BB&T rapporteert resultaten eerste kwartaal; Aangepast verwaterd WPA van $0,68 per aandeel

24 Apr, 2015, 11:27 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 24 april 2015 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) kondigde vandaag haar kwartaalverdiensten voor het eerste kwartaal van 2015 aan. De netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $488 miljoen, vergeleken met $496 miljoen die werd verdiend in het eerste kwartaal van 2014. Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,67 voor het kwartaal, vergeleken met $0,68 voor het eerst kwartaal van het afgelopen jaar. Netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders werden beïnvloed door $13 miljoen aan kosten vóór belasting die met fusies te maken hadden, of $0.01 per verwaterd aandeel.

"Gezien de uitdagingen van de huidige tariefomgeving, ben ik blij met onze financiële prestaties en andere verworvenheden tijdens het kwartaal", zei Voorzitter en CEO Kelly S. King. "Wij hadden een solide groei van leningen, een goed kostenbeheer in een lastig kwartaal en uitstekende kredietkwaliteit.

"Rendementen voor het eerste kwartaal bedroegen $2,3 miljard, $34 miljoen meer dan het eerste kwartaal van 2014. Deze resultaten werden aangedreven door een blijvende kracht in onze op commissie gebaseerde activiteiten, waarbij verzekeringen een recordkwartaal beleefden. Gemiddelde leningen groeiden 5,4% vergeleken met het afgelopen kwartaal, met uitzondering van hypotheken voor huizen, en onze kredietcijfers zagen over het geheel een verbetering.

"Wij zijn ook blij dat de Amerikaanse federale reservebank geen bezwaren had tegen ons kapitaalplan, waaronder een verhoging van het kwartaaldividend naar $0,27, een verhoging van 12,5%, drie eerder aangekondigde acquisities en terugkoop van aandelen tot $820 miljoen vanaf het derde kwartaal van 2015", zei King.

"Op 1 april kondigden wij een overeenkomst aan voor een substantiële vergroting van onze partnerbelangen in AmRisc en voor de verkoop van American Coastal Insurance Company, onderhavig aan goedkeuring betreffende wetgeving. AmRisk accepteert geen verzekeringtechnisch risico en vertegenwoordigt een aantrekkelijke inkomstenstroom voor BB&T, terwijl de verkoop van American Coastal Insurance Company onze blootstelling aan mogelijke garantieverliezen in de toekomst wegneemt.

"Wij voltooiden de acquisitie van 41 branches in Texas, hetgeen zorgde voor een extra $1,9 miljard aan deposito's", zei King. "Daarnaast worden naar verwachting de acquisities van The Bank of Kentucky en Susquehanna Bancshares later dit jaar afgerond.

"Aan het eind van een succesvol eerste kwartaal bereikten wij een belangrijke mijlpaal door ons nieuwe grootboeksysteem te lanceren. Wij zijn erg tevreden met deze prestatie, waarbij wij onze zakelijke processen blijven automatiseren om ons bedrijf efficiënter te maken", zei King.

Hoogtepunten prestaties eerste kwartaal 2015

 • Belastbare equivalente rendementen bedroegen $2,3 miljard in het eerste kwartaal, $49 miljoen minder dan het vierde kwartaal van 2014
  • De netto rentemarge bedroeg 3,33%, drie basispunten minder in vergelijking met het kwartaal ervoor, als gevolg van de lagere tarieven op nieuwe leningen en uitloop van leningen die van de FDIC waren overgenomen
  • Verzekeringsinkomsten stegen $31 miljoen, een geannualiseerde stijging van 30,7% die de seizoensgebonden groei in commissies van werknemersverzekeringen laat zien
  • Er werd een consistente ratio rendement uit vergoedingen van 45,8% behouden, in vergelijking met 46,2% in het kwartaal ervoor, hetgeen rendementdiversificatie laat zien.
 • Niet-rente uitgaven bedroegen $1.4 miljard, een geannualiseerde stijging van 8,1% in vergelijking met het voorgaande kwartaal
  • Personeelsuitgaven stegen $36 miljoen als gevolg van hogere pensioenskosten en seizoensgebonden verhoging van werknemersbelastingen en secundaire arbeidsvoorwaarden, gedeeltelijk gecompenseerd door een vermindering in stimuleringsmaatregelen en een lichte teruggang in het aantal medewerkers
  • Loongerelateerde uitgaven daalden $33 miljoen, voornamelijk als gevolg van een heffing in het vierde kwartaal
  • Professionele dienstverlening daalde $14 miljoen als gevolg van verminderde juridische en consultingskosten
  • Andere uitgaven stegen $42 miljoen, voornamelijk als gevolg van eerder genoten voordelen voor franchisebelastingen en verzekeringsgerelateerde uitgaven
  • De aangepaste efficiëntieratio bedroeg 58,5%
 • Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen stegen 1,8% op geannualiseerde basis, in vergelijking met het vierde kwartaal van 2014; een stijging van 5,4% bij uitsluiting van huizenhypotheken
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen 10,7%
  • Gemiddelde verkoopsfinancieringsleningen stegen 9,9%
  • Gemiddelde leningen voor huizenhypotheken daalden 8,1%, hetgeen de strategische beslissing vertegenwoordigde om conformerende hypotheekleningsproductie te verkopen
 • Gemiddelde deposito's daalden $784 miljoen, of 2,4% geannualiseerd, in vergelijking met het voorgaande kwartaal
  • Gemiddelde niet-rentedragende deposito's stegen $571 miljoen, of 5,9%
  • Gemiddelde rentedragende deposito's daalden $1,4 miljard, aangedreven door termijndeposito's, die $3,0 miljard daalden
  • Gemiddelde rentedragende depositokosten bedroegen 0,25%, flat in vergelijking met het voorgaande kwartaal
  • De depositomix verbeterde, waarbij gemiddelde niet-rentedragende deposito's 30,6% van de totale deposito's vertegenwoordigden, in vergelijking met 30,0% in het voorgaande kwartaal
 • Activakwaliteit bleef verbeteren
  • Niet-presterende activa daalden $17 miljoen, of 2,2%, sinds 31 december 2014
  • Achterstallige leningen daalden $280 miljoen, of 19,6%
  • De toeslag voor leningsverlies dekkingsratio was 2,45 maal niet-presterende leningen die voor investeringen werden gehouden in het eerste kwartaal, tegenover 2,39 maal in het vierde kwartaal
 • Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk
  • Tier 1- kernkapitaal naar risicogewogen activa bedroeg 10,5%, of 10,3% op een volledig geleidelijke basis
  • Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 12,2%
  • Totaal kapitaal bedroeg 14,5%
  • Leverage kapitaal bedroeg 10,1%
  • Vast normaal aandelenvermogen naar vaste activa bedroeg 8,0%

Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalprestaties

Om te luisteren naar de live conference call van de rendementen voor het eerste kwartaal van 2015 van BB&T, om 8 uur 's ochtends (ET) vandaag, belt u 1-888-632-5009, en voert u de deelnemerscode 5184622 in. Er wordt tijdens de conference call over rendementen een presentatie gebruikt, die ook beschikbaar is op onze website op www.bbt.com. De conference call blijft 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP toelichtingen, vindt u op www.bbt.com.

De Samenvatting Kwartaalprestaties van het eerste kwartaal van 2015 voor BB&T, met gedetailleerde financiële gegevens, vindt u op de website van BB&T op www.bbt.com.

Over BB&T

Vanaf 31 maart 2015 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $189,2 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $28,2 miljard. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in 1875 financiële centra in twaalf staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumenten en zakelijk bankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T is genoteerd in de Fortune 500-lijst, en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com. 

Kapitaalratio's zijn voorlopig. De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen {GAAP) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze 'niet-GAAP'-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze niet-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:

 • Vast kernkapitaal en gerelateerde kapitaalratio's zijn niet-GAAP-maatstaven. Het rendement op de gemiddelde risicogewogen activa is een niet-GAAP-maatstaf.. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal te beoordelen en gelooft dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
 • De ratio van leningen die ouder zijn dan 90 dagen waarvan de rente nog groeit als percentage van de voor investeringen aangehouden leningen is aangepast om de impact te verwijderen van de leningen die gedekt worden of werden door de FDIC's verliesdelingsovereenkomsten. Het management gelooft dat de opname hiervan een zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of portfolio's die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen.
 • Provisie-inkomsten en efficientieratio's zijn niet-GAAP in die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking tot afgeschermd eigendom, afschrijving van immateriële activa, fusiegerelateerde en reorganisatiekosten, de invloed van FDIC's verliesdelingsberekening en bepaalde andere elementen buiten beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven in haar analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantonen.
 • Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders is een niet-GAAP-maatstaf waarmee het rendement wordt berekend op het gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële activa en de daarbij behorende afschrijvingen. Deze maatstaf is nuttig voor de consistente evaluatie van zowel extern verworven als intern ontwikkelde bedrijfsprestaties.
 • De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank. Het management van BB&T gelooft dat de uitsluiting van de over het algemeen hoger renderende activa, verkregen bij de overname van de Colonial Bank, bij de berekening van de netto rentemarge investeerders nuttige informatie verschaft over de relatieve prestatie van de overige winstgevende activa van BB&T.

 Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties van het eerste kwartaal van 2015, dat is te vinden op  www.bbt.com .

Dit persbericht bevat "voorspellende verklaringen" in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en toekomstige prestatie van BB&T die zijn gebaseerd op overtuigingen en aannames van het management van BB&T en de beschikbare informatie op het moment dat deze verklaring werd voorbereid. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen aan te wijzen. Dergelijke verklaringen zijn onderhavig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Onder meer de volgende factoren zijn daarbij inbegrepen:

 • De algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
 • Verstoringen in de krediet- en financiële markten, hetzij nationaal of wereldwijd, inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse regering door een van de kredietbeoordelaars en de bijwerkingen van de Europese recessie;
 • Veranderingen in het renteklimaat en de herbeoordeling van cashflow kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van andere financiële activa;
 • De concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen kan aanzienlijk toenemen;
 • Veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen, inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
 • Lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
 • De kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
 • Er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
 • Concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere regelgeving dan BB&T;
 • Natuurrampen en andere rampen kunnen nadelige effecten hebben op BB&T in die zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk kunnen verstoren alsmede de mogelijkheid of bereidheid van BB&T's cliënten om een beroep te doen op de financiële diensten van BB&T;
 • Kosten of complicaties die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van BB&T en haar fusiepartners kunnen groter uitvallen dan verwacht;
 • Verwachte bezuinigingen of omzetgroei geassocieerd met voltooide fusies en overnames kunnen mogelijk niet geheel of niet tijdig worden gerealiseerd;
 • Gewichtige rechtszaken kunnen een wezenlijk negatieve uitwerking hebben op BB&T;
 • Afname van deposito door natuurlijk verloop, klantverlies en/of inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter zijn dan verwacht;
 • Cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en "identiteitsdiefstal", kunnen onze zakelijke en financiële prestaties en onze reputatie negatief beïnvloeden; en
 • Het niet invoeren van een deel van of van het gehele nieuwe ERP-systeem van het bedrijf kan resulteren in verslechterde lasten die de financiële conditie en de resultaten van de bedrijfsactiviteiten negatief beïnvloeden en dit kan resulteren in aanzienlijke extra kosten voor BB&T; en
 • Het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen van het Bedrijf, inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien en/of integreren, kan een negatief effect hebben op de financiële toestand en bedrijfsresultaten van BB&T.

Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze voorspellende verklaringen, die uitsluitend geldig zijn vanaf de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com