Ballast Nedam Trading Update derde kwartaal 2014

24 Okt, 2014, 06:30 BST Van Ballast Nedam N.V.

NIEUWEGEIN, Nederland, October 24, 2014 /PRNewswire/ --

De marktomstandigheden bleven in het derde kwartaal onverminderd slecht. De concurrentie bleef dan ook groot en de prijzen verbeterden daardoor niet. Ballast Nedam behaalde een iets lagere omzet dan over het derde kwartaal van 2013, met name door de teruglopende omzet in Infrastructuur. In tegenstelling tot het eerste halfjaar heeft Ballast Nedam in het derde kwartaal wel een aantal grote projecten verworven op de binnenlandse markt.

De verliezen van Ballast Nedam zijn in het derde kwartaal 2014 verder opgelopen. Op het resultaat drukten met name de verder oplopende verliezen op het project A15 Maasvlakte - Vaanplein, die werden veroorzaakt door aanzienlijke additionele kostenoverschrijdingen. Tevens werden tegenvallende projectresultaten behaald bij de divisie Infrastructuur. In de nichemarkt offshore en bij een aantal grote complexe bouwprojecten werden goede resultaten behaald. De bedrijven uit de divisie Specialismen & Toelevering leverden eveneens een goede bijdrage, vooral door de doorgevoerde reorganisaties en kostenreducties.

Op 6 oktober heeft Ballast Nedam bekend gemaakt op grond van zijn aandeel van 40% in het project A15 Maasvlakte - Vaanplein een bedrag van circa € 100 miljoen als verlies te moeten nemen en dit te moeten voorfinancieren in afwachting van de uitkomst van de contractueel vastgelegde procedure van geschillenbeslechting. Ballast Nedam verwacht dat de kostenoverschrijdingen in het laatste kwartaal verder zullen oplopen. Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de afhandeling van de door A-Lanes A15 ingediende claims kan Ballast Nedam geen uitspraken doen over de precieze hoogte van het verlies na verrekening van de claims.

De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen is in het derde kwartaal verbeterd met € 71 miljoen tot een schuld van € 59 miljoen. De daarin begrepen netto liquide middelen bedroegen € 50 miljoen. Gedurende het vierde kwartaal zal de cash behoefte toenemen als gevolg van het normale seizoenspatroon. Ballast Nedam heeft van de banken instemming verkregen voor de voortdurende beschikbaarheid van de kredietfaciliteiten onder de voorwaarden, die met de banken zijn overeengekomen.

De orderportefeuille daalde in het derde kwartaal van € 1 188 miljoen in het eerste halfjaar tot € 1 059 miljoen. In de orderportefeuille opgenomen is het project N31 Traverse Harlingen voor de verbreding van de N31 naar twee keer twee rijstroken over een lengte van circa 3 km. De totale waarde van het design & construct contract met Rijkswaterstaat bedraagt circa € 84 miljoen. Het offshore windproject Amrumbank met een contractwaarde van circa € 15 miljoen is in het derde kwartaal gerealiseerd. De bouw van het Windmolenpark Westermeerwind is in augustus van start gegaan. Ballast Nedam zal de funderingen voor de 48 windturbines ontwerpen, leveren en installeren. De gezamenlijke contractwaarde voor het consortium met Mammoet bedraagt circa € 52 miljoen.

Daarnaast zijn de volgende aangenomen projecten nog niet verwerkt in de orderportefeuille van het derde kwartaal 2014. Het publiek-private samenwerking (pps) project A9 Gaasperdammerweg is gegund aan IXAS Zuid-Oost, een consortium waarin Ballast Nedam participeert. Het project omvat zowel het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud als de financiering van de bestaande en nieuwe infrastructuur op de A9 tussen Diemen en Holendrecht. De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa € 700 miljoen, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud na beschikbaar komen van de nieuwe infrastructuur. Het contract met Rijkswaterstaat is in september 2014 ondertekend en financial close wordt verwacht in november.

In opdracht van De Nederlandse Provincie Der Paters Jezuïeten bouwt Ballast Nedam het nieuwe Hofgebouw in de Kloostertuin Brakkenstein in Nijmegen. Het Hofgebouw bestaat uit 98 woon-/zorgappartementen, gemeenschappelijke ruimten en een tweelaagse ondergrondse parkeergarage met circa 140 plaatsen. Het project zal medio 2016 worden opgeleverd. Voor woningcorporatie Thuisvester zal Ballast Nedam drie woongebouwen met 104 sociale huurappartementen en parkeervoorzieningen bouwen in Oosterhout. Ook is het contract getekend voor de vernieuwbouw van het Thialf-stadion in Heerenveen. De gezamenlijke contractwaarde van deze drie projecten is circa € 72 miljoen.

Op de offshore nichemarkt heeft Ballast Nedam opdracht gekregen voor onderwater inspecties en onderhoud van het Offshore Windpark Butendiek. Dit eerste onderhoudscontract buiten Nederland gaat in op 1 januari 2015 en heeft een initiële looptijd van 5 jaar. Ballast Nedam heeft voor dit park de 80 funderingen ontworpen, geleverd en geïnstalleerd. De laatste fundering is afgelopen maand geïnstalleerd.

Update financiële maatregelen 

Ballast Nedam heeft in februari een pakket aan maatregelen aangekondigd ter versterking van de financiële structuur en verbetering van de solvabiliteit.

  • De claimemissie van € 30 miljoen is op 23 juli 2014 succesvol afgerond.
  • Het programma van desinvesteringen van bedrijven die niet bijdragen aan de strategische focus op integrale projecten en industrialisatie van het bouwproces wordt onverminderd voortgezet. Besprekingen over de desinvestering van een cluster van bedrijven uit de divisie Specialismen & Toelevering zijn in een vergevorderd stadium. In het derde kwartaal is de verkoop afgerond van de alternatieve brandstoffen bedrijven CNG Net B.V., LNG24 B.V. en CNG Net Realisatie en Onderhoud B.V. aan fondsen onder beheer van Bencis Capital Partners B.V. voor circa € 26,5 miljoen, met een boekwinst van ruim € 5 miljoen voor Ballast Nedam. Tevens is de verkoop afgerond van het 30% belang van Ballast Nedam in Beheersmaatschappij Fr. Bontrup B.V. aan de eigenaar van de overige 70% van de aandelen.
  • Het verbeterprogramma dat in het eerste halfjaar is gestart, verkeert in de implementatiefase. Het bestaat uit een verbetertraject voor de beheersing van werkkapitaal en verschillende projecten, gericht op kostenbesparing. Het programma is erop gericht om eind 2016 een reductie van € 50 miljoen aan werkkapitaal en € 25 miljoen aan kostenbesparingen te realiseren.

Zoals aangekondigd zal op vrijdag 14 november 2014 een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. worden gehouden. Op de agenda staan een statutenwijziging en de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Het voorstel voor de statutenwijziging behelst het scheiden van de rollen van secretaris van de vennootschap en secretaris van de Raad van Commissarissen. Daarnaast is de Raad van Commissarissen voornemens om de heer J.S.T. Tiemstra voor te dragen tot benoeming als commissaris. Beide agendapunten zijn stempunten. De voordracht en benoeming van de heer Tiemstra houden verband met het begin juni 2014 aangekondigde terugtreden van de heer A.N.A.M. Smits. Zodra de benoeming van de heer Tiemstra heeft plaatsgevonden zal de heer Smits aftreden als lid van de Raad van Commissarissen.

2014 wordt een zwaar jaar voor Ballast Nedam. Mede gezien de onduidelijkheid over de afhandeling van de door A-Lanes A15 ingediende claims spreekt Ballast Nedam geen concrete verwachting uit.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

 

BRON Ballast Nedam N.V.