto liquide middelen        120         29

  Volledig geconsolideerd        87        ( 3)
  Proportioneel geconsolideerd      33         32

  Netto liquide middelen        120         29

  Netto financieringspositie
  x EUR 1 milIoen          31 december 2014  31 december 2013

  Netto liquide middelen        120          29
  Kortlopend deel langlopende leningen ( 31)         ( 8)
  Langlopende leningen         ( 56)        ( 100)

                      33         ( 79)


PRN NLD

BRON Ballast Nedam