Ballast Nedam: Pakket aan desinvesteringen in voorbereiding met opbrengstwaarde van circa € 30 miljoen

07 Jul, 2014, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, July 7, 2014 /PRNewswire/ --

- Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

Op het in februari aangekondigde programma van desinvesteringen is voortgang geboekt. Op 5 juli is een letter of intent ondertekend met H2 Equity Partners (H2) voor de verkoop van de bedrijven Rademakers Gieterij B.V., TBS Soest B.V. en Recycling Maatschappij Feniks B.V. Samen met de verkoop van het 30% belang van Ballast Nedam in Beheersmaatschappij Fr. Bontrup B.V., dat verkocht is aan de eigenaar van de overige 70% van de aandelen in dit familiebedrijf F. Bontrup Holding B.V., vertegenwoordigt dit pakket aan desinvesteringen een totale opbrengstwaarde van circa € 30 miljoen. De transacties zullen naar verwachting in het derde kwartaal worden afgerond.

Met de voorgenomen desinvesteringen versterkt Ballast Nedam zijn vermogenspositie. De voorgenomen desinvesteringen vonden plaats na sluiting van de halfjaarcijfers en zijn niet in de resultaten opgenomen.

Op de middellange termijn continueert Ballast Nedam het desinvesteringsprogramma met gecontroleerde desinvestering van bedrijven die niet langer bijdragen aan de strategische focus aan integrale projecten en industrialisatie van het bouwproces. Hierbij heeft Ballast Nedam de volgende bedrijven geïdentificeerd als groep die direct beschikbaar is voor verkoop en die passen binnen de strategie ter versterking van de vermogenspositie van Ballast Nedam: CNG Net B.V., LNG24 B.V., CNG Net Realisatie en Onderhoud B.V.

H2 Equity Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, opgericht in 1991, en actief in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland. H2 heeft een uitzonderlijke track record opgebouwd in het verwerven en laten groeien van fundamenteel aantrekkelijke bedrijven, die een combinatie hebben van groeipotentie en operationele of strategische verbetermogelijkheden op het moment van belegging.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de website van NYSE Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.

Dit bericht bevat enkele op de toekomst gerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en prognoses van de Vennootschap op de datum van dit bericht. Naar hun aard houden toekomstgerichte verklaringen verband met bekende en onbekende risico's, onzekerheden, vooronderstellingen en andere factoren omdat dergelijke verklaringen betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst plaatsvinden binnen of buiten de invloedsfeer van de Vennootschap. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat daadwerkelijke resultaten, prestaties en ontwikkelingen materieel verschillen van de genoemde of geïmpliceerde vooruitzichten van de in dit bericht opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen.

BRON Ballast Nedam