Ballast Nedam trading update eerste kwartaal 2014

25 Apr, 2014, 06:41 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, April 25, 2014 /PRNewswire/ --

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

  • Markten onverminderd uitdagend 
  • Orderportefeuille van € 1 395 miljoen 

De markten bleven in het eerste kwartaal onverminderd uitdagend, ondanks de eerste signalen van een op termijn opverende bouw. De concurrentie bleef dan ook groot en de prijzen verbeterden daardoor niet.

Ballast Nedam behaalde door met name de afbouw van de regionale activiteiten bij Infrastructuur een lagere omzet dan over het eerste kwartaal van 2013. De behaalde resultaten waren wat beter dan die van vorig jaar bij met name de specialistische en toeleverende bedrijven. De in 2013 ingezette forse reorganisatie van een aantal specialistische bedrijven begint zich voorzichtig in de cijfers te vertalen. Ook het uitblijven van vorst in de winter heeft hier een positieve bijdrage aan geleverd. De lopende besprekingen met de opdrachtgever over de contractwijzigingen voor het grote project A15 Maasvlakte- Vaanplein hebben nog niet tot overeenstemming geleid waardoor het risicoprofiel is toegenomen.

De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen nam in het eerste kwartaal met € 90 miljoen af tot een schuld van € 173 miljoen. De daarin begrepen netto liquide middelen bedroegen € 45 miljoen. Het is een normaal patroon dat er gedurende het jaar een grotere financieringsbehoefte bestaat dan op jaareinde.

De orderportefeuille daalde in het eerste kwartaal tot € 1 395 miljoen. Eind 2013 bedroeg die € 1 460 miljoen. Deze daling betrof met name Infrastructuur door de voortgang van de grote projecten zonder dat er grote projecten werden gewonnen. Nadat we in voorgaande jaren The Grand en de l'Europe hebben gerenoveerd, is het eerste kwartaal ook de verbouw van het Krasnapolsky hotel aan de Dam te Amsterdam aan Ballast Nedam gegund. Ook werd de vernieuwbouw van het Thialf-stadion in Heerenveen definitief gegund met een totale contractwaarde van ruim 38 miljoen euro. Dit project is nog niet opgenomen in de orderportefeuille.

In dit jaar wordt uitvoering gegeven aan de eerder aangekondigde strategische, operationele en financiële maatregelen. Zo zal Omnia Plaatvloer in Coevorden gesloten worden. Vanaf medio juni wordt de productie van de plaatvloerfabrikant in Coevorden stopgezet. De desinvesteringen van Feniks en Beheersmaatschappij en Bontrup lopen nog. De aanpassingen bij Bouw & Ontwikkeling liggen op schema en zijn inmiddels aan de medewerkers gecommuniceerd. Daarnaast is de bancaire herfinanciering in het eerste kwartaal afgerond en wordt de vermogenspositie versterkt door een claimemissie van € 30 miljoen met de steun van alle 5% plus aandeelhouders. We streven ernaar om deze in het derde kwartaal af te ronden. Het jaar 2014 zal voor de onderneming een overgangsjaar zijn.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de website van NYSE Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.

BRON Ballast Nedam