Ballast Nedam kondigt de prijs van de rump plaatsing aan in verband met de claimemissie van circa EUR 30 miljoen

23 Jul, 2014, 20:20 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, July 23, 2014 /PRNewswire/ --


Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

  • Rump certificaten verkocht voor EUR 3,70 per rump certificaat
  • Succesvolle afronding van Ballast Nedams claimemissie van circa EUR 30 miljoen
  • Compensatie Niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht van EUR 0,60 per niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht

Rump plaatsing 

Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") kondigt in verband met haar 1 voor 1 claimemissie (de "Claimemissie") van 9.667.500 nieuwe certificaten van gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 1,00 elk in haar aandelenkapitaal (de "Nieuwe Certificaten") tegen een uitgifteprijs van EUR 3,10 per Nieuw Certificaat (de "Uitgifteprijs"), de prijs en de plaatsing van de 9.667.500 Nieuwe Certificaten waarop tijdens de Uitoefenperiode niet geldig is ingeschreven (de "Rump Certificaten") aan.

Verwezen wordt naar het persbericht dat eerder vandaag is gepubliceerd op 23 juli 2014, waarin een inschrijving in de Claimemissie van ongeveer 88,2% bekend is gemaakt, en waarin de rump plaatsing is aangekondigd.

De Rump Certificaten zijn vandaag door ING en Rabobank (de "Joint Bookrunners") verkocht via onderhandse plaatsingen in Nederland en enkele andere jurisdicties tegen een prijs van EUR 3,70 per Rump Certificaat (de "Rump Plaatsing" en samen met de Claimemissie de "Emissie").

Toewijzing van Nieuwe Certificaten (waaronder, ter voorkoming van twijfel, de Rump Certificaten) zal naar verwachting vandaag plaatsvinden. Uitgifte, betaling en levering van de Nieuwe Certificaten zal naar verwachting plaatsvinden op 29 juli 2014. Ballast Nedam verwacht dat de notering van en aanvang van de handel in de Nieuwe Certificaten op Euronext Amsterdam zal plaatsvinden op 29 juli 2014, behoudens onvoorziene omstandigheden.

Compensatie Niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten 

Aangezien de totale opbrengst van de in de Rump Plaatsing aangeboden en verkochte Rump Certificaten, na aftrek van verkoopkosten (inclusief omzetbelasting), hoger is dan de totale Uitgifteprijs van deze Rump Certificaten (deze opbrengst hierna genoemd de "Meeropbrengst"), zal iedere houder van een Inschrijvingsrecht dat niet werd uitgeoefend voor het einde van de Uitoefenperiode, gerechtigd zijn tot het ontvangen van een deel van de Meeropbrengst pro rata het aantal niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten in het effectendepot van de betreffende houder gelijk aan EUR 0,60 per niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht (de "Compensatie Niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht").

De Compensatie Niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht zal zo spoedig mogelijk na de afwikkeling van de Emissie (verwacht op 29 juli 2014) worden betaald aan houders van niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten, en de Meeropbrengst zal worden gecrediteerd via het systeem van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. ("Euroclear Nederland"). Betaling zal uitsluitend geschieden in euro, zonder rente en na inhouding van de toepasselijke belastingen. Indien houders van niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten de Compensatie Niet-uitgeoefend Inschrijvingsrecht niet binnen een redelijke termijn na de afwikkeling van de Emissie hebben ontvangen, dienen zij contact op te nemen met de financiële instelling waar zij hun niet-uitgeoefende Inschrijvingsrechten houden.

Meer informatie 

Voor meer informatie over de Emissie en Ballast Nedam wordt verwezen naar het Prospectus gedateerd 9 juli 2014. Exemplaren van het Prospectus kunnen worden geraadpleegd via de website van Ballast Nedam op http://www.ballast-nedam.nl.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

Disclaimer 

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de website van Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.

BRON Ballast Nedam