Ballast Nedam: Verkoop CNG Net, LNG24 en CNG Net Realisatie en Onderhoud voor circa € 26,5 miljoen

25 Jul, 2014, 21:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, July 25, 2014 /PRNewswire/ --

Dit persbericht dient niet te worden vrijgegeven, verspreid of anderszins openbaar te worden gemaakt, zij het direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waar dit zal leiden tot een overtreding van de relevante wetgeving. 

In lijn met het aangekondigde programma van desinvesteringen heeft Ballast Nedam vandaag overeenstemming bereikt met Bencis Capital Partners B.V. ("Bencis") over de verkoop van de bedrijven CNG Net B.V., LNG24 B.V., en CNG Net Realisatie en Onderhoud B.V. De transactie bevat gebruikelijke opschortende voorwaarden en zal naar verwachting eind september 2014 worden afgerond. Dit pakket aan desinvesteringen vertegenwoordigt een totale verkoopprijs van circa € 26,5 miljoen en levert voor Ballast Nedam een boekwinst op van ruim € 5 miljoen. Deze transactie heeft geen gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen.

Met de halfjaarcijfers maakte Ballast Nedam bekend deze bedrijven als groep geïdentificeerd te hebben als direct beschikbaar voor verkoop, passend binnen de strategie ter versterking van de vermogenspositie van Ballast Nedam. Op de middellange termijn continueert Ballast Nedam het desinvesteringsprogramma met gecontroleerde desinvestering van bedrijven die niet langer bijdragen aan de strategische focus aan integrale projecten en industrialisatie van het bouwproces.

Bencis is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, welke ondernemers en managementteams steunt bij het realiseren van hun groeiambities. Bencis investeert sinds 1999 vanuit haar kantoren in Amsterdam en Brussel in sterke, succesvolle ondernemingen in Nederland en België.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

Dit persbericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Ballast Nedam N.V. (de "Vennootschap") in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten tot registratie onder, uitzondering tot registratie onder of naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

De effecten zijn niet geregistreerd, noch zullen zij worden geregistreerd onder de US Securities Act 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolgde de US Securities Act. Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats in de Verenigde Staten.

Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding of verkoop van effecten door de Vennootschap aan het publiek in enige andere jurisdictie anders dan Nederland waar voorafgaande registratie of goedkeuring benodigd is. De Vennootschap zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit persbericht of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige andere jurisdictie dan Nederland.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor de aanbieding van effecten aan het publiek in een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (anders dan in Nederland). Met betrekking tot elke Lidstaat (anders dan Nederland) van de Europese Economische Ruimte die de Prospectus Richtlijn heeft geïmplementeerd (elk een "Relevante Lidstaat") is geen actie en zal geen actie worden ondernomen om een aanbieding van effecten te doen waarvoor in een Lidstaat een prospectus vereist is. Als gevolg daarvan mogen de effecten enkel worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan een rechtspersoon die is aan te merken als een gekwalificeerde belegger zoals is gedefinieerd in de Prospectus Richtlijn; of (ii) in de andere gevallen zoals omgeschreven in Artikel 3(2) van de Prospectus Richtlijn. In deze paragraaf betekent de uitdrukking 'aanbieding van effecten aan het publiek': een tot personen gerichte mededeling, ongeacht de vorm of het middel, waarin voldoende informatie over de voorwaarden van de aanbieding en de aangeboden effecten wordt verstrekt om een belegger in staat te stellen te besluiten tot aankoop van of inschrijving op deze effecten, hetgeen anders kan zijn in een Lidstaat door een maatregel ter implementatie van de Prospectus Richtlijn in de desbetreffende Lidstaat en betekent de uitdrukking 'Prospectus Richtlijn': Richtlijn 2003/71/EC (en aanvullingen c.q. wijzigingen daarvan, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover deze geïmplementeerd is in de Relevante Lidstaat), inclusief alle relevante implementatie maatregelen in de Relevante Lidstaat.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische restricties en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke restricties en deze na te leven.

Dit bericht mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en mag niet worden opgevat als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten.

Iedere aanbieding om effecten te kopen in het kader van de voorgenomen aanbieding dient gebaseerd te worden, en iedere investeerder dient zijn investering te baseren, op enkel de informatie opgenomen in het prospectus dat algemeen verkrijgbaar is gesteld aan het publiek in Nederland in verband met deze aanbieding van effecten. Indien algemeen verkrijgbaar gesteld, kunnen kopieën van het prospectus zonder kosten verkregen worden via de website van NYSE Euronext Amsterdam, de Stichting Autoriteit Financiële Markten of via de website van de Vennootschap.

Dit bericht bevat enkele op de toekomst gerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en prognoses van de Vennootschap op de datum van dit bericht. Naar hun aard houden toekomstgerichte verklaringen verband met bekende en onbekende risico's, onzekerheden, vooronderstellingen en andere factoren omdat dergelijke verklaringen betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst plaatsvinden binnen of buiten de invloedsfeer van de Vennootschap. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat daadwerkelijke resultaten, prestaties en ontwikkelingen materieel verschillen van de genoemde of geïmpliceerde vooruitzichten van de in dit bericht opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen.

BRON Ballast Nedam