Ballast Nedam kondigt voorziene voorwaarden claimemissie en onderhandse plaatsing aan

09 Dec, 2015, 06:30 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, December 9, 2015 /PRNewswire/ --

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

Ballast Nedam maakt de belangrijkste voorziene voorwaarden bekend van de beoogde €20 miljoen claimemissie (de "Claimemissie") en de €27,6 miljoen onderhandse plaatsing (de "Onderhandse plaatsing"), zoals verder hieronder toegelicht. Verwacht wordt dat Claimemissie op korte termijn zal starten en dat de Claimemissie en de Onderhandse Plaatsing voor 31 december 2015 zullen zijn afgerond. Omdat bepaalde details van de Claimemissie en de Onderhandse Plaatsing al op 8 december 2015 openbaar werden, maakt Ballast Nedam de belangrijkste voorziene voorwaarden nu bekend.

Voorziene voorwaarden van de Claimemissie en Onderhandse plaatsing op hoofdlijnen:

  • Claimemissie van circa €20 miljoen om de financiële positie van Ballast Nedam te versterken en om haar verplichtingen onder de kredietovereenkomsten na te komen
  • Claimemissie volledig onderschreven door Renaissance Infrastructure B.V. ("Renaissance")
  • Onderhandse plaatsing aan Renaissance van circa €27,6 miljoen om aan de voorwaarden van de fusieovereenkomst tussen Ballast Nedam en Renaissance Construction, de moedermaatschappij van Renaissance, te voldoen
  • Claimemissie met een uitgifte van maximaal 67.672.500 nieuwe certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van Ballast Nedam tegen een uitgifteprijs van €0,2955 per nieuw certificaat
  • Onderhandse plaatsing aan Renaissance van maximaal 132.959.776 nieuwe certificaten van gewone aandelen in het kapitaal van tegen een uitgifteprijs van €0,2076 per nieuw certificaat
  • Uitgifteprijs van de claimemissie vertegenwoordigt geen korting ten opzichte van de theoretische ex-inschrijvingsrechten prijs
  • Uitgifteprijs van de onderhandse plaatsing aan Renaissance vertegenwoordigt een korting van 30% ten opzichte van de theoretische ex-inschrijvingsrechten prijs van de claimemissie, zoals eerder door Ballast Nedam gecommuniceerd.

Hoewel Ballast Nedam en Renaissance op dit moment geen wijzigingen in de voorwaarden van de Claimemissie en de Onderhandse plaatsing voorzien, kunnen die op voorhand niet worden uitgesloten. Ballast Nedam verwacht de definitief overeengekomen voorwaarden van de Claimemissie en de Onderhandse plaatsing op korte termijn bekend te kunnen maken.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies. Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. 

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten. Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de website van Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.

 

PRN NLD

BRON Ballast Nedam