Bedrijfsresultaat lager als gevolg van afstoten winkels

31 Aug, 2009, 17:59 BST Van Schuitema N.V.

AMERSFOORT, Nederland, August 31 /PRNewswire/ --

- Omzet per winkel ruim 5% hoger

Schuitema, de organisatie achter C1000, maakt vandaag de halfjaarresultaten 2009 bekend (28 weken).

  
  Kerncijfers                  1ste halfjaar (28 weken)
  in miljoenen EUR, tenzij 

  anders aangegeven             2009     2008   Mutatie
 
  Detailhandelsomzet C1000*        2.012    2.254   -10,7%
  Gemiddelde weekomzet per winkel    196.000   186.000    5,4%
  Aantal C1000 winkels (ultimo halfjaar)   371     432     61-
 
  Netto-omzet Schuitema**         1.641    1.819    -9,8%
  Bedrijfsresultaat             28,6     44,3   -35,4%
  Nettoresultaat na aandeel derden     29,6     29,4
 
  Nettoresultaat per aandeel (in EUR)    0,85     0,84
 
  *) De C1000 detailhandelsomzet is de consumentenomzet inclusief BTW 
    van alle C1000 winkels.
  **) De netto-omzet van Schuitema bestaat uit de levering van goederen en 
    diensten aan de C1000 ondernemers alsmede opbrengsten van goederen en
    diensten aan consumenten via de eigen filialen, onder aftrek van 
    kortingen en exclusief BTW.

Tom Heidman, Directievoorzitter van Schuitema, zegt in een toelichting:

"Het bedrijfsresultaat van Schuitema is in de eerste helft van 2009 significant lager als gevolg van de verkoop van 61 winkels. Tegelijkertijd zien we ruim 5% groei van de gemiddelde omzet per winkel. Dat laat zien dat onze commerciële initiatieven en acties zoals de Euroweken succesvol zijn."

Voor het volledige tussentijdse financiële bericht overeenkomstig IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" wordt verwezen naar onze website: http://www.schuitema.nl

Toelichting financiële resultaten

Detailhandelsomzet C1000

De C1000 detailhandelsomzet in het eerste halfjaar van 2009 bedraagt EUR 2.012 miljoen, een daling van 10,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2008 (EUR 2.254 miljoen). Deze daling is het gevolg van de afname van het aantal C1000 winkels. De gemiddelde weekomzet per winkel bedraagt in het eerste halfjaar EUR 196.000, een toename van 5,4% vergeleken met dezelfde periode in 2008 (EUR 186.000).

Ontwikkeling vestigingspunten

Ultimo het eerste halfjaar 2009 bedraagt het aantal C1000-winkels 371, een daling van 61 vergeleken met ultimo eerste halfjaar 2008. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de overdracht van eigen C1000-winkels aan Ahold.

Netto-omzet Schuitema

De netto-omzet van Schuitema over het eerste halfjaar van 2009 bedraagt EUR 1.641 miljoen (2008: EUR 1.819 miljoen), een afname van 9,8%.

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar van 2009 bedraagt EUR 28,6 miljoen, een daling van 35,4% ten opzichte van dezelfde periode in 2008 (EUR 44,3 miljoen). Deze daling wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de afname van het aantal winkels. Overigens was in 2008 sprake van een aantal incidentele resultaten met per saldo een last van EUR 4,6 miljoen.

Financiële baten en lasten

De financiële lasten in het eerste halfjaar 2009 bedragen EUR 13,3 miljoen, een toename van EUR 6,7 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2008 (EUR 6,6 miljoen). Deze stijging hangt samen met de toename van de schuld aan kredietinstellingen als gevolg van de herfinanciering in de tweede helft van 2008.

De financiële baten bedragen in het eerste halfjaar van 2009 EUR 23,2 miljoen, een toename van EUR 20,6 miljoen vergeleken met dezelfde periode in 2008 (EUR 2,6 miljoen). Deze toename wordt met name verklaard door een stijging van de verstrekte - rentedragende - leningen aan verbonden partijen.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat na aandeel derden in het eerste halfjaar van 2009 bedraagt EUR 29,6 miljoen, een stijging van 0,7% vergeleken met dezelfde periode in 2008 (EUR 29,4 miljoen). De winst per aandeel in het eerste halfjaar van 2009 bedraagt EUR 0,85 (2008: EUR 0,84). Ultimo het eerste halfjaar 2009 staan 35 miljoen gewone aandelen uit (ultimo 2008: 35 miljoen).

Balans

Het balanstotaal ultimo het eerste halfjaar 2009 bedraagt EUR 1.497 miljoen, een afname van EUR 4 miljoen vergeleken met ultimo boekjaar 2008 (EUR 1.501 miljoen). Het werkzaam vermogen is per saldo met EUR 13 miljoen toegenomen.

Het groepsvermogen ultimo het eerste halfjaar 2009 bedraagt EUR 690 miljoen, een toename van EUR 19 miljoen in vergelijking met ultimo boekjaar 2008 (EUR 671 miljoen).

De solvabiliteit is verder verbeterd en bedraagt ultimo het eerste halfjaar 2009 46,1%, een toename van 1,4%-punt vergeleken met ultimo boekjaar 2008 (44,7%).

Investeringen in financiële vaste activa

De netto investeringen in financiële vaste activa in het eerste halfjaar van 2009 bedragen EUR 28,0 miljoen, een afname van EUR 45,8 miljoen vergeleken met dezelfde periode 2008 (EUR 73,8 miljoen). Deze afname wordt met name verklaard door lagere verstrekte leningen aan en vorderingen op verbonden partijen.

Overige investeringen

De overige netto investeringen in het eerste halfjaar van 2009 bedragen EUR 54,8 miljoen, een toename van EUR 29,1 miljoen vergeleken met dezelfde periode 2008 (EUR 25,7 miljoen).

De bruto investeringen in het eerste halfjaar van 2009 betreffen voornamelijk investeringen in onroerend goed (in ontwikkeling), commerciële bijdragen, verwerving van belangen in detailhandelsactiviteiten en overige bedrijfsmiddelen ten behoeve van detailhandelsactiviteiten.

Hiertegenover staan desinvesteringen door de verkoop van detailhandelspanden en vervreemding van belangen in detailhandelsactiviteiten.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 21 augustus heeft de ondernemingskamer bij uitspraak de prijs onder het verplicht bod van Skipper Acquisitions B.V. op de resterende aandelen in het kapitaal van Schuitema n.v. vastgesteld op EUR 24,21 per aandeel. De aanmeldingstermijn van het bod is per 24 augustus 2009 hervat en eindigt op 8 september 2009. Op 11 september 2009 zal Skipper Acquisitions overgaan tot betaling van de biedprijs van EUR 24,21 per aangemeld en geleverd aandeel in het kapitaal van Schuitema. Dit zal tevens de laatste dag zijn waarop kan worden gehandeld in het aandeel Schuitema, waarna op 14 september 2009 de beursnotering van Schuitema wordt beëindigd.

Vooruitzichten

Voor de tweede helft van 2009 verwacht Schuitema een blijvend sterk competitieve levensmiddelen-markt.

Zoals reeds bij de publicatie van de jaarcijfers 2008 is aangegeven onthoudt Schuitema zich van het geven van een concrete winstverwachting voor het jaar 2009.

http://www.schuitema.nl

PRN NLD

BRON Schuitema N.V.