BB&T rapporteert toename van 21% van netto-inkomsten

- Winst per aandeel bedraagt USD 0,32, een stijging van 19%

- Kredietontwikkelingen verbeteren over de gehele linie voor het tweede opeenvolgende kwartaal

- C&I-leningen nemen toe met 8,7%

26 Apr, 2011, 17:31 BST Van BB&T Corporation

WINSTON-SALEM, North Carolina, April 26, 2011 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation (NYSE: BBT) heeft vandaag de inkomsten gerapporteerd voor het eerste kwartaal van 2011. De netto-inkomsten bedragen USD 234 miljoen, een stijging van 20,6% tegenover USD 194 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar. De netto-inkomsten beschikbaar voor gewone aandeelhouders bedroegen USD 225 miljoen of USD 0,32 per verwaterd gewoon aandeel, tegenover USD 188 miljoen of USD 0,27 per verwaterd gewoon aandeel dat werd verdiend tijdens het eerste kwartaal van 2010. Deze resultaten weerspiegelen stijgingen van respectievelijk 19,7% en 18,5%.

"BB&T rapporteerde solide resultaten voor het eerste kwartaal doordat onze kredietkosten bleven dalen en de economische omstandigheden verbeterd zijn," vertelt Voorzitter en Algemeen Directeur Kelly S. King. "Voor het tweede opeenvolgende jaar kennen we een verbetering van alle metingen van de kredietkwaliteit. We zagen vooral aanzienlijke dalingen van onze vervallen leningen. Deze bereikten het laagste niveau in drie jaar.

"We blijven vooruitgang boeken bij de diversificatie van onze balans. We ondervonden een gezonde groei van gemiddelde C&I-leningen van 8,7% op geannualiseerde basis ten opzichte van het vorige kwartaal en we hebben onze blootstelling aan vastgoed met een hoog risico verder afgebouwd," vertelt King. "We kenden dit kwartaal ook een groei van de totale leningen, waaronder ook de hypotheek- en autoleningportfolio's.

"Onze netto rentemarge daalde lichtjes tot 4,01% voor dit kwartaal tegenover 4,04% voor het voorgaande kwartaal," vertelt King. "Onze vooruitzichten voor de marge verbeterden ten opzichte van het laatste kwartaal en we geloven dat we doorheen 2011 net boven 4% zullen blijven hangen. Onze marge haalt voordeel uit een gunstigere financieringsmix, een lagere kost voor financiering en ruimere credit spreads."

"We genoten dit kwartaal ook van een sterke groei van de cliëntendeposito's," vertelt King. "De gemiddelde cliëntendeposito's stegen dit jaar met USD 2,1 miljard, of 8,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Met uitzondering van de depositobewijzen, stegen de cliëntendeposito's dit kwartaal met USD 3,2 miljard, of 16,8% op jaarbasis, ondanks een daling van de depositokosten van 0,90% in het vierde kwartaal van vorig jaar tot 0,82% in dit kwartaal.

"Onze vooruitzichten zijn positief op het vlak van een blijvende reductie van problematische activa en de gerelateerde kredietkosten doordat we op schema liggen wat betreft onze strategie voor de verwijdering van activa," vervolgt King. "We verkochten in dit kwartaal voor ongeveer USD 500 miljoen aan problematische activa en we verwachten dat we dit bedrag zullen overschrijden in het tweede kwartaal. De uitvoering van onze verwijderingsstrategie, die op zijn einde loopt, heeft de aandeelhouderswaarde succesvol in stand gehouden."

"Tot slot zijn we tevreden dat we de eerste grote bank zijn die een toename van de dividend mag aankondigen," merkt King op. "Van de 19 financiële instellingen die opgenomen zijn in de uitgebreide kapitaalanalyse en -overzicht van the Fed, heeft BB&T momenteel het hoogste dividendrendement en de hoogste payout ratio."

  
  De hoogtepunten van de prestaties luiden:

  - Gemiddelde C&I-leningen namen toe met 8,7% ten opzichte van hetzelfde
   kwartaal van vorig jaar
   - De gemiddelde totale leningen en leases aangehouden voor
    investering, exclusief de impact van de run-off van ADC-leningen
    (overname, ontwikkeling en bouw) en gedekte en andere verworven
    leningen, stegen met USD 1,2 miljard of 5,2% op geannualiseerde
    basis
   - De leningengroei ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het
    voorgaande jaar omvat een stijging van 22,7% van de gemiddelde
    hypotheekleningen en een stijging van 3,8% van de gemiddelde
    verkoopsfinancieringsleningen
   - De gemiddelde totale leningen stegen met 1,0%
   - Gemiddelde ADC-leningen (overname, ontwikkeling en bouw) daalden
    met 41,0%

  - Gemiddelde cliëntendeposito's stegen dit jaar met USD 2,1 miljard, of
   8,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar
   - Cliëntendeposito's, exclusief depositobewijzen, stegen met USD 3,2
    miljard, of 16,8%
   - Depositokosten daalden in het eerste kwartaal met 0,82% ten
    opzichte van 0,90% in het vierde kwartaal van vorig jaar

  - Kredietmetriek verbeterde over de gehele linie ten opzichte van het
   voorgaande kwartaal
   - Netto oninbare schulden daalden met 24,9% en bedroegen dit kwartaal
    1,65% van de totale leningen, exclusief de gedekte leningen, ten
    opzichte van 2,15% in het vorige kwartaal
   - Laagste niveau van netto oninbare schulden in twee jaar
   - Onrendabele activa, exclusief de gedekte activa, daalden met 2,7%,
    het vierde opeenvolgende kwartaal met lagere onrendabele activa
   - Rendabele herstructureringen van problematische schulden daalden
    met 11,3%
   - Instroom van onrendabele activa daalde met 8,3% ten opzichte van
    het voorgaande kwartaal
   - Achterstallige leningen daalden met 20,0%, exclusief de gedekte en
    door de overheid gegarandeerde leningen - laagste niveau van
    achterstallige vorderingen in drie jaar
   - BB&T verkocht tijdens het kwartaal voor ongeveer USD 500 miljoen
    aan problematische activa

  - Kapitaalniveau bleef verbeteren tijdens het kwartaal
   - Kernkapitaal verbeterde tot 7,2%
   - Tier 1 gewone aandelen verbeterden tot 9,3%
   - Op risico gebaseerd Tier 1 kapitaal verbeterde tot 12,1%
   - Hefboomkapitaal verbeterde tot 9,3%
   - Totale kapitaal verbeterde tot 15,8%

  - Netto rentemarge bleef gezond
   - De netto rentemarge was 4,01% voor het eerste kwartaal, een
    stijging van 13 basispunten ten opzichte van het eerste kwartaal
    van 2010 en een daling van 3 basispunten ten opzichte van het
    vorige kwartaal

  HOOGTEPUNTEN VAN INKOMSTEN
  (dollars in miljoenen, behalve          Verandering Verandering
   gegevens per aandeel)                K1 11   K1 11
                   K1   K4   K1   vs.    vs.
                  2011   2010  2010  K4 10   K1 10
                  ----   ----  ----  -----   -----
  
  Netto-inkomsten beschikbaar 
   voor gewone aandeelhouders  $225   $208  $188   $17   $37
  Verwaterde winst per gewoon
   aandeel            ,32   ,30  ,27   02   ,05
  
  Netto rentebaten - belastbare
   equivalent         $1.321  $1.369 $1.347  $(48)  $(26)
  Niet-rentedragende inkomsten  714   964  844  (250)  (130)
                  ---   ---  ---  ----   ----
   Totale inkomsten      $2.035  $2.333 $2.191  $(298)  $(156)
                 ======  ====== ======  =====  =====
  
  Rendement op gemiddelde
   activa (%)           ,60   ,54  ,48   ,06   ,12
  Rendement op gemiddeld eigen vermogen
   van gewone aandeelhouders (%) 5,48   4,88  4,59   ,60   ,89
  Netto rentemarge - belastbare
   equivalent (%)        4,01   4,04  3,88  (,03)   ,13
  Efficiëntieratio (1) (%)   57,10  55,30 52,40  1,80   4,70

(1) Exclusief winsten (verliezen) uit effecten, kosten van geëxecuteerde panden, aflossing van immateriële vaste activa, fusiegerelateerde en herstructureringskosten, de invloed van boekhouding voor verliesdeling door het FDIC, en andere geselecteerde items. Zie Non-GAAP-aansluitingen op bladzijde 22 van het Overzicht Kwartaalprestatie.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2010

De geconsolideerde netto-inkomsten beschikbaar voor de gewone aandeelhouders voor het eerste kwartaal van 2011 van in totaal USD 225 miljoen namen toe met 19,7% tegenover USD 188 miljoen tijdens dezelfde periode in 2010. Op basis van de verwaterde winst per gewoon aandeel waren de inkomsten voor het eerste kwartaal van 2011 USD 0,32, een stijging van 18,5% ten opzichte van USD 0,27 voor dezelfde periode van 2010. BB&T's resultaten van de activiteiten voor het eerste kwartaal van 2011 toonden een geannualiseerd rendement op de gemiddelde activa van 0,60% en een geannualiseerd rendement op het gemiddelde eigen vermogen van de gewone aandeelhouders van 5,48% ten opzichte van de ratio's in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar van respectievelijk 0,48% en 4,59%.

De totale inkomsten voor het eerste kwartaal van 2011 waren USD 2,0 miljard, een daling van USD 156 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. De daling van de totale inkomsten bevat de daling van USD 130 miljoen van niet-rentedragende inkomsten en USD 26 miljoen van volledig belastbare, gelijkwaardige netto rentebaten. De daling van de niet-rentedragende inkomsten bevat een verlies van USD 74 miljoen gerelateerd aan commerciële leningen aangehouden voor verkoop in verband met de strategie van het management voor de verwijdering van activa. Daarenboven bevat het eerste kwartaal van 2011 een daling van USD 63 miljoen uit verliesdeling door het FDIC, wat gecompenseerd wordt door bijkomende rentebaten op de leningen en effecten en lagere provisies voor kredietverliezen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. Afgezien van deze items, bleven de niet-rentedragende inkomsten relatief gelijk aan die van het eerste kwartaal van 2010. De daling van de netto rentebaten was voornamelijk het gevolg van een daling van de gemiddelde winstgevende activa van USD 6,8 miljard als gevolg van de afbouwstrategie van de schuldpositie op de balans die in het tweede kwartaal van 2010 werd uitgevoerd, en gedeeltelijk gecompenseerd werd door een hogere netto rentemarge. De netto rentemarge verbeterde met 13 basispunten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 als gevolg van hogere opbrengsten op leningen verworven door de overname van Colonial en lagere depositokosten.

De provisie voor kredietverliezen voor het eerste kwartaal van 2011 daalde met USD 235 miljoen of 40,9% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010, terwijl een verbeterend krediet in lagere provisiekosten resulteerde. Netto oninbare schulden voor het eerste kwartaal van 2011 waren USD 71 miljoen lager dan voor het eerste kwartaal van 2010 en het niveau van de onrendabele activa, achterstallige vorderingen op leningen en de vooruitzichten voor toekomstige kredietverliezen bleven verbeteren.

Een provisie van USD 53 miljoen voor inkomstenbelastingen werd vastgesteld voor het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van USD 48 miljoen voor het eerste kwartaal van 2010. Dit resulteerde voor het eerste kwartaal van 2011 in een effectief belastingtarief van 18,5% tegenover 19,8% voor het eerste kwartaal van het voorgaande jaar.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van vierde kwartaal 2010

De geconsolideerde netto-inkomsten beschikbaar voor de gewone aandeelhouders voor het eerste kwartaal van 2011 ter hoogte van USD 225 miljoen namen toe met USD 17 miljoen, of 33,1% op jaarbasis, ten opzichte van USD 208 miljoen tijdens het vierde kwartaal van 2010. Op basis van de verwaterde winst per gewoon aandeel waren de inkomsten voor het eerste kwartaal van 2011 USD 0,32, een stijging van USD 0,02 of 27,0% op jaarbasis, ten opzichte van het verdiende bedrag in het vierde kwartaal van 2010. BB&T's resultaten van de activiteiten voor het eerste kwartaal van 2011 toonden een geannualiseerd rendement van de gemiddelde activa van 0,60% en een geannualiseerd rendement van het gemiddelde eigen vermogen van de gewone aandeelhouders van 5,48% ten opzichte van de ratio's in het voorgaande kwartaal van respectievelijk 0,54% en 4,88%.

De totale inkomsten waren USD 2,0 miljard voor het eerste kwartaal van 2011, een daling van USD 298 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. De daling van de totale inkomsten was voornamelijk het gevolg van lagere niet-rentedragende inkomsten in het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Niet-rentedragende inkomsten namen af met USD 250 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. De afname van de niet-rentedragende inkomsten bevat de daling van USD 99 miljoen van netto effectenwinsten, een daling van USD 58 miljoen uit de verliesdeling door het FDIC, een daling van USD 43 miljoen van de opbrengsten uit hypotheekactiviteiten en USD 12 miljoen aan verliezen en afschrijvingen op commerciële leningen aangehouden voor verkoop. Volledig belastbare, gelijkwaardige netto rentebaten daalden met USD 48 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010, voornamelijk als gevolg van een daling van USD 1,6 miljard van de gemiddelde winstgevende activa en een daling van 3 basispunten van de netto rentemarge.

De provisie voor kredietverliezen, exclusief de gedekte leningen, voor het eerste kwartaal van 2011 nam ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 af met USD 203 miljoen als gevolg van een verbeterend krediet. De provisie voor gedekte leningen nam toe met USD 100 miljoen, wat gecompenseerd werd door een overeenstemmende daling van USD 80 miljoen van inkomsten uit verliesdeling door het FDIC. Netto oninbare schulden voor het eerste kwartaal van 2011 waren USD 134 miljoen lager dan voor het vierde kwartaal van 2010.

De provisie voor inkomstenbelastingen was USD 53 miljoen voor het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van USD 15 miljoen voor het vierde kwartaal van 2010. Dit resulteerde in een effectief belastingtarief van 18,5% voor het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van 6,5% voor het voorgaande kwartaal. De stijging van het effectieve belastingstarief ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 was voornamelijk het gevolg van aanpassingen die werden gemaakt in het vierde kwartaal van 2010 om het feitelijke effectieve belastingstarief voor het jaar op een lijn te brengen.

  
  NETTO-INKOMSTEN UIT PROVISIEIMPACT        Verandering Verandering
   UIT VERWORVEN ACTIVA (1)               K1 11  K1 11
                     K1   K4  K1   vs.   vs.
  (dollars in miljoenen)       2011  2010 2010  K4 10  K1 10
                    ----  ---- ----  -----  -----
  
  Rentebaten - leningen        $266  $276 $165  $(10)  $101
  Rentebaten - effecten         37   50  34   (13)    3
                     ---  --- ---   ---   ---
   Totale rentebaten         303  326 199   (23)   104
  Provisie voor gedekte leningen     - (100) (19)  100    19
  Inkomsten uit verliesdeling door
  FDIC, netto             (58)   -  5   (58)   (63)
                     ---  --- ---   ---   ---
   Netto-inkomsten na provisie voor
    gedekte leningen         $245  $226 $185   $19   $60
                    ====  ==== ====   ===   ===
  

(1) Geeft bedragen weer gerelateerd aan gedekte en verworven leningen, gedekte effecten en verliesdeling door het FDIC erkend in de overname van Colonial. Exclusief alle bedragen gerelateerd aan andere activa en passiva overgenomen tijdens de overname.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2010

Rentebaten voor het eerste kwartaal van 2011 van leningen en effecten verworven in de overname van Colonial namen met USD 104 miljoen toe ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010, wat gedeeltelijk gecompenseerd wordt door een daling van de inkomsten uit verliesdeling door het FDIC. Het grootste deel van de stijging is gerelateerd aan leningen en weerspiegelt hogere verwachte kasstromen gebaseerd op het driemaandelijkse herwaarderingsproces van de kasstromen dat vereist wordt door de boekhouding bij een overname. De netto rentemarge op gedekte en andere verworven leningen was 18,09% voor het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van 8,66% in 2010. Op 31 maart 2011 bedroeg het aanwasbare rendement op deze leningen USD 2,3 miljard. Het aanwasbare rendement stelt het bedrag van toekomstige kasstromen voor bovenop de huidige lopende netto bedragen van leningen en zal erkend worden als inkomsten gedurende de verdere looptijd van de gedekte en verworven leningen.

Er was in het huidige kwartaal geen provisie voor gedekte leningen, dit betekent een daling van USD 19 miljoen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. De herwaardering in het eerste kwartaal van 2011 toonde dalingen van de verwachte kasstromen in bepaalde leningpools, wat resulteerde in bijkomende provisies die volledig gecompenseerd werden door terugvorderingen in andere, voorheen in waarde gezakte leningpools.

Netto-inkomsten uit verliesdeling door het FDIC namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 met USD 63 miljoen af, voornamelijk als gevolg van de impact van de herwaardering van kasstromen die leidden tot bijkomende rentebaten en een afname van de compensatie met betrekking tot de provisie voor gedekte leningen.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van vierde kwartaal 2010

Rentebaten op leningen en effecten verworven door de overname van Colonial namen af met USD 23 miljoen in het eerste kwartaal van 2011 ten opzichte van het vierde kwartaal. De netto rentemarge op gedekte en andere verworven leningen voor het eerste kwartaal van 2011 was 18,09%, een lichte stijging ten opzichte van 16,71% in het voorgaande kwartaal als gevolg van de herwaardering in het eerste kwartaal. De hogere opbrengst werd meer dan gecompenseerd door lagere leningsaldi die resulteerden in de netto daling. De daling van USD 13 miljoen van rentebaten op gedekte effecten is voornamelijk het gevolg van de impact van de wijziging van de verwachte duur van de onderliggende investeringen die werden gedaan in het vierde kwartaal van 2010. Het grootste deel van de daling van de rentebaten wordt gecompenseerd door de inkomsten uit verliesdeling door het FDIC.

Er was geen provisie voor gedekte leningen in het eerste kwartaal van 2011, wat resulteerde in een daling van USD 100 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. Deze daling werd gecompenseerd door een overeenstemmende daling van USD 80 miljoen van de inkomsten uit verliesdeling door het FDIC.

Netto-inkomsten uit verliesdeling door het FDIC namen af met USD 58 miljoen, voornamelijk als gevolg van de impact van de herwaardering van kasstromen en veranderingen in het vierde kwartaal van de looptijden van de effecten die leidden tot lagere rentebaten en provisie voor gedekte leningen in het eerste kwartaal.

  
  NIET-RENTEDRAGENDE INKOMSTEN              
  (dollars in                % Verandering % Verandering
   miljoenen)                   K1 11    K1 11
               K1   K4   K1    vs.     vs.
              2011  2010  2010    K4 10    K1 10
              ----  ----  ----    -----    -----
                         (geannualiseerd)
  Verzekeringsinkomsten  $250  $249  $253    1,6    (1,2)
  Servicekosten voor
   deposito's       135  143  164   (22,7)   (17,7)
  Hypotheek-
   inkomsten        95  138   89   (126,4)    6,7
  Zakenbankactiviteiten en
   courtage en bemiddelings-
   vergoedingen       87   97   79   (41,8)    10,1
  Vergoedingen checkcards  72   73   61    (5,6)    18,0
  Andere kosten en commissies
   niet voortkomende uit
   deposito's        67   68   65    (6,0)    3,1
  Vergoedingen betaalkaarten
   en handelaarskortingen  46   47   40    (8,6)    15,0
  Inkomsten uit trust en
   beleggingsadvies     43   42   38    9,7    13,2
  Inkomsten uit levensverzekeringen
   in het bezit van de bank 30   31   31   (13,1)    (3,2)
  Netto-inkomsten uit verliesdeling
   door het FDIC      (58)   -   5     NZ     NZ
  Nettowinst (verlies)
   uit effecten       -   99   (3)    NZ   (100,0)
  Andere inkomsten, netto (53)  (23)  22     NZ     NZ
               ---  ---  ---
  Totale niet-rentedragende
   inkomsten       $714  $964  $844   (105,2)   (15,4)
              ====  ====  ====
  
  NZ - niet zinvol.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2010

Niet-rentedragende inkomsten waren USD 714 miljoen voor het eerste kwartaal van 2011 tegenover USD 844 miljoen voor het eerste kwartaal van 2010. Servicekosten op deposito's daalden met USD 29 miljoen of 17,7%, voornamelijk als gevolg van wijzigingen in BB&T's beleid op het vlak van rekening-courantkrediet die tijdens het derde kwartaal van 2010 uitgevoerd werden en die gedeeltelijk als antwoord dienden op wijzigingen in de regelgeving. Hypotheekinkomsten namen toe met USD 6 miljoen of 6,7% ten opzichte van dezelfde periode van 2010. De stijging van de inkomsten uit hypotheekactiviteiten is het gevolg van een stijging van USD 13 miljoen of 162,5% uit commerciële hypotheekactiviteiten door verbeterende marktomstandigheden, wat gedeeltelijk gecompenseerd werd door lagere inkomsten uit residentiële hypotheekactiviteiten. Zakenbankactiviteiten en courtage en bemiddelingsvergoedingen waren voor het eerste kwartaal van 2011 USD 87 miljoen, een stijging van USD 8 miljoen of 10,1% ten opzichte van dezelfde periode van 2010. De stijging van zakenbankactiviteiten en courtage en bemiddelingsvergoedingen was grotendeels het gevolg van hogere inkomsten uit bemiddelingsvergoedingen voor investeringsservices. Vergoedingen voor checkcards stegen met USD 11 miljoen of 18,0% en vergoedingen voor betaalkaarten en handelaarskortingen stegen met USD 6 miljoen of 15,0%, voornamelijk dankzij hogere volumes. Inkomsten uit de trust en beleggingsadvies haalden ook voordeel uit verbeterde marktomstandigheden en namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 met USD 5 miljoen of 13,2% toe. Inkomsten uit verliesdeling door het FDIC daalden met USD 63 miljoen, voornamelijk als gevolg van verbeteringen van de verwachte kasstromen gerelateerd aan gedekte leningen die resulteerden in bijkomende rentebaten maar een negatieve invloed hadden op de inkomsten uit verliesdeling door het FDIC aangezien deze winsten het bedrag beperken dat FDIC aan BB&T betaalt. Andere inkomsten namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 af met USD 75 miljoen, voornamelijk als gevolg van verliezen en afschrijvingen ter waarde van USD 74 miljoen die tijdens het huidige kwartaal vastgesteld werden op commerciële leningen aangehouden voor verkoop in verband met de strategie van het management voor de verwijdering van onrendabele activa. Daarenboven omvatten andere inkomsten ook een stijging van USD 10 miljoen door een marktgerelateerde stijging van vlottende activa voor uitkeringen na beëindiging van het arbeidscontract die gecompenseerd worden door een soortgelijke stijging van de personeelskosten en een daling van USD 12 miljoen van andere trading- en hedging-activiteiten.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van vierde kwartaal 2010

Niet-rentedragende inkomsten voor het eerste kwartaal van 2011 namen af met USD 250 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. Servicekosten op deposito's namen af met USD 8 miljoen, of 22,7% op jaarbasis, voornamelijk door seizoensgebonden lagere opbrengsten uit rekening-courantkredieten. Hypotheekinkomsten namen af met USD 43 miljoen ten opzichte van het voorgaande kwartaal door een daling van de inkomsten uit woninghypotheekactiviteiten van USD 40 miljoen, wat een ongunstige netto wijziging van USD 13 miljoen weerspiegelt in de waardering van de rechten voor hypotheekdienstverlening en de gerelateerde hedging-activiteiten en lagere productiegerelateerde inkomsten uit leningen bedoeld voor verkoop. Zakenbankactiviteiten en courtage en bemiddelingsvergoedingen namen ten opzichte van het voorgaande kwartaal af met USD 10 miljoen, of 41,8% op jaarbasis. De daling van zakenbankactiviteiten en courtage en bemiddelingsvergoedingen is het resultaat van lagere aandelenemissies en vastrentende emissies die volgen op de recordprestaties in het vierde kwartaal van 2010. Inkomsten uit verliesdeling door het FDIC daalde met USD 58 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010, voornamelijk als gevolg van het bij het FDIC verhaalbare provisiebedrag voor kredietverliezen, wat USD 80 miljoen daalde ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Nettowinsten uit effecten daalden met USD 99 miljoen ten opzichte van het voorgaande kwartaal, USD 96 miljoen uit een mindere verkoop tijdens het huidige kwartaal en USD 3 miljoen in hogere niet-tijdelijke waardeverminderingen. De andere inkomsten namen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 met USD 30 miljoen af. De daling van andere inkomsten bevat dalingen van USD 12 miljoen uit hogere verliezen en afschrijvingen op commerciële leningen aangehouden voor verkoop, USD 10 miljoen door lagere verkoopsvolumes en hogere kredietverliezen gerelateerd aan derivatenactiviteiten van cliënten en USD 9 miljoen door andere trading- en hedging-activiteiten.

  
  NIET-RENTEDRAGENDE KOSTEN
  (dollars in                % Verandering  % Verandering
   miljoenen)                  K1 11     K1 11
              K1   K4   K1    vs.      vs.
              2011  2010  2010   K4 10     K1 10
              ----  ----  ----   -----     -----
                        (geannualiseerd)
  Personeels-
   kosten        $694  $679  $646    9,0     7,4
  Kosten
   geëxecuteerde
   panden         143   162  178   (47,6)    (19,7)
  Bezettings- en
   uitrustings-
   kosten         154   155  138   (2,6)    11,6
  Professionele
   diensten        71   92   72   (92,6)    (1,4)
  Reglementaire
   kosten         61   59   45   13,7     35,6
  Verwerkingskosten
   van leningen      53   45   35   72,1     51,4
  Aflossing van
   immateriële activa   26   28   32   (29,0)    (18,8)
  Kosten software     26   30   29   (54,1)    (10,3)
  Fusiegerelateerde en
   herstructurerings-
   kosten, netto      (2)   4   17    NZ    (111,8)
  Andere kosten      146   167  149   (51,0)    (2,0)
              ---   ---  ---
  Totale
   niet-rentedragende
   kosten       $1.372 $1.421 $1.341   (14,0)     2,3
             ====== ====== ======
  
  NZ - niet zinvol.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2010

Niet-rentedragende kosten waren USD 1,4 miljard voor het eerste kwartaal van 2011, een stijging van USD 31 miljoen of 2,3% ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2010. Personeelskosten namen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar toe met USD 48 miljoen of 7,4%. Dit omvat een stijging van USD 20 miljoen resulterend uit stimuleringskosten door vooral productiegerelateerde bedrijven en een stijging van USD 8 miljoen gerelateerd aan op aandelen gebaseerde verloningskosten, voornamelijk als gevolg van gewijzigde veronderstellingen over verbeurdverklaringen. Daarenboven stegen de personeelskosten met USD 11 miljoen gerelateerd aan uitkeringen na beëindiging van het arbeidscontract, die gecompenseerd worden door hogere niet-rentedragende inkomsten. Kosten van geëxecuteerde panden namen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2010 af met USD 35 miljoen of 19,7%, voornamelijk als gevolg van lagere verliezen en afschrijvingen op geëxecuteerde panden. Bezettings- en uitrustingskosten stegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 met USD 16 miljoen, voornamelijk als gevolg van een aanpassing van USD 16 miljoen in het eerste kwartaal van vorig jaar gerelateerd aan wijzigingen in de geschatte bezettingskosten in verband met eigendommen verworven van de FDIC bij de overname van Colonial. Reglementaire kosten stegen met USD 16 miljoen of 35,6% als gevolg van hogere depositokosten en aan controle gerelateerde kosten. Verwerkingskosten van leningen waren USD 18 miljoen of 51,4% hoger, voornamelijk als gevolg van kosten in verband met de herschikking van problematische leningen. Aflossing van immateriële activa daalde ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 met USD 6 miljoen of 18,8% doordat de immateriële activa afgelost worden volgens een versneld schema. Fusiegerelateerde en herstructureringskosten voor het eerste kwartaal van 2011 waren ook USD 19 miljoen lager ten opzichte van dezelfde periode van 2010 doordat het eerste kwartaal van het voorgaande jaar kosten bevatte gerelateerd aan de overname van Colonial.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van vierde kwartaal 2010

Niet-rentedragende kosten voor het eerste kwartaal van 2011 namen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 af met USD 49 miljoen, of 14,0% op jaarbasis. Personeelskosten namen toe met USD 15 miljoen, of 9,0% op jaarbasis. Dit bevat een stijging van USD 20 miljoen gerelateerd aan sociale zekerheid en andere loonbelastingen, voornamelijk als gevolg van de jaarlijkse herinstelling van de FICA-belasting. Daarenboven stegen de kosten voor pensioenregelingen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 met USD 6 miljoen. Deze stijging van de personeelskosten werd gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van USD 11 miljoen voor productiegerelateerde stimuleringsvergoedingen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. Kosten van geëxecuteerde panden namen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 af met USD 19 miljoen, of 47,6% op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van lagere verliezen en afschrijvingen op geëxecuteerde panden. Kosten voor professionele diensten voor het eerste kwartaal van 2011 daalden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 met USD 21 miljoen, of 92,6% op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van lagere kosten gerelateerd aan de herschikking van problematische leningen en lagere kosten voor uitbestede diensten. Andere niet-rentedragende kosten daalden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 met USD 21 miljoen, of 51,0% op jaarbasis. De daling van andere niet-rentedragende kosten bevat een afname van USD 9 miljoen voor reclame en andere marketingkosten en lagere operationele verliezen van USD 11 miljoen.

  
  LENINGEN EN LEASES - gemiddelde saldi
                     
  (dollars in
  miljoenen)                  % Verandering % Verandering
                            K1 11     K1 11
               K1    K4     K1   vs.      vs.
              2011   2010    2010  K4 10     K1 10
              ----   ----    ----  -----     -----
                           (geannualiseerd)
  Commercieel en
   industrieel     $33.433  $32.733  $31.498   8,7     6,1
  Commercieel vastgoed -
   ander         11.368  11.661   12.296  (10,2)    (7,5)
  Commercieel vastgoed -
   residentieel
   ADC (overname, ontwikkeling en bouw)
              3,281   3,650   5,586  (41.0)   (41.3)
  Directe leningen aan
   particulieren     13.672  13.770   14.165   (2,9)    (3,5)
  Verkoopsfinancierings-
   leningen        7.080   7.015   6.406   3,8    10,5
  Doorlopende
   kredietleningen    2.082   2.086   1.991   (0,8)    4,6
  Woninghypotheek-
   leningen       17.926  16.974   15.459   22,7    16,0
  Gespecialiseerde
   leningen        7.797   7.937   7.479   (7,2)    4,3
  Andere verworven
   leningen         57    63    108  (38,6)   (47,2)
               ---    ---    ---
   Totale leningen en
    leases aangehouden
    voor investering
    (exclusief
    gedekte leningen)  96.696  95.889   94.988   3,4     1,8
  Gedekte leningen    5.927   6.488   7.642  (35,1)   (22,4)
              -----   -----   -----
   Totale leningen en
    leases aangehouden
    voor investering $102.623 $102.377  $102.630   1,0      
             ======== ========  ========

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2010

De gemiddelde leningen aangehouden voor investering voor het eerste kwartaal van 2011 waren USD 102,6 miljard, relatief gelijk ten opzichte van de overeenstemmende periode van 2010. Gemiddelde commerciële en industriële leningen namen toe met USD 1,9 miljard of 6,1% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. De groei van de gemiddelde commerciële en industriële leningen weerspiegelt de gerichte inspanningen van het management om dit component van de leningenportefeuille te doen groeien. Enerzijds het gemiddelde commerciële vastgoed - residentiële ADC (overname, ontwikkeling en bouw) en anderzijds het commercieel vastgoed - ander stegen respectievelijk met 41,3% en 7,5% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 doordat het management bewust de blootstelling aan vastgoedleningen met een hoog risico tijdens de economische neergang verlaagd heeft. De gemiddelde directe particuliere leningen voor het eerste kwartaal van 2011 namen af met USD 493 miljoen of 3,5% als gevolg van een run-off van leningen voor kavels en gronden en een lagere vraag naar woninggerelateerde kredieten tijdens het grootste deel van 2010. De gemiddelde hypotheekleningen namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 toe met USD 2,5 miljard of 16,0% door de beslissing om een gedeelte van de hypotheekproductie met vaste rente over 10 tot 15 jaar en variabele rente, die in het derde kwartaal van 2010 aangevat wordt, te behouden. De gemiddelde verkoopsfinanciering en doorlopende kredietleningen bleven een gestage groei vertonen; een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 van respectievelijk USD 674 miljoen of 10,5%, en USD 91 miljoen of 4,6%. De stijging van de gemiddelde verkoopsfinancieringsleningen weerspiegelt een verbetering van de autoleningen met basisrente. Daarenboven namen de gemiddelde gespecialiseerde leningen toe met USD 318 miljoen of 4,3% doordat de meerderheid van deze nichezaken een groei kende. De totale gemiddelde leningen aangehouden voor investering omvatten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 een daling van USD 1,8 miljard of 22,8% van de gemiddelde gedekte en andere verworven leningen.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van vierde kwartaal 2010

De gemiddelde leningen aangehouden voor investering voor het eerste kwartaal van 2011 stegen ten opzichte van het vierde kwartaal met USD 246 miljoen, of 1,0% op jaarbasis. De gemiddelde commerciële en industriële leningen en leases stegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 met USD 700 miljoen, of 8,7% op jaarbasis, als gevolg van gerichte inspanningen om dit component van de leningenportefeuille te doen groeien. Enerzijds het gemiddelde commerciële vastgoed - residentiële ADC (overname, ontwikkeling en bouw) en anderzijds het commercieel vastgoed - ander daalden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 met respectievelijk 41,0% en 10,2 op jaarbasis, door het doel van het management om de mix van de commerciële leningenportefeuille te diversifiëren en de blootstelling aan vastgoedleningen met een hoger risico te verlagen. De gemiddelde directe particuliere leningen daalden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 met USD 98 miljoen, of 2,9% op jaarbasis. De gemiddelde hypotheekleningen stegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 met USD 952 miljard, of 22,7% op jaarbasis, doordat het management bepaalde hypotheekleningen probeert te behouden in de portefeuille 'aangehouden voor verkoop'. De gemiddelde gespecialiseerde leningen namen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 af met USD 140 miljoen, of 7,2% op jaarbasis, voornamelijk als gevolg van een daling van de financiering van verzekeringspremies. De totale gemiddelde leningen aangehouden voor investering omvatten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 een daling van USD 567 miljoen, of 35,1% op jaarbasis, van de gemiddelde gedekte en andere verworven leningen.

  
  LENINGEN AANGEHOUDEN VOOR VERKOOP -einde van periode
  (dollars in                % Verandering   % Verandering
   miljoenen)                   K1 11     K1 11
              K1   K4    K1    vs.      vs.
             2011  2010   2010   K4 10     K1 10
             ----  ----   ----   -----     -----
                         (geannualiseerd)
  Woning-
   hypotheek     $1.943 $3.068  $2.013  $(148,7)    $(3,5)
  Commerciële hypotheek 166   108    44     NZ      NZ
  Commercieel      203   521    -     NZ      NZ
              ---   ---   ---
   Totale leningen aangehouden
    voor verkoop   $2.312 $3.697  $2.057   (151,9)    12,4
            ====== ======  ======
  
  NZ - niet zinvol.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2010

Op 31 maart 2011 bedroegen de leningen aangehouden voor verkoop USD 2,3 miljard, een stijging van USD 255 miljoen tegenover USD 2,1 miljard op 31 maart 2010. De stijging van de leningen aangehouden voor verkoop ten opzichte van het voorgaande jaar omvat USD 203 miljoen aan commerciële leningen die aangehouden werden voor verkoop, voornamelijk als gevolg van de strategie van het management voor de verwijdering van onrendabele activa en een stijging van USD 122 miljoen gerelateerd aan commerciële hypotheekactiviteiten.

Een totaal van USD 1,9 miljard aan verschuldigde hoofdsommen van commerciële leningen werd tijdens 2010 overgedragen naar aangehouden voor verkoop volgens de strategie voor de verwijdering van onrendabele activa. Van dit bedrag moet op 31 maart 2011 nog maar USD 377 miljoen verkocht worden verkocht worden met een boekwaarde van USD 189 miljoen. Het verliespercentage tot op heden op commerciële leningen die onderdeel waren van deze strategie, was 51%. Daarenboven bevatten de commerciële leningen aangehouden voor verkoop een enkele niet-achterstallige lening van USD 14 miljoen die begin april verkocht werd.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van vierde kwartaal 2010

Op 31 maart 2011 bedroegen de leningen aangehouden voor verkoop USD 2,3 miljard, een daling van USD 1,4 miljard tegenover USD 3,7 miljard op 31 december 2010. De afname van de leningen aangehouden voor verkoop ten opzichte van het voorgaande kwartaal bevat een daling van USD 332 miljoen aan commerciële leningen die werden aangehouden voor verkoop in verband met de strategie van het management voor de verwijdering van onrendabele activa, wat overeenkomt met ongeveer twee derde van de balans van commerciële leningen aangehouden voor verkoop op 31 december 2010. Deze afname werd gedeeltelijk gecompenseerd door de stijging van USD 14 miljoen in verband met een enkele niet-achterstallige lening die werd overgedragen naar aangehouden voor verkoop in het eerste kwartaal van 2011 en begin april verkocht werd. Residentiële hypotheken aangehouden voor verkoop daalden met USD 1,1 miljard ten opzichte van de balans op 31 december 2010 als gevolg van een lagere inventaris van hypotheekleningen door een lagere rente.

  
  DEPOSITO'S - gemiddelde saldi 
  (dollars in 
   miljoenen)                % Verandering % Verandering
                          K4 11    K4 11
            K1    K4     K1   vs.     vs.
           2011   2010    2010  K4 10    K1 10
           ----   ----    ----  -----    -----
                        (geannualiseerd)  
  Niet-
   rentedragende
   deposito's  $20.990 $21.027   $18.464   $(0,7)  $13,7
  Betaalrekeningen
   met rente    3.594  3.682    3.745   (9,7)   (4,0)
  Andere
   cliënten-
   deposito's   55.909  52.578   51.712   25,7    8,1
  Depositobewijzen
   van
   cliënten    21.081  22.144   30.833   (19,5)  (31,6)
          ------  ------   ------
  Totale
   cliënten-
   deposito's  101.574  99.431   104.754    8,7   (3,0)
  Andere
   rente-
   dragende
   deposito's   4.040  6.161    6.277  (139,6)  (35,6)
           -----  -----    -----
   Totale
    deposito's $105.614 $105.592  $111.031    0,1   (4,9)
         ======== ========  ========

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van eerste kwartaal 2010

De gemiddelde deposito's voor het eerste kwartaal van 2011 namen ten opzichte van dezelfde periode in 2010 af met USD 5,4 miljard of 4,9%. De daling van de gemiddelde deposito's weerspiegelt de afbouw van de schuldpositie op de balans die werd uitgevoerd in het tweede kwartaal van 2010 en werd ook gedeeltelijk gecompenseerd door een sterke organische groei van deposito's. De portefeuillemix is blijven verbeteren met een groei van niet-rentedragende en goedkope cliëntendeposito's en een afname van de depositobewijzen van cliënten. De depositocategorieën voor het eerste kwartaal van 2011 met de hoogste groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2010 zijn niet-rentedragende deposito's, die met USD 2,5 miljard of 13,7% toenamen; en andere cliëntendeposito's, waaronder depositorekeningen op de geldmarkt, spaarrekeningen, individuele pensioenrekeningen en andere termijndeposito's, die met USD 4,2 miljard of 8,1% toenamen. De andere rentedragende deposito's, voornamelijk euro-dollar-deposito's en verhandelbare depositobewijzen, en depositobewijzen van cliënten namen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010 af met respectievelijk USD 2,2 miljard en USD 9,8 miljard.

Eerste kwartaal 2011 ten opzichte van vierde kwartaal 2010

De gemiddelde deposito's voor het eerste kwartaal van 2011 namen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 lichtjes toe. De gemiddelde cliëntendeposito's namen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 toe met USD 2,1 miljard, of 8,7% op jaarbasis. Dit bevat de groei van USD 3,3 miljard, of 25,7% op jaarbasis, in andere cliëntendeposito's, die gedeeltelijk gecompenseerd werden door de afname van USD 1,1 miljard, of 19,5% op jaarbasis, van depositobewijzen van cliënten. De verandering in de portefeuillemix weerspiegelt de groei van goedkopere cliëntendeposito's. Andere rentedragende deposito's namen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010 af met USD 2,1 miljard. Deze financieringsbronnen zijn onderhevig aan een grotere volatiliteit aangezien ze onderling verwisselbaar zijn met op korte termijn geleende middelen.

  
  KAPITAALRATIO'S (1)         2011      2010
                    ----      ----
                    K1  K4  K3  K2  K1
                    ---  ---  ---  ---  ---
  
  Op risico gebaseerd
   Tier 1 (%)            12,1 11,8 11,7 11,7 11,6
   Totaal (%)            15,8 15,5 15,7 15,8 15,9
  Hefboomeffect (%)          9,3  9,1  9,3  8,9  8,7
   Kernkapitaal (%) (2)        7,2  7,1  7,0  7,0  6,4
  Tier 1 gewone aandelen tot
   risicogewogen activa (%) (2)    9,3  9,1  9,0  8,9  8,6

(1) Gereglementeerde kapitaalratio's van het huidige kwartaal zijn voorlopig.

(2) Kernkapitaal en Tier 1 gewone aandelenratio's zijn non-GAAP-maatstaven. BB&T gebruikt de definitie voor Tier 1 gewone aandelen die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor de berekening van deze ratio's. Zie de berekeningen en de redenen van het management voor het gebruik van deze maatstaven op bladzijde 19 van het Overzicht Kwartaalprestatie.

BB&T's kapitaalniveau op 31 maart 2011 bleef hoog. Alle kapitaalberekingen van BB&T verbeterden ten opzichte van 31 december 2010. De op risico gebaseerde Tier 1 kapitaalratio en de ratio Tier 1 gewone aandelen tot risicogewogen activa zijn respectievelijk 12,1 en 9,3% ten opzichte van respectievelijk 11,8% en 9,1% op 31 december 2010. BB&T maakte totale dividenden bekend van USD 0,17 tijdens het eerste kwartaal van 2011, wat overeenkomt met een kwartaaldividend van USD 0,16 en een superdividend van USD 0,01. De kwartaaldividend van USD 0,16 is een toename van 7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. BB&T heeft ook aangekondigd dat het in 2013 al haar Trust Preferred Securities ter waarde van USD 3,2 miljard zou willen afvoeren. Vooraleer deze instrumenten af te voeren, is het management van plan om de als Tier 1 gekwalificeerde instrumenten ter waarde van ongeveer USD 1,75 miljard uit te geven om het bedrag van deze soort instrumenten te maximaliseren toegestaan op grond van de Basel-III-kapitaalnormen.

  
  KWALITEIT ACTIVA (1)                 
  (dollars in                  Verandering Verandering
  miljoenen)        K1   K4    K1   K1 11    K1 11
                             vs.     vs.
               2011  2010   2010   K4 10    K1 10
               ----  ----   ----   -----    -----
  
  Totale onrendabele
   activa         $3.863 $3.971  $4.394   $(108)   $(531)
  Totale leningen reeds 
   90 dagen vervallen
   en nog steeds
   aan het oplopen      263   295   295    (32)    (32)
  Totale leningen 30-89
   dagen
   vervallen        1.099  1.408  1.577    (309)   (478)
  Vergoeding voor 
   verliezen uit
   leningen en leases    2.497  2.564  2.695    (67)   (198)
  Totale rendabele 
   herstructureringen van
   problematische schulden 1.309  1.476  1.715    (167)   (406)
  
  Onrendabele leningen en
   leases als een percentage
   van totale leningen
   en leases (%)       2,64  2,64   2,91    (,00)   (,27)
  Onrendabele activa
   als een percentage van
   de totale activa (%)   2,56  2,64   2,82    (,08)   (,26)
  Vergoeding voor verliezen 
   uit leningen en leases 
   als een percentage van
   leningen en leases 
   aangehouden
   voor investering (%)   2,58  2,63   2,84    (,05)   (,26)
  Netto oninbare schulden 
   als een percentage van
   gemiddelde leningen en
   leases (%)
   geannualiseerd      1,65  2,15   1,99    (,50)   (,34)
  Ratio van vergoeding voor
   verliezen uit leningen en
   leases tot netto
   oninbare leningen (keer)
   geannualiseerd      1,52  1,20   1,40    ,32    ,12
  Ratio van vergoeding
   voor verliezen uit
   leningen en leases
   tot onrendabele leningen
   en leases aangehouden 
   voor investering (keer)  1,03  1,19   ,96    (,16)    ,07

(1) Exclusief de bedragen met betrekking tot gedekte activa en door de overheid gegarandeerde leningen. Bijkomende informatie vindt u in de voetnoten op bladzijde 13 en 15 van het Overzicht Kwartaalprestatie.

Totale onrendabele activa waren USD 3,9 miljard op 31 maart 2011, een daling van USD 108 miljoen of 2,7% ten opzichte van 31 december 2010. Dit is het vierde opeenvolgende kwartaal dat de onrendabele activa zijn afgenomen. De daling van onrendabele activa weerspiegelt de voortzetting van de strategie voor de verwijdering van onrendabele activa die werd opgestart tijdens het tweede kwartaal van 2010.

Totale rendabele herstructureringen van problematische schulden waren USD 1,3 miljard op 31 maart 2011, een daling van USD 167 miljoen of 11,3% ten opzichte van 31 december 2010. Commerciële rendabele herstructureringen van problematische schulden namen af met USD 179 miljoen, wat gecompenseerd werd door lichte stijgingen doorheen de andere leningportefeuilles.

Daarenboven verbeterden de achterstallige vorderingen op leningen tijdens het eerste kwartaal van 2011. Leningen die tussen 30 en 89 dagen vervallen zijn en nog steeds oplopen, exclusief de door de overheid gegarandeerde leningen, bedroegen op 31 maart 2011 USD 1,1 miljard, een daling van USD 309 miljoen of 21,9% ten opzichte van 31 december 2010, wat een weerspiegeling is van het laagste saldo sinds het tweede kwartaal van 2007. Leningen die 90 dagen vervallen zijn en nog steeds oplopen, exclusief de door de overheid gegarandeerde leningen, waren USD 263 miljoen op 31 maart 2011, een daling van USD 32 miljoen of 10,8 % ten opzichte van 31 december 2010, wat een weerspiegeling is van de laagste balans sinds het eerste kwartaal van 2008.

Netto oninbare schulden tijdens het eerste kwartaal van 2011 waren 1,65% van de gemiddelde leningen en leases, exclusief de gedekte leningen, ten opzichte van 2,15% tijdens het vierde kwartaal van 2010 en 1,99% tijdens het eerste kwartaal van 2010. Netto oninbare schulden waren USD 404 miljoen voor het eerste kwartaal van 2011, een daling van USD 134 miljoen ten opzichte van USD 538 miljoen voor het vierde kwartaal van 2010. De netto oninbare schulden waren lager voor praktisch alle leningenportefeuilles en het grootste deel van de afname vond plaats in de commerciële portefeuille, die met USD 115 miljoen daalde ten opzichte van het vierde kwartaal van 2010. De afname van de netto oninbare schulden voor commerciële leningen weerspiegelt de algemene verbetering van de kwaliteit van de leningenportefeuille.

Op 31 maart 2011 was de vergoeding voor verliezen uit leningen en leases 2,58% van de totale leningen en leases, exclusief gedekte leningen, ten opzichte van 2,63% op 31 december 2010 en 2,84% op 31 maart 2010. De daling van de vergoeding als een percentage van de totale leningen weerspiegelt een verbetering in de algemene kwaliteit van de leningenportefeuille.

Webcast inkomsten, presentatie en Overzicht Kwartaalprestatie

Bezoek onze website http://www.BBT.com om vandaag om 8u EST een live webcast te beluisteren van het conferentiegesprek over BB&T's inkomsten in het eerste kwartaal van 2011. Tijdens het conferentiegesprek over de inkomsten zal een presentatie worden gegeven die op onze website beschikbaar gesteld zal worden. Een opname van het conferentiegesprek zal tot donderdag 5 mei beschikbaar zijn op de website van BB&T of kan tot 26 april 2011 beluisterd worden op 1-888-203-1112 (toegangscode 4313363).

Voor toegang tot de webcast en presentatie, inclusief een bijlage met non-GAAP-verklaringen, bezoekt u http://www.BBT.com en klikt u op "About BB&T" en gaat u verder naar "Investor Relations". De link naar de webcast staat onder "Webcasts" en de presentatie staat onder "View Recent Presentations".

Het Overzicht Kwartaalprestatie van BB&T voor het eerste kwartaal van 2011, dat de gegevens bevat van de financiële programma's, is beschikbaar op de website van BB&T op http://www.BBT.com/financials.html.

Over BB&T

Per 31 maart 2011 is BB&T een van de grootste financiële holdingmaatschappijen in de VS met USD 157 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van USD 19,1 miljard. Het bedrijf, dat gevestigd is in Winston-Salem, Noord Carolina, is werkzaam via ongeveer 1800 financiële centra in 12 staten en Washington D.C. en biedt een volledig assortiment aan particuliere en commerciële bankzaken, effectenbemiddeling, activabeheer, hypotheek- en verzekeringsproducten en -diensten. BB&T, een Fortune 500 bedrijf, wordt door J.D. Power and Associates, de U.S. Small Business Administration, Greenwich Associates en anderen erkend voor uitstekende klanttevredenheid. Meer informatie over BB&T en haar volledige assortiment aan producten en diensten kunt u vinden op http://www.BBT.com.

Dit nieuwsbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald door methoden die niet in overeenstemming zijn met de boekhoudbeginselen die algemeen aanvaard zijn in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T gebruikt deze non-GAAP-maatstaven in hun analyse van de bedrijfprestatie. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de onderliggende prestatie en doeltreffendheid van hun activiteiten te evalueren. Ze zijn van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter begrip zullen leveren van lopende activiteiten, de vergelijkbaarheid van resultaten met die uit voorgaande perioden zullen verbeteren en de gevolgen zullen aantonen van aanzienlijke winsten en kosten in de huidige periode. Het bedrijf denkt dat voor een betekenisvolle analyse van de financiële prestatie begrip nodig is van de factoren die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van BB&T gelooft dat beleggers deze financiële non-GAAP maatstaven kunnen gebruiken om de financiële prestatie te analyseren zonder de invloed van bijzondere onderdelen die trends in de onderliggende prestatie van het bedrijf kunnen verbergen. Deze onthullingen dienen niet beschouwd te worden als vervanging voor financiële maatstaven zoals bepaald in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatstaven die misschien door andere bedrijven naar voren worden gebracht. Kernkapitaal en Tier 1 gewone aandelenratio's zijn non-GAAP-maatstaven. BB&T gebruikt de definitie voor Tier 1 gewone aandelen die gebruikt wordt in de SCAP-waardering voor de berekening van deze ratio's. Het management van BB&T gebruikt deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal te beoordelen en het gelooft dat ze bruikbaar zijn voor beleggers in hun analyse van het bedrijf. Deze kapitaalmaatstaven zijn niet noodzakelijkerwijze vergelijkbaar met soortgelijke kapitaalmaatstaven die door andere bedrijven naar voren worden gebracht. De activakwaliteitsratio's zijn aangepast om het effect van overgenomen leningen en geëxecuteerde panden die worden gedekt door verliesdelingovereenkomsten met het FDIC weg te nemen aangezien het management gelooft dat meetelling zou resulteren in een vertekend beeld van deze ratio's en wellicht niet vergelijkbaar is met andere periodes of met andere portefeuilles die geen effect ondervonden van aankooprekeningen.

Dit persbericht bevat enige toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze verklaringen kunnen over zaken gaan die aanzienlijke risico's, onzekerheden, schattingen, en aannames door het management bevatten. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van huidige verwachtingen. Raadpleeg de informatie gedeponeerd door BB&T bij de Securities and Exchange Commission voor een overzicht van belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op BB&T's toekomstgerichte verklaringen. BB&T neemt geen verplichting op zich deze verklaringen bij te werken na de datum van dit persbericht.

BRON BB&T Corporation