BB&T meldt een recordresultaat over 2014; de volledige jaarwinst bedraagt meer dan $ 2,0 miljard

22 Jan, 2015, 18:59 GMT Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 22 januari 2015 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) maakte vandaag een recordinkomen bekend voor het vierde kwartaal van 2014. Het netto beschikbare inkomen voor de gewone aandeelhouders was $ 557 miljoen, een verbetering van 3,7% vergeleken met het inkomen van $ 537 miljoen in het derde kwartaal van 2013. De winst per verwaterd aandeel kwam uit op $ 0,76 vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Over het hele jaar was het totale netto beschikbare inkomen voor de gewone aandeelhouders $ 2,0 miljard in 2014, wat resulteert in een winst per verwaterd aandeel van $ 2,75. Dit is een stijging van meer dan 25% ten opzichte van vorig jaar.

"We zijn blij dat we een record netto-inkomen kunnen melden voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2014," aldus voorzitter en algemeen directeur Kelly S. King. "Dit resultaat is te danken aan erg goede kostenbeheersing en de sterke prestaties van onze ondernemingen op het gebied van hypotheekbankieren, verzekeringen, investeringsbankieren en makelaardij, die de niet-rentedragende inkomsten opdreven tot boven de $ 1 miljard voor dat kwartaal.

"Over de hele linie hebben we ook genoten van de verbetering in kredietkwaliteit met jaarlijkse netto afschrijvingen die 0,39% van de leningen bedragen. Dit valt ruim onder ons normale bereik van 50 tot 70 basispunten," aldus King.

"Achterstallige betalingen daalden verder door een afname van $ 23 miljoen van de vroege betalingsachterstanden. De achterstanden van 90 dagen over datum en langer daalden met $ 33 miljoen.

"Tijdens het vierde kwartaal hebben we voor ongeveer $ 140 miljoen aan residentiele hypotheekkredieten verkocht, waarvan het grootste deel niet-presterend. Dit leverde een winst op van $ 24 miljoen na belastingaftrek. De algehele kredietkwaliteit staat op het hoogste niveau in zeven jaar.

"In november kondigden we aan dat er overeenstemming was bereikt over het verwerven van Susquehanna Bancshares, een opwindende mogelijkheid en een aantrekkelijke uitbreiding van onze trans-Atlantische activiteiten in groeiende en uiteenlopende markten. Door de overname komen er 245 bankkantoren bij met ongeveer $ 13,6 miljard in deposito's en $ 18,6 miljard aan activa," aldus King.

Hoogtepunten in de prestaties in het vierde kwartaal van 2014

 • De belastbare equivalente baten bedroegen $ 2,4 miljard in het vierde kwartaal, een verbetering van 9,2% op jaarbasis vergeleken met het derde kwartaal
  • De netto rentemarge was 3,36%, een daling van twee basispunten ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit komt door lagere tarieven op nieuwe leningen en de afvloeiing van leningen die zijn verkregen van de FDIC
  • De verzekeringsinkomsten namen toe met $ 24 miljoen, een weergave van doorlopende groei in eigendom en verliesprovisies
  • Het inkomen uit hypotheekbankieren is met $ 21 miljoen gestegen, vooral dankzij de netto waarderingsaanpassingen van de rechten voor het beheer van bestaande hypotheken
  • Het investeringsbankieren en de makelaardij is gegroeid met $ 17 miljoen, aangedreven door activiteit op de kapitaalmarkten
 • De niet-rentedragende kosten waren $ 1,4 miljard, een daling van $ 145 miljoen in vergelijking met het derde kwartaal; een daling van $ 23 miljoen als de verliezen in het derde kwartaal door vervroegde schuldaflossingen buiten beschouwing worden gelaten
  • De personeelskosten bleven op hetzelfde niveau, door ongeveer 600 minder fte's en andere dalingen in personeelsvoorzieningen en de vervanging daarvan door prestatiebeloning, welke is gestegen door vooral de toegenomen productie
  • Andere kosten daalden met $ 37 miljoen, vooral als gevolg van de overheidsbelastingen op franchise en lagere verzekeringstechnische uitgaven
  • fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten waren $ 11 miljoen hoger door de toename in fusieactiviteit
  • De kredietgerelateerde kosten zijn inclusief een bedrag van $ 27 miljoen dat voortkomt uit een herziening van de procedure voor hypotheekverstrekking
  • De aangepaste efficiency ratio verbeterde tot 56,7%
 • In vergelijking met het vierde kwartaal van 2014 namen de gemiddelde voor investeringen aangehouden leningen en pachten op jaarbasis af met 0,9%; exclusief hypotheek een stijging van 3,2%
  • De gemiddelde commerciële en industriële (C&I) leningen namen toe met 4,7%
  • De gemiddelde commerciële vastgoedleningen bedoeld voor inkomsten genererend vastgoed namen toe met 3,2%
  • De gemiddelde commerciële vastgoedleningen bedoeld voor bouw en gebiedsontwikkeling namen toe met 15,2%
  • De gemiddelde directe leningen aan particulieren namen toe met 8,7%
  • De gemiddelde uitstaande kredieten in de groep dochtermaatschappijen namen toe met 4,1%
  • De gemiddelde residentiele hypotheekkredieten namen af met 11,8%
 • De gemiddelde deposito's namen af met $ 293 miljoen, of 0,9% op jaarbasis in vergelijking met het voorgaande kwartaal
  • De gemiddelde niet-rentedragende deposito's namen toe met $ 1,0 miljard, of 10,7%
  • De gemiddelde kosten van rentedragende waren 0,25%, één basispunt lager dan het voorgaande kwartaal
  • De deposito-mix is verder verbeterd, waarin de gemiddelde niet-rentedragende deposito's 30,0% vertegenwoordigen van de totale deposito's. In het voorgaande kwartaal was dit 29,2%
 • De resultaten uit de kwaliteit van de activa verbeterden verder
  • De niet-presterende activa namen af met $ 157 miljoen, of 16,7%
  • Achterstallige leningen namen af met $ 56 miljoen, of 3,8%
  • De reserves voor de dekking van kredietverliezen waren 2,39 keer de non-performing kredieten die zijn aangehouden voor investering in het vierde kwartaal, tegen 1,92 in het derde kwartaal
 • Over de hele linie bleven de kapitaalniveaus sterk:
  • De Tier 1 gewone aandelen naar risico gewogen activa was 10,6%
  • Het Tier 1-risicodragend kapitaal was 12,4%
  • Het totale kapitaal was 14,9%
  • Het Basel III Tier 1-kernkapitaal was 10,3%
  • Het hefboomkapitaal was 9,9%
  • Het kernkapitaal voor materiële vaste activa was 8,0%

Winstpresentatie en overzicht kwartaalpresentaties

Om mee te luisteren met BB&T's live conference call over de winsten van het vierde kwartaal van 2014 bel vandaag om 08:00 uur het telefoonnummer 1-888-632-5009 en toets de deelnemerscode 5184622 in. Tijdens de conference call zal er gebruik worden gemaakt van een presentatie die beschikbaar is op onze website www.bbt.com/earnings. Herhalingen van de conference call zijn 30 dagen  beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage met niet algemeen aanvaarde actuariële grondslagen (Eng: non Generally Accepted Accounting Principles (non-GAAP)) is beschikbaar via www.bbt.com/earnings.

BB&T's overzicht van de prestaties van het vierde kwartaal van 2014, dat gedetailleerde financiële schema's bevat, is beschikbaar op de website van BB&T: www.bbt.com/earnings.

Over BB&T

Vanaf 31 december 2014 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $186,8 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $ 28,0 miljard. Gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, is de onderneming actief in 1.839 financiële centra in twaalf staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumenten- en zakenbankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek-en verzekeringsproducten en-diensten. Genoteerd in de Fortune 500-lijst wordt BB&T wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com.

Kapitaalratio's zijn voorlopig. De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief door de overheid gegarandeerde leningen waar van toepassing

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen {GAAP) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze 'non-GAAP'-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar bedrijf en de efficiency van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorliggende periodes en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze non-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de non-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de types non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

 • Kernkapitaal, Tier 1 gewone aandelen en andere relevante kapitaalratio's zijn non-GAAP-maatstaven. Het rendement op de gemiddelde risico gewogen activa is een non-GAAP-maatstaf. De Basel III-norm voor Tier 1 gewonde aandelen reflecteert de interpretatie van het management van de regelgeving die onderhavig is aan verandering. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal te beoordelen en geloofd dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf.
 • De ratio van leningen ouder dan 90 dagen waarvan de rente nog groeit als percentage van de voor investeringen aangehouden leningen is aangepast om de impact te verwijderen van de leningen die gedekt worden of werden door de FDIC's verliesdelingsovereenkomsten. Het management gelooft dat de opname hiervan een zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of portfolio's die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen.
 • Provisie-inkomsten en efficiency ratio's zijn non-GAAP in die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking tot afgeschermd eigendom, afschrijving van immateriële activa, fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten, de invloed van FDIC's verliesdelingsberekening en bepaalde andere elementen buiten beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven in haar analyse van de prestaties van het bedrijf. BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf en daarnaast de gevolgen effecten van de aanzienlijke baten en lasten.
 • Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders is een non-GAAP-maatstaf die het rendement berekend op het gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële activa en de daarbij behorende afschrijvingen. Deze maatstaf is nuttig voor de consistente evaluatie van zowel extern verworven als intern ontwikkelde bedrijfsprestaties.
 • De netto kernrentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank. Het management van BB&T gelooft dat de uitsluiting van de over het algemeen hoger renderende activa, verkregen bij de overname van de Colonial Bank, bij de berekening van de netto rentemarge investeerders nuttige informatie verschaft over de relatieve prestatie van de overige winstgevende activa van BB&T.

Een harmonisatie van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties van het vierde kwartaal van 2014, dat is te vinden op www.bbt.com.

Dit persbericht bevat "voorspellende verklaringen" in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en toekomstige prestatie van BB&T die zijn gebaseerd op overtuigingen en aannames van het management van BB&T en de beschikbare informatie op het moment dat deze verklaring werd voorbereid. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen aan te wijzen. Dergelijke verklaringen zijn onderhavig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Onder meer de volgende factoren zijn daarbij inbegrepen:

 • De algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
 • Verstoringen in de krediet- en financiële markten, hetzij nationaal of wereldwijd, inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse regering door een van de kredietbeoordelaars en de bijwerkingen van de Europese recessie;
 • Veranderingen in het renteklimaat en de herbeoordeling van cashflow kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van andere financiële activa;
 • De concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen kan aanzienlijk toenemen;
 • Veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen, inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van de Dodd-Frank-wet, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
 • Lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
 • De kredietbeoordeling van BB&T kan verminderen;
 • Er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
 • Concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere regelgeving dan BB&T;
 • Natuurrampen en andere catastrofes kunnen nadelige effecten hebben op BB&T in die zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk kunnen verstoren alsmede de mogelijkheid of bereidheid van BB&T's cliënten om een beroep te doen op de financiële diensten van BB&T;
 • Kosten of complicaties die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van BB&T en haar fusiepartners kunnen groter uitvallen dan verwacht;
 • Verwachte bezuinigingen of omzetgroei geassocieerd met voltooide fusies en overnames kunnen mogelijk niet geheel of niet tijdig worden gerealiseerd;
 • Gewichtige rechtszaken kunnen een wezenlijk negatieve uitwerking hebben op BB&T;
 • Afname van deposito door natuurlijk verloop, klantverlies en/of inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter zijn dan verwacht;
 • Cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en "identiteitsdiefstal", kunnen onze zakelijke en financiële prestaties en onze reputatie negatief beïnvloeden; en
 • Het niet invoeren van een deel van of van het gehele nieuwe ERP-systeem van het bedrijf kan resulteren in verslechterde lasten die de financiële conditie en de resultaten van de bedrijfsactiviteiten negatief beïnvloeden en dit kan resulteren in aanzienlijke extra kosten voor BB&T.

Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze voorspellende verklaringen, die uitsluitend geldig zijn vanaf de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com