BB&T rapporteert resultaten tweede kwartaal; Aangepast verwaterd EPS van $0.69 per aandeel

17 Jul, 2015, 20:00 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, 17 juli 2015 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) kondigde vandaag haar kwartaalverdiensten voor het tweede kwartaal van 2015 aan. De netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders bedroegen $454 miljoen, vergeleken met $424 miljoen die werd verdiend in het tweede kwartaal van 2014, een toename van 7,1%. Rendementen per verwaterd gewoon aandeel bedroegen $0,62 voor het kwartaal, vergeleken met $0,58 voor het tweede kwartaal van het afgelopen jaar, een toename van 6,9%. Netto-inkomsten voor gewone aandeelhouders werden beïnvloed door $25 miljoen aan kosten vóór belasting die met fusies te maken hadden (16 miljoen na belasting), of $0.02 per verwaterd aandeel en een verlies na belasting op de verkoop van American Coastal, of $0.05 per verwaterd aandeel.

"Met tevredenheid presenteren we hier solide resultaten voor het tweede kwartaal, door een betere groei van de kredietverlening en de sterke kredietkwaliteit", zei Voorzitter en CEO Kelly S. King. "We hebben verscheidene strategische transacties volbracht tijdens het tweede kwartaal en hebben een belangrijke mijlpaal bereikt met de recent verkregen toestemming voor de Susquehanna fusie.

"Rendementen voor het eerste kwartaal bedroegen $2,4 miljard, $31 miljoen, of 1,3% meer dan het tweede kwartaal van 2014. Deze resultaten werden aangedreven door een blijvende kracht in onze op commissie gebaseerde activiteiten.

"We hebben de acquisitie van the Bank of Kentucky succesvol afgerond," aldus King. "Deze strategische transactie voegde $1,6 miljard toe aan deposito's en stimuleerde ons om het tot de nummer twee van Kentucky te schoppen. We kijken ernaar uit om deze solide basis verder uit te breiden met onze diverse producten en onze sterke klantgerichtheid.

"We zijn heel blij met de regelgevende goedkeuring die we hebben gekregen voor de acquisitie van Susquehanna Bancshares, welke we verwachten af te ronden op 1 augustus. Deze transactie is van groot strategisch belang en zal de groei en het rendement voor de komende kwartalen verder doen stijgen."

"We rapporteerden een voordeel met betrekking tot de inkomstenbelasting van $107 miljoen, ten gevolge van de uitspraak van het Amerikaanse Hof van Beroep, gerelateerd aan de voorheen niet toegestane aftrek bij een financieringstransactie. We hebben tevens bijna 1 miljard aan hogere kosten afgelost in FHLB leningen resulterend in een verlies van $172 miljoen voor belasting, of $107 miljoen na belasting. Van deze schuldaflossing zal onze netto rentemarge bescheiden profiteren.

"We hebben tevens de verkoop van American Coastal volbracht en de daaraan gerelateerde aankoop van extra eigendom van AmRisc," zei King. "De verkoop resulteerde in een verlies van $34 miljoen na belastingen, als gevolg van de toewijzing van de goodwill op de verkoop. Deze transacties werken onze blootstelling aan toekomstige verliezen van emissiegaranties weg en doen ons aandeel in een historisch gezien sterk op commissie gebaseerde handel significant stijgen."

Hoogtepunten prestaties tweede kwartaal 2015

 • Belastbare equivalente rendementen bedroegen $2,4 miljard in het tweede kwartaal, $23 meer dan het eerste kwartaal van 2015
  • De netto rentemarge bedroeg 3,27%, zes basispunten minder, als gevolg van de lagere tarieven op nieuwe leningen en uitloop van leningen die van de FDIC waren overgenomen
  • Het inkomen door hypotheekbankieren bedroeg $20 miljoen meer, een geannualiseerde toename van 72,9%, waaruit een hoger inkomen uit hypotheekdiensten en een hoger inkomen uit commerciële hypotheekkosten blijkt als gevolg van toegenomen volume
  • Het aandeel inkomsten uit vergoedingen was 46,3%, in vergelijking met 45,8% in het kwartaal ervoor, hetgeen rendementdiversificatie laat zien
 • Niet-rente uitgaven bedroegen $1,7 miljard, een stijging in vergelijking met het voorgaande kwartaal, als gevolg van een verlies van $172 miljoen op een vroegtijdige schuldaflossing.
  • Personeelsuitgaven stegen $34 miljoen als gevolg van gestegen productiegerelateerde bonussen ten gevolge van volume, seizoensgebonden stijgingen in toeslagen en ongeveer 500 extra Fte, voornamelijk ten gevolge van acquisities
  • Fusiegerelateerde kosten en herstructureringskosten waren $12 miljoen hoger als gevolg van toegenomen activiteiten gerelateerd aan de the Bank of Kentucky, Susquehanna en AmRisc/American Coastal transacties
  • De aangepaste efficiëntieratio bedroeg 59.2%
 • Gemiddelde leningen en leases die werden gehouden voor investeringen stegen 3,9% op geannualiseerde basis, in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015; een stijging van 7,8% bij uitsluiting van huizenhypotheken  
  • Gemiddelde C&I-leningen stegen 10.6%
  • Gemiddelde verkoopsfinancieringsleningen stegen 12.6%
  • Gemiddelde andere leningen van kredietverlenende dochterondernemingen stegen 13.6%
  • Gemiddelde leningen voor huizenhypotheken daalden 7,4%, als gevolg van het strategische besluit om conformerende hypotheekleningproductie te blijven verkopen
 • Gemiddelde deposito's stegen $2,3 miljoen, of 7,2% geannualiseerd, in vergelijking met het voorgaande kwartaal
  • De acquisitie van de Texaanse vestiging, eind maart gereed, droeg bij aan een geschatte groei van $7,1 miljard van het gemiddeld deposito.  
  • De acquisitie van The Bank of Kentucky voegde ongeveer $190 miljoen aan gemiddelde deposito's toe als gevolg van de sluiting op 19 juni.
  • Bij uitsluiting van deze acquisities stegen gemiddelde niet-rentegevende stortingen met $1,4 miljard
  • Gemiddelde rentedragende depositokosten waren 0,24%, een basispunt lager in vergelijking met het kwartaal ervoor
  • De depositomix verbeterde, waarbij gemiddelde niet-rentedragende deposito's 31,5% van de totale deposito's vertegenwoordigden, in vergelijking met 30,6% in het voorgaande kwartaal
 • Kwaliteit van activa bleef sterk
  • Niet-presterende activa daalden $36 miljoen, of 4,7%, vanaf 31 maart 2015
  • Achterstallige leningen stegen 43 miljoen, voornamelijk seizoensgebonden
  • De toeslag voor leningsverlies dekkingsratio was 2,55 maal niet-presterende leningen die voor investeringen werden gehouden op 30 juni 2015, tegenover 2,45 maal op 31 maart 2015
 • Kapitaalniveaus bleven over het geheel sterk
  • Tier 1- kernkapitaal naar risicogewogen activa bedroeg 10,4%, of 10,2% op een volledig geleidelijke basis
  • Tier 1 risicogebaseerd kapitaal bedroeg 12,1%
  • Totaal kapitaal bedroeg 14,3%
  • Leverage kapitaal bedroeg 10,2%
  • Vast normaal aandelenvermogen naar vaste activa bedroeg 8,1%

Presentatie rendementen en samenvatting kwartaalprestaties

Om te luisteren naar de live conference call van de rendementen voor het tweede kwartaal van 2015 van BB&T, om 8 uur 's ochtends (ET) vandaag, belt u 1-888-632-5009, en voert u de deelnemerscode 5184622 in. Er wordt tijdens de conference call over rendementen een presentatie gebruikt, die ook beschikbaar is op onze website op www.bbt.com. De conference call blijft 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, inclusief een bijlage voor harmonisatie van niet-GAAP toelichtingen, vindt u op www.bbt.com.

De Samenvatting Kwartaalprestaties van het tweede kwartaal van 2015 voor BB&T, met gedetailleerde financiële gegevens, vindt u op de website van BB&T op www.bbt.com.

Over BB&T

Vanaf 30 juni 2015 is BB&T een van de grootste holdingmaatschappijen in de financiële dienstverlening van de Verenigde Staten met $191 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $29,6 miljard. De onderneming is gevestigd in Winston-Salem, North Carolina, en is actief in 1903 financiële centra in dertien staten en in Washington, D.C. en biedt een breed scala aan producten en diensten op het gebied van consumenten en zakelijk bankieren, effectenbemiddeling, vermogensbeheer en hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T is genoteerd in de Fortune 500-lijst, en wordt stelselmatig erkend voor uitstekende klanttevredenheid door de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen. Kijk voor meer informatie over BB&T en haar producten en diensten op www.bbt.com

Kapitaalratio's zijn voorlopig. De gegevens over de kredietkwaliteit zijn exclusief gedekte en door de overheid gegarandeerde leningen waar van toepassing.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die niet in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen {GAAP) in de Verenigde Staten. Het management van BB&T gebruikt deze 'niet-GAAP'-maatstaven in de analyse van de prestaties van haar Bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze niet-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorgaande periodes, en daarnaast de effecten aantonen van de aanzienlijke baten en lasten in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat investeerders deze niet-GAAP-maatstaven kunnen gebruiken voor de analyse van de financiële prestatie zonder dat daarin de invloed van incidentele gebeurtenissen wordt meegenomen die een vertekend beeld kunnen geven van BB&T's onderliggende prestatie. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de niet-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten niet-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:   

 • Vast kernkapitaal en gerelateerde kapitaalratio's zijn niet-GAAP-maatstaven. Het rendement op de gemiddelde risicogewogen activa is een niet-GAAP-maatstaf. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal te beoordelen en gelooft dat investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het Bedrijf.
 • De ratio van leningen die ouder zijn dan 90 dagen waarvan de rente nog groeit als percentage van de voor investeringen aangehouden leningen is aangepast om de impact te verwijderen van de leningen die gedekt worden of werden door de FDIC's verliesdelingsovereenkomsten. Het management gelooft dat de opname hiervan een zodanig vertekend beeld geeft van deze verhoudingen dat deze mogelijk onvergelijkbaar zijn met andere gepresenteerde periodes of portfolio's die niet zijn beïnvloed door aankooprekeningen.
 • Provisie-inkomsten en efficientieratio's zijn niet-GAAP in die zin dat ze winsten (verliezen) op effecten, kosten met betrekking tot afgeschermd eigendom, afschrijving van immateriële activa, fusiegerelateerde en reorganisatiekosten, de invloed van FDIC's verliesdelingsberekening en bepaalde andere elementen buiten beschouwing laten. Het management van BB&T hanteert deze maatstaven in haar analyse van de prestaties van het bedrijf. Het management van BB&T gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, en daarnaast de effecten van de aanzienlijke baten en lasten aantonen.
 • Rendement op het gemiddelde kernkapitaal van de normale aandeelhouders is een niet-GAAP-maatstaf waarmee het rendement wordt berekend op het gemiddelde gewone eigen vermogen zonder de invloed van immateriële activa en de daarbij behorende afschrijvingen. Deze maatstaf is nuttig voor de consistente evaluatie van zowel extern verworven als intern ontwikkelde bedrijfsprestaties.
 • De netto kernrentemarge is een niet-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge bijstelt om de effecten uit te sluiten van de rente-inkomsten en financieringskosten die samenhangen met de leningen en effecten die zijn verkregen bij de overname van de Colonial Bank. Het management van BB&T gelooft dat de uitsluiting van de over het algemeen hoger renderende activa, verkregen bij de overname van de Colonial Bank, bij de berekening van de netto rentemarge investeerders nuttige informatie verschaft over de relatieve prestatie van de overige winstgevende activa van BB&T.

Een harmonisatie van deze niet-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is te vinden in het overzicht van BB&T's prestaties van het tweede kwartaal van 2015, dat is te vinden op  www.bbt.com.

Dit persbericht bevat "voorspellende verklaringen" in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en toekomstige prestatie van BB&T die zijn gebaseerd op overtuigingen en aannames van het management van BB&T en de beschikbare informatie op het moment dat deze verklaring werd voorbereid. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen aan te wijzen. Dergelijke verklaringen zijn onderhavig aan factoren die ertoe kunnen leiden dat de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten. Onder meer de volgende factoren zijn daarbij inbegrepen:

 • De algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
 • Verstoringen in de krediet- en financiële markten, hetzij nationaal of wereldwijd, inclusief de impact van een downgrade van obligaties van de Amerikaanse regering door een van de kredietbeoordelaars en de bijwerkingen van de Europese recessie;
 • Veranderingen in het renteklimaat en de herbeoordeling van cashflow kunnen mogelijk de netto rentemarges en/of de volumes en waarde van (aangehouden) leningen verminderen. Hetzelfde geldt voor de waarde van andere financiële activa;
 • De concurrentiedruk tussen deposito- en andere financiële instellingen kan aanzienlijk toenemen;
 • Veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen, inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van de Dodd-Frank Act, kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen waarbinnen BB&T opereert;
 • Lokale, provinciale en nationale belastingautoriteiten kunnen belastingposities innemen die nadelig zijn BB&T;
 • De kredietbeoordeling van BB&T kan achteruit gaan;
 • Er kunnen nadelige veranderingen plaatsvinden op de effectenmarkten;
 • Concurrenten van BB&T kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te concurreren dan BB&T. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere regelgeving dan BB&T;
 • Natuurrampen en andere rampen kunnen nadelige effecten hebben op BB&T in die zin dat zulke gebeurtenissen de bedrijfsactiviteiten van BB&T wezenlijk kunnen verstoren alsmede de mogelijkheid of bereidheid van BB&T's cliënten om een beroep te doen op de financiële diensten van BB&T;
 • Kosten of complicaties die te maken hebben met de integratie van de ondernemingen van BB&T en haar fusiepartners kunnen groter uitvallen dan verwacht;
 • Verwachte bezuinigingen of omzetgroei geassocieerd met voltooide fusies en overnames kunnen mogelijk niet geheel of niet tijdig worden gerealiseerd;
 • Gewichtige rechtszaken kunnen een wezenlijk negatieve uitwerking hebben op BB&T;
 • Afname van deposito door natuurlijk verloop, klantverlies en/of inkomstenverlies als gevolg van voltooide fusies en overnames kan groter zijn dan verwacht;
 • Cyber-veiligheidsrisico's, waaronder "denial-of-service", "hacking" en "identiteitsdiefstal", kunnen onze zakelijke en financiële prestaties en onze reputatie negatief beïnvloeden; en
 • Het niet invoeren van een deel van of van het gehele nieuwe ERP-systeem van het bedrijf kan resulteren in verslechterde lasten die de financiële conditie en de resultaten van de bedrijfsactiviteiten negatief beïnvloeden en dit kan resulteren in aanzienlijke extra kosten voor BB&T; en
 • Het niet uitvoeren van de strategische of operationele plannen van het Bedrijf, inclusief het vermogen om succesvol fusies en acquisities te voltooien en/of integreren, kan een negatief effect hebben op de financiële toestand en bedrijfsresultaten van BB&T.

Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze voorspellende verklaringen, die uitsluitend geldig zijn vanaf de datum van dit rapport. Daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die zijn geuit of geïmpliceerd in de voorspellende verklaringen. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is BB&T niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen om wat voor reden dan ook.  

BRON BB&T CorporationGerelateerde links

http://www.bbt.com