BB&T: de winst per aandeel over het eerste kwartaal komt uit op $ 0,69; de totale winst bedraagt $ 501 miljoen

18 Apr, 2014, 18:31 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 18 april 2014 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) meldt vandaag dat het netto beschikbare inkomen over het eerste kwartaal van 2014 voor de gewone aandeelhouders $ 501 miljoen bedraagt, een toename van 139% ten opzichte van $ 210 miljoen in het eerste kwartaal van 2013. De winst per verwaterd aandeel komt uit op $ 0,69, een groei van 138% vergeleken met het eerste kwartaal vorige jaar. De resultaten van het jaar daarvoor kwamen lager uit door een belastingwijziging van $ 281 miljoen.

Het inkomen over het eerste kwartaal genereerde op jaarbasis een rendement op gemiddelde activa van 1,29% en een rendement van 9,87% op het gemiddelde eigen vermogen van normale aandeelhouders. Het rendement op het gemiddelde kernkapitaal bedroeg in het eerste kwartaal 15,81%.

"Bezien in het licht van de normale seizoensinvloeden heeft BB&T in het eerste kwartaal solide resultaten geboekt. De baten uit verzekeringen waren erg goed dit kwartaal, de inkomsten uit leningen liepen verder op en vergeleken met het vorige kwartaal namen de uitgaven af met $ 53 miljoen. Dat reflecteert een verbetering in de kostenbeheersing", aldus voorzitter en algemeen directeur Kelly S. King. "De groei in commerciële leningen was sterk, met name in commerciële vastgoedleningen bedoeld voor inkomsten genererend vastgoed. In overeenkomst met de trends binnen de sector namen de inkomsten uit hypotheekbankieren af. Na de recordhoogte vorige jaar daalde de productie.

"Ten opzichte van het vorige kwartaal namen de niet-rentedragende uitgaven op jaarbasis af met 15%", zei King. "Deze afname komt voort uit de substantieel lagere personeelskosten en minder uitgaven voor professionele dienstverlening. Deze dalingen zorgden voor een verbetering van onze efficiency ratio en droegen bij aan een positief operationeel hefboomeffect dit kwartaal. We voorzien nog steeds verdere verbetering van de efficiency ratio de inkomsten naar verwachting sneller zullen groeien dan de uitgaven.

"Door seizoensinvloeden en een substantiële afname van de activiteit op de hypotheekmarkt lieten de gemiddelde kredieten dit kwartaal een bescheiden groei zien van 0,9% op jaarbasis", aldus King. "We hebben verbetering gezien in de commerciële kredietverstrekking, met een toename van 10,6% in commerciële vastgoedleningen bedoeld voor inkomsten genererend vastgoed en de kredieten voor bouw en gebiedsontwikkeling stegen met 3,5%. Financieringskredieten, grotendeels prime-autokredieten, groeiden met 7,3% op jaarbasis terwijl hypotheken en directe leningen aan particulieren gecombineerd op hetzelfde niveau bleven. We verwachten verbetering in het tweede kwartaal met meer seizoensgebonden krachten die onze portefeuilles aandrijven.

"De kredietkwaliteit verbeterde verder in het eerste kwartaal", aldus King. "Niet-presterende activa, gedekte activa buiten beschouwing gelaten, namen af met 6%. De netto afschrijvingen bleven laag op 0,55% van de gemiddelde leningen en pachten, gedekte kredieten buiten beschouwing gelaten. De impact van de versnelde afschrijvingen in de portefeuille met subprime-autokredieten uitgezonderd waren de afschrijvingen 0,47% voor het kwartaal, wat laat zien dat er verdere verbetering is ten opzichte van het vorige kwartaal, en wat een terugloop heeft gestimuleerd in onze voorzieningsuitgaven en andere kredietkosten.

"We zijn blij dat de toezichthouder geen bezwaar heeft gemaakt tegen ons kapitaalplan en, als gevolg daarvan, zullen wij onze Raad van Bestuur later deze maand een verhoging van het kwartaaldividend aanbevelen van $ 0,23 naar $ 0,24 per aandeel", zo vertelde King. "Onze dividendrendementen en uitbetalingsratio's behoren nog steeds tot de hoogste binnen de sector."

Hoogtepunten in de prestaties in het eerste kwartaal van 2014

 • In vergelijking met het vierde kwartaal van 2014 namen de gemiddelde voor investeringen aangehouden leningen en pachten op jaarbasis toe met 0,9%
  • De gemiddelde commerciële vastgoedleningen bedoeld voor inkomsten genererend vastgoed namen toe met 10,6%
  • De gemiddelde financieringskredieten namen toe met 7,3%
  • De gemiddelde uitstaande kredieten in de groep dochtermaatschappijen namen af met 8,2%
  • De gemiddelde commerciële en industriële (C&I) leningen namen toe met 3,6%
  • De gemiddelde hypotheekkredieten en directe leningen aan particulieren bleven gecombineerd op hetzelfde niveau
  • De voor investeringen aangehouden leningen waarvan de looptijd is verlopen namen toe met 2,1% op jaarbasis
 • De belastbare equivalente baten bedroegen in het eerste kwartaal $ 2,3 miljard, lager dan het vorige kwartaal
  • De netto rentemarge was 3,52%, een daling van vier basispunten ten opzichte van het laatste kwartaal. Dit komt door een groei in de beleggingsportefeuille die nodig is om te voldoen aan nieuwe liquiditeitsvoorschriften
  • De verzekeringsinkomsten namen toe met $ 56 miljoen, of 61,3% op jaarbasis, voortgekomen uit verbeterde marktvoorwaarden voor verzekeringen, hogere provisies op prestatiebasis, en een verandering in de procedure met betrekking tot het schatten van bepaalde provisie-inkomsten.
  • Het inkomen uit hypotheekbankieren is met $ 26 miljoen gedaald door een lagere leningenproductie in zowel de residentiële als de commerciële vastgoedsector
 • De resultaten uit de kwaliteit van de activa is verbeterden verder
  • De niet-presterende activa namen af met $ 67 miljoen, of 6,4%, gedekte activa buiten beschouwing gelaten
  • De netto afschrijvingen, exclusief de gedekte kredieten, bedroegen 0,55% van de gemiddelde kredieten voor het kwartaal; de netto afschrijvingen, de impact van de versnelde afschrijvingen in de portefeuille met subprime-autokredieten uitgezonderd, waren dit kwartaal 0,47%, vergeleken met 0,49% in het laatste kwartaal van 2013
  • Over de hele linie namen de achterstallige leningen af
  • De reserves voor de dekking van kredietverliezen, exclusief de gedekte kredieten, namen licht af van 1,73 keer de non-performing kredieten die zijn aangehouden voor investering in het vierde kwartaal naar 1,70 keer in het eerste kwartaal van 2014
 • Vergeleken met het vierde kwartaal van 2014 namen de niet-rentedragende kosten op jaarbasis af met 14,8%
  • De personeelskosten namen af met 22,1%, door lagere prestatiebeloning en lagere pensioenkosten
  • De professionele dienstverlening nam af met $ 13 miljoen door teruglopende juridische en projectgerelateerde kosten
 • De gemiddelde niet-rentedragende deposito's namen toe met $ 45 miljoen, of jaarlijks 0,5% op kwartaalbasis
  • De gemiddelde kosten van rentedragende deposito's daalden één basispunt tot 0,27% dit kwartaal
  • De gemiddelde niet-rentedragende deposito's namen toe met $ 2,9 miljoen, of 8,8% vergeleken met het eerste kwartaal van 2013
 • Over de hele linie verbeterden de kapitaalniveaus:
  • De Tier 1 gewone aandelen naar risico gewogen activa was 10,2%
  • Het Tier 1-risicodragend kapitaal was 12,1%
  • Het totale kapitaal was 14,6%
  • Het Basel III Tier 1-kernkapitaal was 10,0%
  • Het hefboomkapitaal bleef stevig op 9,5%
  • Het kernkapitaal voor materiële vaste activa was 7,6%

Winstpresentatie en overzicht kwartaalpresentaties

Om mee te luisteren met BB&T's live conference call over de winsten van het eerste kwartaal van 2014 bel vandaag om 08:00 uur het telefoonnummer 1-888-632-5009 en toets de deelnemerscode 5184622 in. Tijdens de conference call zal er gebruik worden gemaakt van een presentatie die beschikbaar is op onze website www.bbt.com. Herhalingen van de conference call zijn beschikbaar tot 17 mei 2014 via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage met niet algemeen aanvaarde actuariële grondslagen (Eng: non Generally Accepted Accounting Principles (non-GAAP)) is beschikbaar via www.bbt.com.

BB&T's overzicht van de prestaties van het eerste kwartaal van 2014, dat gedetailleerde financiële schema's bevat, is beschikbaar op de website van BB&T: www.bbt.com.

Over BB&T

Vanaf 31 maart 2014 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $184,7 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $28,9 miljard. Gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, is de onderneming actief in 1.824 financiële centra in twaalf staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumenten- en zakenbankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek-en verzekeringsproducten en-diensten. Genoteerd in de Fortune 500-lijst wordt BB&T wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com.

Kapitaalratio's zijn voorlopig. De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen {GAAP) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze 'non-GAAP'-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar bedrijf en de efficiency van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorliggende periodes en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze non-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de non-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de types non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

 • Kernkapitaal, Tier 1 gewone aandelen en andere relevante kapitaalratio's zijn non-GAAP-maatstaven. Het rendement op de gemiddelde risico gewogen activa is een non-GAAP-maatstaf. De Basel III-norm voor Tier 1 gewonde aandelen reflecteert de interpretatie van het management van de regelgeving die onderhavig is aan verandering. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal te beoordelen en geloofd dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf.
 • De activakwaliteitsratio's zijn bijgesteld om het effect van de verworven leningen en het afgeschermd eigendom die gedekt worden door de FDIC's verliesdelingsovereenkomsten uit de teller en de noemer van deze ratio's te verwijderen. Het management gelooft dat de opname hiervan een zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of portfolio's die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen.
 • Provisie-inkomsten en efficiency ratio's zijn non-GAAP in die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking tot afgeschermd eigendom, afschrijving van immateriële activa, fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten, de invloed van FDIC's verliesdelingsberekening en bepaalde andere elementen buiten beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven in haar analyse van de prestaties van het bedrijf. BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf en daarnaast de gevolgen effecten van de aanzienlijke baten en lasten.
 • Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders is een non-GAAP-maatstaf die het rendement berekend op het gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële activa en de daarbij behorende afschrijvingen. Deze maatstaf is nuttig voor de consistente evaluatie van zowel extern verworven als intern ontwikkelde bedrijfsprestaties.
 • De netto kernrentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank. Het management van BB&T gelooft dat de uitsluiting van de over het algemeen hoger renderende activa, verkregen bij de overname van de Colonial Bank, bij de berekening van de netto rentemarge investeerders nuttige informatie verschaft over de relatieve prestatie van de overige winstgevende activa van BB&T.
 • Het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders, de verwaterde winst per aandeel, het rendement op gemiddelde activa, het rendement op de gemiddelde risico gewogen activa, het rendement op gemiddelde nomale aandelen en het rendement op gemiddeld materieel eigen vermogen zijn bijgesteld om de effecten uit te sluiten van bepaalde belastingwijziging. Het management van BB&T gelooft dat deze bijstellingen de vergelijkbaarheid vergroten van de periodieke resultaten en hanteert deze maatstaven om de prestatie te beoordelen en is ervan overtuigd dat investeerders deze nuttig vinden bij hun analyse van het bedrijf.
 • De aangepaste netto afschrijvingen en de aangepaste verhouding tussen de netto afschrijvingen en de gemiddelde uitstaande kredieten zijn non-GAAP-maatstaven die netto afschrijvingen bijstellen om de impact uit te sluiten van een gewijzigde procedure die dit kwartaal resulteerde in de versnelde erkenning van afboekingen in de portefeuille met subprime-autokredieten en eindigde per 31 maart 2014. Het management van BB&T gelooft dat deze aanpassingen de vergelijkbaarheid vergroten van de periodieke bedrijfsresultaten. Daarnaast is het management ervan overtuigd dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf.

Een harmonisatie van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties van het eerste kwartaal van 2014, dat is te vinden op www.bbt.com/financials.html.

Dit persbericht bevat "voorspellende verklaringen" in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en toekomstige prestatie van BB&T die zijn gebaseerd op overtuigingen en aannames van het management van BB&T en de beschikbare informatie op het moment dat deze verklaring werd voorbereid. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen aan te wijzen. Dergelijke verklaringen zijn onderhavig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Onder meer de volgende factoren zijn daarbij inbegrepen:

 • De algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
 • Verstoringen in de krediet- en financiële markten, hetzij nationaal of wereldwijd, inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse regering door een van de kredietbeoordelaars en de bijwerkingen van de Europese recessie;
 • Veranderingen in het renteklimaat en de herbeoordeling van cashflow kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van andere financiële activa;
 • De concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen kan aanzienlijk toenemen;
 • Veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen, inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van de Dodd-Frank-wet, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
 • Lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
 • De kredietbeoordeling van BB&T kan verminderen;
 • Er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
 • Concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere regelgeving dan BB&T;
 • Natuurrampen en andere catastrofes kunnen nadelige effecten hebben op BB&T in die zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk kunnen verstoren alsmede de mogelijkheid of bereidheid van BB&T's cliënten om een beroep te doen op de financiële diensten van BB&T;
 • Kosten of complicaties die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van BB&T en haar fusiepartners kunnen groter uitvallen dan verwacht;
 • Verwachte bezuinigingen of omzetgroei geassocieerd met voltooide fusies en overnames kunnen mogelijk niet geheel of niet tijdig worden gerealiseerd;
 • Gewichtige rechtszaken kunnen een wezenlijk negatieve uitwerking hebben op BB&T;
 • Afname van deposito door natuurlijk verloop, klantverlies en/of inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter zijn dan verwacht; en
 • Cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en "identiteitsdiefstal", kunnen onze zakelijke en financiële prestaties en onze reputatie negatief beïnvloeden.

Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze voorspellende verklaringen, die uitsluitend geldig zijn vanaf de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com