BB&T maakt bekend dat de winst per aandeel over het derde kwartaal uitkomt op $0.37; de aangepaste winst per aandeel is $0.70 zonder belastingwijziging

19 Okt, 2013, 15:39 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 19 oktober 2013 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) meldt vandaag dat het netto beschikbare inkomen over het derde kwartaal voor de gewone aandeelhouders $268 miljoen bedraagt, of $0,37 per verwaterd aandeel. Het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders en de winst per aandeel is inclusief de effecten van een eerder aangekondigde belastingwijziging van $235 miljoen. Deze aanpassing buiten beschouwing gelaten komt de winst van BB&T over het derde kwartaal uit op een totaal van $503 miljoen, of $0,70 per verwaterd aandeel.

Zonder de belastingwijziging steeg het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders met 7,2% en nam de winst per verwaterd aandeel toe met 6,1% in vergelijking met het derde kwartaal van 2012.

Exclusief de fiscale aanpassing genereerde het inkomen over het derde kwartaal op jaarbasis een rendement op gemiddelde activa van 1,20% en een rendement van 10,22% op het gemiddelde eigen vermogen van normale aandeelhouders.

"BB&T heeft dit kwartaal onder uitdagende omstandigheden solide resultaten geboekt", aldus voorzitter en algemeen directeur Kelly S. King. "Onze groei van 7% in aangepaste inkomsten komt voort uit een substantiële verbetering in kredietkwaliteit tot het hoogste niveau in bijna zes jaar. Bovendien handhaafden we een stabiele netto rentemarge en ten opzichte van het vorige kwartaal brachten we de uitgaven terug. We zijn ook erg tevreden met het feit dat we in zwakke economische omstandigheden een kredietgroei hebben bereikt van 3%.

"De verbetering in kredietkwaliteit versnelde de laatste twee kwartalen en de financiële resultaten met betrekking tot onze kredietverlening zijn erg goed", aldus King. "De non-performing activa zijn met 9%, als een percentage van de totale activa, afgenomen tot het laagste niveau sinds 2007. Bovendien zijn de netto afschrijvingen met 34% afgenomen tot 0,49% van de gemiddelde leningen en pachten ten opzichte van 0,75% in het laatste kwartaal, gedekte kredieten buiten beschouwing gelaten. De netto afschrijvingen zijn sinds het eerste kwartaal van dit jaar met de helft afgenomen, wat een terugloop heeft gestimuleerd in onze verliesvoorziening en andere krediet gerelateerde kosten.

"Vergeleken met het vorige kwartaal zijn de gemiddelde kredieten op jaarbasis met 3% gegroeid, geleid door sterke prestaties van kredietverlenende dochterbedrijven, een stijging van 23%; de financieringen voor de aankoop van een auto stegen met 22% en de directe leningen aan particulieren in de detailhandel groeide met 4%. Gezien de langzame economische groei dit kwartaal zijn wij erg tevreden met deze prestatie. Vroeg in het vierde kwartaal hebben we een dochteronderneming verkocht die consumentenleningen verstrekt. Dit stelt ons in staat om op korte termijn onze kredietmix te optimaliseren en op lange termijn ons kapitaal te herschikken.

"Hoewel de gemiddelde totale deposito's dit kwartaal lager waren, groeiden de niet-rentedragend deposito's op jaarbasis 8%, wat in overeenstemming is met onze doelen voor mixverbetering", zegt King. "Ook zijn we tevreden met de resultaten van het rapport van de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) over de aandelen in de depositomarkt waaruit blijkt dat ons marktaandeel hetzelfde is gebleven of zelfs is gegroeid in de negen staten waarin we actief zijn.

"We werken aan het terugbrengen van niet-rentedragende uitgaven en het verbeteren van efficiency. Vergeleken met het vorige kwartaal zijn de uitgaven op jaarbasis in het derde kwartaal met 7% afgenomen, wat vooral komt door lagere personeels- en reorganisatiekosten. De uitgaven voor professionele dienstverlening met betrekking tot systeem- en projectgerelateerde kosten bleven dit kwartaal hoger maar we zijn ervan overtuigd dat deze kosten en de totale uitgaven de komende kwartalen zullen afnemen", zegt King.

Voor de eerste negen maanden van 2013 meldde BB&T een netto beschikbaar inkomen voor gewone aandeelhouders van $1,0 miljard, inclusief de effecten van $516 miljoen door de aanpassingen van wettelijke belastingprocedures. De verwaterde winst per normaal aandeel, inclusief de belastingwijzigingen, bedraagt in totaal $1.44 over de eerste negen maanden van 2013.

Hoogtepunten in de prestaties in het derde kwartaal van 2013

 • In vergelijking met het tweede kwartaal namen de gemiddelde voor investeringen aangehouden leningen en pachten op jaarbasis toe met 3.0%
  • De gemiddelde commerciële en industriële (C&I) leningen namen toe met 0,9%; 2,1% zonder hypotheekfinanciering
  • De gemiddelde financieringskredieten namen toe met 22,0%
  • De gemiddelde uitstaande kredieten in de groep dochtermaatschappijen namen toe met 23,3%
  • De gemiddelde directe leningen aan particulieren in de detailhandel namen toe met 4,4%
  • Het gemiddelde revolverend krediet nam toe met 7%
  • Vroeg in het vierde kwartaal verkocht BB&T een dochtermaatschappij met ongeveer $500 miljoen in leningen
 • De belastbare equivalente baten bedroegen in het derde kwartaal $2,4 miljard
  • De netto rentemarge was 3,68%, een daling van twee basispunten ten opzichte van het laatste kwartaal
  • De verzekeringsinkomsten namen af met $71 miljoen door seizoensfactoren
  • Het inkomen uit hypotheekbankieren is met $51 miljoen gedaald door een teruglopende vraag vanuit de markt
 • De resultaten uit de kwaliteit van de activa is aanzienlijk verbeterd
  • Non-performing activa namen af met $114 miljoen, of 8,9%, gedekte activa buiten beschouwing gelaten
  • De netto afschrijvingen, exclusief de gedekte kredieten, bedroegen 0,49% van de gemiddelde kredieten voor het kwartaal. In het tweede kwartaal van 2013 was dit 0,75% en in het derde kwartaal van 2012 1,08%
  • De netto afschrijvingen, exclusief de gedekte kredieten, namen ten opzichte van het tweede kwartaal af met 34,0%
  • De reserves voor de dekking van kredietverliezen (exclusief de gedekte kredieten) als een percentage van non-performing kredieten die zijn aangehouden voor investering namen toe van 1,55% in het tweede kwartaal van 2013 tot 1,66% in het derde kwartaal van 2013
 • Vergeleken met het tweede kwartaal van 2013 namen de niet-rentedragende kosten op jaarbasis af met 6,6%
  • De personeelskosten namen af met $39 miljoen, vooral door de afname in de uitbetalingen van verkoopbonussen en andere personeelsvergoedingen na uitdiensttreding
  • De professionele dienstverlening nam toe met $13 miljoen wat vooral te wijten is aan juridische, systeem- en projectgerelateerde kosten
  • Fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten namen af met $23 miljoen
 • De gemiddelde niet-rentedragende deposito's namen toe met $658 miljoen, of jaarlijks 7,8% op kwartaalbasis
  • De gemiddelde kosten van rentedragende deposito's daalden één basispunt tot 0,31% dit kwartaal
 • Over de hele linie verbeterden de kapitaalniveaus:
  • Het kernkapitaal voor materiële vaste activa was 6.9%
  • De Tier 1 gewone aandelen aan risicogewogen activa was 9.4%
  • Het Tier 1-risicodragend kapitaal was 11,3%
  • Het hefboomkapitaal bleef stevig op 9,0%
  • Het totale kapitaal was 13,9%

Winstpresentatie en overzicht kwartaalpresentaties

Om mee te luisteren met BB&T's live conference call over de winsten van het derde kwartaal van 2013 bel vandaag om 08:00 uur het telefoonnummer +1-888-632-5009 en toets de deelnemerscode 5184622 in. Tijdens de conference call zal er gebruik worden gemaakt van een presentatie die beschikbaar is op onze website www.bbt.com. Herhalingen van de conference call zijn beschikbaar tot 17 november 2013 via het telefoonnummer +1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage met niet algemeen aanvaarde actuariële grondslagen (Eng: non Generally Accepted Accounting Principles (non-GAAP)) is beschikbaar via www.bbt.com/Investor-Presentations.

BB&T's overzicht van de prestaties van het derde kwartaal, dat gedetailleerde financiële schema's bevat, is beschikbaar op de website van BB&T: www.bbt.com/financials.html.

Over BB&T

Vanaf 30 september 2013 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $181,1 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $23,8 miljard. Gevestig in Winston-Salem, North Carolina, is de onderneming actief in 1.824 financiële centra in twaalf staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumenten- en zakenbankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek-en verzekeringsproducten en-diensten. Genoteerd in de Fortune 500-lijst wordt BB&T wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com.

Kapitaalratio's zijn voorlopig. De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen {GAAP) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze 'non-GAAP'-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar bedrijf en de efficiency van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorliggende periodes en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze non-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de non-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de types non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

 • Kernkapitaal, Tier 1 gewone aandelen en andere relevante kapitaalratio's zijn non-GAAP-maatstaven. De Basel III-norm voor Tier 1 gewonde aandelen reflecteert de interpretatie van het management van de regelgeving die onderhavig is aan verandering. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal te beoordelen en geloofd dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf.
 • De activakwaliteitsratio's zijn bijgesteld om het effect van de verworven leningen en het afgeschermd eigendom die gedekt worden door de FDIC's verliesdelingsovereenkomsten uit de teller en de noemer van deze ratio's te verwijderen. Het management gelooft dat de opname hiervan een zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of portfolio's die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen.
 • Provisie-inkomsten en efficiency ratio's zijn non-GAAP in die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking tot afgeschermd eigendom, afschrijving van immateriële activa, fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten, de invloed van FDIC's verliesdelingsberekening en bepaalde andere elementen buiten beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven in haar analyse van de prestaties van het bedrijf. BB&T geloofd dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf en daarnaast de gevolgen effecten van de aanzienlijke baten en lasten.
 • Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders is een non-GAAP-maatstaf die het rendement berekend op het gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële activa en de daarbij behorende afschrijvingen. Deze maatstaf is nuttig voor de consistente evaluatie van zowel extern verworven als intern ontwikkelde bedrijfsprestaties.
 • De netto kernrentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank. Het management van BB&T gelooft dat de uitsluiting van de over het algemeen hoger renderende activa, verkegen bij de overname van de Colonial Bank, bij de berekening van de netto rentemarge investeerders nuttige informatie verschaft over de relatieve prestatie van de overige winstgevende activa van BB&T.
 • Het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders, de verwaterde winst per aandeel, het rendement op gemiddelde activa, het rendement op gemiddelde risicogewogen activa, het rendement op gemiddelde nomale aandelen en het rendement op gemiddeld materieel eigen vermogen zijn bijgesteld om de effecten uit te sluiten van de belastingwijziging van $235 miljoen die was opgenomen in het derde kwartaal van 2013. Het management van BB&T gelooft dat deze bijstellingen de vergelijkbaarheid vergroten van de periodieke resultaten en hanteert deze maatstaven om de prestatie te beoordelen en is ervan overtuigd dat investeerders deze nuttig vinden bij hun analyse van het bedrijf.

Een harmonisatie van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven zijn te vinden in de sectie 'Investor Relations' van BB&T's website en in het overzicht van BB&T's prestaties van het derde kwartaal van 2013, die is te vinden op www.bbt.com/financials.html.

Dit persbericht bevat bepaalde voorspellende verklaringen zoals vastgelegd in de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995. Deze verklaringen gaan mogelijk over onderwerpen die blootstaan aan aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen en aannames gedaan door het management. De daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de huidige voorspellingen. Graag verwijzen wij u naar BB&T's deponeringen bij de Securities and Exchange Commission voor een samenvatting van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's voorspellende verklaringen. BB&T is niet verantwoordelijk voor de herziening van deze verklaringen na publicatie van dit persbericht.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com